Alfa 2018 - wyróżnienie w kategorii Fundusze Stabilnego Wzrostu

Stopa zwrotuWartość jednostki
Nazwa subfunduszuWartość j.u. 29.07.2020Wartość j.u. 29.07.2021Zmiana
Santander Stabilnego Wzrostu
Wartość j.u. 29.07.2020
32,16 PLN
Wartość j.u. 29.07.2021
36,19 PLN
Zmiana
12,53%
32,16 PLN36,19 PLN12,53%
29.07.2021
Wartość bieżąca29.07.202136,19PLN
Wartość poprzednia 28.07.202136,16 PLN
1M+0,78%
3M+2,78%
6M+4,99%
12M+12,53%
36M+12,46%
60M+22,39%
120M+35,44%
YTD+6,13%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują ponadprzeciętnych zysków i planują inwestowanie średnio- lub długoterminowe (minimum 3-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko wysokie – związane głównie z wahaniami rynkowych stóp procentowych, ryzykiem kredytowym, ryzykiem płynności i wahaniami cen akcji. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w >KIID.

Podstawowe informacje o subfunduszu

Początek działalności26.11.1999
Benchmark20% WIG + 10% MSCI World Index (MXWO) + 50% ICE BofA Poland Government Index (G0PL) + 20% ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) zabezpieczony do złotego
Sugerowany czas inwestycjimin. 3 lata
Kategoria subfunduszuMieszany
Firma zarządzającaSantander TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata100,00 PLN

Skrót polityki inwestycyjnej

  • subfundusz mieszany, główne kategorie lokat to dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego (emitowane przez państwa, samorządy i przedsiębiorstwa) oraz akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze,

  • intencją zarządzającego jest, żeby udział części akcyjnej wynosił od 25% do 35% aktywów,

  • subfundusz lokuje min. 50% swoich aktywów w aktywa krajowe,

  • udział obligacji przedsiębiorstw, innych niż poręczane lub gwarantowane przez państwa powinien wynosić nie więcej niż 25% aktywów,

  • udział obligacji nieposiadających ratingu inwestycyjnego powinien wynosić nie więcej niż 15% aktywów,

  • wskaźnik duration części dłużnej nie powinien przekroczyć poziomu 8,

  • subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.

Zarządzający subfunduszem

Bartosz Dębowski, CFA

Bartosz Dębowski, CFA

Zarządzający częścią akcyjną portfela

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek: finanse i bankowość, specjalność: inwestycje kapitałowe. Posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego oraz prestiżowego certyfikatu CFA (Chartered Financial Analyst).

Michał Hołda

Michał Hołda

Zarządzająca częścią dłużną portfela

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: finanse i bankowość. Posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego.

Informacje o procesie inwestycyjnym

Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Alokacja aktywów

52%Obligacje skarbowe
31%Akcje
16%Obligacje korporacyjne
1%środki pieniężne i depozyty

Alokacja geograficzna

72%Polska
11%Pozostałe
7%Stany Zjednoczone
4%Węgry
3%Austria
3%Francja
29.07.2021
Wartość bieżąca29.07.202136,19PLN
Wartość poprzednia 28.07.202136,16 PLN
1M+0,78%
3M+2,78%
6M+4,99%
12M+12,53%
36M+12,46%
60M+22,39%
120M+35,44%
YTD+6,13%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują ponadprzeciętnych zysków i planują inwestowanie średnio- lub długoterminowe (minimum 3-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko wysokie – związane głównie z wahaniami rynkowych stóp procentowych, ryzykiem kredytowym, ryzykiem płynności i wahaniami cen akcji. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w >KIID.

Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.

Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI i u dystrybutorów funduszu Santander FIO.

Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.