Stopa zwrotuWartość jednostki
Nazwa subfunduszuWartość j.u. 18.09.2020Wartość j.u. 20.09.2021Zmiana
Santander Prestiż Alfa
Wartość j.u. 18.09.2020
1 086,58 PLN
Wartość j.u. 20.09.2021
1 182,41 PLN
Zmiana
8,82%
1 086,58 PLN1 182,41 PLN8,82%
20.09.2021
Wartość bieżąca20.09.20211 182,41PLN
Wartość poprzednia 17.09.20211 183,84 PLN
1M-0,14%
3M-0,49%
6M+0,57%
12M+8,82%
36M+20,57%
YTD+3,47%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują ponadprzeciętnych zysków i planują inwestowanie średnio- lub długoterminowe (minimum 3-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko średnie – związane głównie z ryzykiem specyficznym spółek, a także z ryzykiem kredytowym i ryzykiem płynności – możliwe okresowe duże wahania cen jednostki uczestnictwa. W okresach kryzysów wywołanych różnymi czynnikami ryzyko płynności i ryzyko kredytowe istotnie rosną i mogą się przyczynić do znaczących strat dla Inwestora. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w KIID.

Podstawowe informacje o subfunduszu

Początek działalności30.01.2018
BenchmarkWIBID 3M
Sugerowany czas inwestycjimin. 3 lata
Kategoria subfunduszuAbsolutnej stopy zwrotu
Firma zarządzającaSantander TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata100,00 PLN

Skrót polityki inwestycyjnej

  • subfundusz stosuje m.in. strategię "market neutral", która powinna prowadzić do ograniczenia ryzyka rynkowego związanego z rynkiem akcji,

  • subfundusz lokuje od 40% do 70% aktywów w akcje przy jednoczesnym zabezpieczaniu pozycji za pomocą kontraktów terminowych na wybrane indeksy giełdowe,

  • udział dłużnych papierów wartościowych stanowi do 60% aktywów, z czego maksymalnie 40% aktywów subfunduszu mogą stanowić obligacje korporacyjne,

Zarządzający subfunduszem

Thumbnail

Jakub Płotka, CFA

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek zarządzanie i marketing, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw. Uzyskał prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst) oraz licencję doradcy inwestycyjnego.

Informacje o procesie inwestycyjnym

Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Alokacja aktywów

47%Akcje zabezpieczone kontraktami
23%Obligacje skarbowe
18%Obligacje korporacyjne
12%środki pieniężne i depozyty

Alokacja geograficzna

73%Polska
8%Pozostałe
6%Holandia
6%Stany Zjednoczone
4%Austria
3%Wielka Brytania
20.09.2021
Wartość bieżąca20.09.20211 182,41PLN
Wartość poprzednia 17.09.20211 183,84 PLN
1M-0,14%
3M-0,49%
6M+0,57%
12M+8,82%
36M+20,57%
YTD+3,47%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują ponadprzeciętnych zysków i planują inwestowanie średnio- lub długoterminowe (minimum 3-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko średnie – związane głównie z ryzykiem specyficznym spółek, a także z ryzykiem kredytowym i ryzykiem płynności – możliwe okresowe duże wahania cen jednostki uczestnictwa. W okresach kryzysów wywołanych różnymi czynnikami ryzyko płynności i ryzyko kredytowe istotnie rosną i mogą się przyczynić do znaczących strat dla Inwestora. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w KIID.

Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.

Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszu Santander Prestiż SFIO. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Wartość aktywów netto subfunduszu Santander Prestiż Alfa może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.