Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Kalkulator PPK

Kalkulator PPK

Oblicz wysokość Twoich środków w PPK.
Dane, które wprowadzasz do kalkulatora nie są w jakikolwiek sposób utrwalane.

Ile chcesz co miesiąc otrzymywać z PPK?
Wiek, w którym przystępujesz do PPK
Wypełnij to pole
Twoje obecne wynagrodzenie brutto

Twoja podstawowa miesięczna wpłata do PPK to 2% wynagrodzenia brutto.

Twoja podstawowa miesięczna wpłata (% wynagrodzenia brutto)

Wypełnij to pole

Podstawowa miesięczna wpłata Twojego pracodawcy to 1,5% wynagrodzenia brutto.

Twoja dodatkowa dobrowolna miesięczna wpłata (% wynagrodzenia brutto)

Dodatkowa dobrowolna miesięczna wpłata pracodawcy (% wynagrodzenia brutto)

Do którego roku życia chcesz oszczędzać w PPK?

Wypłata jednorazowa po zakończeniu oszczędzania
0%
25%
100%

Planowany okres wypłat comiesięcznych (w latach)

Zakładana roczna stopa zwrotu z inwestycji w okresie oszczędzania
0.00%
14.00%
Zakładana roczna stopa zwrotu w okresie wypłat
0.00%
14.00%
Zakładany roczny wzrost wynagrodzenia
0.00%
5.00%
Koszty zarządzania
0.00%
0.60%

Musisz oszczędzać do

0 roku życia

Łącznie z pracodawcą musicie dołożyć:

0 %

Suma zgromadzonych przez Ciebie środków w PPK:

0

Wypłacając środki z PPK według zadeklarowanego podziału otrzymasz łącznie:

Wypłatę jednorazową:

0

oraz Miesięczne wypłaty z PPK:

0


Oszczędzając samodzielnie odłożysz w tym czasie tylko:

0zł

RAZEM szybciej się składa!

 • Środki wpłacone przez pracownika:
  0zł
 • Środki wpłacone przez pracodawcę:
  0zł
 • Środki dopłacone przez Państwo:
  0zł
 • Wypracowany zysk:
  0zł

 • Poniesione koszty zarządzania:
  0zł
  Podatek od zysków kapitałowych:
  0zł

Twoje środki przy dłuższym oszczędzaniu:

 • Dwa lata dłużej:
  0zł
 • Pięć lat dłużej:
  0zł


Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Subfundusze Santander PPK SFIO nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.

Subfundusze Santander PPK SFIO cechują się ryzykiem związanym głównie z wahaniami rynkowych stóp procentowych, ryzykiem kredytowym, ryzykiem płynności i wahaniami cen akcji.
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu, zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Przedstawiona kalkulacja dodatkowych oszczędności jest szacunkowa.
Założenia kalkulacji:

 • Twoja podstawowa obligatoryjna wpłata do PPK: 2% wynagrodzenia brutto (jeśli Twoje wynagrodzenie nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia – od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4 242 zł, a od 1 lipca 2024 r. - 4 300 zł, wyświetlą się dodatkowe możliwości obniżenia Twojej wpłaty poniżej 2% wynagrodzenia brutto – nawet do 0,5%)
 • Podstawowa obligatoryjna wpłata pracodawcy do PPK: 1,5% Twojego wynagrodzenia brutto
 • Prognozowana roczna stopa zwrotu w okresie wypłat: 2,75%
 • Prognozowany roczny wzrost wynagrodzenia: 2,8%
 • Prognozowana średnioroczna stopa zwrotu w okresie inwestycji: 3,5%
 • Koszty zarządzania: 0,50% (w tym 0,10% opłaty za osiągnięty wynik inwestycyjny).


Właścicielem kalkulatorów PPK jest PFR Portal PPK Sp. z o.o.

 
Wyniki prezentowane przez kalkulator stanowią wyłącznie symulację, są przybliżone i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. PFR Portal PPK Sp. z o.o. nie gwarantuje osiągnięcia wyników wskazanych w kalkulatorze, nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora, ani za jakiekolwiek inne szkody powstałe w związku z korzystaniem z tego kalkulatora.
W celach obliczeń biznesowych i kwot zobowiązań podatkowych sugerujemy użycie profesjonalnego oprogramowania stosowanego do celów księgowo-płacowych.

Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Treści zawarte na tej podstronie zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) i są aktualne na dzień ich zamieszczenia w serwisie. Treści te nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Wartość aktywów netto subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej, niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.