Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Złoty Portfel Parkietu - II miejsce w kategorii najlepszy fundusz akcji zagranicznych 2019 roku dla Santander Prestiż Technologii i Innowacji

Stopa zwrotuWartość jednostki
Nazwa subfunduszuWartość j.u. 23.09.2021Wartość j.u. 23.09.2022Zmiana
Santander Prestiż Technologii i Innowacji
Wartość j.u. 23.09.2021
1 908,93 PLN
Wartość j.u. 23.09.2022
1 303,67 PLN
Zmiana
-31,71%
1 908,93 PLN1 303,67 PLN-31,71%
23.09.2022
Wartość bieżąca23.09.20221 303,67PLN
Wartość poprzednia 22.09.20221 322,96 PLN
1M-12,29%
3M-5,36%
6M-22,62%
12M-31,71%
36M+23,77%
YTD-32,11%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków i planują inwestowanie długoterminowe (minimum 5-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko bardzo wysokie – związane głównie z wahaniami cen akcji spółek sektorów technologicznych. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

Stopy zwrotu w kolejnych latach kalendarzowych (jedn. A,%)

benchmark subfundusz

Prezentowane wyniki są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Inwestora oraz ponoszonych przez niego opłat z tytułu nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa. Wyniki zostały obliczone w walucie polskiej.

Podstawowe informacje o subfunduszu

Początek działalności05.02.2018
Benchmark40% MSCI World Information Technology Net Total Return USD (M1WO0IT) + 30% MSCI World Communication Services Net Total Return USD (M1WO0TC) + 25% WIGtechTR (WIGTECTR) + 5% WIBOR O/N (WIBOON Ask Price)
Sugerowany czas inwestycjimin. 5 lat
Kategoria subfunduszuAkcyjny
Firma zarządzającaSantander TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata100,00 PLN

Skrót polityki inwestycyjnej

  • subfundusz jest globalnym subfunduszem akcji i lokuje co najmniej 60% swoich aktywów w akcje i instrumenty o podobnym charakterze, wyemitowane przez spółki z sektorów tzw. nowoczesnych technologii tj. m.in. sektora informatycznego, internetowego, telekomunikacyjnego, medialnego, biotechnologicznego,

  • zarządzający dąży do utrzymania stałego, wysokiego zaangażowania w akcje i fundusze akcyjne w przedziale od 80% do 100% aktywów,

  • ekspozycja walutowa będzie zabezpieczona, efektywny udział walut innych niż polska nie będzie wyższy niż 10% aktywów,

  • subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.

Zarządzający subfunduszem

Jacek Grel, CFA

Jacek Grel, CFA

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, specjalność: zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw. Doradca inwestycyjny, uzyskał dyplom z makroekonomii w ramach Central European University oraz prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst).

Informacje o procesie inwestycyjnym

Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Alokacja aktywów

90%Akcje
9%Obligacje skarbowe
1%środki pieniężne i depozyty

Alokacja geograficzna

71%Stany Zjednoczone
22%Polska
4%Pozostałe
3%Holandia
23.09.2022
Wartość bieżąca23.09.20221 303,67PLN
Wartość poprzednia 22.09.20221 322,96 PLN
1M-12,29%
3M-5,36%
6M-22,62%
12M-31,71%
36M+23,77%
YTD-32,11%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków i planują inwestowanie długoterminowe (minimum 5-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko bardzo wysokie – związane głównie z wahaniami cen akcji spółek sektorów technologicznych. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy Santander. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.

Wartość aktywów netto subfunduszu Santander Prestiż Technologii i Innowacji może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.