Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Fundusz Santander
PPK SFIO

O Funduszu Santander PPK SFIO:

  • 9 subfunduszy zdefiniowanej daty dla uczestników PPK w ramach funduszu Santander PPK SFIO

  • Polityka inwestycyjna subfunduszy, zgodnie z ustawą o PPK, ogranicza poziom ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia

Fundusz Santander PPK SFIO:

Tabela stóp zwrotu subfunduszy Santander PPK SFIO

Błędy walidacji formularza

Zakres dat:
Wartość początkowa:
-
Wartość końcowa:
Nazwa subfunduszutable.sorttable.sort
Wartość bieżącatable.sort
Wartość poprzedniatable.sort
Stopa zwrotu %
20.05.2024 21.05.2024table.sort1Mtable.sort3Mtable.sort6Mtable.sort12Mtable.sort36Mtable.sort60Mtable.sort120Mtable.sortYTDtable.sort

Wartość bieżąca
1185,01 PLN
21.05.2024
Wartość poprzednia
1186,50 PLN
20.05.2024
Stopa zwrotu %
20.05.2024 21.05.2024-0,13%
1M+1,62%
3M+2,27%
6M+6,51%
12M+12,42%
36M
60M
120M
YTD+3,77%
1185,01 PLN
21.05.2024
1186,50 PLN
20.05.2024
-0,13%
+1,62%
+2,27%
+6,51%
+12,42%
+3,77%

Wartość bieżąca
1389,25 PLN
21.05.2024
Wartość poprzednia
1394,28 PLN
20.05.2024
Stopa zwrotu %
20.05.2024 21.05.2024-0,36%
1M+3,70%
3M+4,71%
6M+11,55%
12M+19,62%
36M+19,17%
60M
120M
YTD+6,61%
1389,25 PLN
21.05.2024
1394,28 PLN
20.05.2024
-0,36%
+3,70%
+4,71%
+11,55%
+19,62%
+19,17%
+6,61%

Wartość bieżąca
1525,97 PLN
21.05.2024
Wartość poprzednia
1533,76 PLN
20.05.2024
Stopa zwrotu %
20.05.2024 21.05.2024-0,51%
1M+4,78%
3M+6,42%
6M+15,21%
12M+24,74%
36M+26,85%
60M
120M
YTD+9,12%
1525,97 PLN
21.05.2024
1533,76 PLN
20.05.2024
-0,51%
+4,78%
+6,42%
+15,21%
+24,74%
+26,85%
+9,12%

Wartość bieżąca
1524,88 PLN
21.05.2024
Wartość poprzednia
1532,60 PLN
20.05.2024
Stopa zwrotu %
20.05.2024 21.05.2024-0,50%
1M+4,67%
3M+6,32%
6M+15,03%
12M+24,47%
36M+26,48%
60M
120M
YTD+9,04%
1524,88 PLN
21.05.2024
1532,60 PLN
20.05.2024
-0,50%
+4,67%
+6,32%
+15,03%
+24,47%
+26,48%
+9,04%

Wartość bieżąca
1613,95 PLN
21.05.2024
Wartość poprzednia
1623,49 PLN
20.05.2024
Stopa zwrotu %
20.05.2024 21.05.2024-0,59%
1M+5,32%
3M+7,34%
6M+17,46%
12M+27,86%
36M+30,34%
60M
120M
YTD+10,57%
1613,95 PLN
21.05.2024
1623,49 PLN
20.05.2024
-0,59%
+5,32%
+7,34%
+17,46%
+27,86%
+30,34%
+10,57%

Wartość bieżąca
1604,05 PLN
21.05.2024
Wartość poprzednia
1613,44 PLN
20.05.2024
Stopa zwrotu %
20.05.2024 21.05.2024-0,58%
1M+5,25%
3M+7,22%
6M+17,25%
12M+27,53%
36M+29,56%
60M
120M
YTD+10,39%
1604,05 PLN
21.05.2024
1613,44 PLN
20.05.2024
-0,58%
+5,25%
+7,22%
+17,25%
+27,53%
+29,56%
+10,39%

Wartość bieżąca
1539,60 PLN
21.05.2024
Wartość poprzednia
1548,59 PLN
20.05.2024
Stopa zwrotu %
20.05.2024 21.05.2024-0,58%
1M+5,20%
3M+7,11%
6M+16,93%
12M+26,84%
36M+27,71%
60M
120M
YTD+10,31%
1539,60 PLN
21.05.2024
1548,59 PLN
20.05.2024
-0,58%
+5,20%
+7,11%
+16,93%
+26,84%
+27,71%
+10,31%

Wartość bieżąca
1479,34 PLN
21.05.2024
Wartość poprzednia
1487,89 PLN
20.05.2024
Stopa zwrotu %
20.05.2024 21.05.2024-0,57%
1M+4,92%
3M+6,86%
6M+16,37%
12M+25,69%
36M+23,31%
60M
120M
YTD+10,21%
1479,34 PLN
21.05.2024
1487,89 PLN
20.05.2024
-0,57%
+4,92%
+6,86%
+16,37%
+25,69%
+23,31%
+10,21%

Wartość bieżąca
1324,92 PLN
21.05.2024
Wartość poprzednia
1332,33 PLN
20.05.2024
Stopa zwrotu %
20.05.2024 21.05.2024-0,56%
1M+5,09%
3M+6,98%
6M+16,60%
12M+27,04%
36M
60M
120M
YTD+10,18%
1324,92 PLN
21.05.2024
1332,33 PLN
20.05.2024
-0,56%
+5,09%
+6,98%
+16,60%
+27,04%
+10,18%
Wybierz subfundusze do porównania

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Subfundusze Santander PPK SFIO nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu. Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu, zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy Santander FIO, Santander Prestiż SFIO (w wybranej kategorii jednostek) oraz Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusze.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka.
Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.

Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Dane finansowe Santander PPK SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w tym funduszu znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.

Zapraszamy do kontaktu

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu. Wypełnij formularz. Oddzwonimy.