Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Połączenie subfunduszy

25 lutego 2022 r. subfundusz Santander Prestiż Future Wealth, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Strategia Dynamiczna. W tym dniu aktywa przejętego subfunduszu włączyliśmy do aktywów subfunduszu przejmującego.

Stopa zwrotuWartość jednostki
Nazwa subfunduszuWartość j.u. 23.09.2021Wartość j.u. 23.09.2022Zmiana
Santander Prestiż Future Wealth
Wartość j.u. 23.09.2021
1 035,17 PLN
Wartość j.u. 23.09.2022
735,34 PLN
Zmiana
-28,96%
1 035,17 PLN735,34 PLN-28,96%
23.09.2022
Wartość bieżąca23.09.2022735,34PLN
Wartość poprzednia 22.09.2022751,81 PLN
1M-8,95%
3M-1,87%
6M-18,75%
12M-28,96%
36M-15,03%
YTD-28,62%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków i planują inwestowanie długoterminowe (minimum 5-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko bardzo wysokie – związane głównie z wahaniami cen akcji na globalnych rynkach. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

25 lutego 2022 r. subfundusz Santander Prestiż Future Wealth, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Strategia Dynamiczna. W tym dniu aktywa przejętego subfunduszu włączyliśmy do aktywów subfunduszu przejmującego.

31 sierpnia 2021 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Prestiż Future Wealth (z wcześniejszej: Santander Strategia Akcyjna) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.

 

Stopy zwrotu w kolejnych latach kalendarzowych (jedn. A,%)

subfundusz

W związku z tym, że subfundusz w dniu 31.08.2021 r. zmienił politykę inwestycyjną, wyniki sprzed tego okresu zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania. Prezentowane wyniki są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Inwestora oraz ponoszonych przez niego opłat z tytułu nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa. Wyniki zostały obliczone w walucie polskiej.

Podstawowe informacje o subfunduszu

Początek działalności09.02.2018
Benchmarknie dotyczy
Sugerowany czas inwestycjimin. 5 lat
Kategoria subfunduszuAkcyjny
Firma zarządzającaSantander TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata100,00 PLN

Skrót polityki inwestycyjnej

  • subfundusz inwestuje do 100% wartości aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu Santander Future Wealth wydzielonego w ramach Santander SICAV otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale z siedzibą w Luksemburgu, który inwestuje w papiery wartościowe uznane przez zarządzającego tym subfunduszem za szczególnie interesujące ze względu na ich innowacyjny charakter i oczekiwanie silnego wzrostu ich wartości wynikającej z trwałych, długofalowych zmian w zakresie czynników ekonomicznych i społecznych, takich jak, między innymi, demografia, styl życia, technologia czy środowisko naturalne,

  • intencją zarządzającego jest utrzymanie stałego, wysokiego zaangażowania w tytuły uczestnictwa ww. subfunduszu w przedziale od 80% do 100% aktywów,

  • subfundusz, co do zasady, zabezpiecza ekspozycję walutową.

Zarządzający subfunduszem

Jacek Grel, CFA

Jacek Grel, CFA

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, specjalność: zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw. Doradca inwestycyjny, uzyskał dyplom z makroekonomii w ramach Central European University oraz prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst).

Informacje o procesie inwestycyjnym

Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. W przypadku gdy zarządzającym subfunduszem jest Komitet Inwestycyjny, podejmuje on także decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych. Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami.

Alokacja aktywów

95%Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
4%Obligacje skarbowe
1%środki pieniężne i depozyty

Alokacja geograficzna

62%Luksemburg
21%Region Rynków Rozwiniętych (fundusze inwestycyjne)
6%Irlandia
5%Pozostałe
3%Region Europy (fundusze inwestycyjne)
3%Stany Zjednoczone
23.09.2022
Wartość bieżąca23.09.2022735,34PLN
Wartość poprzednia 22.09.2022751,81 PLN
1M-8,95%
3M-1,87%
6M-18,75%
12M-28,96%
36M-15,03%
YTD-28,62%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków i planują inwestowanie długoterminowe (minimum 5-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko bardzo wysokie – związane głównie z wahaniami cen akcji na globalnych rynkach. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy Santander. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.

Wartość aktywów netto subfunduszu Santander Prestiż Future Wealth może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.