Stopa zwrotuWartość jednostki
Nazwa subfunduszuWartość j.u. 16.10.2020Wartość j.u. 18.10.2021Zmiana
Santander Akcji Spółek Wzrostowych
Wartość j.u. 16.10.2020
36,97 PLN
Wartość j.u. 18.10.2021
46,54 PLN
Zmiana
25,89%
36,97 PLN46,54 PLN25,89%
18.10.2021
Wartość bieżąca18.10.202146,54PLN
Wartość poprzednia 15.10.202146,30 PLN
1M+0,85%
3M+2,69%
6M+6,62%
12M+25,89%
36M+73,20%
60M+20,20%
120M+29,24%
YTD+15,31%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków i planują inwestowanie długoterminowe (minimum 5-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko wysokie – związane głównie z wahaniami cen akcji spółek wzrostowych. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

2 stycznia 2020 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Akcji Spółek Wzrostowych (z wcześniejszej: Santander Akcji Tureckich) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.

9 września 2018 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu na Santander Akcji Tureckich.

28 maja 2011 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Arka BZ WBK Akcji Tureckich (z wcześniejszej: Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.

Podstawowe informacje o subfunduszu

Początek działalności29.10.2007
Benchmark25% mWIG40 + 70% MSCI World Index USD + 5% WIBID O/N
Sugerowany czas inwestycjimin. 5 lat
Kategoria subfunduszuAkcyjny
Firma zarządzającaSantander TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata100,00 PLN

Skrót polityki inwestycyjnej

  • subfundusz akcji globalnych, skoncentrowany na inwestowaniu w spółki wzrostowe tj. działających w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mających potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku,

  • zarządzający dąży do utrzymania wysokiego zaangażowania w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze, w przedziale od 80% do 100% aktywów,

  • subfundusz zabezpiecza ryzyko walutowe – ekspozycja niezabezpieczona względem polskiego złotego nie może przekraczać 10% aktywów,

  • subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.

Zarządzający subfunduszem

Bartosz Dębowski, CFA

Bartosz Dębowski, CFA

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek: finanse i bankowość, specjalność: inwestycje kapitałowe. Posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego oraz prestiżowego certyfikatu CFA (Chartered Financial Analyst).

Informacje o procesie inwestycyjnym

Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Alokacja aktywów

86%Akcje
8%Obligacje skarbowe
6%środki pieniężne i depozyty

Alokacja geograficzna

45%Stany Zjednoczone
38%Polska
5%Francja
5%Pozostałe
4%Austria
3%Holandia
18.10.2021
Wartość bieżąca18.10.202146,54PLN
Wartość poprzednia 15.10.202146,30 PLN
1M+0,85%
3M+2,69%
6M+6,62%
12M+25,89%
36M+73,20%
60M+20,20%
120M+29,24%
YTD+15,31%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków i planują inwestowanie długoterminowe (minimum 5-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko wysokie – związane głównie z wahaniami cen akcji spółek wzrostowych. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.

Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszu Santander FIO. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.