Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Przystąp do PPK
w Santander TFI

Jesteś Administratorem PPK?

Chcesz dowiedzieć się jak zarządzać PPK w firmie? Napisz do nas, a zorganizujemy bezpłatny webinar, podczas którego omówimy interesujące Cię zagadnienia.

Więcej

Korzyści prowadzenia PPK dla pracodawcy i pracowników

Pracodawca

 • PPK jako dodatkowy element budowania atrakcyjnego pakietu benefitów oferowanych przez pracodawcę (np. wprowadzenie wpłat dodatkowych dla pracowników po upływie określonego czasu zatrudnienia, jako dodatek do wpłaty podstawowej (obligatoryjnej), wynoszącej 1,5%).
 • Koszty pracodawcy związane z finansowaniem wpłat do PPK stanowią dla niego koszty uzyskania przychodu.
 • Wpłaty finansowane przez pracodawcę nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Pracownik

 • Dodatkowe oszczędności po ukończeniu 60. roku życia (pracownik przystępujący do PPK w wieku 20 lat, z wynagrodzeniem brutto 5000 zł miesięcznie, może zgromadzić ponad 295 tys. zł*).
 • Inwestycja kapitału zgodnie ze strategią inwestycyjną dopasowaną do wieku pracownika i podlegającą zmianie z upływem czasu.
 • Środki w ramach PPK są traktowane jako prywatne, w odróżnieniu od tych gromadzonych na emeryturę w ramach ZUS i OFE.
 • Brak podatku** przy wypłacie środków z PPK po osiągnięciu przez pracownika 60. roku życia.
 • Nabycie w drodze dziedziczenia środków zgromadzonych w PPK nie podlega podatkowi od spadków i darowizn.

* Po 40 latach oszczędzania, przy założeniu odpowiedniej stopy zwrotu (przy czym fundusz nie gwarantuje osiągnięcia określonego wyniku inwestycyjnego) - wyliczenia dokonane poprzez Kalkulator PPK ze strony internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju SA (PFR): https://www.mojeppk.pl/kalkulator.html Założenia kalkulacji: wiek przystąpienia do PPK – 20 lat, wysokość wynagrodzenia brutto pracownika – 5000 zł, podstawowa obligatoryjna wpłata do PPK pracownika – 2%, podstawowa obligatoryjna wpłata do PPK pracodawcy – 1,5%, 0% dodatkowej wpłaty do PPK pracownika i pracodawcy, oszczędzanie w PPK do ukończenia 60. roku życia, prognozowana średnia roczna stopa zwrotu w okresie inwestycji – 3,5%, prognozowana roczna stopa zwrotu w okresie wypłaty – 2,75%, prognozowany roczny wzrost wynagrodzenia – 2,8%, koszty zarządzania - 0,50% (w tym nie więcej niż 0,10% opłaty za osiągnięty wynik).

**19% podatku od zysków kapitałowych (określonego zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 11b ustawy PIT) nie będziemy pobierali w przypadku wypłat po ukończeniu przez pracownika 60. roku życia, przy założeniu wypłaty:

 • 25% środków jednorazowo oraz pozostałych 75% w co najmniej 120 miesięcznych ratach
  lub
 • 100% środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach.

Zmiana tych założeń (zmniejszenie liczby rat lub jednorazowa wypłata całości) spowoduje konieczność naliczenia pracownikowi podatku od zysków kapitałowych. Zgodnie z ustawą PIT (art. 30a ust. 13 ustawy PIT) dochód do opodatkowania zostanie ustalony jako kwota wypłaty z dokonanego odkupienia jednostek uczestnictwa, pomniejszona o wydatki na nabycie tych odkupionych jednostek uczestnictwa.

Umowa o prowadzenie PPK – uczestnicy

Każdy pracodawca wdrażający PPK ma obowiązek zapisania do Planu swoich pracowników (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie o PPK). W zależności od wieku pracownika zapis ten jest obowiązkowy lub realizowany na indywidualny wniosek pracownika.

Wiek pracownika Zapis do PPK (zawarcie umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracownika)
po ukończeniu 18. roku życia do 55. roku życia Automatyczny zapis do PPK (do momentu ukończenia przez pracownika 55. roku życia).
po ukończeniu 55. roku życia do 70. roku życia Na indywidualny wniosek pracownika, który ukończył 55. rok życia i nie ukończył 70. roku życia.
po ukończeniu 70. roku życia Nie ma możliwości zapisu do PPK pracowników, którzy ukończyli 70. rok życia.

Wpłaty do PPK

Wpłaty do PPK (pracodawcy i pracownika) to kwoty liczone od wynagrodzenia brutto danego pracownika. Wysokość wpłaty podstawowej oraz dodatkowej wynosi:

Wpłata* Pracodawca Pracownik
Podstawowa - obligatoryjna 1,5% 2%**
Dodatkowa - dobrowolna do 2,5% do 2%

 

Dodatkowe dopłaty ze środków publicznych (Fundusz Pracy)
 • 250 zł wpłata powitalna (jeśli pracownik oszczędza w ramach PPK co najmniej 3 miesiące)
 • Dopłata roczna w wysokości 240 zł (po spełnieniu określonych w ustawie o PPK warunków)

* Od wynagrodzenia, które w rozumieniu ustawy o PPK stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy, oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

** Wpłata podstawowa finansowana przez pracownika może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie pracownika osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia.

Obowiązki pracodawcy związane z PPK

Zarówno przed, jak i po wdrożeniu PPK jako pracodawca zobowiązany jesteś spełnić klika ważnych obowiązków.

Przed i w momencie wdrożenia PPK

 • Uwzględnienie dodatkowego kosztu na wpłaty do PPK w planach finansowych.
 • Wybór (wymagana konsultacja z zakładową organizacją związkową a w razie jej braku z reprezentacją pracowników) i zawarcie umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową dopuszczoną do oferowania PPK (wykaz instytucji na portalu PFR), a także zawarcie umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz swoich pracowników.
 • Ustawienie parametrów portalu administracyjnego PPK udostępnionego przez instytucję finansową.
 • Dostosowanie systemu kadrowo-płacowego.
 • Ustalenie listy pracowników włączonych do PPK.
 • Zapewnienie finansowania wpłat na rachunki PPK pracowników po zawarciu umowy o prowadzenie PPK.

Po wdrożeniu PPK

 • Obowiązek terminowego i prawidłowego naliczania oraz przekazywania wpłat do PPK,
 • Administrowanie dokumentacją PPK,
 • Realizacja bądź zapewnienie możliwości składania dyspozycji przez pracowników w ramach PPK,
 • Obowiązek terminowego przekazywania określonych informacji związanych z prowadzonym PPK do pracowników oraz instytucji finansowej, z którą pracodawca podpisał umowę o zarządzanie i umowę o prowadzenie PPK,
 • Obowiązek dopilnowania terminu ponownego rozpoczęcia wpłat za danego pracownika do PPK w przypadku jego wcześniejszej rezygnacji z ich dokonywania (ponowny automatyczny zapis do PPK następuje co 4 lata).

Jak są inwestowane środki zgromadzone w PPK?

Środki z wpłat do PPK są inwestowane w fundusze dostosowane do wieku danego pracownika, czyli tzw. fundusze zdefiniowanej daty. Polityka inwestycyjna takich funduszy - zgodnie z założeniami ustawy o PPK - uwzględnia konieczność ograniczenia ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia. Znając dokładnie perspektywę inwestycyjną (datę osiągnięcia 60. roku życia przez pracownika) możliwe jest lokowanie początkowo większej części aktywów w akcje, a następnie stopniowo (w miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia) przesuwanie coraz większej części środków w kierunku instrumentów dłużnych, cechujących się mniejszym ryzykiem inwestycyjnym.

Alokacja funduszy zdefiniowanej daty: Część udziałowa (m.in. akcje) Część dłużna (m.in. obligacje)
od utworzenia funduszu do 20 lat przed zdefiniowaną datą 60 – 80% 20 – 40%
20 lat przed zdefiniowaną datą 40 – 70% 30 – 60%
10 lat przed zdefiniowaną datą 25 – 50% 50 – 75%
5 lat przed zdefiniowaną datą 10 – 30% 70 – 90%
począwszy od zdefiniowanej daty max. 15% min. 85%


Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Subfundusze Santander PPK SFIO nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.

Subfundusze Santander PPK SFIO cechują się ryzykiem związanym głównie z wahaniami rynkowych stóp procentowych, ryzykiem kredytowym, ryzykiem płynności i wahaniami cen akcji.
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu, zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Fundusze zdefiniowanej daty w ofercie Santander TFI

W ramach funduszu Santander PPK SFIO, uczestnikom PPK udostępniliśmy 9 subfunduszy zdefiniowanej daty. Ich charakterystyka dostępna jest na dedykowanych podstronach po kliknięciu w nazwę subfunduszu:

PPK w Santander TFI – dlaczego warto?

 • 9 subfunduszy zdefiniowanej daty dla uczestników.
 • 0% opłaty za zamianę (zmianę alokacji inwestycji), niezależnie od liczby wykonanych zamian.
 • Nie więcej niż 0,4% opłaty stałej za zarządzanie - szczegóły w tabeli poniżej.
 • Nie więcej niż 0,1% opłaty za osiągnięty wynik tzw. success fee.
 • Brak dodatkowych opłat dla pracodawcy i pracownika za dostęp do dedykowanych serwisów PPK online i infolinii.
 • Zadbaj o swoje bezpieczeństwo finansowe – sprawdź informacje o PPK na portalu PFR - mojeppk.pl Uruchomi się w nowym oknie.

Niższe opłaty za zarządzanie w subfunduszach Santander PPK SFIO – obniżenie stawek następuje od początku roku, w którym dany subfundusz osiągnie zdefiniowaną datę:

Okres Stawka opłaty za zarządzanie
Od Do Santander
PPK 2025
Santander
PPK 2030
Santander
PPK 2035
Santander
PPK 2040
Santander
PPK 2045
Santander
PPK 2050
Santander
PPK 2055
Santander
PPK 2060
Santander
PPK 2065
01.01.2021 31.12.2024 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%
01.01.2025 31.12.2029 0,30%
01.01.2030 31.12.2034 0,20% 0,30%
01.01.2035 31.12.2039 0,20% 0,30%
01.01.2040 31.12.2044 0,20% 0,30%
01.01.2045 31.12.2049 0,20% 0,30%
01.01.2050 31.12.2054 0,20% 0,30%
01.01.2055 31.12.2059 0,20% 0,30%
01.01.2060   0,20% 0,30%

Więcej informacji o opłatach w Santander PPK SFIO

Co nas wyróżnia?

 • Ponad 25 lat na rynku funduszy inwestycyjnych.
 • Jeden z największych i najbardziej doświadczonych zespołów zarządzających na polskim rynku (licencjonowani doradcy inwestycyjni, posiadacze certyfikatów CFA).
 • Duże aktywa – zarządzanie aktywami o wartości niemal 21 mld zł.*
 • Zaufanie ponad 220 tys. Klientów.*
 • Wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (od 2001 r.) oraz Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi (od 2004 r.) – wartość aktywów zgromadzonych w IKE prowadzonym w Santander TFI wynosi prawie 430 mln zł.*

*Stan na 29.02.2024 r.

Fundusze Santander TFI są doceniane na rynku

Jesteśmy częścią Grupy Santander

 • 200 651

  Liczba pracowników
  w Grupie Santander

 • 8 700

  Liczba
  oddziałów

 • 157 000 000

  Liczba
  Klientów

 • 3

  Liczba kontynentów, na
  których działa
  Grupa Santander

 • Marka rozpoznawalna na całym świecie, a przede wszystkim na kluczowych rynkach, na których Grupa Santander prowadzi działalność (Hiszpania, Wielka Brytania, Polska, Portugalia, Niemcy, Chile, Argentyna, Brazylia, Stany Zjednoczone, Meksyk).
 • Jedna z największych grup finansowych na świecie i najsilniejsza instytucja finansowa w Europie pod względem kapitalizacji rynkowej.
 • Jedna z najbardziej efektywnych i stabilnych Grup bankowych na świecie, ze wskaźnikami oraz wynikami wzrostu biznesu znacznie powyżej średnich dla sektora bankowego.
 • W roku 2021 magazyn The Banker uznał Banco Santander Bankiem Roku w obu Amerykach, Portugalii, Argentynie, Brazylii i Chile.
 • W 2021 roku Euromoney uznał Santander za Najlepszy Bank pod względem Integracji Finansowej w swoim „Global Awards for Excellence 2021”, podkreślając wysiłki grupy na rzecz zwiększenia dostępności usług finansowych. Co więcej, Santander otrzymał wyróżnienie Najlepszy Bank w Portugalii, Argentynie i Chile oraz Najlepszy Bank Inwestycyjny w Portugalii i Meksyku, a także Najlepszy Bank Cyfrowy w Europie Zachodniej.

Infolinia PPK: 22 35 54 673

Telefoniczna obsługa uczestników PPK i pracodawców jest prowadzona od poniedziałku do piątku (we wszystkie dni, w które odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) w godzinach 9:00 - 17:00. Koszt połączenia zgodny z cennikiem danego operatora.

Formularz

Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Treści zawarte na tej podstronie zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) i są aktualne na dzień ich zamieszczenia w serwisie. Treści te nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Wartość aktywów netto subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej, niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.