Stopa zwrotuWartość jednostki
Nazwa subfunduszuWartość j.u. 18.09.2020Wartość j.u. 20.09.2021Zmiana
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących
Wartość j.u. 18.09.2020
894,98 PLN
Wartość j.u. 20.09.2021
987,93 PLN
Zmiana
10,39%
894,98 PLN987,93 PLN10,39%
20.09.2021
Wartość bieżąca20.09.2021987,93PLN
Wartość poprzednia 17.09.20211 005,60 PLN
1M+0,83%
3M-6,38%
6M-5,73%
12M+10,39%
36M+9,93%
YTD-1,28%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków i planują inwestowanie długoterminowe (minimum 5-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko wysokie – związane głównie z wahaniami cen akcji spółek rynków rozwijających się. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

Podstawowe informacje o subfunduszu

Początek działalności30.01.2018
Benchmark95% MSCI Emerging Markets Index USD + 5% WIBID 3M
Sugerowany czas inwestycjimin. 5 lat
Kategoria subfunduszuAkcyjny
Firma zarządzającaSantander TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata100,00 PLN

Skrót polityki inwestycyjnej

  • subfundusz jest subfunduszem funduszy akcji i lokuje od 60% do 100% aktywów w fundusze akcyjne, które realizują swoją politykę inwestycyjną poprzez inwestowanie aktywów głównie w akcje spółek z tzw. rynków wschodzących, obejmujących kraje ujęte w indeksie MSCI Emerging Markets,

  • subfundusz może inwestować część aktywów bezpośrednio w akcje,

  • Zarządzający dąży do utrzymania stałego, wysokiego zaangażowania w fundusze akcyjne lub w akcje w przedziale od 80% do 100% aktywów subfunduszu,

  • ekspozycja walutowa będzie zabezpieczona, efektywny udział walut innych niż polska nie będzie wyższy niż 10% aktywów,

  • subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.

Zarządzający subfunduszem

Jacek Grel, CFA

Jacek Grel, CFA

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, specjalność: zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw. Doradca inwestycyjny, uzyskał dyplom z makroekonomii w ramach Central European University oraz prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst).

Informacje o procesie inwestycyjnym

Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Alokacja aktywów

87%Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
8%Akcje
4%Obligacje skarbowe
1%środki pieniężne i depozyty

Alokacja geograficzna

48%Region Emerging Markets (fundusze inwestycyjne)
15%Region Azji bez Japonii (fundusze inwestycyjne)
12%Polska
11%Region Azji i Pacyfiku (fundusze inwestycyjne)
9%Region Azji (fundusze inwestycyjne)
5%Region Azji i Pacyfiku bez Japonii (fundusze inwestycyjne)
20.09.2021
Wartość bieżąca20.09.2021987,93PLN
Wartość poprzednia 17.09.20211 005,60 PLN
1M+0,83%
3M-6,38%
6M-5,73%
12M+10,39%
36M+9,93%
YTD-1,28%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków i planują inwestowanie długoterminowe (minimum 5-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko wysokie – związane głównie z wahaniami cen akcji spółek rynków rozwijających się. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.

Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszu Santander Prestiż SFIO. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Wartość aktywów netto subfunduszu Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.