Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

O Funduszu Santander PPK SFIO:

  • 9 subfunduszy zdefiniowanej daty dla uczestników PPK w ramach funduszu Santander PPK SFIO.
  • Polityka inwestycyjna subfunduszy, zgodnie z ustawą o PPK, ogranicza poziom ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia.

Tabela stóp zwrotu subfunduszy Santander PPK SFIO

Błędy walidacji formularza

Zakres dat:
Wartość początkowa:
-
Wartość końcowa:
Nazwa subfunduszutable.sorttable.sort
Wartość bieżącatable.sort
Wartość poprzedniatable.sort
Stopa zwrotu %
23.11.2022 24.11.2022table.sort1Mtable.sort3Mtable.sort6Mtable.sort12Mtable.sort36Mtable.sort60Mtable.sort120Mtable.sortYTDtable.sort
Santander PPK 2025
Wartość bieżąca
959,38 PLN
24.11.2022
Wartość poprzednia
952,09 PLN
23.11.2022
Stopa zwrotu %
23.11.2022 24.11.2022+0,77%
1M+7,46%
3M+0,31%
6M+0,55%
12M-10,45%
36M
60M
120M
YTD-9,54%
959,38 PLN
24.11.2022
952,09 PLN
23.11.2022
+0,77%
+7,46%
+0,31%
+0,55%
-10,45%
-9,54%
Santander PPK 2030
Wartość bieżąca
1031,26 PLN
24.11.2022
Wartość poprzednia
1021,83 PLN
23.11.2022
Stopa zwrotu %
23.11.2022 24.11.2022+0,92%
1M+8,97%
3M+0,82%
6M+0,48%
12M-12,24%
36M
60M
120M
YTD-11,65%
1031,26 PLN
24.11.2022
1021,83 PLN
23.11.2022
+0,92%
+8,97%
+0,82%
+0,48%
-12,24%
-11,65%
Santander PPK 2035
Wartość bieżąca
1068,41 PLN
24.11.2022
Wartość poprzednia
1057,15 PLN
23.11.2022
Stopa zwrotu %
23.11.2022 24.11.2022+1,07%
1M+10,56%
3M+1,14%
6M+0,21%
12M-13,98%
36M+7,18%
60M
120M
YTD-13,58%
1068,41 PLN
24.11.2022
1057,15 PLN
23.11.2022
+1,07%
+10,56%
+1,14%
+0,21%
-13,98%
+7,18%
-13,58%
Santander PPK 2040
Wartość bieżąca
1071,07 PLN
24.11.2022
Wartość poprzednia
1059,73 PLN
23.11.2022
Stopa zwrotu %
23.11.2022 24.11.2022+1,07%
1M+10,62%
3M+1,16%
6M+0,23%
12M-13,87%
36M
60M
120M
YTD-13,46%
1071,07 PLN
24.11.2022
1059,73 PLN
23.11.2022
+1,07%
+10,62%
+1,16%
+0,23%
-13,87%
-13,46%
Santander PPK 2045
Wartość bieżąca
1086,32 PLN
24.11.2022
Wartość poprzednia
1073,24 PLN
23.11.2022
Stopa zwrotu %
23.11.2022 24.11.2022+1,22%
1M+11,99%
3M+1,20%
6M-0,14%
12M-15,82%
36M
60M
120M
YTD-15,43%
1086,32 PLN
24.11.2022
1073,24 PLN
23.11.2022
+1,22%
+11,99%
+1,20%
-0,14%
-15,82%
-15,43%
Santander PPK 2050
Wartość bieżąca
1084,28 PLN
24.11.2022
Wartość poprzednia
1071,28 PLN
23.11.2022
Stopa zwrotu %
23.11.2022 24.11.2022+1,21%
1M+11,90%
3M+1,12%
6M-0,25%
12M-15,83%
36M
60M
120M
YTD-15,46%
1084,28 PLN
24.11.2022
1071,28 PLN
23.11.2022
+1,21%
+11,90%
+1,12%
-0,25%
-15,83%
-15,46%
Santander PPK 2055
Wartość bieżąca
1049,24 PLN
24.11.2022
Wartość poprzednia
1036,87 PLN
23.11.2022
Stopa zwrotu %
23.11.2022 24.11.2022+1,19%
1M+11,69%
3M+1,14%
6M-0,33%
12M-16,16%
36M
60M
120M
YTD-15,67%
1049,24 PLN
24.11.2022
1036,87 PLN
23.11.2022
+1,19%
+11,69%
+1,14%
-0,33%
-16,16%
-15,67%
Santander PPK 2060
Wartość bieżąca
1026,23 PLN
24.11.2022
Wartość poprzednia
1014,17 PLN
23.11.2022
Stopa zwrotu %
23.11.2022 24.11.2022+1,19%
1M+11,68%
3M+0,72%
6M-1,05%
12M-17,23%
36M
60M
120M
YTD-16,57%
1026,23 PLN
24.11.2022
1014,17 PLN
23.11.2022
+1,19%
+11,68%
+0,72%
-1,05%
-17,23%
-16,57%
Santander PPK 2065
Wartość bieżąca
898,01 PLN
24.11.2022
Wartość poprzednia
888,91 PLN
23.11.2022
Stopa zwrotu %
23.11.2022 24.11.2022+1,02%
1M+12,09%
3M+1,68%
6M-0,28%
12M-11,94%
36M
60M
120M
YTD-11,55%
898,01 PLN
24.11.2022
888,91 PLN
23.11.2022
+1,02%
+12,09%
+1,68%
-0,28%
-11,94%
-11,55%
Wybierz subfundusze do porównania

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Subfundusze Santander PPK SFIO nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu. Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu, zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Prezentowane wyniki nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat.

Wartość aktywów netto subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym, Kluczowych informacjach dla Inwestora oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszu Santander PPK SFIO. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku.

Infolinia PPK: 22 35 54 673

Telefoniczna obsługa uczestników PPK i pracodawców jest prowadzona od poniedziałku do piątku (we wszystkie dni, w które odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) w godzinach 9:00 - 17:00. Koszt połączenia zgodny z cennikiem danego operatora.

PPK w Santander TFI – skontaktuj się z nami

Masz pytania lub potrzebujesz wsparcia? Nasz ekspert PPK skontaktuje się z Tobą

Wyślij

Materiał jest prezentowany w celach marketingowych nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy Santander FIO, Santander Prestiż SFIO (w wybranej kategorii jednostek) oraz Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusze.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka.
Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.

Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospektach informacyjnych, Kluczowych informacjach dla Inwestora oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Dane finansowe Santander PPK SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w tym funduszu znajdują się w prospektach informacyjnych, Kluczowych informacjach dla Inwestora oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.