Złoty Portfel Parkietu - II miejsce w kategorii najlepszy fundusz akcji zagranicznych 2019 roku dla Santander Prestiż Technologii i Innowacji

Stopa zwrotuWartość jednostki
Nazwa subfunduszuWartość j.u. 09.04.2020Wartość j.u. 13.04.2021Zmiana
Santander Prestiż Technologii i Innowacji
Wartość j.u. 09.04.2020
1 132,36 PLN
Wartość j.u. 13.04.2021
1 782,68 PLN
Zmiana
57,43%
1 132,36 PLN1 782,68 PLN57,43%
13.04.2021
Wartość bieżąca13.04.20211 782,68PLN
Wartość poprzednia 12.04.20211 766,34 PLN

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków i planują inwestowanie długoterminowe (minimum 5-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko bardzo wysokie – związane głównie z wahaniami cen akcji spółek sektorów technologicznych. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

Podstawowe informacje o subfunduszu

Początek działalności05.02.2018
Benchmark40% MSCI World Information Technology Index USD (MXWO0IT) +30% MSCI Communication Services USD (MXWO0TC) + 25% WIG Tech + 5% WIBID O/N
Sugerowany czas inwestycjimin. 5 lat
Kategoria subfunduszuAkcyjny
Firma zarządzającaSantander TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata1 000,00 PLN

Skrót polityki inwestycyjnej

  • subfundusz jest globalnym subfunduszem akcji i lokuje co najmniej 60% swoich aktywów w akcje i instrumenty o podobnym charakterze, wyemitowane przez spółki z sektorów tzw. nowoczesnych technologii tj. m.in. sektora informatycznego, internetowego, telekomunikacyjnego, medialnego, biotechnologicznego,
  • zarządzający dąży do utrzymania stałego, wysokiego zaangażowania w akcje i fundusze akcyjne w przedziale od 80% do 100% aktywów,
  • ekspozycja walutowa będzie zabezpieczona, efektywny udział walut innych niż polska nie będzie wyższy niż 10% aktywów,
  • subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.

Zarządzający subfunduszem

Jacek Grel, CFA

Jacek Grel, CFA

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, specjalność: zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw. Doradca inwestycyjny, uzyskał dyplom z makroekonomii w ramach Central European University oraz prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst).

Informacje o procesie inwestycyjnym

Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Alokacja aktywów

89%Akcje
11%Obligacje skarbowe

Alokacja geograficzna

66%Stany Zjednoczone
29%Polska
5%Pozostałe
13.04.2021
Wartość bieżąca13.04.20211 782,68PLN
Wartość poprzednia 12.04.20211 766,34 PLN

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków i planują inwestowanie długoterminowe (minimum 5-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko bardzo wysokie – związane głównie z wahaniami cen akcji spółek sektorów technologicznych. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

Skład portfela subfunduszu na dzień 26-02-2021.

Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.

Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI i u dystrybutorów funduszu Santander Prestiż SFIO. Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Wartość aktywów netto subfunduszu Santander Prestiż Technologii i Innowacji może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.