Do pobrania

Prospekt informacyjny Santander PPK SFIO (4 stycznia 2021)
4 Styczeń 2021 r.
2425.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
KIID Santander PPK 2050 (4 stycznia 2021)
4 Styczeń 2021 r.
156.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Karta subfunduszu Santander PPK 2050 (18 stycznia 2021)
18 Styczeń 2021 r.
134.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Bieżący skład portfela (31 grudnia 2020)
14 Styczeń 2021 r.
242.9 kB
XLSX
pl_PL
Pobierz
 
Bieżący skład portfela (31 grudnia 2020)
14 Styczeń 2021 r.
1067.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ewentualnych opłat.

Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat uczestnictwa w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO dostępnym na Santander.pl/TFI. Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Subfundusze funduszu Santander PPK SFIO mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Wartość aktywów netto subfunduszy może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.