Jak działa IKE

Korzyści IKE w ramach Funduszu Santander FIO

Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych

po spełnieniu warunków wieku i systematyczności wpłat (szczegółowe informacje poniżej).

Elastyczność inwestycji

brak obowiązku regularnych wpłat, można je czasowo zmniejszyć, zawiesić i w każdej chwili wypłacić zgromadzone środki lub ich część.

Zabezpieczenie finansowe bliskich

w przypadku śmierci właściciela IKE zgromadzone środki podlegają dziedziczeniu, można także uposażyć dowolne osoby – również niespokrewnione.

Szeroki wybór subfunduszy

13 subfunduszy o zróżnicowanym potencjale zysku i poziomie ryzyka.

IKE - Podstawowe informacje

IKE jest dostępne

dla każdej osoby, która ukończyła 16 lat.

Małoletni może dokonać wpłaty

tylko wtedy, gdy otrzymuje wynagrodzenie za pracę.

Pierwsza wpłata

min. 500 zł.

Kolejne wpłaty

min. 100 zł.

Ustalony ustawowo limit rocznych wpłat

Limit obowiązujący w 2021 roku wynosi 15 777 zł.

13 dostępnych subfunduszy Santander FIO

wyłącznie w polskich złotych.

Możliwość

posiadania kilku subfunduszy.

Założenie IKE

wymaga podpisania umowy (która jest jednocześnie zleceniem nabycia jednostek) i wpłaty środków.

Ogólne warunki zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych

1. ukończenie 60 lat lub 55 lat i nabycie uprawnień emerytalnych
2. dokonywanie wpłat w min. 5 latach kalendarzowych lub dokonanie ponad połowy wartości wpłat na min. 5 lat przed dniem złożenia zlecenia wypłaty

warunku, o którym mowa w pkt. 2, nie stosuje się w stosunku do środków przeniesionych z programu emerytalnego na IKE

Warunki zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych dla osób urodzonych od 1.01.1946 do 31.12.1948

dokonywanie wpłat na IKE w min. 4 latach kalendarzowych lub dokonanie ponad połowy wartości wpłat na min. 4 lata przed dniem złożenia zlecenia wypłaty.

Warunki zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych dla osób urodzonych do 31.12.1945

dokonywanie wpłat na IKE w min. 3 latach kalendarzowych lub dokonanie ponad połowy wartości wpłat na min. 3 lata przed dniem złożenia zlecenia wypłaty).

Pytania i odpowiedzi

 • W jakich subfunduszach funduszu Santander FIO jest dostępne IKE?

  IKE jest dostępne we wszystkich subfunduszach Santander FIO. Lista subfunduszy, w ramach których jest dostępne IKE jest podana w Regulaminie prowadzenia IKE opublikowanym na stronie Santander.pl/TFI.

  Umowa o prowadzenie IKE może być zawarta w placówkach Santander Bank Polska SA.

 • Jakie są minimalne wpłaty na IKE?

  Kwota pierwszego nabycia na subrejestr wynosi 500 zł, kolejnych 100 zł.

 • Jaki jest limit wpłat na IKE w 2021 roku?

  Maksymalna wysokość wpłat na IKE w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym.

  W przypadku gdy Oszczędzającym jest małoletni, wpłaty dokonywane przez niego na IKE, dodatkowo, nie mogą przekroczyć dochodów uzyskanych przez niego w danym roku, z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

  W roku 2021 maksymalna kwota wpłat na IKE wynosi 15 777,00 PLN.

  Gdy suma wpłat w danym roku kalendarzowym przekroczy limit wpłat, fundusz niezwłocznie informuje Oszczędzającego o przekroczeniu limitu oraz dokonuje zwrotu nadwyżki.

 • Jakie opłaty są pobierane w IKE?

  W IKE pobierane są następujące opłaty:

  • opłata za odkupienie (manipulacyjna) – w wysokości 1% przy Zwrocie lub Wypłacie Transferowej do 6 miesięcy włącznie od nabycia. Dla jednostek uczestnictwa zapisanych na subrejestrze powyżej 6 miesięcy, opłata za odkupienie (manipulacyjna) nie jest pobierana
  • opłata za zamianę (dodatkowa) - pobierana przy zamianie, od jednostek, które były zapisane na subrejestrze, z którego dokonywana jest zamiana - do jednego miesiąca włącznie. Dla jednostek uczestnictwa zapisanych na subrejestrze powyżej 1 miesiąca opłata za zamianę (dodatkowa) nie jest pobierana.
 • Czy można złożyć zlecenie zamiany w IKE?

  Tak. Można dokonać zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy subrejestrami w IKE.

Pliki do pobrania:

Regulamin - Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) obowiązujący do 21.10.2021
4 Styczeń 2021 r.
240.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Regulamin - Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) obowiązujący od 22.10.2021
22 Październik 2021 r.
239.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Tabela opłat Santander IKE
23 Marzec 2020 r.
100.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Kalkulator IKE

Sprawdź, ile możesz zyskać dzięki IKE

Kalkulator przedstawia symulację wartości zgromadzonego kapitału w przypadku systematycznych, miesięcznych lub rocznych wpłat.

Kalkulator bierze pod uwagę wysokość miesięcznej lub rocznej wpłaty, okres inwestycji oraz przewidywaną przez użytkownika roczną stopę zwrotu z inwestycji. Kalkulator nie uwzględnia ewentualnych opłat związanych z uczestnictwem w Funduszu Santander FIO oraz podatku od zysków kapitałowych. Maksymalny, roczny limit wpłat na IKE w 2021 roku wynosi 15 777 zł.

Ważne: pamiętaj, że to tylko symulacja, a faktyczne stopy zwrotu mogą być inne.

Błędy walidacji formularza

Częstotliwość wpłat:
Wartość regularnej wpłaty (zł):
Liczba lat:
Średnia roczna stopa zwrotu:
Aby wyliczyć zysk dzięki IKE, wprowadź dane do przeliczenia.
Oblicz
Poniżej prezentujemy szacunkowe wyliczenia
Kwota wpłaty:
Podatek (potencjalna oszczędność podatkowa z IKE):
Zysk:
Zgromadzony kapitał:
Oblicz ponownie

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

Dane finansowe funduszy, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w funduszy znajdują się w prospekcie informacyjnym, Kluczowych informacjach dla Inwestora oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym Funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.