Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Santander Umiarkowany

UWAGA: 2 października 2023 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Platinum Konserwatywny na Santander Umiarkowany.

Najlepszy wynik inwestycyjny wśród funduszy mieszanych oraz nagroda Złoty Portfel „Parkietu” za 2018 - więcej o tej nagrodzie

Stopa zwrotuWartość jednostki
Nazwa subfunduszuWartość j.u. 21.04.2023Wartość j.u. 23.04.2024Zmiana
Santander Umiarkowany
Wartość j.u. 21.04.2023
67,23 PLN
Wartość j.u. 23.04.2024
75,05 PLN
Zmiana
11,63%
67,23 PLN75,05 PLN11,63%
23.04.2024
Wartość bieżąca23.04.202475,05PLN
Wartość poprzednia 22.04.202474,85 PLN
1M-0,36%
3M+1,87%
6M+9,63%
12M+11,63%
36M+3,73%
60M+14,60%
120M+30,50%
YTD+1,34%

Wskaźnik ryzyka

1234567
Wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Przyjmuje wartości od 1 do 7. Im wyższa wartość wskaźnika tym wyższe ryzyko produktu, czyli większe prawdopodobieństwo straty pieniędzy z inwestycji.

2 października 2023 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu na Santander Umiarkowany (z wcześniejszej: Santander Platinum Konserwatywny).

13 października 2014 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Arka Platinum Konserwatywny (z wcześniejszej: Arka BZ WBK Obligacji Plus) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.

9 września 2018 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu na Santander Platinum Konserwatywny.

 

Ten wykres przedstawia wyniki subfunduszu jako procentową stratę lub procentowy zysk w skali roku w ciągu ostatnich 10 lat. (jedn. A,%)

subfundusz benchmark

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób subfunduszem zarządzano w przeszłości.

Wyniki są przedstawione po odliczeniu wszystkich opłat pobieranych z aktywów subfunduszu w tym opłaty za zarządzanie i opłaty za wyniki inwestycyjne. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Inwestora oraz ponoszonych przez niego opłat z tytułu nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa. Subfundusz powstał w 2012 roku. Wyniki zostały obliczone w walucie polskiej. W związku z tym, że subfundusz w dniu 13.10.2014 r. zmienił politykę inwestycyjną, wyniki sprzed tego okresu zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania. Wyniki zostały obliczone w walucie polskiej.

 

Zarządzający subfunduszem

Adam Nowakowski, CFA

Zarządzający częścią akcyjną portfela

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw. Posiadacz licencji maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego oraz posiadacz prestiżowego tytułu CFA (Chartered Financial Analyst).

 

Bartosz Dębowski, CFA

Zarządzający częścią akcyjną portfela

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek: finanse i bankowość, specjalność: inwestycje kapitałowe. Posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego oraz prestiżowego certyfikatu CFA (Chartered Financial Analyst).

 

Michał Hołda

Zarządzający częścią dłużną portfela

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: finanse i bankowość. Posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego.

 

Paweł Pisarczyk

Zarządzający częścią dłużną portfela

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalność: modelowanie i prognozowanie procesów gospodarczych. Posiadacz licencji maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego.

Podstawowe informacje o subfunduszu

Początek działalności10.02.2012
Benchmark10% MSCI World Net Total Return USD (M1WO) przewalutowany na PLN + 10% WIG (WIG) + 35% ICE BofA Poland Government Index (G0PL) + 15% ICE BofA Global Government Index (W0G1) zabezpieczony do złotego + 30% ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) zabezpieczony do złotego.
Sugerowany czas inwestycjimin. 3 lata
Kategoria subfunduszuMieszany
Firma zarządzającaSantander TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata100,00 PLN

Skrót polityki inwestycyjnej

  • subfundusz ma charakter mieszany, inwestuje lokalnie i globalnie,

  • główne kategorie lokat to dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego (emitowane przez państwa, samorządy i przedsiębiorstwa) oraz akcje,

  • udział części akcyjnej wynosi maksymalnie 30% aktywów,

  • udział obligacji przedsiębiorstw, innych niż poręczane lub gwarantowane przez państwa może wynosić do 40% aktywów,

  • udział obligacji nieposiadających ratingu inwestycyjnego może wynosić do 25% aktywów,

  • wskaźnik duration części dłużnej nie powinien przekroczyć poziomu 8,

  • subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.

Informacje o procesie inwestycyjnym

Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego, jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzą wszyscy zarządzający, podejmuje decyzje m.in. w zakresie zabezpieczania pozycji walutowych oraz wykorzystania innych instrumentów pochodnych. Może także podejmować decyzje odnośnie strategicznej i geograficznej alokacji. Zarządzający subfunduszami podejmują natomiast indywidualne decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Alokacja aktywów

52%Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa
23%Obligacje korporacyjne
15%Akcje
5%Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych korporacyjnych
4%Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
1%środki pieniężne i depozyty

Alokacja geograficzna

67%Polska
10%Pozostałe
7%Stany Zjednoczone
6%Region Europy (fundusze inwestycyjne)
5%Niemcy
5%Holandia
23.04.2024
Wartość bieżąca23.04.202475,05PLN
Wartość poprzednia 22.04.202474,85 PLN
1M-0,36%
3M+1,87%
6M+9,63%
12M+11,63%
36M+3,73%
60M+14,60%
120M+30,50%
YTD+1,34%

Wskaźnik ryzyka

1234567
Wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Przyjmuje wartości od 1 do 7. Im wyższa wartość wskaźnika tym wyższe ryzyko produktu, czyli większe prawdopodobieństwo straty pieniędzy z inwestycji.

Skład portfela subfunduszu na dzień 29 marca 2024

Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Subfundusz nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Jest to podyktowane zauważalnym na chwilę obecną brakiem dostatecznych danych ujawnieniowych spółek portfelowych, a także nieukształtowaną nadal praktyką rynkową w obszarze głównych niekorzystnych skutków. Towarzystwo planuje w przyszłości brać pod uwagę niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju dla większej liczby produktów – strategia Towarzystwa w tym zakresie, bierze należycie pod uwagę jego wielkość, charakter i skalę prowadzonej działalności, a także rodzaje udostępnianych produktów finansowych.

Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy Santander. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.

Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.