Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Co to jest PPK?

 • PPK to powszechny plan długoterminowego oszczędzania, który powstał w ramach 3. filaru systemu emerytalnego.
 • Celem PPK jest systematyczne oszczędzanie środków z przeznaczeniem na zaspokajanie potrzeb finansowych Uczestnika po ukończeniu 60 roku życia. Wpłaty do PPK pochodzą z 3 źródeł – od pracownika i pracodawcy – jako % wynagrodzenia brutto danego pracownika oraz od Państwa (Fundusz Pracy) – wpłata powitalna oraz dopłaty roczne.
 • PPK jest obligatoryjny* dla pracodawców – pracodawcy mają obowiązek wprowadzenia PPK w swoich firmach.
 • PPK jest dobrowolny dla pracowników – pracownicy którzy ukończyli 18. rok życia i nie ukończyli 55. roku życia zostaną automatycznie zapisani do PPK przez swoich pracodawców, mając równocześnie możliwość rezygnacji z wpłat do PPK w każdej chwili. Pracownicy, którzy ukończyli 55. rok życia i nie ukończyli 70. roku życia mogą przystąpić do PPK na swój wniosek składany pracodawcy.
 • Wpłaty do PPK są inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty, których polityka inwestycyjna, zgodnie z ustawą o PPK, ogranicza poziom ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia.
 • Gromadzone środki w PPK stanowią prywatną własność pracownika.
 • Instytucje uprawnione do prowadzenia PPK to: towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne oraz zakłady ubezpieczeń.

* Do PPK nie muszą przystępować pracodawcy, którzy:
w terminach wskazanych w Ustawie o PPK prowadzą Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), naliczają i opłacają składkę podstawową na rzecz swoich pracowników (dla co najmniej 25% zatrudnionych) w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą i zatrudniają osoby fizyczne w zakresie niezwiązanym ze swoją działalnością gospodarczą oraz działalnością gospodarczą tych osób, są mikroprzedsiębiorcami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086.), jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą podmiotowi zatrudniającemu deklarację w sprawie rezygnacji z wpłat.

Jak działa PPK?

* Dla osób, których wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza łącznie kwoty 120% minimalnego wynagrodzenia wpłata podstawowa może być mniejsza niż 2%, ale nie mniejsza niż 0,5% wynagrodzenia.

Obowiązki pracodawcy i pracownika

Pracodawca

 • Wybór instytucji finansowej, której powierzy zarządzanie PPK w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub w przypadku jej braku, z reprezentacją pracowników.
 • Zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją.
 • Poinformowanie wszystkich pracowników o wybranej instytucji prowadzącej i zarządzającej PPK.
 • Dokonywanie wpłat na rachunki PPK swoich pracowników.
 • Możliwość dokonywania dodatkowych (dobrowolnych) wpłat na rachunki PPK pracowników (do 2,5% wynagrodzenia brutto pracownika).

Pracownik

 • Indywidualny rachunek PPK pracownika zostaje utworzony automatycznie, po zawarciu umowy o prowadzenie PPK przez jego pracodawcę, z wybraną instytucją finansową w imieniu tego pracownika.
 • Pracownik ma możliwość rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.
 • Możliwość dokonywania dodatkowych wpłat na swój rachunek PPK (wpłata w wysokości 2% wynagrodzenia brutto pracownika).
 • Możliwość wypłaty po osiągnięciu 60 roku życia 25% środków jednorazowo, a pozostałej części w miesięcznych ratach (co najmniej 120 rat).

Wysokość wpłat do PPK

Wpłaty do PPK są dokonywane do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracodawca zawarł umowę o prowadzenie PPK.

Wpłaty do PPK naliczane są od wynagrodzenia, które w rozumieniu ustawy o PPK stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy, oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Wpłata Pracodawca Pracownik
Podstawowa (obligatoryjna) 1,5% 2%*
Dodatkowa (dobrowolna) Do 2,5% Do 2%
Zasilenia ze środków publicznych (dopłaty)
 • 250 zł wpłaty powitalnej (jeśli pracownik oszczędza w ramach PPK co najmniej 3 miesiące).
 • 240 zł dopłaty rocznej (po spełnieniu określonych w Ustawie o PPK warunków).
Zachęty fiskalne
 • Wpłaty finansowane przez pracodawcę nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
 • Wydatki poniesione przez pracodawcę na finansowanie wpłat do PPK są wliczane do kosztów uzyskania przychodu.

*Wpłata podstawowa finansowana przez pracownika może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie pracownika osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia.

Korzyści z prowadzenia PPK

Pracodawca

 • PPK jako dodatkowy element budowania atrakcyjnego pakietu benefitów oferowanych przez pracodawcę (np. wprowadzenie wpłat dodatkowych dla pracowników po upływie określonego czasu zatrudnienia, jako dodatek do wpłaty podstawowej (obligatoryjnej), wynoszącej 1,5%).
 • Możliwość zwiększania benefitów (np. wzrastające wpłaty dodatkowe dla pracowników po upływie określonego czasu zatrudnienia).
 • Koszty pracodawcy związane z finansowaniem wpłat do PPK stanowią dla niego koszty uzyskania przychodu.
 • Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Pracownik

 • Dodatkowe oszczędności po ukończeniu 60. roku życia (pracownik przystępujący do PPK w wieku 20 lat, z wynagrodzeniem brutto 5000 zł miesięcznie, może zgromadzić ponad 295 tys. zł*).
 • Inwestycja kapitału zgodnie ze strategią inwestycyjną dopasowaną do wieku pracownika i podlegająca zmianie z upływem czasu.
 • Środki w ramach PPK są traktowane jako prywatne, w odróżnieniu od tych gromadzonych na emeryturę w ramach ZUS i OFE.
 • Brak podatku przy wypłacie środków z PPK po osiągnięciu przez pracownika 60. roku życia.**
 • Nabycie w drodze dziedziczenia środków zgromadzonych w PPK nie podlega podatkowi od spadków i darowizn.

* Po 40 latach oszczędzania, przy założeniu odpowiedniej stopy zwrotu (przy czym fundusz nie gwarantuje osiągnięcia określonego wyniku inwestycyjnego) - wyliczenia dokonane poprzez Kalkulator PPK ze strony internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju SA (PFR): https://www.mojeppk.pl/kalkulator.html Założenia kalkulacji: wiek przystąpienia do PPK – 20 lat, wysokość wynagrodzenia brutto pracownika – 5000 zł, podstawowa obligatoryjna wpłata do PPK pracownika – 2%, podstawowa obligatoryjna wpłata do PPK pracodawcy – 1,5%, 0% dodatkowej wpłaty do PPK pracownika i pracodawcy, oszczędzanie w PPK do ukończenia 60. roku życia, prognozowana średnia roczna stopa zwrotu w okresie inwestycji – 3,5%, prognozowana roczna stopa zwrotu w okresie wypłaty – 2,75%, prognozowany roczny wzrost wynagrodzenia – 2,8%, koszty zarządzania – 0,50% (w tym nie więcej niż 0,10% opłaty za osiągnięty wynik).

**19% podatku od zysków kapitałowych (określonego zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 11b ustawy PIT) nie będziemy pobierali w przypadku wypłat po ukończeniu przez pracownika 60. roku życia, przy założeniu wypłaty:

 • 25% środków jednorazowo oraz pozostałych 75% w co najmniej 120 miesięcznych ratach
  lub
 • 100% środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach.

Zmiana tych założeń (zmniejszenie liczby rat lub jednorazowa wypłata całości) spowoduje konieczność naliczenia pracownikowi podatku od zysków kapitałowych. Zgodnie z ustawą PIT (art. 30a ust. 13 ustawy PIT) dochód do opodatkowania zostanie ustalony jako kwota wypłaty z dokonanego odkupienia jednostek uczestnictwa, pomniejszona o wydatki na nabycie tych odkupionych jednostek uczestnictwa.

Jak inwestowane są środki zgromadzone w PPK?

Środki z wpłat do PPK inwestowane są w fundusze dostosowane do wieku danego pracownika, czyli tzw. fundusze zdefiniowanej daty. Polityka inwestycyjna takich funduszy – zgodnie z założeniami Ustawy o PPK – uwzględnia konieczność ograniczenia ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia. Znając dokładnie perspektywę inwestycyjną (datę osiągnięcia 60. roku życia przez pracownika) możliwe jest lokowanie początkowo większej części aktywów w akcje, a następnie stopniowo (w miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia) przesuwanie coraz większej części środków w kierunku instrumentów dłużnych, cechujących się mniejszym ryzykiem inwestycyjnym.

Alokacja funduszy zdefiniowanej daty: Część udziałowa (m.in. akcje) Część dłużna (m.in. obligacje)
od utworzenia funduszu do 20 lat przed zdefiniowaną datą 60 – 80% 20 – 40%
20 lat przed zdefiniowaną datą 40 – 70% 30 – 60%
10 lat przed zdefiniowaną datą 25 – 50% 50 – 75%
5 lat przed zdefiniowaną datą 10 – 30% 70 – 90%
począwszy od zdefiniowanej daty max. 15% min. 85%


Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Subfundusze Santander PPK SFIO nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.

Subfundusze Santander PPK SFIO cechują się ryzykiem związanym głównie z wahaniami rynkowych stóp procentowych, ryzykiem kredytowym, ryzykiem płynności i wahaniami cen akcji.
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu, zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Fundusze zdefiniowanej daty w ofercie Santander TFI

W ramach funduszu Santander PPK SFIO, uczestnikom PPK udostępniliśmy 9 subfunduszy zdefiniowanej daty. Ich charakterystyka dostępna jest na dedykowanych podstronach po kliknięciu w nazwę subfunduszu:

PPK w Santander TFI - dlaczego warto?

 • 9 subfunduszy zdefiniowanej daty dla uczestników PPK.
 • 0% opłaty za zamianę (zmianę alokacji inwestycji), niezależnie od liczby wykonanych zamian.
 • Nie więcej niż 0,4% opłaty stałej za zarządzanie – szczegóły w tabeli poniżej.
 • Nie więcej niż 0,1% opłaty za osiągnięty wynik tzw. success fee.
 • Brak dodatkowych opłat dla pracodawcy i pracownika za dostęp do dedykowanych serwisów PPK online i infolinii.
 • Zadbaj o swoje bezpieczeństwo finansowe – sprawdź informacje o PPK na portalu PFR - mojeppk.pl Uruchomi się w nowym oknie.

Więcej informacji o opłatach w Santander PPK SFIO Uruchomi się w nowym oknie

Co nas wyróżnia?

 • Ponad 25 lat na rynku funduszy inwestycyjnych.
 • Jeden z największych i najbardziej doświadczonych zespołów zarządzających na polskim rynku (licencjonowani doradcy inwestycyjni, posiadacze certyfikatów CFA).
 • Duże aktywa – zarządzanie aktywami o wartości niemal 21 mld zł.*
 • Zaufanie ponad 220 tys. Klientów.*
 • Wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (od 2001 r.) oraz Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi (od 2004 r.) – wartość aktywów zgromadzonych w IKE prowadzonym w Santander TFI wynosi ponad 430 mln zł.*

*Stan na 29.02.2024 r.

Fundusze zarządzane przez Santander TFI są doceniane na rynku

Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Treści zawarte na tej podstronie zostały przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) i są aktualne na dzień ich zamieszczenia w serwisie. Treści te nie stanowią porady prawnej, finansowej, czy podatkowej, nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Wartość aktywów netto subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej, niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.