Kalkulator PPK

Oblicz wysokość Twoich środków w PPK.
Dane, które wprowadzasz do kalkulatora nie są w jakikolwiek sposób utrwalane.

Ile chcesz co miesiąc otrzymywać z PPK?
Wiek, w którym przystępujesz do PPK
Wypełnij to pole
Twoje obecne wynagrodzenie brutto

Twoja podstawowa miesięczna wpłata do PPK to 2% wynagrodzenia brutto.

Twoja podstawowa miesięczna wpłata (% wynagrodzenia brutto)

2%
1,5%
1%
0,5%
Wypełnij to pole

Podstawowa miesięczna wpłata Twojego pracodawcy to 1,5% wynagrodzenia brutto.

Twoja dodatkowa dobrowolna miesięczna wpłata (% wynagrodzenia brutto)

0%
0,5%
1%
1,5%
2%

Dodatkowa dobrowolna miesięczna wpłata pracodawcy (% wynagrodzenia brutto)

0%
0,5%
1%
1,5%
2%
2,5%

Do którego roku życia chcesz oszczędzać w PPK?

Wypłata jednorazowa po zakończeniu oszczędzania
0%
25%
100%

Planowany okres wypłat comiesięcznych (w latach)

Zakładana roczna stopa zwrotu z inwestycji w okresie oszczędzania
0.00%
5.00%
Zakładana roczna stopa zwrotu w okresie wypłat
0.00%
5.00%
Zakładany roczny wzrost wynagrodzenia
0.00%
5.00%
Koszty zarządzania
0.00%
0.60%

Musisz oszczędzać do

0 roku życia

Łącznie z pracodawcą musicie dołożyć:

0 %

Suma zgromadzonych przez Ciebie środków w PPK:

0

Wypłacając środki z PPK według zadeklarowanego podziału otrzymasz łącznie:

Wypłatę jednorazową:

0

oraz Miesięczne wypłaty z PPK:

0


Oszczędzając samodzielnie odłożysz w tym czasie tylko:

0zł

RAZEM szybciej się składa!

 • Środki wpłacone przez pracownika:
  0zł
 • Środki wpłacone przez pracodawcę:
  0zł
 • Środki dopłacone przez Państwo:
  0zł
 • Wypracowany zysk:
  0zł

 • Poniesione koszty zarządzania:
  0zł
  Podatek od zysków kapitałowych:
  0zł

Twoje środki przy dłuższym oszczędzaniu:

 • Dwa lata dłużej:
  0zł
 • Pięć lat dłużej:
  0zł

Przedstawiona kalkulacja dodatkowych oszczędności jest szacunkowa.
Założenia kalkulacji:

 • Twoja podstawowa obligatoryjna wpłata do PPK: 2% wynagrodzenia brutto (jeśli Twoje wynagrodzenie nie
  przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia – w 2021 roku jest to 3360 zł brutto, wyświetlą się dodatkowe
  możliwości obniżenia Twojej wpłaty poniżej 2% wynagrodzenia brutto – nawet do 0,5%)
 • Podstawowa obligatoryjna wpłata pracodawcy do PPK: 1,5% Twojego wynagrodzenia brutto
 • Prognozowana roczna stopa zwrotu w okresie wypłat: 2,75%
 • Prognozowany roczny wzrost wynagrodzenia: 2,8%
 • Prognozowana średnioroczna stopa zwrotu w okresie inwestycji: 3,5%


Właścicielem kalkulatorów PPK jest PFR Portal PPK Sp. z o.o.

 
Wyniki prezentowane przez kalkulator stanowią wyłącznie symulację, są przybliżone i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. PFR Portal PPK Sp. z o.o. nie gwarantuje osiągnięcia wyników wskazanych w kalkulatorze, nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora, ani za jakiekolwiek inne szkody powstałe w związku z korzystaniem z tego kalkulatora.
W celach obliczeń biznesowych i kwot zobowiązań podatkowych sugerujemy użycie profesjonalnego oprogramowania stosowanego do celów księgowo-płacowych.

Treści zawarte w serwisie Santander.pl/PPK zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), mają charakter wyłącznie informacyjny i są aktualne na dzień ich zamieszczenia w serwisie. Treści te nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Wartość aktywów netto subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym, Kluczowych informacjach dla Inwestora oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszu Santander PPK SFIO. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat.

Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i mają wyłącznie charakter informacyjny.