Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Rozwiń filtryZwiń filtry

Błędy walidacji formularza

Nazwa funduszu:
Rodzaj funduszu:
Subfundusz:
Wszystkie
Potencjalny zysk / Poziom ryzyka*:
Wszystkie
Sugerowany czas inwestycji:
Wszystkie
Nazwa subfunduszuSkrót polityki inwestycyjnejMinimalna pierwsza wpłataMinimalna kolejna wpłataSugerowany czas inwestycjiPotencjalny zysk*Poziom ryzyka*
Dłużne
Santander Dłużny KrótkoterminowySantander FIOSkrót polityki inwestycyjnejdłużne papiery wartościowe – do 100%, głównie o zmiennym oprocentowaniu lub krótkim terminie do wykupuMinimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 6 miesięcyPotencjalny zysk*2Poziom ryzyka*2
Santander Obligacji KorporacyjnychSantander FIOSkrót polityki inwestycyjnejdłużne papiery wartościowe – do 100%, głównie obligacje korporacyjneMinimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 3 lataPotencjalny zysk*3Poziom ryzyka*3
Santander Obligacji SkarbowychSantander FIOSkrót polityki inwestycyjnejdłużne papiery wartościowe – do 100%, emitowane przez NBP, Skarb Państwa lub państwa członkowskie UEMinimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 2 lataPotencjalny zysk*3Poziom ryzyka*3
Santander Prestiż Dłużny KrótkoterminowySantander Prestiż SFIOSkrót polityki inwestycyjnejdłużne papiery wartościowe – do 100%, głównie o zmiennym oprocentowaniu lub krótkim terminie do wykupuMinimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 6 miesięcyPotencjalny zysk*2Poziom ryzyka*2
Santander Prestiż Obligacji KorporacyjnychSantander Prestiż SFIOSkrót polityki inwestycyjnejdłużne papiery wartościowe – do 100%, głównie obligacje korporacyjneMinimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 3 lataPotencjalny zysk*3Poziom ryzyka*3
Santander Prestiż Obligacji SkarbowychSantander Prestiż SFIOSkrót polityki inwestycyjnejdłużne papiery wartościowe – do 100%, emitowane przez NBP, Skarb Państwa lub państwa członkowskie UEMinimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 2 lataPotencjalny zysk*3Poziom ryzyka*3
Santander Strategia KonserwatywnaSantander Prestiż SFIOSkrót polityki inwestycyjnejinwestycje w subfundusze Santander FIO - 70-100%, fundusze inwestujące na rynku dłużnym i dłużne papiery wartościowe – do 100%Minimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 3 lataPotencjalny zysk*3Poziom ryzyka*3
Mieszane
Santander Platinum KonserwatywnySantander FIOSkrót polityki inwestycyjnejakcje i fundusze inwestujące w akcje – max. 30%, dłużne papiery wartościowe i fundusze inwestujące na rynku dłużnym – do 100%Minimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 3 lataPotencjalny zysk*3Poziom ryzyka*3
Santander Stabilnego WzrostuSantander FIOSkrót polityki inwestycyjnejakcje – 25-35%, dłużne papiery wartościowe – max.75%Minimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 3 lataPotencjalny zysk*4Poziom ryzyka*4
Santander Strategia StabilnaSantander Prestiż SFIOSkrót polityki inwestycyjnejinwestycje w subfundusze Santander FIO - 70-100%, fundusze inwestujące na rynku dłużnym i dłużne papiery wartościowe – 50%-80%, fundusze inwestujące w akcje – 20%-40%Minimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 3 lataPotencjalny zysk*4Poziom ryzyka*4
Santander ZrównoważonySantander FIOSkrót polityki inwestycyjnejakcje – 45%-65%, dłużne papiery wartościowe – do 55%Minimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 4 lataPotencjalny zysk*5Poziom ryzyka*5
Absolutnej stopy zwrotu
Santander Prestiż AlfaSantander Prestiż SFIOSkrót polityki inwestycyjnejstrategia „market neutral”: akcje - 40-70% przy ograniczeniu ryzyka rynkowego (krótka pozycja w kontraktach terminowych na indeksy), dłużne papiery wartościowe – max. 60%, w tym obligacje korporacyjne - do 40%Minimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 3 lataPotencjalny zysk*3Poziom ryzyka*3
Santander Prestiż Dłużny GlobalnySantander Prestiż SFIOSkrót polityki inwestycyjnejtytuły uczestnictwa subfunduszu Santander GO Dynamic Bond - do 100%Minimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 5 latPotencjalny zysk*3Poziom ryzyka*3
Akcyjne
Santander Akcji Małych i Średnich SpółekSantander FIOSkrót polityki inwestycyjnejakcje – do 100%, głównie małe i średnie spółki polskieMinimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 5 latPotencjalny zysk*6Poziom ryzyka*6
Santander Akcji PolskichSantander FIOSkrót polityki inwestycyjnejakcje – do 100%, przede wszystkim akcje polskieMinimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 5 latPotencjalny zysk*6Poziom ryzyka*6
Santander Akcji Spółek WzrostowychSantander FIOSkrót polityki inwestycyjnejakcje – do 100%, głównie w branże o wysokich perspektywach wzrostuMinimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 5 latPotencjalny zysk*6Poziom ryzyka*6
Santander Prestiż Akcji AmerykańskichSantander Prestiż SFIOSkrót polityki inwestycyjnejtytuły uczestnictwa subfunduszu Santander GO North American Equity - do 100%Minimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 5 latPotencjalny zysk*7Poziom ryzyka*7
Santander Prestiż Akcji EuropejskichSantander Prestiż SFIOSkrót polityki inwestycyjnejtytuły uczestnictwa subfunduszu Santander AM Euro Equity - do 100%Minimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 5 latPotencjalny zysk*6Poziom ryzyka*6
Santander Prestiż Akcji PolskichSantander Prestiż SFIOSkrót polityki inwestycyjnejakcje – do 100%, przede wszystkim akcje polskieMinimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 5 latPotencjalny zysk*6Poziom ryzyka*6
Santander Prestiż Akcji Rynków WschodzącychSantander Prestiż SFIOSkrót polityki inwestycyjnejfundusze inwestujące w spółki z krajów Emerging Markets - min. 60%, możliwe inwestycje bezpośrednie w akcjeMinimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 5 latPotencjalny zysk*5Poziom ryzyka*5
Santander Prestiż Future WealthSantander Prestiż SFIOSkrót polityki inwestycyjnejtytuły uczestnictwa subfunduszu Santander Future Wealth - do 100%Minimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 5 latPotencjalny zysk*6Poziom ryzyka*6
Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania GlobalnySantander Prestiż SFIOSkrót polityki inwestycyjnejtytuły uczestnictwa subfunduszu Santander GO Global Equity ESG - do 100%Minimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 5 latPotencjalny zysk*6Poziom ryzyka*6
Santander Prestiż Technologii i InnowacjiSantander Prestiż SFIOSkrót polityki inwestycyjnejakcje i fundusze spółek z sektorów „nowoczesnych technologii” - min. 60%Minimalna pierwsza wpłata100,00 PLNMinimalna kolejna wpłata100,00 PLNSugerowany czas inwestycjimin. 5 latPotencjalny zysk*6Poziom ryzyka*6

* Wskaźnik zysku do ryzyka jest syntetyczną wielkością, odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w Subfundusz (skala od 1 do 7). Im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższy poziom ryzyka związany z inwestycją. Najniższa kategoria na poziomie 1 nie oznacza inwestycji wolnej od ryzyka.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu. Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy Santander FIO, Santander Prestiż SFIO (w wybranej kategorii jednostek) oraz Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu, zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Kalkulator inwestycyjny

Kalkulator pozwala obliczyć wartość zgromadzonego kapitału w wybranym subfunduszu w danym dniu, na podstawie następujących danych:

  • daty rozpoczęcia inwestycji
  • kategorii jednostek uczestnictwa
  • liczby nabytych jednostek
  • daty odkupienia (dnia, na który obliczona zostanie wartość inwestycji)

Błędy walidacji formularza

Rodzaj funduszy:
Subfundusz:
Kategoria jednostek uczestnictwa:
Liczba nabytych jednostek uczestnictwa:
Dzień nabycia:
Dzień odkupienia:
Aby wyliczyć wartość inwestycji, wprowadź dane do przeliczenia.
Oblicz
Wartość jednostek uczestnictwa w dniu nabycia:
Wartość jednostek uczestnictwa w dniu odkupienia:
Stopa zwrotu:
Nominalna zmiana wartości wpłacanego kapitału:
Zgromadzony kapitał*:
Oblicz ponownie

Brak danych dotyczących funduszu

Kalkulator nie uwzględnia ewentualnych opłat za nabycie, za odkupienie, za zamianę związanych z nabywaniem i odkupywaniem jednostek uczestnictwa, ani podatku od zysków kapitałowych.

Wyniki obliczeń są stopami zwrotu jednostki uczestnictwa wskazanego subfunduszu w podanym okresie i nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych ze zbyciem i odkupieniem jednostek uczestnictwa - zgodnie z tabelą opłat dostępną w języku polskim na Santander.pl/TFI. Wyniki te oparte są na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy funduszy Santander cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej, niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy Santander. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.