Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Dokumenty

Wnioski i formularze PPK składane do Instytucji Finansowej


Gdzie skierować dyspozycję?

Wypełnioną dyspozycję PPK, z podpisem potwierdzonym notarialnie oraz właściwymi załącznikami (kopie dokument w potwierdzone notarialnie za zgodność z oryginałem), prosimy przesyłać na adres:


ProService Finteco Sp. z o.o
ul. Konstruktorska 12a,
02-673 Warszawa

 

 

Formularz ustanowienia/zmiany osób uprawnionych do środków zgromadzonych w Pracowniczym Planie Kapitałowym (PPK)
4 Styczeń 2021 r.
109.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
 
Formularz odwołania osób uprawnionych do środków zgromadzonych w PPK Uczestnika PPK
4 Styczeń 2021 r.
79.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
 
Formularz zmiany danych Uczestnika w Pracowniczym Planie Kapitałowym (PPK)
4 Styczeń 2021 r.
99.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
 
Formularz zmiany alokacji inwestycji w Pracowniczym Planie Kapitałowym (PPK) - dotyczący bieżących środków Uczestnika PPK (nie dotyczy przyszłych wpłat)
10 Czerwiec 2021 r.
115.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
 
Formularz zmiany alokacji wpłat w Pracowniczym Planie Kapitałowym (PPK)
10 Czerwiec 2021 r.
120.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
 
Formularz zwrotu środków z Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) na wniosek Uczestnika PPK
15 Luty 2021 r.
113.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
 
Wniosek o wypłatę transferową Uczestnika PPK
4 Styczeń 2021 r.
106.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
 
Wniosek o wypłatę środków z Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) w formie świadczenia małżeńskiego
4 Styczeń 2021 r.
105.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
 
Wniosek o wypłatę z Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) po osiągnięciu przez Uczestnika PPK 60. roku życia
8 Listopad 2023 r.
419.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
 
Wniosek o zmianę zadeklarowanej liczby rat
4 Styczeń 2021 r.
98.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
 
Wniosek o wypłatę środków z tytułu poważnego zachorowania
4 Styczeń 2021 r.
116.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
 
 
Wniosek o zwrot lub wypłatę transferową na rzecz małżonka zmarłego Uczestnika Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK)
22 Kwiecień 2021 r.
148.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
 
Wniosek o zwrot lub wypłatę transferową na rzecz osoby uprawnionej w związku ze śmiercią Uczestnika Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK)
22 Kwiecień 2021 r.
174.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
 
Wniosek o zwrot lub wypłatę transferową z Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) na rzecz (byłego) małżonka uczestnika PPK
22 Kwiecień 2021 r.
196.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
 
Wniosek o zawarcie Umowy o wypłatę środków zgromadzonych na rachunku w Pracowniczym Planie Kapitałowym (PPK) na pokrycie wkładu własnego
7 Lipiec 2023 r.
1176.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Український


 

Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Treści zawarte na tej podstronie zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) i są aktualne na dzień ich zamieszczenia w serwisie. Treści te nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Wartość aktywów netto subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej, niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.