Tabele wyników

Tabela stóp zwrotu subfunduszy Santander FIO

Archiwum notowań Santander FIO

 

 • W dniu 2 stycznia 2020 roku subfundusz Santander Akcji Spółek Wzrostowych zmienił nazwę (z wcześniejszej: Santander Akcji Tureckich) i politykę inwestycyjną. W związku z tym wyniki subfunduszu sprzed 2 stycznia 2020 roku zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.

 • W dniu 7 września 2018 roku w związku ze zmianą nazwy BZ WBK TFI S.A. na Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zmianie uległy nazwy funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, odpowiednio na: Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, a także nazwy wszystkich subfunduszy wchodzących w ich skład. Jednocześnie zmianie uległy nazwy subfunduszy Arka BZ WBK Gotówkowy oraz Arka Prestiż Gotówkowy odpowiednio na: Santander Dłużny Krótkoterminowy oraz Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (polityki inwestycyjne subfunduszy nie uległy zmianie). Szczegółowa informacja o zmianie została opublikowana w aktualnościach serwisu Santander.pl/TFI

 • W dniu 13 października 2014 roku poniższe subfundusze Arka Platinum zmieniły nazwy i polityki inwestycyjne:

  - Arka Platinum Konserwatywny (wcześniej: Arka BZ WBK Obligacji Plus),
  - Arka Platinum Stabilny (wcześniej: Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych),
  - Arka Platinum Dynamiczny (wcześniej: Arka BZ WBK Energii).

  W związku z tym wyniki subfunduszy sprzed 13 października 2014 roku zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.

Tabela stóp zwrotu subfunduszy Santander Prestiż SFIO

W dniu 4 stycznia 2021 roku
poniższe subfundusze zmieniły nazwy i polityki inwestycyjne:
- Santander Prestiż Dłużny Globalny (wcześniej: Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny),
- Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (wcześniej: Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych),
poniższy subfundusz zmienił politykę inwestycyjną:
- Santander Prestiż Akcji Amerykańskich.

W związku z tym wyniki subfunduszy sprzed 4 stycznia 2021 roku zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.

 

Archiwum notowań Santander Prestiż SFIO

 

Tabela stóp zwrotu subfunduszy Santander PPK SFIO

Archiwum notowań Santander PPK SFIO

Cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu Santander PPK SFIO w danym dniu wyceny jest równa wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa danego subfunduszu w tym dniu wyceny. W ramach rozliczenia wpłat do funduszu Santander PPK SFIO na pierwszy dzień wyceny każdego z subfunduszy, a także wpłat do nowotworzonego subfunduszu na jego pierwszy dzień wyceny, cena jednostki uczestnictwa będzie ceną stałą, jednolitą dla wszystkich jednostek uczestnictwa we wszystkich subfunduszach i będzie wynosić 1 000,00 zł.

Wykresy interaktywne

Wykres subfunduszy Santander FIO i Santander Prestiż SFIO

W dniu 4 stycznia 2021 roku
poniższe subfundusze zmieniły nazwy i polityki inwestycyjne:
- Santander Prestiż Dłużny Globalny (wcześniej: Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny),
- Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (wcześniej: Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych),
poniższy subfundusz zmienił politykę inwestycyjną:
- Santander Prestiż Akcji Amerykańskich.

W związku z tym wyniki subfunduszy sprzed 4 stycznia 2021 roku zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.

 

 • W dniu 2 stycznia 2020 roku subfundusz Santander Akcji Spółek Wzrostowych zmienił nazwę (z wcześniejszej: Santander Akcji Tureckich) i politykę inwestycyjną. W związku z tym wyniki subfunduszu sprzed 2 stycznia 2020 roku zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.

 • W dniu 7 września 2018 roku w związku ze zmianą nazwy BZ WBK TFI S.A. na Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zmianie uległy nazwy funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, odpowiednio na: Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, a także nazwy wszystkich subfunduszy wchodzących w ich skład. Jednocześnie zmianie uległy nazwy subfunduszy Arka BZ WBK Gotówkowy oraz Arka Prestiż Gotówkowy odpowiednio na: Santander Dłużny Krótkoterminowy oraz Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (polityki inwestycyjne subfunduszy nie uległy zmianie). Szczegółowa informacja o zmianie została opublikowana w aktualnościach serwisu Santander.pl/TFI

 • W dniu 13 października 2014 roku poniższe subfundusze Arka Platinum zmieniły nazwy i polityki inwestycyjne:

  • Arka Platinum Konserwatywny (wcześniej: Arka BZ WBK Obligacji Plus),

  • Arka Platinum Stabilny (wcześniej: Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych),

  • Arka Platinum Dynamiczny (wcześniej: Arka BZ WBK Energii).

  W związku z tym wyniki subfunduszy sprzed 13 października 2014 roku zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.

Wykres subfunduszy Santander PPK SFIO

Tabela cen zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa

Tabela cen zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszy Santander FIO i Santander Prestiż SFIO

Cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu Santander PPK SFIO w danym dniu wyceny jest równa wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa danego subfunduszu w tym dniu wyceny. W ramach rozliczenia wpłat do funduszu Santander PPK SFIO na pierwszy dzień wyceny każdego z subfunduszy, a także wpłat do nowotworzonego subfunduszu na jego pierwszy dzień wyceny, cena jednostki uczestnictwa będzie ceną stałą, jednolitą dla wszystkich jednostek uczestnictwa we wszystkich subfunduszach i będzie wynosić 1 000,00 zł.

Maksymalna cena zbycia jednostki uczestnictwa danej kategorii jest wartością netto jednostki uczestnictwa danej kategorii powiększoną o najwyższą stawkę opłaty za nabycie (dystrybucyjnej). Minimalna cena odkupienia jednostki uczestnictwa danej kategorii jest wartością netto jednostki uczestnictwa danej kategorii pomniejszoną o najwyższą stawkę opłaty za odkupienie (manipulacyjnej). Wartości te obliczane są zgodnie z poniższymi wzorami:

CZmaks = WJU / (1 - SODmaks)

COmin = WJU x (1 - SOMmaks)

CZmaks - maksymalna cena zbycia
COmin - minimalna cena odkupienia
WJU - wartość jednostki uczestnictwa danej kategorii
SODmaks - maksymalna stawka opłaty za nabycie (dystrybucyjnej)
SOMmaks - maksymalna stawka opłaty za odkupienie (manipulacyjnej)
Ceny zbycia i odkupienia są zaokrąglane do pełnych groszy.

Faktyczne stawki opłat za nabycie (dystrybucyjnych) i za odkupienie (manipulacyjnych) mogą być niższe od wskazanych w powyższej tabeli. Stawki opłat za nabycie (dystrybucyjnych) i za odkupienie (manipulacyjnych) określa tabela opłat.

Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy Santander FIO (w wybranej kategorii jednostek) oraz Santander Prestiż SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusze.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w tych funduszach znajdują się w prospektach informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI i u Dystrybutorów funduszy.

Dane finansowe Santander PPK SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat uczestnictwa w tym funduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym dostępnym w języku polskim na Santander.pl/TFI.

Subfundusze Santander FIO, Santander Prestiż SFIO oraz Santander PPK SFIO nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.