Co nas wyróżnia

 • Ponad 20 lat doświadczenia popartego licznymi nagrodami
 • Zarządzanie aktywami o wartości niemal 17 mld zł*
 • Zaufanie ponad 150 tys. Klientów*
 • Jeden z największych i najbardziej doświadczonych zespołów zarządzających na polskim rynku: dyrektor inwestycyjny, 7 zarządzających, 6 analityków oraz 4 dealerów. Zespół liczy 9 doradców inwestycyjnych i 10 osób, które uzyskały prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst)*

*Stan na 30.12.2020 r.

 • Nasz cel

  • Efektywne inwestowanie powierzonych środków
   przy jednoczesnej kontroli ryzyka inwestycyjnego
  • Staranny dobór inwestycji, które mogą przynieść dobre
   wyniki w przyszłości
 • W co inwestujemy

  • W obligacje skarbowe i korporacyjne
  • W akcje polskie i zagraniczne

Jak inwestujemy?

1. ANALIZA I REKOMENDACJE

Akcje

 • Zespół analityków – analiza fundamentalna spółek na podstawie ich makro i mikroekonomicznego otoczenia, przewagi konkurencyjnej, sytuacji finansowej oraz wycena wartości spółek i przygotowanie rekomendacji.
 • Wybór spółek dobrze zarządzanych, niedowartościowanych przez rynek.

Obligacje

 • Zespół analityków – analiza fundamentalna spółek na podstawie ich makro i mikroekonomicznego otoczenia, przewagi konkurencyjnej, sytuacji finansowej oraz wycena wartości spółek i przygotowanie rekomendacji
 • Analiza wiarygodności emitentów obligacji korporacyjnych w kontekście oferowanego oprocentowania

2. BUDOWA PORTFELA

 • Komitet inwestycyjny – akceptacja rekomendacji inwestycyjnych, decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli
 • Zarządzający subfunduszami – decyzje dotyczące udziału poszczególnych inwestycji w portfelach

3. REALIZACJA TRANSAKCJI (DEALING)

 • Zespół dealerów – kupno lub sprzedaż papierów wartościowych w celu dostosowania portfeli do przygotowanych przez Zarządzających modeli

4. MONITORING RYZYKA

 • kontrola szeregu ryzyk (np. ryzyka płynności, kredytowego, koncentracji) na poziomie instrumentów finansowych i portfeli funduszy. Reakcja na sytuacje zwiększające ryzyko, wprowadzanie działań korygujących

Akcjonariusze Towarzystwa

Akcjonariuszami Towarzystwa posiadającymi po 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa są Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Banco Santander S.A. z siedzibą w Santander (Hiszpania).

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w Santander TFI S.A.

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes w Santander TFI S.A. realizujemy stosując najlepsze praktyki i standardy obowiązujące na całym świecie oraz w Grupie Santander, które zawarte zostały w politykach, którymi kierujemy się w codziennej pracy – są to:

Polityki zarządzania ryzykiem sektorowym w przypadku „wrażliwych” sektorów

Polityka dot. praw człowieka

Polityka dot. zmian klimatycznych

Polityka dot. zrównoważonego rozwoju (CSR)

Polityka dot. wolontariatu pracowniczego

Wyróżnienia i nagrody