Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ

 

 

Ogłoszenia

Poznań, 27.03.2008

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając jako podmiot tworzący fundusz inwestycyjny Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”) niniejszym informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 20 marca 2008 roku zatwierdziła prospekt emisyjny certyfikatów inwestycyjnych serii A Funduszu. W dniu 27 marca 2008 r. BZ WBK AIB TFI S.A. podjęło decyzję o zmianie terminów subskrypcji w Transzy Instytucjonalnej oraz ogłosiło ją na stronach internetowych na których udostępniony jest prospekt emisyjny. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji terminy subksrypcji certyfikatów są następujące:

31 marca - 18 kwietnia 2008 r. - przyjmowanie zapisów w Transzy Detalicznej

21 - 23 kwietnia 2008 r. - proces budowania księgi popytu

24 - 25 kwietnia 2008 r. - przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej

25 kwietnia 2008 r. - zamknięcie subskrypcji

Raporty

Bieżące

Okresowe