Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zastrzeżenia Prawne

Santander TFI S.A. informuje, że dane zawarte w serwisie internetowym Santander.pl/TFI nie stanowią oferty jakichkolwiek usług świadczonych użytkownikom miejsca sieciowego, w tym oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a służą wyłącznie celom informacyjnym lub reklamowym. Przedmiotowe informacje nie stanowią także usługi doradztwa inwestycyjnego, finansowego, prawnego ani podatkowego i nie powinny być traktowane jako jakiekolwiek rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Zawartość serwisu internetowego Santander.pl/TFI jest własnością Santander Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. i korzysta z ochrony określonej przepisami prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Żadna część serwisu internetowego Santander.pl/TFI nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Santander TFI S.A. Użytkownicy serwisu internetowego Santander.pl/TFI uprawnieni są do korzystania z niego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w ramach tzw. dozwolonego użytku, określonego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

Informacje zawarte na stronach niniejszego miejsca sieciowego nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Przed dokonaniem inwestycji w fundusze inwestycyjne Santander należy zapoznać się z dokumentem zawierającym kluczowe informacje danego subfunduszu oraz prospektem informacyjnym danego funduszu zawierającym dane finansowe oraz czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w fundusze, a w przypadku funduszu Santander Prestiż SFIO również z uzupełniającym prospekt informacyjny dokumentem dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Zarówno dokument zawierający kluczowe informacje, prospekty informacyjne, dokumenty dla klientów alternatywnych funduszy inwestycyjnych, jak i sprawozdania finansowe funduszy dostępne są na stronie Santander.pl/TFI. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji zamieszczonych w serwisie Santander.pl/TFI, w szczególności przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie użytkownik serwisu. Prezentowane na stronach serwisu internetowego Santander.pl/TFI wyniki inwestycyjne są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. O ile nie zaznaczono inaczej, podane wyniki nie uwzględniają opłat z tytułu zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa, ani podatku od dochodów kapitałowych. Indywidualna stopa zwrotu jest zależna od daty zbycia i odkupienia jednostek oraz poniesionych opłat i podatków. Bieżące notowania jednostek uczestnictwa aktualizowane są w serwisie niezwłocznie po dokonaniu wyceny aktywów funduszy.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy funduszu Santander FIO, Santander Prestiż SFIO oraz Santander PPK SFIO cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w funduszach znajdują się w prospektach informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI i u dystrybutorów funduszy. Natomiast dane finansowe Santander PPK SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat uczestnictwa w funduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu Santander PPK SFIO dostępnym w języku polskim na Santander.pl/TFI. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym danego funduszu (Rozdział III, pkt 4).

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz zarządzane przez nie fundusze podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 30 stycznia 1998 roku.