Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Subfundusze Santander PPK SFIO

O Funduszu Santander PPK SFIO:

  • 9 subfunduszy zdefiniowanej daty dla uczestników PPK w ramach funduszu Santander PPK SFIO.
  • Polityka inwestycyjna subfunduszy, zgodnie z ustawą o PPK, ogranicza poziom ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia.

Fundusz Santander PPK SFIO:

Tabela stóp zwrotu subfunduszy Santander PPK SFIO

Błędy walidacji formularza

Zakres dat:
Wartość początkowa:
-
Wartość końcowa:
Nazwa subfunduszutable.sorttable.sort
Wartość bieżącatable.sort
Wartość poprzedniatable.sort
Stopa zwrotu %
10.06.2024 11.06.2024table.sort1Mtable.sort3Mtable.sort6Mtable.sort12Mtable.sort36Mtable.sort60Mtable.sort120Mtable.sortYTDtable.sort

Wartość bieżąca
1181,62 PLN
11.06.2024
Wartość poprzednia
1182,70 PLN
10.06.2024
Stopa zwrotu %
10.06.2024 11.06.2024-0,09%
1M+0,09%
3M+1,63%
6M+4,62%
12M+10,99%
36M
60M
120M
YTD+3,47%
1181,62 PLN
11.06.2024
1182,70 PLN
10.06.2024
-0,09%
+0,09%
+1,63%
+4,62%
+10,99%
+3,47%

Wartość bieżąca
1371,92 PLN
11.06.2024
Wartość poprzednia
1376,02 PLN
10.06.2024
Stopa zwrotu %
10.06.2024 11.06.2024-0,30%
1M-0,33%
3M+3,03%
6M+7,17%
12M+16,32%
36M+15,38%
60M
120M
YTD+5,28%
1371,92 PLN
11.06.2024
1376,02 PLN
10.06.2024
-0,30%
-0,33%
+3,03%
+7,17%
+16,32%
+15,38%
+5,28%

Wartość bieżąca
1500,03 PLN
11.06.2024
Wartość poprzednia
1506,46 PLN
10.06.2024
Stopa zwrotu %
10.06.2024 11.06.2024-0,43%
1M-0,42%
3M+4,32%
6M+9,46%
12M+20,27%
36M+21,66%
60M
120M
YTD+7,26%
1500,03 PLN
11.06.2024
1506,46 PLN
10.06.2024
-0,43%
-0,42%
+4,32%
+9,46%
+20,27%
+21,66%
+7,26%

Wartość bieżąca
1500,08 PLN
11.06.2024
Wartość poprzednia
1506,36 PLN
10.06.2024
Stopa zwrotu %
10.06.2024 11.06.2024-0,42%
1M-0,38%
3M+4,25%
6M+9,43%
12M+20,12%
36M+21,43%
60M
120M
YTD+7,27%
1500,08 PLN
11.06.2024
1506,36 PLN
10.06.2024
-0,42%
-0,38%
+4,25%
+9,43%
+20,12%
+21,43%
+7,27%

Wartość bieżąca
1583,58 PLN
11.06.2024
Wartość poprzednia
1591,40 PLN
10.06.2024
Stopa zwrotu %
10.06.2024 11.06.2024-0,49%
1M-0,44%
3M+5,05%
6M+10,96%
12M+22,78%
36M+24,37%
60M
120M
YTD+8,49%
1583,58 PLN
11.06.2024
1591,40 PLN
10.06.2024
-0,49%
-0,44%
+5,05%
+10,96%
+22,78%
+24,37%
+8,49%

Wartość bieżąca
1573,76 PLN
11.06.2024
Wartość poprzednia
1581,48 PLN
10.06.2024
Stopa zwrotu %
10.06.2024 11.06.2024-0,49%
1M-0,45%
3M+4,91%
6M+10,78%
12M+22,48%
36M+23,70%
60M
120M
YTD+8,31%
1573,76 PLN
11.06.2024
1581,48 PLN
10.06.2024
-0,49%
-0,45%
+4,91%
+10,78%
+22,48%
+23,70%
+8,31%

Wartość bieżąca
1508,74 PLN
11.06.2024
Wartość poprzednia
1516,51 PLN
10.06.2024
Stopa zwrotu %
10.06.2024 11.06.2024-0,51%
1M-0,51%
3M+4,68%
6M+10,50%
12M+21,72%
36M+21,85%
60M
120M
YTD+8,10%
1508,74 PLN
11.06.2024
1516,51 PLN
10.06.2024
-0,51%
-0,51%
+4,68%
+10,50%
+21,72%
+21,85%
+8,10%

Wartość bieżąca
1451,03 PLN
11.06.2024
Wartość poprzednia
1458,44 PLN
10.06.2024
Stopa zwrotu %
10.06.2024 11.06.2024-0,51%
1M-0,51%
3M+4,51%
6M+10,33%
12M+20,84%
36M+17,80%
60M
120M
YTD+8,10%
1451,03 PLN
11.06.2024
1458,44 PLN
10.06.2024
-0,51%
-0,51%
+4,51%
+10,33%
+20,84%
+17,80%
+8,10%

Wartość bieżąca
1299,47 PLN
11.06.2024
Wartość poprzednia
1305,98 PLN
10.06.2024
Stopa zwrotu %
10.06.2024 11.06.2024-0,50%
1M-0,52%
3M+4,59%
6M+10,36%
12M+21,88%
36M+24,73%
60M
120M
YTD+8,06%
1299,47 PLN
11.06.2024
1305,98 PLN
10.06.2024
-0,50%
-0,52%
+4,59%
+10,36%
+21,88%
+24,73%
+8,06%
Wybierz subfundusze do porównania

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Subfundusze Santander PPK SFIO nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu. Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu, zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Prezentowane wyniki nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat.

Wartość aktywów netto subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszu Santander PPK SFIO. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku.

Infolinia PPK: 22 35 54 673

Telefoniczna obsługa uczestników PPK i pracodawców jest prowadzona od poniedziałku do piątku (we wszystkie dni, w które odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) w godzinach 9:00 - 17:00. Koszt połączenia zgodny z cennikiem danego operatora.

Konto PPK dla pracowników(rejestracja, pomoc techniczna w zakresie Serwisu Transakcyjnego)

PPK w Santander TFI – skontaktuj się z nami

Masz pytania lub potrzebujesz wsparcia? Nasz ekspert PPK skontaktuje się z Tobą

Obsługa pracowników i administratorów PPK(informacje ogólne)

PPK w Santander TFI – skontaktuj się z nami

Masz pytania lub potrzebujesz wsparcia? Nasz ekspert PPK skontaktuje się z Tobą

Obsługa administratorów PPK(pomoc techniczna PPK Serwis)

PPK w Santander TFI – skontaktuj się z nami

Masz pytania lub potrzebujesz wsparcia? Nasz ekspert PPK skontaktuje się z Tobą

Materiał jest prezentowany w celach marketingowych nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy Santander FIO, Santander Prestiż SFIO (w wybranej kategorii jednostek) oraz Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusze.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka.
Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.

Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Dane finansowe Santander PPK SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w tym funduszu znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumencie zawierającym kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.