Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Santander Prestiż Akcji Europejskich

Stopa zwrotuWartość jednostki
Nazwa subfunduszuWartość j.u. 11.07.2023Wartość j.u. 11.07.2024Zmiana
Santander Prestiż Akcji Europejskich
Wartość j.u. 11.07.2023
1 468,25 PLN
Wartość j.u. 11.07.2024
1 673,93 PLN
Zmiana
14,01%
1 468,25 PLN1 673,93 PLN14,01%
11.07.2024
Wartość bieżąca11.07.20241 673,93PLN
Wartość poprzednia 10.07.20241 658,25 PLN
1M-0,88%
3M+1,71%
6M+9,78%
12M+14,01%
36M+17,71%
60M+30,88%
YTD+8,55%

Wskaźnik ryzyka

1234567
Wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Przyjmuje wartości od 1 do 7. Im wyższa wartość wskaźnika tym wyższe ryzyko produktu, czyli większe prawdopodobieństwo straty pieniędzy z inwestycji.

Ten wykres przedstawia wyniki subfunduszu jako procentową stratę lub procentowy zysk w skali roku w ciągu ostatnich 7 lat. (jedn. B,%)

subfundusz

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób subfunduszem zarządzano w przeszłości.

Wyniki są przedstawione po odliczeniu wszystkich opłat pobieranych z aktywów subfunduszu w tym opłaty za zarządzanie i opłaty za wyniki inwestycyjne. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Inwestora oraz ponoszonych przez niego opłat z tytułu nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa. Subfundusz powstał w 2016 roku. Wyniki zostały obliczone w walucie polskiej.

Podstawowe informacje o subfunduszu

Początek działalności19.02.2016
Benchmarknie dotyczy
Sugerowany czas inwestycjimin. 5 lat
Kategoria subfunduszuAkcyjny
Firma zarządzającaSantander TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata100,00 PLN

Skrót polityki inwestycyjnej

  • subfundusz inwestuje do 100% wartości aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Santander AM Euro Equity wydzielonego w ramach Santander SICAV otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale z siedzibą w Luksemburgu (subfundusz bazowy), który uwzględnia kryteria ESG w procesie inwestycyjnym i spełnia warunki art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. Subfundusz bazowy inwestuje większość swoich aktywów w akcje emitowane przez spółki z krajów należących do strefy euro,

  • intencją zarządzającego jest utrzymanie stałego, wysokiego zaangażowania w tytuły uczestnictwa ww. subfunduszu w przedziale od 80% do 100% aktywów,

  • subfundusz co do zasady zabezpiecza ekspozycję walutową.

Zarządzający subfunduszem

Jacek Grel, CFA

Jacek Grel, CFA

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, specjalność: zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw. Doradca inwestycyjny, uzyskał dyplom z makroekonomii w ramach Central European University oraz prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst).

Informacje o procesie inwestycyjnym

Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego, jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzą wszyscy zarządzający, podejmuje decyzje m.in. w zakresie zabezpieczania pozycji walutowych oraz wykorzystania innych instrumentów pochodnych. Może także podejmować decyzje odnośnie strategicznej i geograficznej alokacji. Zarządzający subfunduszami podejmują natomiast indywidualne decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Alokacja aktywów

97%Akcje
3%środki pieniężne i depozyty

Alokacja geograficzna

36%Francja
20%Niemcy
14%Holandia
11%Pozostałe
10%Hiszpania
9%Włochy

Powyższe dane dotyczą subfunduszu zagranicznego Santander AM Euro Equity (Santander SICAV), w który inwestowane jest 99% aktywów Santander Prestiż Akcji Europejskich. W składzie portfela nie uwzględniono instrumentów pochodnych. Wszystkie dane wg stanu na 31 maja 2024.

Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem

Santander Prestiż Akcji Europejskich, którego subfundusz bazowy uwzględnia kryteria ESG w procesie inwestycyjnym spełnia warunki artykułu 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Rozporządzenie SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation) oraz bierze pod uwagę główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju w rozumieniu tego rozporządzenia.

Szczegółowe ujawnienia wymagane przez regulacyjne standardy techniczne (RTS) do rozporządzenia SFDR są dostępne w sekcji „Dokumenty do pobrania”.

Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy Santander. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.

Wartość aktywów netto subfunduszu Santander Prestiż Akcji Europejskich cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.