Opłaty związane z procesem sprzedaży

W przypadku nabycia, odkupienia lub zamiany Jednostek Uczestnictwa (dalej: JU) funduszy Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO mogą zostać pobrane następujące opłaty:

Opłata za nabycie (dystrybucyjna) pobierana jest przy realizacji zlecenia nabycia JU. Wzór na obliczanie opłaty za nabycie:
 

opłata za nabycie = wpłacona kwota x stawka opłaty za nabycie.

 


Opłata za odkupienie (manipulacyjna) pobierana jest przy realizacji zlecenia odkupienia JU. Jej wysokość uzależniona jest od czasu posiadania odkupywanych JU. Wzór na obliczenie opłaty za odkupienie:
 

opłata za odkupienie = Wartość Aktywów Netto na JU x liczba odkupowanych JU x stawka opłaty za odkupienie.

 


Opłata za zamianę (dodatkowa) pobierana jest przy realizacji zlecenia zamiany JU. Jej wysokość uzależniona jest od czasu posiadania JU podlegających zamianie na subrejestrze, z którego te JU są odkupywane. Wzór na obliczenie opłaty za zamianę:
 

opłata za zamianę = Wartość Aktywów Netto na JU x liczba JU podlegających zamianie x stawka opłaty za zamianę.

Opłaty te należne są dystrybutorowi i określane są w tabeli opłat.

Tabela opłat Santander FIO i Santander Prestiż SFIO
9 Czerwiec 2020 r.
150.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Towarzystwo może postanowić o obniżeniu aktualnie pobieranej stawki danej opłaty związanej z procesem sprzedaży.
Informacje o promocjach obowiązujących w funduszu Santander Prestiż SFIO znajdują się tutaj
Informacje o promocjach obowiązujących w funduszu Santander FIO znajdują się tutaj

W IKE prowadzonym w ramach funduszu Santander FIO nie jest pobierana opłata za nabycie. 

Stawki opłat w IKE określone są w osobnej tabeli opłat.

Tabela opłat Santander IKE
23 Marzec 2020 r.
100.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

W przypadku dokonania wypłaty, wypłaty transferowej bądź zwrotu środków w terminie 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy o prowadzenie IKE, fundusz może pobierać opłatę dodatkową w wysokości ustalonej w umowie o prowadzenie IKE – aktualnie stawka opłaty wynosi 0%.

Towarzystwo może postanowić o obniżeniu aktualnie pobieranej stawki danej opłaty związanej z procesem sprzedaży.
Informacje o promocjach obowiązujących w IKE znajdują się tutaj

W funduszu Santander PPK SFIO nie są pobierane opłaty związane z procesem sprzedaży.

Opłaty za zarządzanieStała opłata za zarządzanie

Opłata za zarządzanie subfunduszem stanowi wynagrodzenie Towarzystwa i jej stawka może się różnić w zależności od subfunduszu oraz kategorii jednostek uczestnictwa (dalej: JU).

 • Fundusz Santander FIO (również w ramach IKE) zbywa i odkupuje kategorie JU: A, S, T.
 • Fundusz Santander Prestiż SFIO zbywa i odkupuje kategorię JU - B.
 • Fundusz Santander PPK SFIO zbywa i odkupuje jedną kategorię JU (bez nazwy).
 • W funduszach Santander FIO i Santander Prestiż SFIO ustanowiona została kategoria JU zbywanych bezpośrednio przez fundusz (D) - o rozpoczęciu ich zbywania Towarzystwo poinformuje na stronie Santander.pl/TFI.

Publikowane wyceny JU funduszy uwzględniają opłatę za zarządzanie i nie należy jej dodatkowo doliczać.

Maksymalne stawki opłaty za zarządzanie są wskazane w prospektach informacyjnych funduszy w Rozdziale 3 „Dane o Funduszu” a dokładanie w Podrozdziałach dotyczących poszczególnych subfunduszy (pkt 4.5) oraz statutach, które stanowią załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego danego funduszu.

W IKE prowadzonym w ramach funduszu Santander FIO obowiązują stawki opłaty za zarządzanie wskazane dla funduszu Santander FIO.


Prospekt informacyjny Santander Prestiż SFIO (8 października 2021)
8 Październik 2021 r.
5298.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Prospekt informacyjny Santander FIO (30 września 2021)
30 Wrzesień 2021 r.
3151.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Prospekt informacyjny Santander PPK SFIO (1 lipca 2021)
1 Lipiec 2021 r.
2285.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Maksymalne oraz aktualnie pobierane stawki opłaty za zarządzanie są wskazane w:

 1. kartach poszczególnych subfunduszy
 2. tabeli opłat za zarządzanie

Towarzystwo może postanowić o obniżeniu aktualnie pobieranej stawki opłaty za zarządzanie.

Opłaty za zarządzanieOpłata za wyniki inwestycyjne

Opłata za wyniki inwestycyjne stanowi wynagrodzenie Towarzystwa za osiągnięte przez subfundusze wyniki inwestycyjne.

W wybranych subfunduszach funduszy Santander FIO i Santander Prestiż SFIO opłata ta:

 • naliczana jest zgodnie z modelem High Water Mark - czyli wyłącznie w przypadku osiągnięcia nowej najwyższej wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (dalej: JU) w okresie ostatnich 365 dni,
 • naliczana jest od wartości JU już po pobraniu opłaty za zarządzanie,
 • pobierana jest w wysokości podanej w tabeli poniżej – stawka (wskazana w tabeli poniżej) liczona jest od wzrostu wartości JU *,
 • może różnić się w zależności od kategorii JU występującej w funduszu,
 • posiada dodatkowy limit roczny w wysokości 2% - w skali roku, liczonego jako 365 kolejnych dni, średniej wartości aktywów danej kategorii JU z okresu 365 dni poprzedzających dzień wyceny, za który opłata może być naliczona liczonej względem ostatnich 365 dni.

Opłata jest naliczana w następujących subfunduszach:

Fundusz Subfundusz Stawka opłaty Limit roczny
Santander FIO Santander Akcji Małych i Średnich Spółek 15% * 2%
Santander Prestiż SFIO Santander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących
Santander Prestiż Technologii i Innowacji
10% *


Opłata za wyniki inwestycyjne może zostać również naliczona w odniesieniu do JU nabytych w IKE prowadzonym w ramach funduszu Santander FIO, o ile w danym subfunduszu ta opłata jest pobierana.

W funduszu Santander PPK SFIO opłata za wyniki inwestycyjne nie jest pobierana do 31.12.2021 r. (w przypadku subfunduszu Santander PPK 2065 do 31.12.2023 r.) z możliwością przedłużenia okresu zaniechania poboru opłaty.

Po upływie ww. terminów, opłata za wyniki inwestycyjne w funduszu Santander PPK SFIO będzie mogła być pobierana w wysokości maksymalnie 0,1% średniej rocznej wartości aktywów danego subfunduszu, pod warunkiem:

 • realizacji dodatniej stopy zwrotu przez dany subfundusz za dany rok,
 • osiągnięcia w danym roku, przez dany subfundusz, stopy zwrotu przewyższającej stopę referencyjną, obliczaną zgodnie z Rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 49 ust. 13 Ustawy o PPK,
 • osiągnięcia na ostatni dzień wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu przez dany subfundusz na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty.

Maksymalne stawki opłaty za wyniki inwestycyjne oraz szczegółowe zasady jej naliczania są wskazane w prospektach informacyjnych funduszy w Rozdziale 3 „Dane o Funduszu” a dokładnie w Podrozdziałach dotyczących poszczególnych subfunduszy (pkt 4.4) oraz statutach, które stanowią załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego danego funduszu.


Prospekt informacyjny Santander Prestiż SFIO (8 października 2021)
8 Październik 2021 r.
5298.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Prospekt informacyjny Santander FIO (30 września 2021)
30 Wrzesień 2021 r.
3151.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Prospekt informacyjny Santander PPK SFIO (1 lipca 2021)
1 Lipiec 2021 r.
2285.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz