Dla pracodawcy

Oferta PPK w Santander TFI S.A.
31 Sierpień 2021 r.
5729.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Wzory dokumentów

Wzór umowy o zarządzanie PPK
9 Czerwiec 2021 r.
738.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Wzór umowy o prowadzenie PPK
9 Czerwiec 2021 r.
668.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Santander PPK - pełnomocnictwo
1 Styczeń 2020 r.
138.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 

Chcesz przenieść PPK do Santander TFI? Sprawdź, jak możesz dokonać formalności.
18 Sierpień 2021 r.
163.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
 
Zawarcie umowy o zarządzanie PPK - Krok po kroku
4 Styczeń 2021 r.
107.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
 
 
Serwis PPK - krok po kroku
10 Maj 2021 r.
385.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Dodaj nowego pracownika do PPK
3 Wrzesień 2021 r.
2043.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Dla pracownika

Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) - nowy sposób na dodatkowe oszczędności po ukończeniu 60. roku życia (broszura)
2 Sierpień 2021 r.
4255.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) - podstawowe informacje dla pracownika (prezenter)
2 Sierpień 2021 r.
705.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Dokumenty formalne funduszu Santander PPK SFIO

Prospekt informacyjny Santander PPK SFIO (1 lipca 2021)
1 Lipiec 2021 r.
2285.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Regulamin rozpatrywania reklamacji - Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK)
30 Sierpień 2019 r.
146.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Regulamin Serwisu Pracowniczych Planów Kapitałowych dla Pracodawcy
4 Styczeń 2021 r.
217.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Regulamin korzystania z usług serwisu transakcyjno - informacyjnego dla osób fizycznych
4 Styczeń 2021 r.
101.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Wnioski i formularze PPK składane u Pracodawcy

Wniosek o zawarcie Umowy o Prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) z Santander PPK SFIO (dla osób zatrudnionych, które ukończyły 55 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia)
1 Styczeń 2020 r.
71.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK
1 Styczeń 2020 r.
173.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Deklaracja o rezygnacji z wpłat do PPK
1 Styczeń 2020 r.
44.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Deklaracja dotycząca wpłat Uczestnika PPK
1 Styczeń 2020 r.
78.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Deklaracja finansowania wpłat przez Uczestnika PPK w związku z zawieszeniem finansowania wpłat
1 Styczeń 2020 r.
119.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Oświadczenie Uczestnika PPK o zawartych na jego rzecz umowach o prowadzenie PPK
4 Styczeń 2021 r.
89.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Oświadczenie Uczestnika PPK o braku zgody na złożenie wniosku o wypłatę transferową
4 Styczeń 2021 r.
83.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Wniosek o wypłatę transferową Pracodawcy
1 Styczeń 2020 r.
113.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Wnioski i formularze PPK składane do Instytucji Finansowej


Gdzie skierować dyspozycję?

Wypełnioną dyspozycję PPK, z podpisem potwierdzonym notarialnie oraz właściwymi załącznikami (kopie dokument w potwierdzone notarialnie za zgodność z oryginałem), prosimy przesyłać na adres:


ProService Finteco Sp. z o.o
ul. Konstruktorska 12a,
02-673 Warszawa

 

 

Formularz ustanowienia/zmiany osób uprawnionych do środków zgromadzonych w Pracowniczym Planie Kapitałowym (PPK)
4 Styczeń 2021 r.
109.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Formularz odwołania osób uprawnionych do środków zgromadzonych w PPK Uczestnika PPK
4 Styczeń 2021 r.
79.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Formularz zmiany danych Uczestnika w Pracowniczym Planie Kapitałowym (PPK)
4 Styczeń 2021 r.
99.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Formularz zmiany alokacji inwestycji w Pracowniczym Planie Kapitałowym (PPK) - dotyczący bieżących środków Uczestnika PPK (nie dotyczy przyszłych wpłat)
10 Czerwiec 2021 r.
115.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Formularz zmiany alokacji wpłat w Pracowniczym Planie Kapitałowym (PPK)
10 Czerwiec 2021 r.
120.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Formularz zwrotu środków z Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) na wniosek Uczestnika PPK
15 Luty 2021 r.
113.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Wniosek o wypłatę transferową Uczestnika PPK
4 Styczeń 2021 r.
106.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Wniosek o wypłatę środków z Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) w formie świadczenia małżeńskiego
4 Styczeń 2021 r.
105.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Wniosek o wypłatę z Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) po osiągnięciu przez Uczestnika PPK 60. roku życia
4 Styczeń 2021 r.
111.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Wniosek o zmianę zadeklarowanej liczby rat
4 Styczeń 2021 r.
98.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Wniosek o wypłatę środków z tytułu poważnego zachorowania
4 Styczeń 2021 r.
116.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
 
Wniosek o zwrot lub wypłatę transferową na rzecz małżonka zmarłego Uczestnika Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK)
22 Kwiecień 2021 r.
148.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Wniosek o zwrot lub wypłatę transferową na rzecz osoby uprawnionej w związku ze śmiercią Uczestnika Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK)
22 Kwiecień 2021 r.
174.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Wniosek o zwrot lub wypłatę transferową z Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) na rzecz (byłego) małżonka uczestnika PPK
22 Kwiecień 2021 r.
196.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

English

Offer PPK in Santander TFI
31 Sierpień 2021 r.
5708.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 

Employee Capital Plans (PPK) - basic information for the employee (presenter)
2 Sierpień 2021 r.
697.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
The Employee Capital Plan (PPK) - a new way to save after the age of 60 (brochure)
2 Sierpień 2021 r.
4228.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 

Transfer withdrawal to the Employee Capital Plan (PPK) operated by Santander PPK SFIO made by the Employer on behalf of PPK participant
1 Styczeń 2020 r.
47.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Application for making payments into the Employee Capital Plan (PPK) operated by Santander PPK SFIO
1 Styczeń 2020 r.
43.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Declaration on resignation from making payments into the Employee Capital Plans (PPK)
1 Styczeń 2020 r.
31.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Employee’s statement on the Employee Capital Plans (PPK) operated on their behalf
1 Styczeń 2020 r.
35.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Український


Плани капіталовкладень працівників (PPK) - Додаткові заощадження няк Вам виповниться 60 років (брошура)
2 Sierpień 2021 r.
4380.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Плани капіталовкладень працівників (PPK) - основна інформація для працівника (провідний)
2 Sierpień 2021 r.
826.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Декларація про відмову від здійснення платежів до планів капіталовкладень працівників (PPK)
1 Styczeń 2020 r.
33.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Заява на здійснення платежів до плану капіталовкладень працівників (PPK), який веде Сантандер PPK Відкритий спеціалізований інвестиційний фонд
1 Styczeń 2020 r.
48.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Заява працівника щодо планів капіталовкладень працівників (PPK)
1 Styczeń 2020 r.
36.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Трансферний платіж для Плану капіталовкладень працівників (PPK), який веде Сантандер PPK Відкритий спеціалізований інвестиційний фонд, зроблений роботодавцем від імені учасника PPK
1 Styczeń 2020 r.
52.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Pусский

Планы капиталовложений работников (PPK) - Дополнительные сбережения как Вам исполнится 60 лет (брошюра)
2 Sierpień 2021 r.
4275.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Планы капиталовложений работников (PPK) - новый способ копить на пенсию (ведущий)
2 Sierpień 2021 r.
785.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Treści zawarte w serwisie Santander.pl/PPK zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), mają charakter wyłącznie informacyjny i są aktualne na dzień ich zamieszczenia w serwisie. Treści te nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Wartość aktywów netto subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym, Kluczowych informacjach dla Inwestora oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszu Santander PPK SFIO. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat.

Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i mają wyłącznie charakter informacyjny.