Jesteś Administratorem PPK?

Chcesz dowiedzieć się jak zarządzać PPK w firmie? Napisz do nas, a zorganizujemy bezpłatny webinar, podczas którego omówimy interesujące Cię zagadnienia.

Wiecej

Korzyści prowadzenia PPK dla pracodawcy i pracowników

Pracodawca

 • PPK jako dodatkowy element budowania atrakcyjnego pakietu benefitów oferowanych przez pracodawcę (np. wprowadzenie wpłat dodatkowych dla pracowników po upływie określonego czasu zatrudnienia, jako dodatek do wpłaty podstawowej (obligatoryjnej), wynoszącej 1,5%).
 • Koszty pracodawcy związane z finansowaniem wpłat do PPK stanowią dla niego koszty uzyskania przychodu.
 • Wpłaty finansowane przez pracodawcę nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Pracownik

 • Dodatkowe oszczędności po ukończeniu 60. roku życia (pracownik przystępujący do PPK w wieku 20 lat, z wynagrodzeniem brutto 4000 zł miesięcznie, może zgromadzić prawie 244 tys. zł*).
 • Inwestycja kapitału zgodnie ze strategią inwestycyjną dopasowaną do wieku pracownika i podlegającą zmianie z upływem czasu.
 • Środki w ramach PPK są traktowane jako prywatne, w odróżnieniu od tych gromadzonych na emeryturę w ramach ZUS i OFE.
 • Brak podatku** przy wypłacie środków z PPK po osiągnięciu przez pracownika 60. roku życia.
 • Nabycie w drodze dziedziczenia środków zgromadzonych w PPK nie podlega podatkowi od spadków i darowizn.

Umowa o prowadzenie PPK – uczestnicy

Każdy pracodawca wdrażający PPK ma obowiązek zapisania do Planu swoich pracowników (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie o PPK). W zależności od wieku pracownika zapis ten jest obowiązkowy lub realizowany na indywidualny wniosek pracownika.

Wiek pracownika Zapis do PPK (zawarcie umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracownika)
po ukończeniu 18. roku życia do 55. roku życia Automatyczny zapis do PPK (do momentu ukończenia przez pracownika 55. roku życia).
po ukończeniu 55. roku życia do 70. roku życia Na indywidualny wniosek pracownika, który ukończył 55. rok życia i nie ukończył 70. roku życia.
po ukończeniu 70. roku życia Nie ma możliwości zapisu do PPK pracowników, którzy ukończyli 70. rok życia.

Wpłaty do PPK

Wpłaty do PPK (pracodawcy i pracownika) to kwoty liczone od wynagrodzenia brutto danego pracownika. Wysokość wpłaty podstawowej oraz dodatkowej wynosi:

Wpłata* Pracodawca Pracownik
Podstawowa - obligatoryjna 1,5% 2%**
Dodatkowa - dobrowolna do 2,5% do 2%

 

Dodatkowe dopłaty ze środków publicznych (Fundusz Pracy)
 • 250 zł wpłata powitalna (jeśli pracownik oszczędza w ramach PPK co najmniej 3 miesiące)
 • Dopłata roczna w wysokości 240 zł (po spełnieniu określonych w ustawie o PPK warunków)

* Od wynagrodzenia, które w rozumieniu ustawy o PPK stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy, oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

** Wpłata podstawowa finansowana przez pracownika może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie pracownika osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia.

* Po 40 latach oszczędzania, przy założeniu odpowiedniej stopy zwrotu (przy czym fundusz nie gwarantuje osiągnięcia określonego wyniku inwestycyjnego) - wyliczenia dokonane poprzez Kalkulator PPK ze strony internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju SA (PFR): https://www.mojeppk.pl/kalkulator.html Założenia kalkulacji: wiek przystąpienia do PPK – 20 lat, wysokość wynagrodzenia brutto pracownika – 4000 zł, podstawowa obligatoryjna wpłata do PPK pracownika – 2%, podstawowa obligatoryjna wpłata do PPK pracodawcy – 1,5%, 0% dodatkowej wpłaty do PPK pracownika i pracodawcy, oszczędzanie w PPK do ukończenia 60. roku życia, prognozowana średnia roczna stopa zwrotu w okresie inwestycji – 3,5%, prognozowana roczna stopa zwrotu w okresie wypłaty – 2,75%, prognozowany roczny wzrost wynagrodzenia – 2,8%, koszty zarządzania – 0,40 %.

**Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19% (określony zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 11b ustawy PIT) nie będzie pobierany w przypadku wypłat realizowanych po osiągnieciu 60. roku życia, przy założeniu: 25% środków wypłacanych jednorazowo oraz pozostałe 75% (lub 100% w razie wyboru opcji wypłaty całości środków w ratach) przez 10 lat, w co najmniej 120 miesięcznych ratach. Zmiana tych założeń (zmniejszenie liczby rat lub jednorazowa wypłata całości w sytuacji opisanej w ustawie o PPK) spowoduje naliczenie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłacanych środków, a dochód do opodatkowania zostanie ustalony zgodnie z art. 30a ust. 13 ustawy PIT, czyli jako kwota wypłaty z dokonanego odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych, pomniejszona o wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których dokonano wypłaty.

Nowe obowiązki pracodawcy związane z PPK

Zarówno przed, jak i po wdrożeniu PPK jako pracodawca zobowiązany jesteś spełnić klika ważnych obowiązków.

Przed i w momencie wdrożenia PPK

 • Uwzględnienie dodatkowego kosztu na wpłaty do PPK w planach finansowych.
 • Wybór (wymagana konsultacja z zakładową organizacją związkową a w razie jej braku z reprezentacją pracowników) i zawarcie umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową dopuszczoną do oferowania PPK (wykaz instytucji na portalu PFR), a także zawarcie umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz swoich pracowników.
 • Ustawienie parametrów portalu administracyjnego PPK udostępnionego przez instytucję finansową.
 • Dostosowanie systemu kadrowo-płacowego.
 • Ustalenie listy pracowników włączonych do PPK.
 • Zapewnienie finansowania wpłat na rachunki PPK pracowników po zawarciu umowy o prowadzenie PPK.

Po wdrożeniu PPK

 • Obowiązek terminowego i prawidłowego naliczania oraz przekazywania wpłat do PPK,
 • Administrowanie dokumentacją PPK,
 • Realizacja bądź zapewnienie możliwości składania dyspozycji przez pracowników w ramach PPK,
 • Obowiązek terminowego przekazywania określonych informacji związanych z prowadzonym PPK do pracowników oraz instytucji finansowej, z którą pracodawca podpisał umowę o zarządzanie i umowę o prowadzenie PPK,
 • Obowiązek dopilnowania terminu ponownego rozpoczęcia wpłat za danego pracownika do PPK w przypadku jego wcześniejszej rezygnacji z ich dokonywania (ponowny automatyczny zapis do PPK następuje co 4 lata).

Jak będą inwestowane środki zgromadzone w PPK?

Środki z wpłat do PPK będą inwestowane w fundusze dostosowane do wieku danego pracownika, czyli tzw. fundusze zdefiniowanej daty. Polityka inwestycyjna takich funduszy będzie - zgodnie z założeniami Ustawy o PPK - uwzględniać konieczność ograniczenia ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia. Znając dokładnie perspektywę inwestycyjną (datę osiągnięcia 60. roku życia przez pracownika) możliwe będzie lokowanie początkowo większej części aktywów w akcje, a następnie stopniowo (w miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia) przesuwanie coraz większej części środków w kierunku instrumentów dłużnych, cechujących się mniejszym ryzykiem inwestycyjnym.

Alokacja funduszy zdefiniowanej daty: Część udziałowa (m.in. akcje) Część dłużna (m.in. obligacje)
od utworzenia funduszu do 20 lat przed zdefiniowaną datą 60 – 80% 20 – 40%
20 lat przed zdefiniowaną datą 40 – 70% 30 – 60%
10 lat przed zdefiniowaną datą 25 – 50% 50 – 75%
5 lat przed zdefiniowaną datą 10 – 30% 70 – 90%
począwszy od zdefiniowanej daty max. 15% min. 85%

Fundusze zdefiniowanej daty w ofercie Santander TFI

W ramach funduszu Santander PPK SFIO, uczestnikom PPK udostępniliśmy 9 subfunduszy zdefiniowanej daty. Ich charakterystyka dostępna jest na dedykowanych podstronach po kliknięciu w nazwę subfunduszu:

PPK w Santander TFI – dlaczego warto?

Oferta PPK w Santander TFI S.A.
22 Październik 2021 r.
2799.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 • 9 subfunduszy zdefiniowanej daty dla uczestników PPK w ramach funduszu Santander PPK SFIO.
 • 0% opłaty za zamianę (zmianę alokacji inwestycji), niezależnie od liczby wykonanych zamian.
 • Nie więcej niż 0,4% opłaty stałej za zarządzanie - szczegóły w tabeli poniżej.
 • 0% opłaty za osiągnięty wynik (tzw. success fee) do 31.12.2021 r. (dla Santander PPK 2065* do 31.12.2023 r.) i nie więcej niż 0,1% w późniejszym czasie.
 • Brak dodatkowych opłat dla pracodawcy i pracownika za dostęp do dedykowanych serwisów PPK online i infolinii.
 • Zadbaj o swoje bezpieczeństwo finansowe – sprawdź informacje o PPK na portalu PFR - mojeppk.pl.

Niższe opłaty za zarządzanie w subfunduszach Santander PPK SFIO – obniżenie stawek następuje od początku roku, w którym dany subfundusz osiągnie zdefiniowaną datę:

Okres Stawka opłaty za zarządzanie
Od Do Santander
PPK 2025
Santander
PPK 2030
Santander
PPK 2035
Santander
PPK 2040
Santander
PPK 2045
Santander
PPK 2050
Santander
PPK 2055
Santander
PPK 2060
Santander
PPK 2065
01.01.2021 31.12.2024 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%
01.01.2025 31.12.2029 0,30%
01.01.2030 31.12.2034 0,20% 0,30%
01.01.2035 31.12.2039 0,20% 0,30%
01.01.2040 31.12.2044 0,20% 0,30%
01.01.2045 31.12.2049 0,20% 0,30%
01.01.2050 31.12.2054 0,20% 0,30%
01.01.2055 31.12.2059 0,20% 0,30%
01.01.2060   0,20% 0,30%

Więcej informacji o opłatach w Santander PPK SFIO

Co nas wyróżnia?

 • Ponad 20 lat na rynku funduszy inwestycyjnych.
 • Jeden z największych i najbardziej doświadczonych zespołów zarządzających na polskim rynku (licencjonowani doradcy inwestycyjni, posiadacze certyfikatów CFA).
 • Duże aktywa – zarządzanie aktywami o wartości ponad 19 mld zł.*
 • Zaufanie blisko 190 tys. Klientów.*
 • Wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (od 2001 r.) oraz Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi (od 2004 r.) – wartość aktywów zgromadzonych w IKE prowadzonym w Santander TFI wynosi ponad 431 mln zł.*

*Stan na 30.09.2021r.

Fundusze Santander TFI są doceniane na rynku

Jesteśmy częścią Grupy Santander

 • 200 000

  Liczba pracowników
  w Grupie Santander

 • 13 500

  Liczba
  oddziałów

 • 140 000 000

  Liczba
  Klientów

 • 4

  Liczba kontynentów, na
  których działa
  Grupa Santander

 • Marka rozpoznawalna na całym świecie, a przede wszystkim na kluczowych rynkach, na których Grupa Santander prowadzi działalność (Hiszpania, Wielka Brytania, Polska, Portugalia, Niemcy, Chile, Argentyna, Brazylia, Stany Zjednoczone, Meksyk).
 • Jedna z największych grup finansowych na świecie i najsilniejsza instytucja finansowa w Europie pod względem kapitalizacji rynkowej.
 • Jedna z najbardziej efektywnych i stabilnych Grup bankowych na świecie, ze wskaźnikami oraz wynikami wzrostu biznesu znacznie powyżej średnich dla sektora bankowego.
 • W roku 2019 magazyn The Banker uznał Banco Santander bankiem Roku w Europie Zachodniej, obu Amerykach, Hiszpanii, Portugalii, Argentynie i Chile oraz nadał mu tytuł Najbardziej innowacyjnego Banku Inwestycyjnego, tytuł Najlepszego Banku Inwestycyjnego w Polsce i Hiszpanii został przyznany również przez Euromoney Awards for Excellence 2019.
 • W 2017 r. Santander otrzymał kilka prestiżowych nagród rynkowych, w tym wyróżnienie „Global Bank of the Year”, m.in. za wyjątkowo szerokie i przełomowe wykorzystanie nowych technologii dla tworzenia zaawansowanych produktów doskonale dostosowanych do potrzeb Klientów.

Infolinia PPK: 22 35 54 673

Telefoniczna obsługa uczestników PPK i pracodawców jest prowadzona od poniedziałku do piątku (we wszystkie dni, w które odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) w godzinach 9:00 - 17:00. Koszt połączenia zgodny z cennikiem danego operatora.

PPK w Santander TFI – skontaktuj się z nami

Masz pytania lub potrzebujesz wsparcia? Nasz ekspert PPK skontaktuje się z Tobą

Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Treść:
Wyślij

Treści zawarte w serwisie Santander.pl/PPK zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), mają charakter wyłącznie informacyjny i są aktualne na dzień ich zamieszczenia w serwisie. Treści te nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Wartość aktywów netto subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym, Kluczowych informacjach dla Inwestora oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszu Santander PPK SFIO. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat.

Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i mają wyłącznie charakter informacyjny.