Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Alfa 2018 - wyróżnienie w kategorii Fundusze Stabilnego Wzrostu

Połączenie subfunduszy

25 lutego 2022 r. subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Platinum Stabilny. W tym dniu aktywa przejętego subfunduszu włączyliśmy do aktywów subfunduszu przejmującego.

Stopa zwrotuWartość jednostki
Nazwa subfunduszuWartość j.u. 03.12.2021Wartość j.u. 05.12.2022Zmiana
Santander Stabilnego Wzrostu
Wartość j.u. 03.12.2021
34,01 PLN
Wartość j.u. 05.12.2022
30,53 PLN
Zmiana
-10,23%
34,01 PLN30,53 PLN-10,23%
05.12.2022
Wartość bieżąca05.12.202230,53PLN
Wartość poprzednia 02.12.202230,64 PLN
1M+6,67%
3M+2,90%
6M+0,83%
12M-10,23%
36M-4,56%
60M-5,60%
120M+7,20%
YTD-9,91%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują ponadprzeciętnych zysków i planują inwestowanie średnio- lub długoterminowe (minimum 3-letnie).*
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko wysokie – związane głównie z wahaniami rynkowych stóp procentowych, ryzykiem kredytowym, ryzykiem płynności i wahaniami cen akcji. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w >KIID.*

25 lutego 2022 r. subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Platinum Stabilny. W tym dniu aktywa przejętego subfunduszu włączyliśmy do aktywów subfunduszu przejmującego.

 

Ten wykres przedstawia wyniki subfunduszu jako procentową stratę lub procentowy zysk w skali roku w ciągu ostatnich 10 lat. (jedn. A,%)

subfundusz benchmark

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób subfunduszem zarządzano w przeszłości.

Wyniki są przedstawione po odliczeniu wszystkich opłat pobieranych z aktywów subfunduszu w tym opłaty za zarządzanie i opłaty za wyniki inwestycyjne. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Inwestora oraz ponoszonych przez niego opłat z tytułu nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa. Subfundusz powstał w 1999 roku. Wyniki zostały obliczone w walucie polskiej.

Podstawowe informacje o subfunduszu

Początek działalności26.11.1999
Benchmark15% WIG (WIG)+15% MSCI World Net Total Return USD (M1WO) przewalutowany na PLN+30% ICE BofA Poland Government Index (G0PL)+15% ICE BofA Global Government Index (W0G1) zabezpieczony do złotego+25% ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) zabezpieczony do PLN.
Sugerowany czas inwestycjimin. 3 lata
Kategoria subfunduszuMieszany
Firma zarządzającaSantander TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata100,00 PLN

Skrót polityki inwestycyjnej

  • subfundusz mieszany, główne kategorie lokat to dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego (emitowane przez państwa, samorządy i przedsiębiorstwa) oraz akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze,

  • intencją zarządzającego jest, żeby udział części akcyjnej wynosił od 25% do 35% aktywów,

  • udział obligacji przedsiębiorstw, innych niż poręczane lub gwarantowane przez państwa powinien wynosić nie więcej niż 30% aktywów,

  • udział obligacji nieposiadających ratingu inwestycyjnego powinien wynosić nie więcej niż 20% aktywów,

  • wskaźnik duration części dłużnej nie powinien przekroczyć poziomu 8,

  • subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.

Zarządzający subfunduszem

Bartosz Dębowski, CFA

Bartosz Dębowski, CFA

Zarządzający częścią akcyjną portfela

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek: finanse i bankowość, specjalność: inwestycje kapitałowe. Posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego oraz prestiżowego certyfikatu CFA (Chartered Financial Analyst).

Michał Hołda

Michał Hołda

Zarządzająca częścią dłużną portfela

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: finanse i bankowość. Posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego.

Informacje o procesie inwestycyjnym

Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego, jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzą wszyscy zarządzający, podejmuje decyzje m.in. w zakresie zabezpieczania pozycji walutowych oraz wykorzystania innych instrumentów pochodnych. Może także podejmować decyzje odnośnie strategicznej i geograficznej alokacji. Zarządzający subfunduszami podejmują natomiast indywidualne decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Alokacja aktywów

52%Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa
25%Akcje
14%Obligacje korporacyjne
6%Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych korporacyjnych
3%Pozostałe

Alokacja geograficzna

59%Polska
17%Stany Zjednoczone
14%Pozostałe
6%Region Europy (fundusze inwestycyjne)
4%Holandia
05.12.2022
Wartość bieżąca05.12.202230,53PLN
Wartość poprzednia 02.12.202230,64 PLN
1M+6,67%
3M+2,90%
6M+0,83%
12M-10,23%
36M-4,56%
60M-5,60%
120M+7,20%
YTD-9,91%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują ponadprzeciętnych zysków i planują inwestowanie średnio- lub długoterminowe (minimum 3-letnie).*
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko wysokie – związane głównie z wahaniami rynkowych stóp procentowych, ryzykiem kredytowym, ryzykiem płynności i wahaniami cen akcji. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w >KIID.*

* „Potencjalny zysk” i „poziom ryzyka” są pojęciowo tożsame z pojęciem „wskaźnik zysku do ryzyka”. Dla danego subfunduszu wartości „potencjalny zysk” i „poziom ryzyka” są takie same.

Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy Santander. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.

Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.