Alfa 2018 - wyróżnienie w kategorii Fundusze Stabilnego Wzrostu

Stopa zwrotuWartość jednostki
Nazwa subfunduszuWartość j.u. 16.10.2020Wartość j.u. 18.10.2021Zmiana
Santander Stabilnego Wzrostu
Wartość j.u. 16.10.2020
31,93 PLN
Wartość j.u. 18.10.2021
35,84 PLN
Zmiana
12,25%
31,93 PLN35,84 PLN12,25%
18.10.2021
Wartość bieżąca18.10.202135,84PLN
Wartość poprzednia 15.10.202135,95 PLN
1M-1,13%
3M-0,44%
6M+1,76%
12M+12,25%
36M+14,14%
60M+20,39%
120M+42,50%
YTD+5,10%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują ponadprzeciętnych zysków i planują inwestowanie średnio- lub długoterminowe (minimum 3-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko wysokie – związane głównie z wahaniami rynkowych stóp procentowych, ryzykiem kredytowym, ryzykiem płynności i wahaniami cen akcji. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w >KIID.

Podstawowe informacje o subfunduszu

Początek działalności26.11.1999
Benchmark20% WIG + 10% MSCI World Index (MXWO) + 50% ICE BofA Poland Government Index (G0PL) + 20% ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) zabezpieczony do złotego
Sugerowany czas inwestycjimin. 3 lata
Kategoria subfunduszuMieszany
Firma zarządzającaSantander TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata100,00 PLN

Skrót polityki inwestycyjnej

  • subfundusz mieszany, główne kategorie lokat to dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego (emitowane przez państwa, samorządy i przedsiębiorstwa) oraz akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze,

  • intencją zarządzającego jest, żeby udział części akcyjnej wynosił od 25% do 35% aktywów,

  • subfundusz lokuje min. 50% swoich aktywów w aktywa krajowe,

  • udział obligacji przedsiębiorstw, innych niż poręczane lub gwarantowane przez państwa powinien wynosić nie więcej niż 25% aktywów,

  • udział obligacji nieposiadających ratingu inwestycyjnego powinien wynosić nie więcej niż 15% aktywów,

  • wskaźnik duration części dłużnej nie powinien przekroczyć poziomu 8,

  • subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.

Zarządzający subfunduszem

Bartosz Dębowski, CFA

Bartosz Dębowski, CFA

Zarządzający częścią akcyjną portfela

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek: finanse i bankowość, specjalność: inwestycje kapitałowe. Posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego oraz prestiżowego certyfikatu CFA (Chartered Financial Analyst).

Michał Hołda

Michał Hołda

Zarządzająca częścią dłużną portfela

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: finanse i bankowość. Posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego.

Informacje o procesie inwestycyjnym

Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Alokacja aktywów

50%Obligacje skarbowe
30%Akcje
17%Obligacje korporacyjne
3%środki pieniężne i depozyty

Alokacja geograficzna

72%Polska
11%Pozostałe
7%Stany Zjednoczone
4%Węgry
3%Holandia
3%Francja
18.10.2021
Wartość bieżąca18.10.202135,84PLN
Wartość poprzednia 15.10.202135,95 PLN
1M-1,13%
3M-0,44%
6M+1,76%
12M+12,25%
36M+14,14%
60M+20,39%
120M+42,50%
YTD+5,10%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują ponadprzeciętnych zysków i planują inwestowanie średnio- lub długoterminowe (minimum 3-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko wysokie – związane głównie z wahaniami rynkowych stóp procentowych, ryzykiem kredytowym, ryzykiem płynności i wahaniami cen akcji. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w >KIID.

Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.

Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszu Santander FIO. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.