Połączenie subfunduszy
Zgodnie z ogłoszeniem z dnia 23 sierpnia 2021 roku, subfundusz Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy zostanie połączony z subfunduszem Santander Prestiż Akcji Polskich.

W dniu połączenia subfunduszy tj. 8 października 2021 roku majątek przejętego subfunduszu zostanie przeniesiony do subfunduszu Santander Prestiż Akcji Polskich, a uczestnikom subfunduszu Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy przydzielone zostaną jednostki uczestnictwa subfunduszu Santander Prestiż Akcji Polskich.

 

Alfa 2016 - wyróżnienie w kategorii Fundusze Akcji Polskich

Alfa 2015 - wyróżnienie w kategorii Fundusze Akcji Polskich

Stopa zwrotuWartość jednostki
Nazwa subfunduszuWartość j.u. 18.09.2020Wartość j.u. 20.09.2021Zmiana
Santander Prestiż Akcji Polskich
Wartość j.u. 18.09.2020
1 216,98 PLN
Wartość j.u. 20.09.2021
1 817,92 PLN
Zmiana
49,38%
1 216,98 PLN1 817,92 PLN49,38%
20.09.2021
Wartość bieżąca20.09.20211 817,92PLN
Wartość poprzednia 17.09.20211 866,19 PLN
1M+0,96%
3M+3,78%
6M+20,48%
12M+49,38%
36M+31,00%
60M+47,66%
120M+112,95%
YTD+25,88%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków i planują inwestowanie długoterminowe (minimum 5-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko bardzo wysokie – związane głównie z wahaniami cen akcji polskich spółek. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

Podstawowe informacje o subfunduszu

Początek działalności16.11.2010
Benchmark95% WIG + 5% WIBID O/N
Sugerowany czas inwestycjimin. 5 lat
Kategoria subfunduszuAkcyjny
Firma zarządzającaSantander TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata100,00 PLN

Skrót polityki inwestycyjnej

  • subfundusz akcyjny, główne kategorie lokat to akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze,

  • zarządzający dąży do utrzymania stałego, wysokiego zaangażowania w akcje i instrumenty o podobnym charakterze, w przedziale od 80% do 100% aktywów,

  • subfundusz inwestuje przede wszystkim w aktywa krajowe,

  • zamiarem zarządzającego jest aby akcje z rynków zagranicznych (w tym także z rynków wschodzących) stanowiły do 20% aktywów,

  • subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.

Zarządzający subfunduszem

Szymon Borawski-Reks, CFA

Szymon Borawski-Reks, CFA

Dyrektor Inwestycyjny. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw. Doradca inwestycyjny, uzyskał prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst).

Informacje o procesie inwestycyjnym

Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Alokacja aktywów

94%Akcje
5%Obligacje skarbowe
1%środki pieniężne i depozyty

Alokacja geograficzna

93%Polska
4%Luksemburg
3%Pozostałe
20.09.2021
Wartość bieżąca20.09.20211 817,92PLN
Wartość poprzednia 17.09.20211 866,19 PLN
1M+0,96%
3M+3,78%
6M+20,48%
12M+49,38%
36M+31,00%
60M+47,66%
120M+112,95%
YTD+25,88%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków i planują inwestowanie długoterminowe (minimum 5-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko bardzo wysokie – związane głównie z wahaniami cen akcji polskich spółek. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.

Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszu Santander Prestiż SFIO. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Wartość aktywów netto subfunduszu Santander Prestiż Akcji Polskich cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.