Stopa zwrotuWartość jednostki
Nazwa subfunduszuWartość j.u. 29.07.2020Wartość j.u. 29.07.2021Zmiana
Santander Akcji Spółek Wzrostowych
Wartość j.u. 29.07.2020
35,18 PLN
Wartość j.u. 29.07.2021
45,96 PLN
Zmiana
30,64%
35,18 PLN45,96 PLN30,64%
29.07.2021
Wartość bieżąca29.07.202145,96PLN
Wartość poprzednia 28.07.202145,88 PLN
1M+0,26%
3M+4,55%
6M+11,39%
12M+30,64%
36M+55,96%
60M+20,44%
120M+19,59%
YTD+13,88%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków i planują inwestowanie długoterminowe (minimum 5-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko wysokie – związane głównie z wahaniami cen akcji spółek wzrostowych. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

W dniu 2 stycznia 2020 roku subfundusz Santander Akcji Spółek Wzrostowych zmienił nazwę (z wcześniejszej: Santander Akcji Tureckich) i politykę inwestycyjną. W związku z tym wyniki subfunduszu sprzed 2 stycznia 2020 roku zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.

W dniu 9 września 2018 roku nastąpiła zmiana nazwy subfunduszu na Santander Akcji Tureckich.

W dniu 28 maja 2011 roku subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich zmienił nazwę (z wcześniejszej: Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy) i politykę inwestycyjną. W związku z tym wyniki subfunduszu sprzed 28 maja 2011 roku zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.

Podstawowe informacje o subfunduszu

Początek działalności29.10.2007
Benchmark25% mWIG40 + 70% MSCI World Index USD + 5% WIBID O/N
Sugerowany czas inwestycjimin. 5 lat
Kategoria subfunduszuAkcyjny
Firma zarządzającaSantander TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata100,00 PLN

Skrót polityki inwestycyjnej

  • subfundusz akcji globalnych, skoncentrowany na inwestowaniu w spółki wzrostowe tj. działających w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mających potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku,

  • zarządzający dąży do utrzymania wysokiego zaangażowania w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze, w przedziale od 80% do 100% aktywów,

  • subfundusz zabezpiecza ryzyko walutowe – ekspozycja niezabezpieczona względem polskiego złotego nie może przekraczać 10% aktywów,

  • subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.

Zarządzający subfunduszem

Bartosz Dębowski, CFA

Bartosz Dębowski, CFA

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek: finanse i bankowość, specjalność: inwestycje kapitałowe. Posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego oraz prestiżowego certyfikatu CFA (Chartered Financial Analyst).

Informacje o procesie inwestycyjnym

Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Alokacja aktywów

87%Akcje
7%Obligacje skarbowe
6%środki pieniężne i depozyty

Alokacja geograficzna

46%Stany Zjednoczone
37%Polska
6%Pozostałe
4%Francja
4%Austria
3%Holandia
29.07.2021
Wartość bieżąca29.07.202145,96PLN
Wartość poprzednia 28.07.202145,88 PLN
1M+0,26%
3M+4,55%
6M+11,39%
12M+30,64%
36M+55,96%
60M+20,44%
120M+19,59%
YTD+13,88%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków i planują inwestowanie długoterminowe (minimum 5-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko wysokie – związane głównie z wahaniami cen akcji spółek wzrostowych. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.

Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI i u dystrybutorów funduszu Santander FIO.

Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.