Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Informacje o opłatach

Opłaty związane z procesem sprzedaży

W przypadku nabycia, odkupienia lub zamiany Jednostek Uczestnictwa (dalej: JU) funduszy Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO mogą zostać pobrane następujące opłaty:

Opłata za nabycie pobierana jest przy realizacji zlecenia nabycia JU. Wzór na obliczanie opłaty za nabycie:
 

opłata za nabycie = wpłacona kwota x stawka opłaty za nabycie.

 


Opłata za odkupienie pobierana jest przy realizacji zlecenia odkupienia JU. Jej wysokość uzależniona jest od czasu posiadania odkupywanych JU. Wzór na obliczenie opłaty za odkupienie:
 

opłata za odkupienie = Wartość Aktywów Netto na JU x liczba odkupowanych JU x stawka opłaty za odkupienie.

 


Opłata za zamianę pobierana jest przy realizacji zlecenia zamiany JU. Jej wysokość uzależniona jest od czasu posiadania JU podlegających zamianie na subrejestrze, z którego te JU są odkupywane. Wzór na obliczenie opłaty za zamianę:
 

opłata za zamianę = Wartość Aktywów Netto na JU x liczba JU podlegających zamianie x stawka opłaty za zamianę.

Opłaty te należne są dystrybutorowi i określane są w tabeli opłat.

Towarzystwo może postanowić o obniżeniu aktualnie pobieranej stawki danej opłaty związanej z procesem sprzedaży.
Informacje o promocjach obowiązujących w funduszu Santander Prestiż SFIO znajdują się tutaj
Informacje o promocjach obowiązujących w funduszu Santander FIO znajdują się tutaj

W IKE i IKZE prowadzonych w funduszach Santander nie są aktualnie pobierane opłaty związane z procesem sprzedaży. 

Stawki opłat w IKE i IKZE określone są w osobnych tabelach opłat.

W przypadku dokonania wypłaty, wypłaty transferowej bądź zwrotu środków w terminie 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy o prowadzenie IKE lub IKZE, fundusz może pobierać opłatę dodatkową – aktualnie stawka tej opłaty wynosi 0%.

Towarzystwo może obniżyć opłaty związane z procesem sprzedaży.
Informacje o obowiązujących opłatach w IKE i IKZE znajdują się w tabelach opłat oraz tutaj

W funduszu Santander PPK SFIO nie są pobierane opłaty związane z procesem sprzedaży.

Opłaty za zarządzanieStała opłata za zarządzanie

Opłata za zarządzanie subfunduszem stanowi wynagrodzenie Towarzystwa i jej stawka może się różnić w zależności od subfunduszu oraz kategorii jednostek uczestnictwa (dalej: JU).

 • Fundusz Santander FIO (również w ramach IKE) zbywa i odkupuje kategorie JU: A, S, T.
 • Fundusz Santander Prestiż SFIO (również w ramach IKZE) zbywa i odkupuje kategorię JU - B.
 • Fundusz Santander PPK SFIO zbywa i odkupuje jedną kategorię JU (bez nazwy).
 • W funduszach Santander FIO i Santander Prestiż SFIO ustanowiona została kategoria JU zbywanych bezpośrednio przez fundusz (D) - o rozpoczęciu ich zbywania Towarzystwo poinformuje na stronie Santander.pl/TFI.

Publikowane wyceny JU funduszy uwzględniają opłatę za zarządzanie i nie należy jej dodatkowo doliczać.

Maksymalne stawki opłaty za zarządzanie są wskazane w prospektach informacyjnych funduszy w Rozdziale 3 „Dane o Funduszu” a dokładanie w Podrozdziałach dotyczących poszczególnych subfunduszy (pkt 4.5) oraz statutach, które stanowią załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego danego funduszu.

W IKE prowadzonym w ramach funduszu Santander FIO obowiązują stawki opłaty za zarządzanie wskazane dla funduszu Santander FIO.

W IKZE prowadzonym w ramach funduszu Santander Prestiż SFIO obowiązują stawki opłaty za zarządzanie wskazane dla funduszu Santander Prestiż SFIO.

 

Maksymalne oraz aktualnie pobierane stawki opłaty za zarządzanie są wskazane w:

 1. kartach poszczególnych subfunduszy
 2. tabeli opłat za zarządzanie

Towarzystwo może postanowić o obniżeniu aktualnie pobieranej stawki opłaty za zarządzanie.

Opłaty za zarządzanieOpłata za wyniki inwestycyjne

Opłata za wyniki inwestycyjne stanowi wynagrodzenie Towarzystwa za osiągnięte przez subfundusze wyniki inwestycyjne.

W wybranych subfunduszach funduszy Santander FIO i Santander Prestiż SFIO opłata ta:

 • naliczana jest zgodnie z modelem punktu odniesienia, w którym punkt odniesienia stanowi benchmark,
 • jest należna w przypadku osiągnięcia przez subfundusz nadwyżki wyniku ponad benchmark w okresie odniesienia (okres odniesienia to docelowo okres pięciu kolejnych lat),
 • naliczana jest w formie rezerwy od nadwyżki wyniku danego subfunduszu ponad benchmark wyliczonej na bazie wartości jednostki uczestnictwa (dalej: JU) już po pobraniu opłaty za zarządzanie,
 • pobierana jest w okresach rocznych – jej ustalenie następuje w ostatnim dniu wyceny roku, a pobranie do 5 dnia roboczego następnego roku,
 • pobierana jest w wysokości podanej w tabeli poniżej – stawka liczona jest od nadwyżki wyniku danego subfunduszu ponad benchmark,
 • pobierana jest od umorzonych JU, jeśli na dzień umorzenia była naliczona, proporcjonalnie do liczby umorzonych JU danej kategorii,
 • za wyjątkiem subfunduszu Santander Prestiż Alfa możliwe jest pobieranie opłaty za wyniki inwestycyjne w przypadku nominalnej straty.

Szczegółowy opis sposobu naliczania i pobierania opłaty jest wskazany w prospektach informacyjnych funduszy w Rozdziale 3 „Dane o Funduszu”, a dokładnie w Podrozdziałach dotyczących poszczególnych subfunduszy (pkt 4.4) oraz statutach, które stanowią załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego danego funduszu.

Opłata jest naliczana w następujących subfunduszach:

Fundusz Subfundusz Stawka opłaty
Santander FIO WSZYSTKIE SUBFUNDUSZE 20%
Santander Prestiż SFIO Santander Prestiż Akcji Polskich
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy
Santander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących
Santander Prestiż Technologii i Innowacji
Santander Prestiż Dłużny Aktywny


Opłata za wyniki inwestycyjne może zostać również naliczona w odniesieniu do JU nabytych w IKE oraz IKZE prowadzonych w funduszach Santander.

W funduszu Santander PPK SFIO opłata za osiągnięty wynik:

 • naliczana jest w formie rezerwy na każdy dzień wyceny w danym roku, zgodnie z zapisami Ustawy o PPK, Rozporządzenia wydanego na podstawie art. 49 ust. 13 Ustawy o PPK oraz statutu funduszu,
 • jest należna pod warunkiem:
  • realizacji dodatniej stopy zwrotu przez dany subfundusz za dany rok,
  • osiągnięcia w danym roku, przez dany subfundusz, stopy zwrotu przewyższającej stopę referencyjną, obliczaną zgodnie z Rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 49 ust. 13 Ustawy o PPK,
  • osiągnięcia na ostatni dzień wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu przez dany subfundusz na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu subfunduszy tej samej zdefiniowanej daty,
 • pobierana jest w okresach rocznych – do 15. dnia roboczego po zakończeniu roku,
 • pobierana jest w wysokości podanej w tabeli poniżej, przy uwzględnieniu nadwyżki wyniku subfunduszu ponad stopę referencyjną,
 • posiada dodatkowy limit roczny w wysokości 0,1% wartości aktywów netto subfunduszu w skali roku.

Opłata jest naliczana w następujących subfunduszach:

Fundusz Subfundusz Stawka opłaty Limit roczny
Santander PPK SFIO Santander PPK 2025
Santander PPK 2030
Santander PPK 2035
Santander PPK 2040
Santander PPK 2045
Santander PPK 2050
Santander PPK 2055
Santander PPK 2060
Santander PPK 2065
20% 0,1% wartości aktywów netto subfunduszu w skali roku

Maksymalne stawki opłaty za wyniki inwestycyjne oraz szczegółowe zasady jej naliczania są wskazane w prospektach informacyjnych funduszy w Rozdziale 3 „Dane o Funduszu” a dokładnie w Podrozdziałach dotyczących poszczególnych subfunduszy (pkt 4.4) oraz statutach, które stanowią załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego danego funduszu.