Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Santander Prestiż Dłużny Aktywny

30 grudnia 2022 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Prestiż Dłużny Aktywny (z wcześniejszej: Santander Strategia Konserwatywna) i jego politykę inwestycyjną.

Stopa zwrotuWartość jednostki
Nazwa subfunduszuWartość j.u. 09.06.2023Wartość j.u. 11.06.2024Zmiana
Santander Prestiż Dłużny Aktywny
Wartość j.u. 09.06.2023
1 012,68 PLN
Wartość j.u. 11.06.2024
1 083,03 PLN
Zmiana
6,95%
1 012,68 PLN1 083,03 PLN6,95%
11.06.2024
Wartość bieżąca11.06.20241 083,03PLN
Wartość poprzednia 10.06.20241 082,82 PLN
1M-0,11%
3M+0,07%
6M+3,12%
12M+6,95%
36M+7,94%
60M+7,87%
YTD+1,77%

Wskaźnik ryzyka

1234567
Wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Przyjmuje wartości od 1 do 7. Im wyższa wartość wskaźnika tym wyższe ryzyko produktu, czyli większe prawdopodobieństwo straty pieniędzy z inwestycji.

30 grudnia 2022 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Prestiż Dłużny Aktywny (z wcześniejszej: Santander Strategia Konserwatywna) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.

Ten wykres przedstawia wyniki subfunduszu jako procentową stratę lub procentowy zysk w skali roku w ciągu ostatnich 5 lat. (jedn. B,%)

subfundusz

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób subfunduszem zarządzano w przeszłości.

Wyniki są przedstawione po odliczeniu wszystkich opłat pobieranych z aktywów subfunduszu w tym opłaty za zarządzanie i opłaty za wyniki inwestycyjne. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Inwestora oraz ponoszonych przez niego opłat z tytułu nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa. Subfundusz powstał w 2018 roku. Wyniki zostały obliczone w walucie polskiej. W związku z tym, że subfundusz w dniu 30.12.2022 r. zmienił politykę inwestycyjną, wyniki sprzed tego okresu zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.

Podstawowe informacje o subfunduszu

Początek działalności05.02.2018
BenchmarkWIBOR 3M (WIBO3M Ask Price)
Sugerowany czas inwestycjimin. 2 lata
Kategoria subfunduszuAbsolutnej stopy zwrotu
Firma zarządzającaSantander TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata100,00 PLN

Skrót polityki inwestycyjnej

  • subfundusz dłużny zorientowany na inwestycje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz inne instrumenty finansowe dające podobną ekspozycję, udział innych lokat może wynosić do 20% aktywów,

  • strategia inwestycyjna zakłada m.in. dopasowanie wrażliwości portfela na zmiany rynkowych stóp procentowych (duration) do oczekiwanych tendencji rynkowych, czego efektem może być również ujemna wartość duration,

  • udział obligacji przedsiębiorstw, innych niż poręczane lub gwarantowane przez państwa może wynosić do 50% aktywów,

  • udział obligacji nieposiadających ratingu inwestycyjnego może wynosić do 25% aktywów,

  • wskaźnik duration powinien zawierać się między -2 a 5,

  • subfundusz lokuje głównie w aktywa denominowane w PLN lub w walutach obcych przy zabezpieczeniu ryzyka walutowego,

  • subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.

Zarządzający subfunduszem

Michał Hołda

Michał Hołda

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: finanse i bankowość. Posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego.

Informacje o procesie inwestycyjnym

Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego, jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzą wszyscy zarządzający, podejmuje decyzje m.in. w zakresie zabezpieczania pozycji walutowych oraz wykorzystania innych instrumentów pochodnych. Może także podejmować decyzje odnośnie strategicznej i geograficznej alokacji. Zarządzający subfunduszami podejmują natomiast indywidualne decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Alokacja aktywów

99%Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa
1%środki pieniężne i depozyty

Alokacja geograficzna

97%Polska
3%Rumunia
11.06.2024
Wartość bieżąca11.06.20241 083,03PLN
Wartość poprzednia 10.06.20241 082,82 PLN
1M-0,11%
3M+0,07%
6M+3,12%
12M+6,95%
36M+7,94%
60M+7,87%
YTD+1,77%

Wskaźnik ryzyka

1234567
Wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Przyjmuje wartości od 1 do 7. Im wyższa wartość wskaźnika tym wyższe ryzyko produktu, czyli większe prawdopodobieństwo straty pieniędzy z inwestycji.

Skład portfela subfunduszu na dzień 30 kwietnia 2024

Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Subfundusz nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Jest to podyktowane zauważalnym na chwilę obecną brakiem dostatecznych danych ujawnieniowych spółek portfelowych, a także nieukształtowaną nadal praktyką rynkową w obszarze głównych niekorzystnych skutków. Towarzystwo planuje w przyszłości brać pod uwagę niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju dla większej liczby produktów – strategia Towarzystwa w tym zakresie, bierze należycie pod uwagę jego wielkość, charakter i skalę prowadzonej działalności, a także rodzaje udostępnianych produktów finansowych.

Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy Santander. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.

Subfundusz Santander Prestiż Dłużny Aktywny może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.