Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Indywidualne Konto Emerytalne

Korzyści IKE w ramach Funduszu Santander FIO

Zwolnienie z podatkuod zysków kapitałowych

po spełnieniu warunków wieku i systematyczności wpłat (szczegółowe informacje poniżej).

Elastyczność inwestycji

brak obowiązku regularnych wpłat, można je czasowo zmniejszyć, zawiesić i w każdej chwili wypłacić zgromadzone środki lub ich część.

Zabezpieczeniefinansowe bliskich

w przypadku śmierci właściciela IKE zgromadzone środki podlegają dziedziczeniu, można także uposażyć dowolne osoby – również niespokrewnione.

Szeroki wybórsubfunduszy

9 subfunduszy o zróżnicowanym potencjale zysku i poziomie ryzyka.

Zarządzanie kontemprzez Internet

możliwość otwarcia i obsługi IKE w Santander internet.

Kalkulator IKE

Sprawdź, ile możesz zyskać dzięki IKE

Kalkulator przedstawia symulację wartości zgromadzonego kapitału w przypadku systematycznych, miesięcznych lub rocznych wpłat.

Kalkulator bierze pod uwagę wysokość miesięcznej lub rocznej wpłaty, okres inwestycji oraz przewidywaną przez użytkownika roczną stopę zwrotu z inwestycji. Kalkulator nie uwzględnia ewentualnych opłat związanych z uczestnictwem w Funduszu Santander FIO oraz podatku od zysków kapitałowych. Maksymalny, roczny limit wpłat na IKE w 2024 roku wynosi 23 472 zł.

Ważne: pamiętaj, że to tylko symulacja, a faktyczne stopy zwrotu mogą być inne.

Błędy walidacji formularza

Częstotliwość wpłat:
Wartość regularnej wpłaty (zł):
Liczba lat:
Średnia roczna stopa zwrotu:
Aby wyliczyć zysk dzięki IKE, wprowadź dane do przeliczenia.
Oblicz
Poniżej prezentujemy szacunkowe wyliczenia
Kwota wpłaty:
Podatek (potencjalna oszczędność podatkowa z IKE):
Zysk:
Zgromadzony kapitał:
Oblicz ponownie

Podstawowe informacje o IKE

Dla kogo? Dla każdej osoby, która ukończyła 16 lat (małoletni może dokonać wpłaty tylko wtedy, gdy otrzymuje wynagrodzenie za pracę).
Wpłaty Pierwsza wpłata – min. 100 zł
Kolejne wpłaty – min. 100 zł
Limit rocznych wpłat Ustalony ustawowo: w 2024 roku wynosi 23 472 zł.
Dostępne subfundusze 9 subfunduszy Santander FIO wyłącznie w PLN. Możliwość posiadania kilku subfunduszy.
Zawarcie umowy Założenie IKE wymaga zawarcia umowy, która jest jednocześnie zleceniem nabycia jednostek i wpłaty środków. Obsługa IKE dostępna w placówkach Santander Bank Polska i w Santander internet.
Ważne Można posiadać tylko jedno IKE.

Ogólne warunki zwolnieniaz podatku od zysków kapitałowych

1. ukończenie 60 lat lub 55 lat i nabycie uprawnień emerytalnych
2. dokonywanie wpłat w min. 5 latach kalendarzowych lub dokonanie ponad połowy wartości wpłat na min. 5 lat przed dniem złożenia zlecenia wypłaty

warunku, o którym mowa w pkt. 2, nie stosuje się w stosunku do środków przeniesionych z programu emerytalnego na IKE

Warunki zwolnienia z podatkuod zysków kapitałowych dla osób urodzonych od 1.01.1946 do 31.12.1948

dokonywanie wpłat na IKE w min. 4 latach kalendarzowych lub dokonanie ponad połowy wartości wpłat na min. 4 lata przed dniem złożenia zlecenia wypłaty.

Warunki zwolnienia z podatkuod zysków kapitałowych dla osób urodzonych do 31.12.1945

dokonywanie wpłat na IKE w min. 3 latach kalendarzowych lub dokonanie ponad połowy wartości wpłat na min. 3 lata przed dniem złożenia zlecenia wypłaty).

Jak działa IKE

Pamiętaj, że IKE w funduszu Santander FIO jest produktem inwestycyjnym. Oznacza to, że inwestycja pociąga za sobą ryzyka typowe dla funduszy inwestycyjnych.

Pytania i odpowiedzi

 • IKE jest dostępne we wszystkich subfunduszach Santander FIO. Lista subfunduszy, w ramach których jest dostępne IKE jest podana w Regulaminie prowadzenia IKE opublikowanym na stronie Santander.pl/TFI.

  Umowa o prowadzenie IKE może być zawarta w placówkach Santander Bank Polska SA Uruchomi się w nowym oknie oraz w Santander internet.

 • Kwota pierwszego nabycia na subrejestr wynosi 100 zł, kolejnych również 100 zł.

 • Maksymalna wysokość wpłat na IKE w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym.

  W przypadku gdy Oszczędzającym jest małoletni, wpłaty dokonywane przez niego na IKE, dodatkowo, nie mogą przekroczyć dochodów uzyskanych przez niego w danym roku, z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

  W roku 2024 maksymalna kwota wpłat na IKE wynosi 23 472,00 PLN.

  Gdy suma wpłat w danym roku kalendarzowym przekroczy limit wpłat, fundusz niezwłocznie informuje Oszczędzającego o przekroczeniu limitu oraz dokonuje zwrotu nadwyżki.

 • W IKE pobierane są następujące opłaty:

  • opłata za odkupienie – w wysokości 1% przy Zwrocie lub Wypłacie Transferowej do 6 miesięcy włącznie od nabycia. Dla jednostek uczestnictwa zapisanych na subrejestrze powyżej 6 miesięcy, opłata za odkupienie nie jest pobierana
  • opłata za zamianę - pobierana przy zamianie, od jednostek, które były zapisane na subrejestrze, z którego dokonywana jest zamiana - do jednego miesiąca włącznie. Dla jednostek uczestnictwa zapisanych na subrejestrze powyżej 1 miesiąca opłata za zamianę nie jest pobierana.

  Szczegółowe informacje na temat opłat pobieranych w IKE, w tym dotyczące obowiązujących promocji dostępne są na stronie.

 • Tak. Można dokonać zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy subrejestrami w IKE.

Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy funduszy Santander cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej, niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy Santander. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.