Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Pytania i odpowiedzi

Podstawowe pytania i odpowiedzi

 • Fundusz inwestycyjny to forma wspólnego inwestowania, na którą składa się pula pieniędzy pochodzących od różnych inwestorów. Kiedy wpłacasz pieniądze do funduszu inwestycyjnego, stajesz się jego uczestnikiem, a Twoje wpłaty dołączamy do wpłat pozostałych uczestników. Powstaje pula środków (portfel funduszu), którą osoby zarządzające inwestują w różne kategorie instrumentów finansowych.

  W przeciwieństwie do lokat bankowych o stałym oprocentowaniu, zysk w funduszu inwestycyjnym nie jest z góry znany ani gwarantowany. Nie pochodzi on z odsetek, ale ze zmiany wartości papierów wartościowych i innych aktywów, w które inwestują fundusze. Im bardziej rośnie wartość papierów wartościowych, tym większy jest zysk. Wartość inwestycji można sprawdzać na bieżąco, śledząc wartość jednostki uczestnictwa danego subfunduszu.

  Każdy subfundusz ma cel oraz politykę inwestycyjną, które określają zasady inwestowania jego aktywów. Dzięki tym zasadom wiesz, w jakie klasy aktywów zainwestujemy Twoje pieniądze i jakimi kryteriami kierować się będą zarządzający, nabywając poszczególne instrumenty finansowe do portfela subfunduszu. Jako uczestnik nie masz wpływu na to, w które instrumenty finansowe zainwestuje zarządzający (np. akcje konkretnych spółek).

  Przy akceptacji wysokiego poziomu ryzyka, można rozważyć inwestycje, które za cenę wyższych wahań wartości inwestycji mogą przynieść wyższe zyski – np. subfundusze akcji. Przy niskiej tolerancji na ryzyko lepiej inwestować w subfundusze, których wahania są niewielkie, nawet jeżeli mają przynieść niższy zysk.

 • Podstawowa cecha rynków kapitałowych: po wzrostach następują spadki, po hossie – bessa i na odwrót.

  Wiele osób chce inwestować krótkoterminowo, korzystać na wzrostach, omijając spadki. Nie jest możliwe przewidzenie i tym samym uniknięcie wszystkich korekt – próbując to robić, zwiększamy ryzyko inwestycyjne.

  Podstawowym zadaniem inwestora przy rozpoczynaniu inwestycji jest określenie dopuszczalnego poziomu ryzyka, czasu trwania inwestycji, a następnie konsekwentna realizacja pierwotnego planu.

  W przypadku inwestycji wieloletnich np. w fundusze akcji zdarzają się okresy wzrostów i spadków. Emocje, które w takich sytuacjach się pojawiają, są zazwyczaj złymi doradcami.

 • Subrejestr i Świadectwo

  Po złożeniu zlecenia i dokonaniu wpłaty otwierany jest subrejestr w wybranym przez Ciebie subfunduszu. Subrejestr uczestnika jest komputerowym zapisem Twoich danych osobowych i zawiera informacje o liczbie i wartości posiadanych jednostek uczestnictwa oraz dokonywanych transakcjach. Wpłaty dokonywane do wybranego subfunduszu przeliczane są na jednostki uczestnictwa danego subfunduszu.

  Po zrealizowaniu zlecenia nabycia przez subfundusz otrzymasz świadectwo uczestnictwa, które jest potwierdzeniem dokonania transakcji (chyba że wyraziłeś zgodę na otrzymywanie potwierdzeń w innych terminach). Zawarte są w nim informacje m.in. o wysokości wpłaty i liczbie nabytych jednostek uczestnictwa.

  Kolejne jednostki uczestnictwa możesz nabywać na ww. subrejestr poprzez wpłatę bezpośrednią

  W ramach ww. subrejestru możesz składać również zlecenia np.:

  • zamiany,
  • odkupienia.
 • Możesz otworzyć subrejestr w Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO:

  1. przez Santander Internet - informacje na ten temat znajdziesz w Santander Bank Polska S.A.
  2. w placówkach dystrybutorów funduszu listę dystrybutorów i adresy placówek znajdziesz na naszej stronie internetowej
 • Fundusze nie prowadzą subrejestrów małżeńskich.

  Uczestnikiem funduszy może być jedna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

 • Osoba poniżej 18 roku życia może nabyć jednostki uczestnictwa obu funduszy tylko poprzez przedstawiciela ustawowego.

 • Wpłaty do funduszy Santander FIO i Santander Prestiż SFIO można dokonywać wyłącznie w PLN.

 • fundusz Santander FIO Minimalna pierwsza wpłata na subrejestr Minimalna kolejna wpłata na subrejestr
  Wszystkie subfundusze w Santander FIO 100 zł 100 zł
  fundusz Santander Prestiż SFIO Minimalna pierwsza wpłata na subrejestr Minimalna kolejna wpłata na subrejestr
  Wszystkie subfundusze w Santander Prestiż SFIO 100 zł 100 zł
 • Możesz kupić kolejne jednostki uczestnictwa przez:

  1. wpłatę bezpośrednią - dla każdego z subrejestrów jest podany numer rachunku bankowego (znajdziesz go na świadectwie uczestnictwa). Każdą wpłatę na ten rachunek rozliczymy jako nabycie.
  2. zlecenie kolejnego nabycia - złożone przez kanały zdalne dostępne u danego dystrybutora lub w placówce dystrybutora. Wpłacasz pieniądze na rachunek podany przez dystrybutora. Lista dystrybutorów jest na naszej stronie internetowej.
 • Po rozliczeniu pierwszego zlecenia nabycia otrzymasz świadectwo uczestnictwa potwierdzające rozliczenie danej transakcji. Na potwierdzeniu tym wskazany jest numer rachunku bankowego prowadzony w PLN, przeznaczony do wpłat bezpośrednich.

  Każdy numer subrejestru posiada odrębny numer rachunku bankowego, na który możesz dokonać bezpośredniej wpłaty środków. Dokonanie wpłaty na ww. rachunek bankowy skutkuje rozliczeniem zlecenia kolejnego nabycia na tym subrejestrze.

 • Formularz przelewu powinien zawierać, poza kwotą pieniężną: dane osoby przekazującej środki pieniężne (w przypadku osób fizycznych - imię i nazwisko oraz numer PESEL Uczestnika, w przypadku osób prawnych – nazwę firmy oraz numer REGON) numer subrejestru Uczestnika oraz numer rachunku.

 • Opłata za odkupienie pobierana jest przy realizacji odkupienia. Jej wysokość uzależniona jest od czasu posiadania odkupywanych jednostek uczestnictwa.

  Szczegółowe informacje na temat aktualnej stawki opłaty za odkupienie:

  Szczegółowe informacje na temat maksymalnej stawki opłaty za odkupienie:

   

 • Opłata za zamianę pobierana jest przy realizacji zamiany jednostek uczestnictwa wyłącznie od tych jednostek, które były zapisane na subrejestrze (z którego dokonywana jest zamiana) - do jednego miesiąca włącznie. Jeśli jednostki uczestnictwa, które chcesz przenieść do innego subfunduszu, były zapisane na subrejestrze dłużej niż jeden miesiąc opłata dodatkowa nie będzie pobierana.

  Szczegółowe informacje na temat aktualnej stawki opłaty za zamianę:

  Szczegółowe informacje na temat maksymalnej stawki opłaty za zamianę:

   

 • Opłata za zarządzanie subfunduszem stanowi wynagrodzenie Towarzystwa i może być różna w zależności od subfunduszu oraz kategorii jednostek uczestnictwa.

  Publikowane wyceny jednostek uczestnictwa uwzględniają opłatę za zarządzanie i nie należy jej dodatkowo doliczać.

  Maksymalne stawki opłaty za zarządzanie są wskazane w statutach oraz prospektach informacyjnych funduszy w Rozdziale 3 „Dane o Funduszu”, w Podrozdziałach danych subfunduszy (pkt. 4.5).

  UWAGA: Opłaty za zarządzanie nie należy mylić z opłatą za wynik inwestycyjny – są to różne opłaty. Szerzej na temat opłaty za wyniki inwestycyjne w kolejnym pytaniu.

  Więcej informacji na temat opłaty za zarządzanie znajduje się tutaj.

 • Opłata za wyniki inwestycyjne to wynagrodzenie Towarzystwa za wyniki inwestycyjne.

  Opłatę możemy pobrać w subfunduszach:

  Fundusz Subfundusz
  Santander FIO wszystkie subfundusze
  Santander Prestiż SFIO Santander Prestiż Akcji Polskich
  Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych
  Santander Prestiż Obligacji Skarbowych
  Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy
  Santander Prestiż Alfa
  Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących
  Santander Prestiż Technologii i Innowacji
  Santander Prestiż Dłużny Aktywny

  W prospektach informacyjnych funduszy w Rozdziale 3 „Dane o Funduszu”, w podrozdziałach danych subfunduszy (pkt. 4.4) oraz w statutach podajemy maksymalne stawki opłaty za wyniki inwestycyjne.

  UWAGA: Opłaty za wyniki inwestycyjne prosimy nie mylić z opłatą za zarządzanie. Szerzej na temat opłaty za zarządzanie w pytaniu wyżej.

  Więcej informacji na temat opłaty za zarządzanie znajduje się tutaj.

 • Od 1 stycznia 2024 r. przy zleceniu odkupienia jednostek uczestnictwa fundusz nie nalicza i nie pobiera podatku od zysków kapitałowych od uczestników, bez względu czy jest osoba fizyczna, czy prawna.

  Oznacza to, że klient (uczestnik funduszu):

  • dostanie całą kwotę, która wynika z umorzenia jednostek, z całym zyskiem (jeżeli został on wypracowany),
  • sam rozliczy się z Urzędem Skarbowym z podatku od zysków.

  Jeśli klient ma rejestr (uczestnictwo) jako osoba fizyczna lub osoba fizyczna, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą - do końca lutego następnego roku otrzyma z funduszu PIT-8C, który będzie zawierał informacje potrzebne do rozliczenia dochodu lub straty z inwestycji.

  Klient będzie miał możliwość pomniejszenia zysków o kwotę poniesionych strat (pomiędzy różnego rodzaju inwestycjami). W ten sposób może zmniejszyć należną kwotę podatku od zysków kapitałowych.

  PIT-8C klient otrzyma:

  • drogą elektroniczną – na podany adres e-mail,
  • papierowo – na adres korespondencyjny - jeśli nie podał adresu e-mail lub złożył żądanie wysyłki PIT-8C papierowo.

  PIT-8C będzie również widoczny w systemie Twój e-PIT.

  W deklaracji PIT-8C nie będą prezentowane informacje, które dotyczą zleceń zamiany ponieważ nie generują one przychodu i nie podlegają obowiązkom podatkowym.

  Powyższe zasady nie dotyczą IKE, IKZE, PPK oraz PPE. W przypadku wypracowania zysku w tych produktach, tam gdzie przewidują to przepisy podatek od zysków kapitałowych będzie nadal naliczany, pobierany i odprowadzany przez fundusz.

  Dla określenia obowiązków podatkowych w odniesieniu do osób fizycznych, które nie mają na terenie Polski, miejsca zamieszkania lub pobytu, konieczne jest uwzględnienie charakteru ustroju podatkowego, który obowiązuje w krajach ich zamieszkania oraz treści umów międzynarodowych w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, zawartych przez Polskę z krajami zamieszkania tych osób.

  W celu określenia powyższego statusu podatnika powinien on przedstawić certyfikat rezydencji będący zaświadczeniem o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych, wydany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika.

  Ze względu na fakt, iż obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji uczestnika funduszu i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub porady prawnej.

  Osoby prawne, które są uczestnikami funduszu także zobowiązane są do samodzielnego zapłacenia podatku od zysków kapitałowych z tytułu realizacji zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa.

  Stawka podatku od zysków kapitałowych wynosi 19%.

 • Zamiana to jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa jednego subfunduszu i nabycie za uzyskaną w ten sposób kwotę pieniężną (po potrąceniu ewentualnych opłat) jednostek uczestnictwa innego subfunduszu Santander FIO lub Santander Prestiż SFIO. Uwaga – zamiany są dokonywane w ramach danego funduszu. Nie ma możliwości zamiany między subfunduszami Santander FIO i Santander Prestiż SFIO.

  Innymi słowy zamiana to przeniesienie środków z jednego subfunduszu (źródłowego) do innego subfunduszu (docelowego).

  Zlecenie zamiany złożone w dniu D (gdzie D oznacza dzień złożenia zlecenia) realizowane będzie wg wyceny z dnia D+3.

 • 1. Opłata za zamianę:

  • opłata za zamianę pobierana jest wyłącznie od tych jednostek, które były zapisane na subrejestrze (z którego dokonywana jest zamiana) - do jednego miesiąca włącznie. Jeśli jednostki uczestnictwa, które chcesz przenieść do innego subfunduszu, były na subrejestrze dłużej niż jeden miesiąc opłata za zamianę nie będzie pobierana.

  2. Podatek:

  przy rozliczaniu zamiany jednostek uczestnictwa nie jest pobierany podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19%.

 • Reinwestycja jest to możliwość powrotu do subfunduszu bez ponoszenia opłaty za nabycie. Zwolnienie z opłaty przysługuje przy zachowaniu wszystkich poniższych warunków:

  • ponowne nabycie zostanie rozliczone na tym samym subrejestrze, z którego wcześniej odkupiono jednostki uczestnictwa oraz
  • okres pomiędzy dniem wyceny, odkupienia jednostek uczestnictwa, a datą złożenia i opłacenia zlecenia nabycia nie przekracza 85 dni kalendarzowych.

  Reinwestycją jest objęte pierwsze nabycie, rozliczone na subrejestrze, z którego odkupiono jednostki uczestnictwa.

  Zwolnienie z opłaty za nabycie dotyczy wpłaty do wysokości kwoty uzyskanej z odkupienia.

  Reinwestycja nie dotyczy zleceń zamiany.

 • Możesz wycofać pieniądze z subfunduszy Santander FIO i Santander Prestiż SFIO przez odkupienie jednostek uczestnictwa. Zlecenie możesz złożyć:

  1. przez internet
   • w usłudze Santander internet - informacje na temat możliwości składania zleceń są dostępne w Santander Bank Polska S.A.
   • w serwisie dla Klientów Instytucjonalnych – usługa dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; warunkiem dostępu do niej jest aktywna Umowa o świadczenie usług za pośrednictwem Internetu
  2. osobiście - w placówkach dystrybutorów funduszy lista dystrybutorów wraz z adresami placówek dostępna jest na Santander.pl/TFI

  Odkupienie jednostek uczestnictwa może wiązać się z pobraniem podatku od zysków kapitałowych oraz opłaty za odkupienie, zgodnie z tabelą opłat:

   

 • Wycena jednostek uczestnictwa ustalana jest, na godzinę zamknięcia rynków zagranicznych, na których może lokować subfundusz, według kursów dostępnych o godzinie 23:00. Po zamknięciu giełd zagranicznych rozpoczyna się proces obliczania wartości jednostek uczestnictwa.
  Dzień wyceny, to dzień, w którym odbywają się regularne sesje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  Wyceny jednostek uczestnictwa z danego dnia wyceny podawane są do publicznej wiadomości na Santander.pl/TFI, niezwłocznie po ich ustaleniu, tj. następnego dnia roboczego po danym dniu wyceny w godzinach popołudniowych. Dodatkowo wycena jednostek uczestnictwa jest dostępna u dystrybutorów funduszy oraz na infolinii TFI.

 • Wyceny jednostek uczestnictwa dostępne są w zakładce Notowania.

  Historyczne wyceny są dostępne w formie wykresów lub pliku csv Uruchomi się w nowym oknie.

 • Uczestnik (osoba fizyczna) może ustanowić maksymalnie dwóch pełnomocników do jednego subrejestru. Powyższe ograniczenie nie dotyczy Uczestnika niebędącego osobą fizyczną.

 • Pełnomocnictwo do otwarcia subrejestru lub do istniejącego już subrejestru powinno być udzielone w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie lub w formie aktu notarialnego, sporządzone w języku polskim albo przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

  Dodatkowo pełnomocnictwo powinno zostać poświadczone przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny za zgodność z prawem miejsca wystawienia lub zawierać klauzulę Apostille w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (DZ. U. z 2005 roku, Nr 112 poz. 938).

 • Stałe Pełnomocnictwo:

  1. Ogólne - upoważnia do dokonywania wszelkich czynności prawnych w imieniu właściciela subrejestru, z wyjątkiem:
   • zmiany danych osobowych Uczestnika,
   • udzielenia dalszych pełnomocnictw,
   • zawarcia umowy o prowadzenie IKE (Indywidualnego Konta Emerytalnego),
   • podpisania umowy o świadczenie usług za pośrednictwem telefonu i Internetu* oraz składania zleceń w ramach tej umowy,
   • otwarcia nowego subrejestru,
   • dokonania zamiany jednostek uczestnictwa skutkującej otwarciem nowego subrejestru,
   • blokady subrejestru związanej z udzieleniem zabezpieczenia wykonania zobowiązania poprzez ustanowienie zastawu na Jednostkach Uczestnictwa,
   • podjęcia gotówki z tytułu realizacji zlecenia odkupienia
  2. Rodzajowe - upoważnia do dokonywania czynności określonych w treści pełnomocnictwa. Nie może dotyczyć czynności, wyłączonych z pełnomocnictwa ogólnego.

  Jednorazowe Pełnomocnictwo - do dokonania określonej w pełnomocnictwie czynności. Nie może dotyczyć czynności wyłączonych z pełnomocnictwa ogólnego.


  * zgodnie z ogłoszeniem z dnia 21 czerwca 2017 roku możliwość przystąpienia do Umowy o świadczenie usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych została wycofania z dniem 1 lipca 2017 roku.

 • Pełnomocnictwo może zostać odwołane:

  • osobiście - w placówce dystrybutora poprzez złożenie zlecenia odwołania pełnomocnictwa
  • korespondencyjnie - w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym.
 • Santander FIO i Santander Prestiż SFIO

  W celu obliczenia bieżącej wartości subrejestru należy pomnożyć liczbę posiadanych jednostek uczestnictwa przez aktualną wycenę jednostki uczestnictwa danej kategorii.

  wartość
  subrejestru
  =
  liczba jednostek
  uczestnictwa
  x
  wycena jednostki uczestnictwa
  w danym dniu


  Obliczona w ten sposób bieżąca wartość subrejestru nie uwzględnia ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusze.

 • Numer Uczestnika to osiem cyfr (np. 12345678) z numeru subrejestru.

  Od dnia 9 czerwca 2020 r. wprowadzone zostały zmiany w sposobie numeracji subrejestrów.

  Zasady nadawania numeracji dla subrejestrów dla Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO są takie same. Numery są prezentowane w następującym formacie (łącznie z myślnikami):

  UUUUUUUU-FF-NNNY

  gdzie:

  UUUUUUUU 8-cyfr jako identyfikator uczestnictwa
  FF 2 cyfry jako kod subfunduszu
  NNN numer subfunduszu
  Y oznaczenie kategorii jednostek uczestnictwa dla subrejestrów przypisanych do konkretnej kategorii jednostek uczestnictwa

  Subrejestry otwarte przed 9.06.2020 r. będą prezentowane na dotychczasowych zasadach.

 • Santander FIO

  W funduszu Santander FIO wyróżniamy cztery kategorie jednostek uczestnictwa: A, S, T oraz D.

  Jednostki uczestnictwa poszczególnych kategorii mogą się różnić sposobem zbywania, wysokością pobieranej opłaty za zarządzanie oraz wysokością pobieranej opłaty za wyniki inwestycyjne.

  Jednostki uczestnictwa kategorii AS i T są zbywane za pośrednictwem dystrybutorów.

  W zależności od Wartości Inwestycji Uczestnika* jednostki uczestnictwa kategorii:

  • A zbywane są Uczestnikom, którzy wpłacili łącznie do wszystkich subfunduszy kwotę do 100 000 zł;
  • S zbywane są Uczestnikom, którzy wpłacili łącznie do wszystkich subfunduszy kwotę minimum 100 000 zł;
  • T zbywane są Uczestnikom, którzy wpłacili łącznie do wszystkich subfunduszy kwotę minimum 1 000 000 zł;

  Gdy Wartość Inwestycji Uczestnika (według cen nabycia, powiększona o bieżące wpłaty) osiągnie albo przekroczy podane powyżej progi, na subrejestrach następuje automatyczna zamiana kategorii.

  Jednostka uczestnictwa kategorii D może być zbywana bezpośrednio przez fundusz. O rozpoczęciu zbywania jednostek uczestnictwa kategorii D Towarzystwo poinformuje na stronie Santander.pl/TFI.

  * Wartość Inwestycji Uczestnika – wartość, według ceny nabycia, jednostek uczestnictwa zapisanych na rejestrze uczestnika funduszu, powiększona o bieżące wpłaty.

  Santander Prestiż SFIO

  W funduszu Santander Prestiż SFIO wyróżniamy dwie kategorie jednostek uczestnictwa: B oraz D.

  Jednostki uczestnictwa poszczególnych kategorii mogą się różnić sposobem zbywania, wysokością pobieranej opłaty za zarządzanie oraz wysokością pobieranej opłaty za wyniki inwestycyjne.

  Jednostka uczestnictwa kategorii B zbywana jest za pośrednictwem dystrybutorów.
  Jednostka uczestnictwa kategorii D może być zbywana bezpośrednio przez fundusz. O rozpoczęciu zbywania jednostek uczestnictwa kategorii D Towarzystwo poinformuje na stronie Santander.pl/TFI.

  Maksymalne stawki opłaty za wyniki inwestycyjne i maksymalne stawki opłat za zarządzanie są wskazane w statutach oraz prospektach informacyjnych funduszy w Rozdziale 3 „Dane o Funduszu”, w Podrozdziałach danych subfunduszy (pkt. 4.4 – opłaty za wyniki inwestycyjne, pkt 4.5 – opłaty za zarządzanie).

 • Świadectwo uczestnictwa to dokument potwierdzający rozliczenie transakcji: nabycia, zamiany lub odkupienia jednostek uczestnictwa. Dokument sporządza Agent Transferowy i wysyła:

  • mailem, na wskazany adres e-mail klienta
  • lub na wniosek klienta przesyłką pocztową na adres korespondencyjny.

  Częstotliwość wysyłki świadectw uczestnictwa:

  Dla zleceń w ramach IKE Dla zleceń w Santander internet w ramach Santander FIO Dla pozostałych zleceń
  niezwłocznie po nabyciu jednostek uczestnictwa otwierającym subrejestr zestawienie transakcji z danego roku kalendarzowego jest wysyłane na początku kolejnego roku niezwłocznie po każdej transakcji
  zestawienie transakcji z danego roku kalendarzowego jest wysyłane w ciągu 30 dni od zakończenia tego roku

  Jak czytać świadectwo uczestnictwa?

   Numer subrejestru – numer specjalnego "rachunku", na którym zapisywane są informacje o liczbie jednostek uczestnictwa posiadanych przez Ciebie w danym subfunduszu.

   Numer rachunku bankowego do wpłat bezpośrednich w PLN – specjalny, indywidualny rachunek nabyć otwarty dla Twojego subrejestru. Dla każdego subrejestru utworzony jest odrębny rachunek bankowy; wpłaty na ten rachunek skutkują nabyciem kolejnych jednostek uczestnictwa.
  Ważne: przelewów na rachunek do wpłat bezpośrednich można dokonywać tylko w złotych polskich.

   Nazwa subfunduszu, w który zainwestowałeś.

   Data zlecenia – jest to data i godzina otrzymania zlecenia przez fundusz (nie jest równoznaczna z datą i godziną złożenia zlecenia). W przypadku nabycia jednostek poprzez wpłatę bezpośrednią na rachunek funduszu, jest to data wpływu środków na rachunek funduszu.

   Data wyceny – dzień, z którego wycena jednostki uczestnictwa była podstawą rozliczenia transakcji.

   Saldo jednostek na początek dnia – liczba jednostek zapisanych na Twoim subrejestrze przed transakcją.

   Liczba jednostek, których dotyczyła transakcja.

   Wycena jednostki uczestnictwa według której zostało rozliczone zlecenie.

   Kategoria jednostek – kategoria jednostek uczestnictwa zapisanych na Twoim subrejestrze. Kategorie jednostek uczestnictwa różnią się między sobą wysokością opłaty za zarządzanie, a to, jaka kategoria została zapisana na Twoim subrejestrze, zależy od łącznej wartości wpłat do funduszu Santander FIO (a ściślej wartości wszystkich subrejestrów wg ceny nabycia jednostek).

   Saldo jednostek na koniec dnia – liczba jednostek uczestnictwa zapisana na Twoim subrejestrze po rozliczeniu wszystkich transakcji w danym dniu wyceny. Znając liczbę jednostek, bez problemu sprawdzisz bieżącą wartość swojej inwestycji, mnożąc liczbę jednostek przez ich aktualną wycenę publikowaną na stronie Santander.pl/TFI.

 • Jeśli chcesz otrzymywać świadectwo uczestnictwa e-mailem, złóż zlecenie w Santander internet (zakładka Fundusze inwestycyjne) lub osobiście w oddziale Santander Bank Polska S.A.

  Od momentu realizacji dyspozycji, świadectwa uczestnictwa będą przesyłane w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail  jako plik PDF zaszyfrowany hasłem.

 • Można dokonać blokady jednostek uczestnictwa związanej z zabezpieczeniem wykonania zobowiązania poprzez ustanowienie zastawu.

  Blokada może dotyczyć wszystkich lub tylko części jednostek uczestnictwa.

 • Dziedziczenie - jednostki uczestnictwa zmarłego wchodzą do masy spadkowej i podlegają dziedziczeniu. Podstawą przeprowadzenia procesu dziedziczenia jednostek uczestnictwa jest przedstawienie przez spadkobierców dystrybutorowi:

  • aktu zgonu Uczestnika,
  • prawomocnego postanowienia sądu stwierdzającego nabycie praw do spadku (albo wypisu zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia)
  • prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku albo umowy zawartej przez spadkobierców o dziale spadku albo zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców złożonego w placówce dystrybutora dotyczącego sposobu podziału jednostek uczestnictwa.

  Proces przeprowadzany jest w placówkach dystrybutorów, przez spadkobierców lub pełnomocników.

  Zapis na wypadek śmierci – wskazanie osoby, która w razie śmierci Uczestnika będzie uprawiona do otrzymania środków z odkupienia jednostek uczestnictwa. Od środków objętych zapisem nie jest pobierany podatek dochodowy od zysków inwestycyjnych.

  Wypłata jest do wysokości nie wyższej niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią Uczestnika dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz nieprzekraczającej łącznej wartości jednostek uczestnictwa zapisanych na subrejestrach Uczestnika.

  Zapis na wypadek śmierci dotyczy funduszu. Jeżeli Uczestnik posiada więcej niż jeden subrejestr, zapis na wypadek śmierci obejmuje wszystkie subrejestry w tym funduszu. Jeśli Uczestnik posiada jednostki uczestnictwa Santander FIO i Santander Prestiż SFIO, to do każdego z tych funduszy może wskazać po jednej osobie uprawnionej.

  Dyspozycja ustanowienia zapisu na wypadek śmierci może być złożona wyłącznie osobiście przez Uczestnika w placówce lub w Santander internet.

  Wskazanie przez Uczestnika osoby uprawnionej powoduje wyłączenie środków objętych zapisem z masy spadkowej.

  Uwaga! W dniu 13 maja 2011 roku zakończył się proces przekształcania funduszy Santander w subfundusze funduszu Santander FIO. Jeśli ustanowili Państwo więcej niż jeden zapis na wypadek śmierci w ramach parasolizowanych funduszy, przekształcenie funduszy może wpłynąć na sposób ich realizacji.

  Zwrot kosztów pogrzebu - wypłata z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu, która następuje bez przeprowadzania postępowania spadkowego. Nie wchodzi do masy spadkowej po zmarłym Uczestniku.

  Jeżeli wszystkie jednostki podlegają zapisowi na wypadek śmierci lub już rozpoczęto procedurę spadkową nie ma możliwości zwrotu kosztów pogrzebu.

  Wypłata z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu jest realizowana na rzecz każdej osoby, która w placówce dystrybutora przedłoży oryginalne rachunki, wyraźnie stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu Uczestnika. Rachunki powinny być imienne, wystawione na imię i nazwisko lub nazwę osoby, która wnioskuje o zwrot kosztów pogrzebu.

  Do kosztów pogrzebu zalicza się następujące koszty:

  • przewozu osoby zmarłej,
  • zakupu miejsca na cmentarzu,
  • nabycia trumny,
  • zakupu odzieży dla osoby zmarłej,
  • wykopania i wymurowania grobu,
  • kremacji,
  • zakupu kwiatów i wieńców,
  • postawienia nagrobka,
  • wydatków na poczęstunek dla uczestników pogrzebu (z wyłączeniem alkoholu).

  Zgodnie z art. 111 Ustawy o funduszach inwestycyjnych koszty pogrzebu powinny być zgodne ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku.

 • Specjalne Programy Inwestycyjne „Pewny Start Dziecka” i „Moja Przyszłość” (dalej: Programy) w funduszu Santander FIO były prowadzone do 2 listopada 2017 r. włącznie.

  Od 3 listopada 2017 r. subrejestry prowadzone w ramach Programów stały się subrejestrami prowadzonymi na zasadach ogólnych określonych w statucie funduszu.

  Tym samym, nie obowiązują umowy uczestnictwa w Programach oraz stanowiące ich integralną część regulaminy.

  Zasady składania i rozliczania zleceń w ramach subrejestrów prowadzonych na zasadach ogólnych oraz działania funduszu opisane są w prospekcie informacyjnym funduszu oraz tabeli opłat, dostępnych na stronie internetowej Santander.pl/TFI.

  Szczegółowe informacje są dostępne tutaj.

 • Zgodnie z prawem mamy obowiązek ustalić, czy jesteś osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (tzw. „PEP”), członkiem rodziny PEP lub bliskim współpracownikiem PEP.

  Jeżeli jesteś PEP, musimy ustalić źródło pochodzenia Twojego majątku. Sprawdź, czy którykolwiek z poniższych punktów dotyczy Twojej sytuacji.

  Przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP - politically exposed persons) rozumie się, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

  1. szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu,
  2. członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
  3. członków organów zarządzających partii politycznych,
  4. członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
  5. członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
  6. ambasadorów, charges d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
  7. członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
  8. dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
  9. dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
  10. inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;

  Członkami rodziny PEP są:

  1. małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
  2. dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu,
  3. rodzice osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

  Bliskimi współpracownikami PEP są:

  1. osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  2. osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

  Podstawa prawna:
  Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2020.971).

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

 • IKE jest dostępne we wszystkich subfunduszach Santander FIO. Lista subfunduszy, w ramach których jest dostępne IKE jest podana w Regulaminie prowadzenia IKE opublikowanym na stronie Santander.pl/TFI.

  Umowa o prowadzenie IKE może być zawarta w placówkach Santander Bank Polska SA Uruchomi się w nowym oknie oraz w Santander internet.

 • Kwota pierwszego nabycia na subrejestr wynosi 100 zł, kolejnych również 100 zł.

 • Maksymalna wysokość wpłat na IKE w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym.

  W przypadku gdy Oszczędzającym jest małoletni, wpłaty dokonywane przez niego na IKE, dodatkowo, nie mogą przekroczyć dochodów uzyskanych przez niego w danym roku, z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

  W roku 2024 maksymalna kwota wpłat na IKE wynosi 23 472,00 PLN.

  Gdy suma wpłat w danym roku kalendarzowym przekroczy limit wpłat, fundusz niezwłocznie informuje Oszczędzającego o przekroczeniu limitu oraz dokonuje zwrotu nadwyżki.

 • W IKE pobierane są następujące opłaty:

  • opłata za odkupienie – w wysokości 1% przy Zwrocie lub Wypłacie Transferowej do 6 miesięcy włącznie od nabycia. Dla jednostek uczestnictwa zapisanych na subrejestrze powyżej 6 miesięcy, opłata za odkupienie nie jest pobierana
  • opłata za zamianę - pobierana przy zamianie, od jednostek, które były zapisane na subrejestrze, z którego dokonywana jest zamiana - do jednego miesiąca włącznie. Dla jednostek uczestnictwa zapisanych na subrejestrze powyżej 1 miesiąca opłata za zamianę nie jest pobierana.

  Szczegółowe informacje na temat opłat pobieranych w IKE, w tym dotyczące obowiązujących promocji dostępne są na stronie.

 • Tak. Można dokonać zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy subrejestrami w IKE.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

 • W trakcie oszczędzania
  Wpłaty do IKZE możesz odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w rozliczeniu rocznym PIT. Dzięki temu za dany rok zapłacisz mniejszy podatek – dostaniesz zwrot z urzędu skarbowego lub będziesz mieć mniejszą niedopłatę. To korzyść niemal natychmiastowa, którą realizujesz co roku – nie musisz czekać do końca oszczędzania.

  Na koniec inwestycji
  Jeśli z wypłatą poczekasz do ukończenia 65. roku życia i będziesz wpłacać na IKZE przez co najmniej 5 lat kalendarzowych przy wypłacie pieniędzy, zapłacisz tylko 10% zryczałtowanego podatku.
  Jeśli zdecydujesz się na wcześniejszy zwrot środków musisz uwzględnić wypłaconą kwotę w swoim dochodzie przy rozliczeniu rocznym PIT i zapłacić podatek zgodnie z obowiązującą Cię stawką.
  Przy wycofaniu środków z IKZE nie zapłacisz podatku od zysków kapitałowych.

  Podatki a dziedziczenie
  Jeśli Twoi bliscy, uposażeni i spadkobiercy odziedziczą środki w IKZE, nie zapłacą podatku od spadków i darowizn. Zgromadzone środki będą mogli przenieść na swoje IKZE albo wypłacić – wtedy jednak będą musieli zapłacić 10% zryczałtowanego podatku.

 • IKZE jest dostępne we wszystkich subfunduszach dostępnych w ramach funduszu Santander Prestiż SFIO.

 • Otwarcie IKZE wymaga zawarcia umowy o prowadzenie IKZE i wpłaty pierwszych środków. Możesz to zrobić w placówkach Santander Bank Polska SA oraz online - w Santander internet.

 • Limity w 2024 r. wynoszą:

  • 14 083,20 zł dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • 9 388,80 zł dla pozostałych osób.

  Jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą możesz skorzystać z podwyższonego limitu wpłat, co pozwoli Ci na osiągnięcie jeszcze większych korzyści podatkowych. O wybór limitu zapytamy Cię podczas zawierania umowy o prowadzenie IKZE.

 • Inwestycja zgodna z wiekiem to gotowy portfel subfunduszy. Zarządzający dobierają subfundusze ze względu na Twój wiek i czas, jaki pozostał Ci do emerytury. W ramach inwestycji indywidualnej samodzielnie wybierasz subfundusze do IKZE.

 • Aktualnie nie pobieramy opłat za otwarcie IKZE, ani za nabycie, zmianę podziału wpłat czy wycofanie środków z IKZE.
  Inwestując w jednostki uczestnictwa subfunduszy Santander Prestiż SFIO ponosisz opłatę za zarządzanie i za wyniki inwestycyjne obowiązujące w danym subfunduszu. Publikowane wyceny jednostek uczestnictwa oraz saldo środków, które widzisz w Santander Internet uwzględniają już te opłaty i nie należy ich dodatkowo doliczać.

  Szczegółowe informacje o wszystkich opłatach znajdziesz w Tabeli opłat.

Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w funduszach znajdują się w prospektach informacyjnych oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI i u dystrybutorów funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) - Pytania Pracownika

 • Każdy pracownik w wieku od 18. do 55. roku życia jest automatycznie zapisywany do PPK, chyba, że złoży pracodawcy rezygnację z dokonywania wpłat do PPK. Pracodawca zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu pracownika nie wcześniej, niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później, niż do 10. dnia miesiąca po upływie 3 miesięcy zatrudnienia*.

  Dla osób zatrudnionych, które ukończyły 55. rok życia i nie ukończyły 70. roku życia, umowa o prowadzenie PPK jest zawierana na ich wniosek (przystąpienie do PPK jest dobrowolne). Pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o takiej możliwości. Nie można zapisać do PPK pracowników, którzy ukończyli 70. rok życia.

  *Do 3 czerwca 2022 r. obowiązywał inny termin zawierania umów o prowadzenie PPK – pracodawca mógł zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu pracownika nie wcześniej niż po upływie 3. miesiąca zatrudnienia i nie później niż do 10. dnia miesiąca po upływie 3 miesięcy zatrudnienia. Termin ten został zmieniony od 4 czerwca 2022 r. poprzez zmianę zapisów ustawy o PPK.

 • Pracownik nie musi podejmować żadnych dodatkowych działań, aby stać się uczestnikiem PPK. PPK będą powinnością pracodawcy, który posiada ustawowy obowiązek zawarcia z instytucją finansową umów o zarządzanie i prowadzenie PPK oraz zapisania do Planu swoich pracowników.

  Pracownicy, którzy ukończyli 55. rok życia, a nie ukończyli 70. roku życia mogą przystąpić do PPK wyłącznie na swój wniosek złożony pracodawcy. Natomiast pracownicy, którzy ukończyli 70. roku życia nie mogą przystąpić do PPK.

 • Wpłaty do PPK pochodzą z trzech źródeł:

  • od pracodawców,
  • od pracowników
  • ze środków budżetu państwa (Funduszu Pracy).

  Wpłat (finansowanych przez pracodawcę i pracownika) dokonuje pracodawca, przekazując odpowiednią kwotę na rachunek PPK. Wpłaty do PPK, to kwoty liczone od wynagrodzenia brutto danego pracownika Wysokość wpłaty podstawowej (obowiązkowej) oraz wpłaty dodatkowej (dobrowolnej) wynosi:

  Wpłata* Pracodawca Pracownik
  Podstawowa – obowiązkowa 1,5% 2%**
  Dodatkowa - dobrowolna Do 2,5% Do 2%

  Dodatkowe dopłaty ze środków publicznych (Fundusz Pracy):

  • 250 zł wpłata powitalna (jeśli pracownik jest uczestnikiem PPK co najmniej 3 miesiące i otrzymuje w tym czasie miesięczne wpłaty do PPK).
  • Dopłata roczna w wysokości 240 zł (po spełnieniu określonych warunków).

  * Od wynagrodzenia, które w rozumieniu Ustawy o PPK stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy, z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

  ** Osoby, których zarobki nie przekraczają 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. - 3612 zł brutto) mogą opłacać składkę mniejszą niż 2%, ale nie mniejszą niż 0,5%. Nie ma to wpływu na wysokość wpłaty dokonywanej przez pracodawcę (wpłata podstawowa – 1,5%).

  Od momentu zapisu pracownika do PPK (zawarcia umowy o prowadzenie PPK) zarówno pracownik, jak i pracodawca są zobowiązani do finansowania wpłat na rachunek PPK pracownika. W praktyce to pracodawca nalicza, potrąca z wynagrodzenia i przekazuje na rachunek PPK obie wpłaty. Jeśli pracownik złoży deklarację rezygnacji z wpłat, na rachunek PPK pracownika nie będą wpłacane żadne środki (ani wpłaty pracodawcy, ani wpłaty pracownika).

  Do decyzji pracodawcy należy, czy będzie on wpłacał dodatkową, dobrowolną wpłatę – maksymalnie 2,5% wynagrodzenia brutto danego pracownika.

  Należy pamiętać, że wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę będą stanowić przychód pracownika, wobec czego z jego wynagrodzenia zostanie potrącony podatek dochodowy (PIT) od tych wpłat.

  Pracownik z własnych środków będzie finansować obowiązkową wpłatę, stanowiącą 2% jego wynagrodzenia brutto.
  Każdy pracownik będzie miał również możliwość zadeklarowania dodatkowej, dobrowolnej wpłaty w wysokości do 2% wynagrodzenia. Maksymalna wpłata pracownika może więc łącznie wynosić 4% jego wynagrodzenia. Wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są potrącane z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu. Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

  Pierwsze wpłaty do PPK powinny zostać naliczone i pobrane przez pracodawcę w terminie wypłaty pierwszego wynagrodzenia po zawarciu umowy o prowadzenie PPK. Środki powinny zostać przekazane przez pracodawcę na rachunek PPK uczestnika w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane. Za przekazane środki zostaną nabyte jednostki uczestnictwa funduszu Santander PPK SFIO w ciągu maks. 7 dni po wpływie środków. oraz informacji niezbędnej do rozliczenia wpłat.

 • Po przystąpieniu do PPK każdy pracownik otrzyma jednorazową wpłatę powitalną w wysokości 250 zł z budżetu państwa (Fundusz Pracy). Jednorazowa wpłata realizowana jest wyłącznie przy pierwszym przystąpieniu do PPK, nie obejmuje powrotu do PPK, nie przysługuje także, gdy uczestnik ma inne PPK w innej instytucji finansowej.
  W terminie 30 dni po zakończeniu kwartału, Minister właściwy do spraw pracy przekazuje uczestnikowi PPK, za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. wpłatę powitalną, która zostanie zapisana na rachunku uczestnika PPK w terminie 45 dni po zakończeniu kwartału. Uprawnieni do wpłaty powitalnej są pracownicy, którzy są w PPK co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe i otrzymują w tym czasie miesięczne wpłaty do PPK.
  Dodatkowo, po spełnieniu określonych warunków, pracownicy – uczestnicy PPK, są nagradzani za uczestnictwo w PPK. Przewidziano dla nich dopłatę roczną w wysokości 240 zł, również finansowaną z budżetu państwa (Fundusz Pracy).

  Aby otrzymać dopłatę roczną suma wszystkich wpłat podstawowych i dodatkowych (pracodawcy i pracownika) w danym roku kalendarzowym musi być równa lub wyższa kwocie wpłat podstawowych należnych od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. W przypadku uczestnika PPK, którego wynagrodzenie z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, wystarczy, że na rachunek uczestnika zostanie wpłacone 25% kwoty, o której mowa w poprzednim zdaniu.
  W danym roku kalendarzowym uczestnik PPK może nabyć prawo tylko do jednej dopłaty rocznej, niezależnie od liczby prowadzonych dla niego rachunków PPK.

  • Jeżeli pracownik jest stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK, dopłata roczna podlega zewidencjonowaniu na rachunku PPK prowadzonym na podstawie umowy o prowadzenie PPK, która została zawarta w jego imieniu i na jego rzecz najpóźniej.
  • Jeżeli tego samego dnia zawarto w imieniu uczestnika PPK i na jego rzecz więcej niż jedną umowę o prowadzenie PPK, dopłatę ewidencjonuje się na rachunku PPK, na którym wartość zgromadzonych środków jest większa.

  Ustalenia, na którym rachunku PPK pracownika ma być zaewidencjonowana dopłata roczna, dokonuje PFR.

 • Środki z wpłat do PPK będą inwestowane w tzw. fundusze zdefiniowanej daty dopasowane do wieku pracownika – uczestnika PPK.
  Fundusz zdefiniowanej daty to fundusz, który w ramach PPK ma za zadanie ułatwić długoterminowe inwestowanie w celu akumulacji i pomnażania kapitału z przeznaczeniem na zaspokajanie potrzeb finansowych Uczestnika po ukończeniu 60. roku życia. Cechą charakterystyczną tego typu funduszy jest określenie ich zdefiniowanej daty, będącej, według ogólnego założenia datą, kiedy uczestnik PPK może rozpocząć wypłacanie środków z funduszu i zaprzestać dokonywania wpłat. W okresie gromadzenia środków w PPK zmienia się polityka inwestycyjna funduszu zdefiniowanej daty, dopasowując poziom ryzyka do wieku uczestnika PPK.
  Przykładowo: zakładając osiągnięcie 60. roku życia w 2050 roku, środki zgromadzone na rachunku takiego uczestnika PPK są inwestowane w fundusz zdefiniowanej daty: „Fundusz YXZ 2050”, w okresie działalności tego funduszu następuje zmniejszanie części akcyjnej na rzecz części dłużnej portfela. Znając dokładnie perspektywę inwestycyjną (datę osiągnięcia 60. roku życia przez pracownika), możliwe będzie lokowanie początkowo większej części aktywów w akcje, a następnie, stopniowo (w miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia) inwestowanie coraz większej części środków w instrumenty dłużne, cechujące się mniejszym ryzykiem inwestycyjnym.

 • Inwestycja w fundusze inwestycyjne, nawet w fundusze pieniężne, gotówkowe lub obligacyjne wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Polityka inwestycyjna funduszy zdefiniowanej daty, zgodnie z założeniami ustawy o PPK, uwzględnia konieczność ograniczenia ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia. W okresie gromadzenia środków w PPK automatycznie zmienia się polityka inwestycyjna funduszu zdefiniowanej daty, dopasowując dopuszczalny poziom ryzyka do wieku uczestnika PPK.

  Znając dokładnie perspektywę inwestycyjną (datę osiągnięcia 60. roku życia przez pracownika) możliwe będzie lokowanie początkowo większej części aktywów w akcje, a następnie stopniowo (w miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia) przesuwanie coraz większej części środków w kierunku instrumentów dłużnych, cechujących się mniejszym ryzykiem inwestycyjnym.

  Należy zwrócić uwagę, że nadzór nad funkcjonowaniem PPK w zakresie działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych, zakładów ubezpieczeń oraz funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych sprawuje organ nadzoru – Komisja Nadzoru Finansowego. Nadzór sprawowany jest w zakresie zgodności z prawem oraz interesem uczestników PPK (art. 51 ust. 1-2 Ustawy o PPK).

 • Tak, korzystając z bezpłatnego serwisu online STI 24 możesz sam zarządzać swoim PPK.

  W STI24 możesz złożyć następujące zlecenia:

  • Zmianę alokacji inwestycji – podział środków dotychczas zebranych przez Ciebie w programie. Udział środków w jednym subfunduszu nie może być mniejszy niż 10% całości dotychczas zgromadzonych środków, a we wszystkich subfunduszach musi sumować się do 100%.
  • Zmianę alokacji wpłat – podział Twoich przyszłych wpłat pomiędzy wybrane subfundusze. Do jednego subfunduszu może wpływać nie mniej niż 10% wpłacanej kwoty, a suma podziału na wybrane subfundusze musi stanowić 100% całej wpłaty

   Podział dotyczy:
   • wpłat podstawowych i dodatkowych
   • wpłaty powitalnej
   • dopłat rocznych
   • przyjmowanych Wypłat Transferowych
  • Zwrot – możesz w dowolnym momencie wycofać środki zgromadzone dotychczas w PPK. Wypłacimy Ci kwotę pomniejszoną o:
   • 30% wartości odkupionych jednostek uczestnictwa, które zostały nabyte z wpłat pracodawcy. Środki te przekażemy do ZUS jako Twoja składkę na ubezpieczenie emerytalne,
   • kwotę naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych,
   • wartość jednostek uczestnictwa nabytych za wpłatę powitalną i dopłaty roczne ze strony Państwa.
  • Wypłata po 60. roku życia – po 60 roku życia możesz wypłacić środki zgromadzone na koncie PPK.

  Za powyższe zlecenia nie pobieramy żadnych opłat.

  Dodatkowo w serwisie możesz sprawdzić:

  • stan rejestrów w ramach produktu PPK
  • historię operacji na rejestrach PPK
  • złożyć inne, wybrane dyspozycje i oświadczenia PPK
 • Środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność uczestników PPK i podlegają dziedziczeniu. Wypłata środków z PPK realizowana jest na wniosek uczestnika PPK, który jest składany instytucji finansowej, z którą została zawarta umowa o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz danej osoby zatrudnionej. Wypłata środków możliwa jest zarówno po osiągnięciu 60. roku życia (przejście na emeryturę nie ma wpływu na formę wypłaty z PPK), a także w wyjątkowych przypadkach przed osiągnięciem tego wieku.

  Wypłata przed osiągnięciem 60. roku życia:

  1. w przypadku poważnej choroby – uczestnika PPK, małżonka lub dziecka – wypłata do 25% środków, bez obowiązku ich zwrotu,
  2. w przypadku zakupu mieszkania lub budowy domu na kredyt – wypłata do 100% środków na pokrycie wkładu własnego z obowiązkiem zwrotu – dotyczy uczestników, którzy nie ukończyli 45. roku życia,
  3. możliwość wycofania (zwrotu) środków w dowolnym momencie, co będzie się jednak wiązało z pomniejszeniem wypłacanej kwoty o:


  - przekazywaną do ZUS kwotę równą 30% środków pieniężnych z odkupienia jednostek uczestnictwa nabytych z wpłat finansowanych przez pracodawcę,
  - kwotę naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz
  - kwotę z odkupienia jednostek uczestnictwa nabytych za wpłatę powitalną i dopłaty roczne ze strony Państwa.

  Wypłata po osiągnięciu 60. roku życia:

  Po ukończeniu 60. roku życia uczestnik PPK może dysponować zgromadzonymi środkami bez względu na to, czy nadal pracuje, czy też nie. Po podjęciu przez niego decyzji o rozpoczęciu wypłat pracodawca nie dokonuje wpłat do PPK dla tego pracownika. Nie otrzymuje on też dopłaty rocznej ze strony państwa:

  1. Jednorazowa wypłata 25% zgromadzonych w PPK środków, a następnie 75% środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach (przez 10 lat lub więcej). Nie wiąże się to wówczas z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych.
  2. Wypłata całości zgromadzonych środków (w jednej racie) albo w mniej niż 120 ratach – co wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku od zysków kapitałowych. Wypłata całości zgromadzonych środków następuje również w sytuacji, gdy wysokość pierwszej raty wyliczona przez podzielenie łącznej wartości jednostek uczestnictwa zapisanych na rachunku PPK w dniu złożenia wniosku przez 120 rat lub jeśli uczestnik PPK złoży wniosek o wypłatę w mniejszej liczbie rat – przez liczbę rat odpowiadającą liczbie rat wskazanych we wniosku, jest mniejsza niż 50 zł (w takim przypadku również pobierany jest podatek od zysków kapitałowych).
  3. Wypłata środków w formie świadczenia małżeńskiego w co najmniej 120 miesięcznych ratach – pod warunkiem, że małżonek również ukończył 60. rok życia i na jego rzecz została zawarta umowa o prowadzenie PPK z tą samą instytucją finansową, która prowadzi Twoje PPK.
  4. Transfer środków na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub lokaty terminowej prowadzonej w SKOK spełniającej wymogi ustawy o PPK lub - w przypadku umowy z zakładem ubezpieczeń, na podstawie której uczestnik nabywa prawo do świadczenia okresowego lub dożywotniego - do zakładu ubezpieczeń.
 • Nie, aktualne przepisy Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) oraz Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE) nie przewidują możliwości przetransferowania środków zgromadzonych w PPE na rachunek, na którym są gromadzone środki w ramach PPK. Powyższe znajduje zastosowanie również w przypadku zmiany pracodawcy – nadal środki zgromadzone w PPE nie mogą być przetransferowane do PPK.

  Źródło: Polski Fundusz Rozwoju SA (publikacja z dnia 20.09.2019 r., link: https://www.mojeppk.pl/pliki/repozytorium-plikow/materialy-do-pobrania/pdf/Niezbednik_Pracodawcy_Jak_wprowadzic_PPK_w_firmie_v2.0.1.pdf Uruchomi się w nowym oknie)

 • Tak, po dokonaniu zwrotu środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnik może kontynuować oszczędzanie. Zwrot środków przed ukończeniem 60. roku życia wiąże się z utratą ulg podatkowych i dopłat od państwa za okres poprzedzający zwrot. Pracodawca będzie dalej finansował podstawowe i ewentualnie dodatkowe wpłaty do PPK, chyba, że uczestnik złoży deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

 • Środki zgromadzone na indywidualnych rachunkach PPK są własnością prywatną uczestnika PPK i podlegają dziedziczeniu. Uczestnik PPK może wskazać, w formie pisemnej, wybranej instytucji finansowej jedną lub więcej osób, które po jego śmierci mają otrzymać środki zgromadzone na jego rachunku.**

  Jeśli w chwili śmierci uczestnik PPK pozostawał w związku małżeńskim, połowa środków zgromadzonych na jego rachunku PPK (w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej) zostanie przekazana małżonkowi zmarłego uczestnika PPK w formie wypłaty transferowej na jego rachunek PPK, IKE lub PPE lub jako zwrot w formie pieniężnej. Pozostałe środki zostaną wypłacone osobom wskazanym w pisemnej dyspozycji przekazanej instytucji finansowej prowadzącej PPK. Jeżeli uczestnik PPK nie wskazał takich osób, środki zgromadzone na jego rachunku PPK podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych. Forma wypłaty środków z rachunku PPK po zmarłym uczestniku PPK zależy od woli osoby uprawnionej, której należą się środki ( lub ich część). W zależności od wniosku osoby uprawnionej, środki po zmarłym uczestniku PPK podlegają wypłacie transferowej do PPK, IKE lub PPE tej osoby lub są zwracane w formie pieniężnej.

  Kwoty zwrotu w formie pieniężnej otrzymane przez małżonka zmarłego uczestnika PPK lub osoby uprawnione są zwolnione z podatku dochodowego oraz konieczności przekazania 30% środków do ZUS. Nie podlegają również podatkowi od spadków i darowizn.

  ** Jeżeli uczestnik PPK wskaże w pisemnej dyspozycji kilka osób uprawnionych, ale nie oznaczy ich udziału w środkach zgromadzonych w PPK, uważa się, że udziały tych osób są równe.

 • Tak. Zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy o PPK środki zgromadzone na rachunku PPK zmarłego uczestnika PPK, które nie zostaną przekazane zgodnie z art. 85 Ustawy o PPK (małżonkowi zmarłego uczestnika), przekazywane są osobom uprawnionym.

  W myśl art. 21 ust. 1 Ustawy o PPK uczestnik PPK może wskazać, w formie pisemnej, wybranej instytucji finansowej imiennie jedną osobę lub więcej osób, które jako osoby uprawnione mają po jego śmierci otrzymać, zgodnie z przepisami rozdziału 13. tej Ustawy, środki zgromadzone na jego rachunku PPK. Zgodnie natomiast z art. 2 pkt 17 Ustawy o PPK przez osobę uprawnioną należy rozumieć osobę fizyczną wskazaną przez uczestnika PPK, osobę, o której mowa w art. 832 § 2 Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny lub spadkobiercę uczestnika PPK, które na zasadach określonych w Ustawie, otrzymają środki zgromadzone na rachunku PPK przez uczestnika PPK w przypadku jego śmierci. Jeżeli uczestnik PPK nie wskaże takich osób, środki zgromadzone na rachunku podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych.

  Źródło: Polski Fundusz Rozwoju SA

 • Wyboru instytucji finansowej prowadzącej PPK dokonuje pracodawca w porozumieniu z działającą w firmie zakładową organizacją związkową, a jeśli taka u niego nie funkcjonuje − w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w przyjętym u tego pracodawcy trybie (art. 7 ust. 3 i 4 Ustawy o PPK).

  W praktyce taką funkcję może pełnić pracownik lub grupa pracowników wybrana w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Przy czym, jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest obowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nie zostanie osiągnięte porozumienie co do wyboru instytucji finansowej, decyzja o wyborze instytucji, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK, należy do pracodawcy.
  Wyboru dokonuje się mając na uwadze najlepiej rozumiany interes pracowników, w szczególności na podstawie oceny:

  • proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK,
  • efektywności instytucji finansowej w zarządzaniu aktywami,
  • posiadanego przez instytucję finansową doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi.
 • Tak. Każdy uczestnik PPK, dla którego zostały otwarte rejestry PPK w funduszu Santander PPK SFIO otrzymuje od Santander TFI pakiet powitalny:

  • pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez pracodawcę,
  • pocztą tradycyjną, na adres korespondencyjny, wskazany przez pracodawcę.

  Pakiet powitalny będzie zawierać, oprócz szczegółowych informacji o PPK i zasadach uczestnictwa w programie, m.in. instrukcję, jak uzyskać dostęp do internetowego serwisu STI24, za pomocą którego pracownicy – uczestnicy PPK będą mogli zarządzać swoim rachunkiem PPK.

Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) - Pytania Pracodawcy

 • Każdy pracownik w wieku od 18. do 55. roku życia jest automatycznie zapisywany do PPK, chyba, że złoży pracodawcy rezygnację z dokonywania wpłat do PPK. Pracodawca zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu pracownika nie wcześniej, niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później, niż do 10. dnia miesiąca po upływie 3 miesięcy zatrudnienia*.

  Dla osób zatrudnionych, które ukończyły 55. rok życia i nie ukończyły 70. roku życia, umowa o prowadzenie PPK jest zawierana na ich wniosek (przystąpienie do PPK jest dobrowolne). Pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o takiej możliwości. Nie można zapisać do PPK pracowników, którzy ukończyli 70. rok życia.

  * zgodnie z przepisami zmienionej ustawy o PPK, obowiązującymi od 4 czerwca 2022 r.

 • Podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, która ukończyła 55. rok życia i nie ukończyła 70. roku życia na jej wniosek. Pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o takiej możliwości. Od 4 czerwca 2022 r. w związku ze zmianą zapisów ustawy o PPK nie jest wymagany 3 – miesięczny staż w firmie. Umowę o prowadzenie PPK w imieniu pracownika można zawrzeć już po upływie 14 dni zatrudnienia.

 • Wyboru instytucji finansowej prowadzącej PPK dokonuje pracodawca w porozumieniu z działającą w firmie zakładową organizacją związkową, a jeśli taka u niego nie funkcjonuje − w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w przyjętym u tego pracodawcy trybie (art. 7 ust. 3 i 4 Ustawy o PPK).

  W praktyce taką funkcję może pełnić pracownik lub grupa pracowników wybrana w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Przy czym, jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest obowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nie zostanie osiągnięte porozumienie co do wyboru instytucji finansowej, decyzja o wyborze instytucji, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK, należy do pracodawcy.

  Wyboru dokonuje się mając na uwadze najlepiej rozumiany interes pracowników, w szczególności na podstawie oceny:

  • proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK,
  • efektywności instytucji finansowej w zarządzaniu aktywami,
  • posiadanego przez instytucję finansową doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi.
 • Pracodawca, który nie zawrze umowy o zarządzanie PPK w obowiązującym go terminie, musi się liczyć z możliwością nałożenia na niego grzywny w wysokości do 1,5% jego funduszu wynagrodzeń w roku obrotowym poprzedzającym nałożenie grzywny. ZUS udostępnia Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A. informację zawierającą dane podmiotów zatrudniających będących płatnikami obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby zatrudnione. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji okaże się, że pracodawca nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie, PFR w formie pisemnej wzywa pracodawcę do jej zawarcia z wyznaczoną instytucją finansową (TFI, w którym więcej niż 50% udziału w kapitale zakładowym posiada PFR) lub przekazania informacji o zawarciu umowy z inną instytucją finansową, w terminie 30 dni od otrzymania wezwania.

 • Pierwsze wpłaty oblicza się i pobiera, od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po zawarciu umowy o prowadzenie PPK. Wpłaty są dokonywane w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.

  Oznacza to, że wpłaty mogą zostać przekazane na rachunek PPK od razu po ich obliczeniu i pobraniu, ale nie później, niż do 15. dnia kolejnego miesiąca.

 • Wpłaty do PPK pochodzą z trzech źródeł:

  • od pracodawców,
  • od pracowników,
  • ze środków budżetu państwa (Funduszu Pracy).

  Wpłat (finansowanych przez pracodawcę i pracownika) dokonuje pracodawca, przekazując odpowiednią kwotę na rachunek PPK. Wpłaty do PPK, to kwoty liczone od wynagrodzenia brutto danego pracownika. Wysokość wpłaty podstawowej (obowiązkowej) oraz wpłaty dodatkowej (dobrowolnej) wynosi:

  Wpłata* Pracodawca Pracownik
  Podstawowa – obowiązkowa 1,5% 2%**
  Dodatkowa - dobrowolna Do 2,5% Do 2%


  Dodatkowe dopłaty ze środków publicznych (Fundusz Pracy):

  • 250 zł wpłata powitalna (jeśli pracownik jest uczestnikiem PPK co najmniej 3 miesiące i otrzymuje w tym czasie miesięczne wpłaty do PPK).
  • Dopłata roczna w wysokości 240 zł (po spełnieniu określonych warunków).

  * Od wynagrodzenia, które w rozumieniu Ustawy o PPK stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy, z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

  ** Osoby, których zarobki nie przekraczają 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. - 3612 zł brutto) mogą opłacać składkę mniejszą niż 2%, ale nie mniejszą niż 0,5%. Nie ma to wpływu na wysokość wpłaty dokonywanej przez pracodawcę (wpłata podstawowa – 1,5%).

  Od momentu zapisu pracownika do PPK (zawarcia umowy o prowadzenie PPK) zarówno pracownik, jak i pracodawca są zobowiązani do finansowania wpłat na rachunek PPK pracownika. W praktyce to pracodawca nalicza, potrąca z wynagrodzenia i przekazuje na rachunek PPK obie wpłaty. Jeśli pracownik złoży deklarację rezygnacji z wpłat, na rachunek PPK pracownika nie będą wpłacane żadne środki (ani wpłaty pracodawcy, ani wpłaty pracownika).

  Do decyzji pracodawcy należy, czy będzie on wpłacał dodatkową, dobrowolną wpłatę – maksymalnie 2,5% wynagrodzenia brutto danego pracownika.

  Należy pamiętać, że wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę będą stanowić przychód pracownika, wobec czego z jego wynagrodzenia zostanie potrącony podatek dochodowy (PIT) od tych wpłat.

  Pracownik z własnych środków będzie finansować obowiązkową wpłatę, stanowiącą 2% jego wynagrodzenia brutto.
  Każdy pracownik będzie miał również możliwość zadeklarowania dodatkowej, dobrowolnej wpłaty w wysokości do 2% wynagrodzenia. Maksymalna wpłata pracownika może więc łącznie wynosić 4% jego wynagrodzenia. Wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są potrącane z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu. Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

  Pierwsze wpłaty do PPK powinny zostać naliczone i pobrane przez pracodawcę w terminie wypłaty pierwszego wynagrodzenia po zawarciu umowy o prowadzenie PPK. Środki powinny zostać przekazane przez pracodawcę na rachunek PPK uczestnika w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane. Za przekazane środki zostaną nabyte jednostki uczestnictwa funduszu Santander PPK SFIO w ciągu maks. 7 dni po wpływie środków.

 • Środki z wpłat do PPK będą inwestowane w tzw. fundusze zdefiniowanej daty dopasowane do wieku pracownika – uczestnika PPK.

  Fundusz zdefiniowanej daty to fundusz, który w ramach PPK ma za zadanie ułatwić długoterminowe inwestowanie w celu akumulacji i pomnażania kapitału z przeznaczeniem na zaspokajanie potrzeb finansowych uczestnika po ukończeniu 60. roku życia. Cechą charakterystyczną tego typu funduszy jest określenie ich zdefiniowanej daty, będącej, według ogólnego założenia datą, kiedy uczestnik PPK może rozpocząć wypłacanie środków z funduszu i zaprzestać dokonywania wpłat. W okresie gromadzenia środków w PPK zmienia się polityka inwestycyjna funduszu zdefiniowanej daty, dopasowując poziom ryzyka do wieku uczestnika PPK.
  Przykładowo: zakładając osiągnięcie 60. roku życia w 2050 roku, środki zgromadzone na rachunku takiego uczestnika PPK są inwestowane w fundusz zdefiniowanej daty: „Fundusz YXZ 2050”, w okresie działalności tego funduszu następuje zmniejszanie części akcyjnej na rzecz części dłużnej portfela. Znając dokładnie perspektywę inwestycyjną (datę osiągnięcia 60. roku życia przez pracownika), możliwe będzie lokowanie początkowo większej części aktywów w akcje, a następnie, stopniowo (w miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia) inwestowanie coraz większej części środków w instrumenty dłużne, cechujące się mniejszym ryzykiem inwestycyjnym.

 • Nie ma konieczności zawierania indywidualnych umów o prowadzenie PPK w imieniu każdego pracownika oddzielnie. Lista zatrudnionych zapisanych do PPK będzie stanowić załącznik do umowy o prowadzenie PPK, przy czym jej zmiana nie będzie stanowić zmiany do umowy o prowadzenie PPK, która jest zawierana przez pracodawcę w imieniu i na rzecz pracownika z instytucją finansową.

 • Santander TFI udziela pracodawcy dostęp do dedykowanego serwisu online – PPK Serwis. Podczas zawierania umowy o zarządzanie PPK z Santander PPK SFIO pracodawca wskazuje dane osób, które będą uprawnione do administrowania serwisem PPK, składania zleceń oraz do zawarcia umowy o prowadzenie PPK. Po weryfikacji poprawności danych zawartych we wniosku o zawarcie umowy o zarządzanie PPK z Santander PPK SFIO, w ciągu 5 dni roboczych na wskazany adres e-mail administratora PPK zostanie wysłany pakiet powitalny, który umożliwi aktywację profilu administratora PPK w dedykowanym serwisie online.

 • PPK jest dobrowolny dla pracownika, w związku z czym, może on w każdej chwili zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK. Pracodawca zobowiązany jest do przyjęcia deklaracji pracownika o niedokonywaniu wpłat do PPK, w formie pisemnej, następnie musi zawiadomić o tym instytucję finansową, zarządzającą PPK w jego firmie, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia złożenia deklaracji.
  Pracodawca nie dokonuje wpłat na rzecz pracownika (zarówno tych finansowanych przez pracownika, jak i tych finansowanych przez pracodawcę), który zrezygnował z PPK, począwszy od miesiąca złożenia takiej deklaracji.

  Pracownik, który zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, będzie ponownie „zapisywany do systemu” co 4 lata, począwszy od 1 kwietnia 2023 r. (następny termin ponownego wznowienia wpłat wypadnie zatem 1 kwietnia 2027 r., a kolejny 1 kwietnia 2031 r. itd.). Oznacza to, że po uprzednim poinformowaniu pracowników o zbliżającej się dacie wznowienia wpłat pracodawca będzie miał obowiązek wznowić ich odprowadzanie, chyba że pracownik ponownie zrezygnuje z ich dokonywania, i poinformować podmiot zarządzający wybraną instytucją finansową o tym fakcie, czyli o ponownym dokonywaniu wpłat za uczestnika PPK.

 • Tak, pracodawca będzie mógł dokonać takiej zmiany. Zmiana nastąpi poprzez rozwiązanie umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową oraz pod warunkiem wcześniejszego zawarcia umowy o zarządzenie PPK z inną instytucją finansową. Szczegółowe warunki i tryb dokonywania zmiany instytucji finansowej, w tym okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK, powinny zostać określone w umowie o zarządzanie PPK, zawieranej między pracodawcą a instytucją finansową.

 • Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o PPK, uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Oznacza to m.in., że pracownik może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK w każdej chwili, zarówno na etapie tworzenia planu, jak i w każdym dowolnym momencie w przyszłości. Wystarczy, że pracownik złoży pracodawcy pisemną deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, zawierającą oprócz jego danych i danych pracodawcy jego oświadczenie o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach jej złożenia. Co ważne, rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK nie wymaga zmiany umowy o prowadzenie PPK.

  O złożeniu deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK przez uczestnika PPK podmiot zatrudniający ma obowiązek poinformować wybraną instytucją finansową niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia mu takiej deklaracji. A więc termin na przekazanie informacji instytucji finansowej o złożeniu deklaracji rezygnacji jest liczony dla każdego uczestnika składającego taką deklarację indywidualnie. Złożenie przez pracownika deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK obliguje pracodawcę do zaprzestania ich odprowadzania, począwszy od miesiąca, w którym pracownik taką deklarację złożył. Wpłaty pobrane w tym miesiącu podlegają zwrotowi.

  Źródło: Polski Fundusz Rozwoju SA (publikacja z dnia 20.09.2019 r.; link: https://www.mojeppk.pl/dam/jcr:9da660c8-9859-429b-b23b-481d68fe6a47/Niezbednik_pracodawcy_v.1.1.pdf Uruchomi się w nowym oknie oraz https://www.mojeppk.pl/dla-pracodawcy.html Uruchomi się w nowym oknie

 • Dane identyfikujące uczestnika są danymi, które powinny zostać wskazane w umowie o prowadzenie PPK zarówno w celu identyfikacji uczestnika w imieniu i na rzecz którego zawierana jest umowa, jak też w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy instytucją finansową a uczestnikiem PPK.

  W świetle opinii wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w dniu 8 listopada 2019 r., „pracodawca w związku z obowiązkiem zawarcia umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych z wybraną instytucją finansową, musi jej przekazać numer telefonu i adres e-mail pracownika - jeżeli dysponuje tymi danymi. Pracodawca ma obowiązek prawny do pozyskania danych osobowych uczestnika PPK takich jak adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu i przekazania tych danych do wybranej instytucji finansowej. Takie dane stanowią załącznik do umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych i zgodnie z Ustawą są uznane za dane identyfikujące uczestnika PPK. […] Pracodawca ma zatem obowiązek prawny przekazania danych osobowych m.in. w postaci adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu od pracownika bez wyrażenia jego zgody do wybranej instytucji finansowej, o ile pracownik takie dane mu udostępni.”

  Źródło: Urząd Ochrony Danych Osobowych, link do publikacji z dnia 8.11.2019 r.: https://uodo.gov.pl/pl/138/1251 Uruchomi się w nowym oknie

 • Dane identyfikujące uczestnika PPK zgodnie z w art. 2 ust. 1 pkt 3 Ustawy o PPK to imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer PESEL lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego.

  Natomiast adres poczty elektronicznej, numer telefonu, a w przypadku osób posiadających numer PESEL również rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość nie stanowią obligatoryjnej danej uczestnika PPK, której podanie jest niezbędne przy zawieraniu w jego imieniu i na jego rzecz umowy o prowadzenie PPK. Jednakże zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ogłoszonym w dniu 8 listopada 2019 r. „pracodawca ma obowiązek prawny przekazania danych osobowych m.in. w postaci adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu od pracownika bez wyrażenia jego zgody do wybranej instytucji finansowej, o ile pracownik takie dane mu udostępni.”

  Źródło: Polski Fundusz Rozwoju SA, link: https://www.mojeppk.pl/dla-pracodawcy.html#dane_identyfikujace_uczestnika_PPK Uruchomi się w nowym oknie oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych, link do publikacji z dnia 8.11.2019 r.: https://uodo.gov.pl/pl/138/1251 Uruchomi się w nowym oknie

Powyższe informacje nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania PPK oferowanego przez Santander TFI S.A. są określone w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO oraz w załączonym do niego statucie.