31 sierpnia 2021 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Prestiż Future Wealth (z wcześniejszej: Santander Strategia Akcyjna) i jego politykę inwestycyjną.

Stopa zwrotuWartość jednostki
Nazwa subfunduszuWartość j.u. 18.09.2020Wartość j.u. 20.09.2021Zmiana
Santander Prestiż Future Wealth
Wartość j.u. 18.09.2020
800,38 PLN
Wartość j.u. 20.09.2021
1 044,04 PLN
Zmiana
30,44%
800,38 PLN1 044,04 PLN30,44%
20.09.2021
Wartość bieżąca20.09.20211 044,04PLN
Wartość poprzednia 17.09.20211 047,07 PLN
1M+0,58%
3M+2,49%
6M+11,84%
12M+30,44%
36M+16,22%
YTD+15,39%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków i planują inwestowanie długoterminowe (minimum 5-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko bardzo wysokie – związane głównie z wahaniami cen akcji na globalnych rynkach. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

31 sierpnia 2021 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Prestiż Future Wealth (z wcześniejszej: Santander Strategia Akcyjna) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.

Podstawowe informacje o subfunduszu

Początek działalności09.02.2018
Benchmarknie dotyczy
Sugerowany czas inwestycjimin. 5 lat
Kategoria subfunduszuAkcyjny
Firma zarządzającaSantander TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata100,00 PLN

Skrót polityki inwestycyjnej

  • subfundusz inwestuje do 100% wartości aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu Santander Future Wealth wydzielonego w ramach Santander SICAV otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale z siedzibą w Luksemburgu, który inwestuje w papiery wartościowe uznane przez zarządzającego tym subfunduszem za szczególnie interesujące ze względu na ich innowacyjny charakter i oczekiwanie silnego wzrostu ich wartości wynikającej z trwałych, długofalowych zmian w zakresie czynników ekonomicznych i społecznych, takich jak, między innymi, demografia, styl życia, technologia czy środowisko naturalne,

  • intencją zarządzającego jest utrzymanie stałego, wysokiego zaangażowania w tytuły uczestnictwa ww. subfunduszu w przedziale od 80% do 100% aktywów,

  • subfundusz, co do zasady, zabezpiecza ekspozycję walutową.

Zarządzający subfunduszem

Jacek Grel, CFA

Jacek Grel, CFA

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, specjalność: zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw. Doradca inwestycyjny, uzyskał dyplom z makroekonomii w ramach Central European University oraz prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst).

Informacje o procesie inwestycyjnym

Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. W przypadku gdy zarządzającym subfunduszem jest Komitet Inwestycyjny, podejmuje on także decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych. Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami.

Alokacja aktywów

81%Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
13%Obligacje skarbowe
5%Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych korporacyjnych
1%środki pieniężne i depozyty

Alokacja geograficzna

76%Polska
13%Stany Zjednoczone
11%Pozostałe
20.09.2021
Wartość bieżąca20.09.20211 044,04PLN
Wartość poprzednia 17.09.20211 047,07 PLN
1M+0,58%
3M+2,49%
6M+11,84%
12M+30,44%
36M+16,22%
YTD+15,39%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków i planują inwestowanie długoterminowe (minimum 5-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko bardzo wysokie – związane głównie z wahaniami cen akcji na globalnych rynkach. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.

Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszu Santander Prestiż SFIO. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Wartość aktywów netto subfunduszu Santander Strategia Akcyjna może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.