Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Co nas wyróżnia

 • Niemal 25 lat doświadczenia na rynku funduszy inwestycyjnych
 • Zarządzanie aktywami o wartości ponad 13,5 mld zł*
 • Zaufanie ponad 170 tys. Klientów*
 • Wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (od 2001 r.) oraz Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi (od 2004 r.) – wartość aktywów zgromadzonych w IKE prowadzonym w Santander TFI wynosi niemal 400 mln zł.*
 • Jeden z największych i najbardziej doświadczonych zespołów zarządzających na polskim rynku: dyrektor inwestycyjny, 7 zarządzających, 6 analityków oraz 4 dealerów. Zespół liczy 9 doradców inwestycyjnych i 9 osób, które uzyskały prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst).

*Stan na 30.04.2022 r.

 • Nasz cel

  • Efektywne inwestowanie powierzonych środków
   przy jednoczesnej kontroli ryzyka inwestycyjnego
  • Staranny dobór inwestycji, które mogą przynieść dobre
   wyniki w przyszłości
 • W co inwestujemy

  • W obligacje skarbowe i korporacyjne
  • W akcje polskie i zagraniczne

Jak inwestujemy?

1. ANALIZA I REKOMENDACJE

Akcje

 • Zespół analityków – analiza fundamentalna spółek na podstawie ich makro i mikroekonomicznego otoczenia, przewagi konkurencyjnej, sytuacji finansowej oraz wycena wartości spółek i przygotowanie rekomendacji.
 • Wybór spółek dobrze zarządzanych, niedowartościowanych przez rynek.

Obligacje

 • Zespół analityków – analiza fundamentalna spółek na podstawie ich makro i mikroekonomicznego otoczenia, przewagi konkurencyjnej, sytuacji finansowej oraz wycena wartości spółek i przygotowanie rekomendacji.
 • Analiza wiarygodności emitentów obligacji korporacyjnych w kontekście. oferowanego oprocentowania.

2. BUDOWA PORTFELA

 • Komitet inwestycyjny – akceptacja rekomendacji inwestycyjnych, decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli.
 • Zarządzający subfunduszami – decyzje dotyczące udziału poszczególnych inwestycji w portfelach.

3. REALIZACJA TRANSAKCJI (DEALING)

 • Zespół dealerów – kupno lub sprzedaż papierów wartościowych w celu dostosowania portfeli do przygotowanych przez Zarządzających modeli.

4. MONITORING RYZYKA

 • Kontrola szeregu ryzyk (np. ryzyka płynności, kredytowego, koncentracji) na poziomie instrumentów finansowych i portfeli funduszy. Reakcja na sytuacje zwiększające ryzyko, wprowadzanie działań korygujących.

Akcjonariusze Towarzystwa

Akcjonariuszami Towarzystwa posiadającymi po 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa są Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Banco Santander S.A. z siedzibą w Santander (Hiszpania).

Wyróżnienia i nagrody