Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

PPK w Santander TFI

Sprawdź jak zarządzać swoim PPK.

Korzyści z prowadzenia PPK

 • Dodatkowe oszczędności po ukończeniu 60. roku życia (pracownik przystępujący do PPK w wieku 20 lat, z wynagrodzeniem brutto 5000 zł miesięcznie, może zgromadzić ponad 295 tys. zł*).

 • Inwestycja kapitału zgodnie ze strategią inwestycyjną dopasowaną do wieku pracownika i podlegającą zmianie z upływem czasu
 • Brak podatku przy wypłacie środków z PPK po osiągnięciu przez pracownika 60. roku życia.**
 • Nabycie w drodze dziedziczenia środków zgromadzonych w PPK nie podlega podatkowi od spadków i darowizn.

* Po 40 latach oszczędzania, przy założeniu odpowiedniej stopy zwrotu (przy czym fundusz nie gwarantuje osiągnięcia określonego wyniku inwestycyjnego) - wyliczenia dokonane poprzez Kalkulator PPK ze strony internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju SA (PFR): https://www.mojeppk.pl/kalkulator.html Założenia kalkulacji: wiek przystąpienia do PPK – 20 lat, wysokość wynagrodzenia brutto pracownika – 5000 zł, podstawowa obligatoryjna wpłata do PPK pracownika – 2%, podstawowa obligatoryjna wpłata do PPK pracodawcy – 1,5%, 0% dodatkowej wpłaty do PPK pracownika i pracodawcy, oszczędzanie w PPK do ukończenia 60. roku życia, prognozowana średnia roczna stopa zwrotu w okresie inwestycji – 3,5%, prognozowana roczna stopa zwrotu w okresie wypłaty – 2,75%, prognozowany roczny wzrost wynagrodzenia – 2,8%, koszty zarządzania – 0,50% (w tym nie więcej niż 0,10% opłaty za osiągnięty wynik).

**19% podatku od zysków kapitałowych (określonego zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 11b ustawy PIT) nie będziemy pobierali w przypadku wypłat po ukończeniu przez Ciebie 60. roku życia, przy założeniu wypłaty:

 • 25% środków jednorazowo oraz pozostałych 75% w co najmniej 120 miesięcznych ratach
  lub
 • 100% środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach.

Zmiana tych założeń (zmniejszenie liczby rat lub jednorazowa wypłata całości) spowoduje konieczność naliczenia Tobie podatku od zysków kapitałowych. Zgodnie z ustawą PIT (art. 30a ust. 13 ustawy PIT) dochód do opodatkowania zostanie ustalony jako kwota wypłaty z dokonanego odkupienia jednostek uczestnictwa, pomniejszona o wydatki na nabycie tych odkupionych jednostek uczestnictwa.

Jesteś uczestnikiem PPK?

Chcesz poznać stan zgromadzonych przez Ciebie środków oraz funkcjonalności serwisu online? A może zastanawiasz się, czy dołączyć do PPK? Napisz do nas, a zorganizujemy bezpłatne spotkanie online, podczas którego omówimy interesujące Cię zagadnienia.

Więcej

 • Automatyczny zapis do PPK

  • Osoby które ukończyły 18. rok życia i nie ukończyły 55. roku życia zostaną automatycznie zapisane do PPK przez swoich pracodawców (wszyscy pracownicy, za których odprowadzane są obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powinni zostać zapisani do PPK).
  • Osoby które ukończyły 55. rok życia i nie ukończyły 70. roku życia mogą dołączyć do Planu, składając wniosek swojemu pracodawcy.
 • PPK jest dobrowolne

  • Jako pracownik możesz w każdej chwili zrezygnować z wpłat do PPK, składając odpowiednią deklarację. Musisz mieć na uwadze to, że Twoja rezygnacja z wpłat oznacza zwolnienie z tego obowiązku również Twojego pracodawcę. W efekcie do Twojego PPK nie będą wpłacane żadne środki.
  • W każdej chwili możesz ponownie rozpocząć realizację wpłat do PPK, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek swojemu pracodawcy.
  • Pracodawca ma obowiązek dokonywania co 4 lata ponownego, automatycznego zapisu do PPK pracowników, którzy dokonali wcześniejszej rezygnacji z wpłat (pracownicy, którzy ukończyli 18. rok życia i nie ukończyli 55. roku życia). Nie pozbawia to pracownika prawa złożenia ponownej rezygnacji z dokonywania wpłat.
 • Środki w PPK są Twoją własnością prywatną

  (Art. 3 ust. 2. ustawy o PPK „Środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność uczestnika PPK [...]”).

  • Środkami w PPK możesz swobodnie dysponować na każdym etapie, zarówno przed ukończeniem 60. roku życia (zwrot, wypłata lub przeniesienie środków na zasadach opisanych w ustawie o PPK), jak i po ukończeniu 60 lat (wypłata środków*). Zalecamy zapoznanie się ze wszystkimi zasadami opodatkowania środków z PPK (również w przypadku dysponowania nimi przed ukończeniem 60. roku życia), opisanymi w ustawie o PPK.
  • Środki z PPK podlegają również dziedziczeniu, gwarantują to postanowienia ustawy o PPK.
 • Wybór funduszu zdefiniowanej daty

  • Zgodnie z ustawą o PPK gromadzone środki lokowane są w funduszu (subfunduszu) zdefiniowanej daty, właściwym dla Twojego wieku jako uczestnika PPK.
  • Możesz złożyć wniosek o zamianę jednostek uczestnictwa subfunduszu zdefiniowanej daty na jednostki uczestnictwa innego niż właściwy dla Twojego wieku subfunduszu wydzielonego w tym samym funduszu. To Twoja decyzja i powinna być ona zgodna z poziomem ryzyka, jaki jesteś w stanie zaakceptować, a także indywidualnym celem oraz zakładanym czasem gromadzenia środków.

*19% podatku od zysków kapitałowych (określonego zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 11b ustawy PIT) nie będziemy pobierali w przypadku wypłat po ukończeniu przez Ciebie 60. roku życia, przy założeniu wypłaty:

 • 25% środków jednorazowo oraz pozostałych 75% w co najmniej 120 miesięcznych ratach
  lub
 • 100% środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach.

Zmiana tych założeń (zmniejszenie liczby rat lub jednorazowa wypłata całości) spowoduje konieczność naliczenia Tobie podatku od zysków kapitałowych. Zgodnie z ustawą PIT (art. 30a ust. 13 ustawy PIT) dochód do opodatkowania zostanie ustalony jako kwota wypłaty z dokonanego odkupienia jednostek uczestnictwa, pomniejszona o wydatki na nabycie tych odkupionych jednostek uczestnictwa.

Wysokość wpłat do PPK

Od momentu zapisu do PPK (podpisania przez Twojego pracodawcę umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową) zarówno Ty, jak i Twój pracodawca jesteście zobowiązani do realizacji wpłat na Twój rachunek PPK (w praktyce wpłat dokonuje Twój pracodawca, przekazując odpowiednią kwotę na rachunek PPK). Wpłaty do PPK (Twoje oraz pracodawcy) to kwoty liczone od Twojego wynagrodzenia brutto. Pierwsze wpłaty do PPK powinny zostać zrealizowane w kolejnym miesiącu po zawarciu umowy o prowadzenie PPK. Wysokość wpłaty podstawowej oraz dobrowolnej wpłaty dodatkowej wynosi:

Wpłata* Pracodawca Pracownik
Podstawowa - obligatoryjna 1,5% 2%**
Dodatkowa - dobrowolna do 2,5% do 2%
Dodatkowe dopłaty ze środków publicznych (Fundusz Pracy)
 • 250 zł wpłata powitalna (jeśli pracownik oszczędza w ramach PPK co najmniej 3 miesiące)
 • Dopłata roczna w wysokości 240 zł (po spełnieniu określonych w Ustawie o PPK warunków)

* Od wynagrodzenia, które w rozumieniu ustawy o PPK stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy, oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

** Wpłata podstawowa finansowana przez pracownika może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie pracownika osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia.

Promocje w opłatach PPK w Santander TFI

 • 0% opłaty za zamianę (zmianę alokacji inwestycji), niezależnie od liczby wykonanych zamian.
 • Nie więcej niż 0,4% opłaty stałej za zarządzanie - szczegóły w tabeli poniżej.
 • Nie więcej niż 0,1% opłaty za osiągnięty wynik tzw. success fee.
 • Brak dodatkowych opłat dla pracodawcy i pracownika za dostęp do dedykowanych serwisów PPK online i infolinii.
 • Zadbaj o swoje bezpieczeństwo finansowe – sprawdź informacje o PPK na portalu PFR - mojeppk.pl Uruchomi się w nowym oknie.

Niższe opłaty za zarządzanie w subfunduszach Santander PPK SFIO – obniżenie stawek następuje od początku roku, w którym dany subfundusz osiągnie zdefiniowaną datę:

Okres Stawka opłaty za zarządzanie
Od Do Santander
PPK 2025
Santander
PPK 2030
Santander
PPK 2035
Santander
PPK 2040
Santander
PPK 2045
Santander
PPK 2050
Santander
PPK 2055
Santander
PPK 2060
Santander
PPK 2065
01.01.2021 31.12.2024 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%
01.01.2025 31.12.2029 0,30%
01.01.2030 31.12.2034 0,20% 0,30%
01.01.2035 31.12.2039 0,20% 0,30%
01.01.2040 31.12.2044 0,20% 0,30%
01.01.2045 31.12.2049 0,20% 0,30%
01.01.2050 31.12.2054 0,20% 0,30%
01.01.2055 31.12.2059 0,20% 0,30%
01.01.2060   0,20% 0,30%

Więcej informacji o opłatach w Santander PPK SFIO

Wykorzystanie środków z PPK

Środki zgromadzone w PPK są Twoją prywatną własnością, możesz więc nimi swobodnie dysponować zarówno przed, jak i po osiągnięciu 60. roku życia. Oczywiście sposób wykorzystania tych środków, zasady rozliczania i opodatkowania dyspozycji określają szczegółowo obowiązujące przepisy prawa.

 • Przed osiągnięciem 60 roku życia:

  • W przypadku poważnego zachorowania Twojego, małżonka lub dziecka masz możliwość wypłaty do 25% środków jednorazowo lub w ratach, bez konieczności zwrotu.
  • Możesz wypłacić do 100% środków na sfinansowanie wkładu własnego do kredytu, np. przy zakupie mieszkania lub domu - z obowiązkiem zwrotu całej kwoty (wartości nominalnej) na swój rachunek PPK w ciągu maksymalnie 15 lat (dla osób przed ukończeniem 45 lat).
  • Możesz w każdej chwili dokonać zwrotu środków. Kwota zwrotu będzie pomniejszona o:
   - 30% wartości odkupionych jednostek uczestnictwa, które zostały nabyte z wpłat pracodawcy (środki te zostaną przekazane do ZUS jako Twoja składka na ubezpieczenie emerytalne),
   - jednostki uczestnictwa nabyte za wpłatę powitalną i dopłaty roczne ze strony Państwa,
   - należny podatek od zysków kapitałowych.
 • Po osiągnięciu 60. roku życia

  • Wypłata środków może odbyć się bez żadnych kosztów w przypadku, gdy: 25% środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK wypłacanych jest jednorazowo (chyba że uczestnik PPK złoży wniosek o wypłatę tej części środków w ratach), 75% środków zgromadzonych na rachunku PPK wypłacanych jest w co najmniej 120 ratach miesięcznych przez okres 10 lat. Zmiana tego sposobu wypłaty będzie wiązała się z dodatkowymi konsekwencjami podatkowymi.*
  • Istnieje również możliwość wnioskowania o wypłatę środków zgromadzonych na rachunku PPK w formie świadczenia małżeńskiego. Uczestnik PPK może złożyć instytucji finansowej wniosek o wypłatę świadczenia małżeńskiego, jeżeli jego małżonek, na rzecz którego umowę o prowadzenie PPK zawarto z tą samą instytucją finansową, również osiągnął 60. rok życia i małżonkowie wspólnie oświadczą, że chcą skorzystać z wypłaty świadczenia małżeńskiego. Świadczenie małżeńskie jest wypłacane w co najmniej 120 ratach miesięcznych.
 • Przeniesienie środków do innego PPK:

  • Jeśli zmienisz pracę, masz możliwość przeniesienia swoich środków z rachunku PPK w dotychczasowej instytucji na rachunek PPK w instytucji finansowej, która prowadzi PPK na podstawie umowy z Twoim nowym pracodawcą. Odbywa się to w ramach tzw. wypłaty transferowej, a przeniesieniu podlegają wszystkie dotychczasowe wpłaty (Twoje, Twojego dotychczasowego pracodawcy oraz dopłaty roczne ze środków Funduszu Pracy, a także wpłata powitalna).

*19% podatku od zysków kapitałowych (określonego zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 11b ustawy PIT) nie będziemy pobierali w przypadku wypłat po ukończeniu przez Ciebie 60. roku życia, przy założeniu wypłaty:

 • 25% środków jednorazowo oraz pozostałych 75% w co najmniej 120 miesięcznych ratach
  lub
 • 100% środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach.

Zmiana tych założeń (zmniejszenie liczby rat lub jednorazowa wypłata całości) spowoduje konieczność naliczenia Tobie podatku od zysków kapitałowych. Zgodnie z ustawą PIT (art. 30a ust. 13 ustawy PIT) dochód do opodatkowania zostanie ustalony jako kwota wypłaty z dokonanego odkupienia jednostek uczestnictwa, pomniejszona o wydatki na nabycie tych odkupionych jednostek uczestnictwa.

Jak inwestowane są Twoje środki zgromadzone w PPK?

Środki z wpłat do PPK inwestowane są w fundusze dostosowane do wieku danego pracownika, czyli tzw. fundusze zdefiniowanej daty. Polityka inwestycyjna takich funduszy - zgodnie z założeniami ustawy o PPK - uwzględnia konieczność ograniczenia ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia. Znając dokładnie perspektywę inwestycyjną (datę osiągnięcia 60. roku życia przez pracownika), możliwe jest lokowanie początkowo większej części aktywów w akcje, a następnie stopniowo (w miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia) przesuwanie coraz większej części środków w kierunku instrumentów dłużnych cechujących się mniejszym ryzykiem inwestycyjnym.

Alokacja funduszy zdefiniowanej daty: Część udziałowa (m.in. akcje) Część dłużna (m.in. obligacje)
od utworzenia funduszu do 20 lat przed zdefiniowaną datą 60 – 80% 20 – 40%
20 lat przed zdefiniowaną datą 40 – 70% 30 – 60%
10 lat przed zdefiniowaną datą 25 – 50% 50 – 75%
5 lat przed zdefiniowaną datą 10 – 30% 70 – 90%
począwszy od zdefiniowanej daty max. 15% min. 85%


Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Subfundusze Santander PPK SFIO nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.

Subfundusze Santander PPK SFIO cechują się ryzykiem związanym głównie z wahaniami rynkowych stóp procentowych, ryzykiem kredytowym, ryzykiem płynności i wahaniami cen akcji.
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu, zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Fundusze zdefiniowanej daty w ofercie Santander TFI

W ramach funduszu Santander PPK SFIO, uczestnikom PPK udostępniliśmy 9 subfunduszy zdefiniowanej daty. Ich charakterystyka dostępna jest na dedykowanych podstronach po kliknięciu w nazwę subfunduszu:

Serwis PPK dla pracowników (STI24)

Przegląd funkcji serwisu STI24

FUNKCJONALNOŚCI

 •  
  podgląd online aktywów

 •  
  możliwość uzupełnienia danych

 • składanie dyspozycji i oświadczeń PPK, takich jak m.in. zmiana alokacji wpłat, zmiana alokacji inwestycji, zwrot, wypłata po 60 roku życia i zmiana danych pracownika
 •  
  możliwość przejrzenia, pobrania umowy o prowadzenie PPK

 •  
  zadawanie pytań przez formularz kontaktowy

LOGOWANIE DO SERWISU

 •  
  Aby zalogować się do serwisu wejdź na stronę online.santander-ppk.pl. Możesz też przejść do serwisu ze stron Santander TFI – santander.pl/TFI i santander.pl/PPK poprzez kliknięcie przycisku „zaloguj” a następnie „PPK dla pracowników” w prawnym górnym rogu strony.

 •  
  Przed zalogowaniem konieczna jest rejestracja w serwisie – jeśli jeszcze się nie zarejestrowałeś, o tym jak to zrobić przeczytasz w kolejnym punkcie.

 •  
  Jeśli nie pamiętasz hasła do serwisu – skorzystaj z opcji „Nie pamiętam hasła” na stronie online.santander-ppk.pl - podaj login, którym domyślnie jest adres e-mail, a link do resetu hasła prześlemy na ten adres e-mail.

REJESTRACJA W SERWISIE

 • Możesz zgłosić naszym doradcom prośbę o ponowne przesłanie linku:

  • pod numerem (+48) 22 35 54 673* (od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 17.00) lub
  • wysyłając wiadomość na adres PPK.Santander@psfinteco.pl.

  * opłata zgodna z taryfą danego operatora.

 • Aby umożliwić Ci dostęp do serwisu STI24 musimy otrzymać te dane. Jak możesz nam je przekazać?

  Opcja 1: Możesz podać adres e-mail i numer telefonu swojemu pracodawcy, który powinien nam je przekazać.

  Po uzupełnieniu tych danych, na wskazany adres e-mail otrzymasz wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

  Krok 1 Kliknij na link, jaki otrzymasz mailem. Loginem jest Twój adres e-mail.

  Krok 2 Utwórz swoje hasło do serwisu i potwierdź je otrzymanym kodem SMS.

  Opcja 2: Możesz aktywować konto w serwisie STI24 wykonując przelew o wartości 1 zł (po zakończeniu procesu wpłata zostanie zwrócona).

  Krok 1 Wejdź na online.Santander-PPK.pl i wybierz przycisk “Zarejestruj się z Blue Media”.

  Krok 2 Uzupełnij dane, a następnie wybierz swój bank, do którego system przekieruje Cię w celu weryfikacji wprowadzonych informacji.

  Krok 3 Potwierdź swoje dane wykonując przelew o wartości 1 zł. Po wykonaniu przelewu otrzymasz informację o wyniku weryfikacji.

  Krok 4 Po pomyślnej weryfikacji utwórz login oraz hasło do konta i zaloguj się do serwisu.

Bezpieczeństwo Twoich środków w PPK

 • Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego

  KNF sprawuje nadzór nad tym, czy Pracownicze Plany Kapitałowe są prowadzone zgodnie z przepisami ustawy o PPK. Jeśli w wyniku kontroli w instytucji finansowej okaże się, że prowadzi ona PPK niezgodnie z prawem, KNF wezwie tę instytucję do zaprzestania działań naruszających przepisy. Nadzór ma na celu ochronę uczestników PPK i ich oszczędności. Ponadto KNF na podstawie gromadzonych danych przygotowuje statystyki dotyczące funkcjonowania PPK.

 • Nadzór Państwowej Inspekcji Pracy

  Do obowiązków Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) należy kontrola tego, czy pracodawcy we właściwy sposób spełniają obowiązki związane z prowadzeniem PPK. Wykroczenia związane z nieprawidłowym prowadzeniem PPK przez pracodawcę, takie jak: niedokonanie wpłat za uczestników, błędna wysokość wpłat lub brak dokumentacji rozliczeniowej, mogą wiązać się z karami grzywny w wysokości od 1000 zł do 1 mln zł.

Infolinia PPK: 22 35 54 673

Telefoniczna obsługa uczestników PPK i pracodawców jest prowadzona od poniedziałku do piątku (we wszystkie dni, w które odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) w godzinach 9:00 - 17:00. Koszt połączenia zgodny z cennikiem danego operatora.

Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Treści zawarte na tej podstronie zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) i są aktualne na dzień ich zamieszczenia w serwisie. Treści te nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Wartość aktywów netto subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej, niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.