Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Odpowiedzialne
i zrównoważone inwestowanie

Jeżeli tu jesteś, to znaczy, że chcesz zmieniać świat na lepszy. Pomożemy Ci w tym!

Grupa Santander mocno angażuje się w odpowiedzialne inwestowanie. Opracowaliśmy autorską metodykę analizy potencjalnych inwestycji pod kątem aspektów ESG (Environmental, Social and Governance – kwestii środowiskowych, społecznych i dotyczących ładu korporacyjnego). W naszej ofercie znajdziesz fundusze, które m.in. uwzględniają wpływ inwestycji na aspekty ESG, dzięki czemu możesz wybrać fundusz , który pasuje do twoich preferencji.

Kliknij na kafelki poniżej, aby dowiedzieć się więcej:

Co to jest ESG?

ESG to uwzględnianie w decyzjach inwestycyjnych aspektu środowiskowego (Environmental), społecznego (Social) i dotyczącego ładu korporacyjnego (Governance).

Inwestowanie w duchu ESG oznacza, że gdy podejmujemy decyzje inwestycyjne, to uwzględniamy:

E – Environmental

(Środowisko)

Jak firmy, w które inwestujemy podchodzą do zmiany klimatu i jak ich działalność wpływa na planetę poprzez takie kwestie jak odpady, zanieczyszczanie i wylesianie.

S – Social

(Społeczeństwo)

Jak firmy działają w swojej społeczności. Czy uwzględniają kwestie takie jak warunki pracy, BHP, relacje pracownicze, prawa człowieka i zapobieganie niewolnictwu.

G – Governance

(Ład korporacyjny)

Jak firmy podchodzą do kwestii wynagrodzenia kadry kierowniczej, polityk antykorupcyjnych, kultury różnorodności, jak również lobbingu politycznego i płacenia podatków.

Uwzględnianie aspektów ESG w naszych decyzjach inwestycyjnych przyczynia się do lepszego zarządzania ryzykiem oraz do odkrywania nowych możliwości generowania wartości dla klientów i całego społeczeństwa.

ESG kreuje wartość

zwiększa efektywność

 • Lepsza gospodarka zasobami (wodą, energią) obniża koszty
 • Wyższa motywacja pracowników podnosi wydajność

redukuje ryzyko

 • Dbałość o środowisko zmniejsza ryzyko grzywien i kosztów dostosowywania się do zaostrzanych regulacji
 • Kontrowersje ESG niszczą reputację i sprzyjają bojkotom klientów

otwiera szansę

 • Wzrost populacji, starzenie się społeczeństw i zmiany klimatu wymagają nowych, zrównoważonych rozwiązań
 • Szybki postęp technologiczny premiuje dobrze zarządzane i nadzorowane firmy

Nasza filozofia

Nasze podejście do odpowiedzialnych inwestycji

 • Wyłączenia

  Nie inwestujemy w firmy angażujące się w szczególnie szkodliwe rodzaje działalności, takie jak:

  • niedozwolone rodzaje broni,
  • niekonwencjonalne wydobywanie ropy i gazu,

  Ponadto będziemy sukcesywnie zmniejszać nasze zaangażowanie w podmioty zajmujące się wydobyciem i produkcją energii z węgla do 2030 r.

 • Unikanie kontrowersji

  Nie inwestujemy w firmy niespełniające minimalnych wymagań i standardów określonych przez takie instytucje jak:

  • ONZ,
  • OECD,
  • ILO.

  W tym celu prowadzimy stały monitoring tzw. kontrowersji.

 • Rating ESG

  Potencjalne i zrealizowane inwestycje analizujemy według naszej autorskiej metodyki i na jej podstawie nadajemy inwestycjom rating ESG.

 • Zaangażowanie

  Możemy aktywnie korzystać z praw akcjonariusza i mieć wpływ na działania podejmowane przez przedsiębiorstwa, w które zainwestowaliśmy - zarówno poprzez głosowania na walnych zgromadzeniach inwestorów, jak i poprzez stały kontakt z emitentem.

 • Analiza tematyczna

  Część naszych subfunduszy ma na celu identyfikację tych emitentów, którzy w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju określonych kwestii społecznych i/lub środowiskowych.

 • Analiza najlepszych podmiotów w swojej klasie

  Część naszych subfunduszy nie inwestuje w firmy, których ocena ESG, odstaje od ich grup porównawczych preferując spółki osiągające lepsze wyniki w zakresie ESG.

 • Ocena ESG portfela

  Nasze subfundusze inwestycyjne realizujące cele ESG muszą utrzymywać łączną ocenę ESG na wymaganym poziomie, zgodnie z autorską metodyką Grupy Santander.

Nasze regulacje

Mamy świadomość, że nasze działania inwestycyjne wywierają pozytywny lub negatywny wpływ na aspekty ESG. W miarę możliwości, staramy się minimalizować ten negatywny. Stosujemy do tego zasady opisane m.in. w poniższych regulacjach:

Oferta funduszy

W odpowiedzi na ten mający coraz większe znaczenie światowy trend, mamy w naszej ofercie subfundusze, które w pozytywny sposób wpływają na aspekty środowiskowe lub społeczne:

 • Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny

  Potencjał zysku z akcji globalnych w zgodzie z ESG

  Produkt z art. 8 SFDR

 • Santander Prestiż Akcji Europejskich

  Potencjał zysku z akcji europejskich z jednoczesną promocją ESG

  Produkt z art. 8 SFDR

 • Santander Prestiż Future Wealth

  Innowacyjność i wzrosty oparte na długofalowych zmianach czynników ESG

  Produkt z art. 8 SFDR

 • Santander Prestiż Prosperity

  Inwestycja jakiej chcesz dla siebie, przyszłość jakiej chcesz dla wszystkich.

  Produkt z art. 9 SFDR

SFDR

10 marca 2021 roku w państwach Unii Europejskiej weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Rozporządzenie SFDR). Nakłada ono na uczestników rynku finansowego, w tym także na towarzystwa funduszy inwestycyjnych, obowiązek ujawniania informacji wskazanych w tym rozporządzeniu m.in. poprzez ich publikację na stronie internetowej.

 • Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju obejmują ryzyka środowiskowe (np. narażenie na ryzyka związane ze zmianą klimatu), ryzyka społeczne (np. kwestie nierówności, zdrowia, integracji społecznej, stosunków pracy itp.) oraz ryzyka związane z ładem korporacyjnym (np. brak nadzoru nad istotnymi kwestiami zrównoważonego rozwoju lub brak odpowiednich polityk i procedur etyki biznesu). Wystąpienie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju może prowadzić do ryzyk finansowych mających negatywny wpływ na wartość aktywów subfunduszy. Mogą to być: ryzyko rynkowe (np. ze względu na zmniejszenie popytu na produkty i usługi z powodu zmian w preferencjach konsumentów), ryzyko operacyjne (np. ze względu na wzrost kosztów operacyjnych) czy też ryzyko sporów sądowych. Ryzyka te mogą w konsekwencji zmniejszyć zysk lub dostępność kapitału dla emitenta instrumentów finansowych stanowiących aktywa subfunduszy, co może w konsekwencji spowodować przeszacowanie / utratę wartości tych aktywów.

  Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju mogą mieć istotny wpływ na wartość aktywów w perspektywie średnio- i długoterminowej.

  Uwzględnianie ryzyk związanych ze zrównoważonym rozwojem w procesie inwestycyjnym odzwierciedla obowiązująca w Towarzystwie Polityka społecznie odpowiedzialnego inwestowania undefined. Polityka ta definiuje podejście w zakresie zrównoważonego i odpowiedzialnego inwestowania oraz określa zasady brane pod uwagę w przypadku uwzględniania kryteriów ESG w procesie inwestycyjnym.

  Uzupełnieniem powyższej polityki jest Polityka zaangażowania w spółki notowane na rynku regulowanym oraz stosowania środków nadzoru korporacyjnego undefined. Na podstawie tej polityki oceniamy odpowiedzialność prowadzonego przez spółki biznesu, wyrażającego się podejmowanymi działaniami prowadzającymi do ochrony i zabezpieczenia kryteriów ESG. Dużą wagę przykładamy do kwestii ładu korporacyjnego spółek. Polityka opisuje również proces dialogu ze spółkami oraz zasady wykonywania prawa głosu na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy.

  Towarzystwo stale monitoruje swoje polityki, procedury i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, weryfikując potencjalny wpływ tych ryzyk na portfele subfunduszy. W przypadku zidentyfikowania istotnego negatywnego wpływu na portfel subfunduszu, przeprowadzona zostanie weryfikacja danego aktywa, w celu zidentyfikowania potencjalnego wpływu na wyniki subfunduszu oraz procesu inwestycyjnego, w celu identyfikacji jego słabych stron.

  Rodzaj kryteriów ESG uwzględnianych w procesie inwestycyjnym jest dostosowany do specyfiki analizowanego aktywa, tak aby w możliwie najpełniejszy sposób uchwycić wszystkie elementy mające wpływ na model biznesowy i potencjał wzrostu wartości emitenta. Warto nadmienić, iż już na etapie dopuszczania instrumentów finansowych emitentów do procesu inwestycyjnego sprawdzana jest zgodność potencjalnej inwestycji z aktualnie obowiązującymi politykami Grupy Santander dotyczącymi wrażliwych sektorów. Na tej podstawie możliwe jest wykluczenie podmiotu ze spektrum inwestycyjnego w oparciu o rodzaj prowadzonej działalności. Ponadto pracownicy Działu Inwestycyjnego dokonują cyklicznego monitoringu składu portfeli inwestycyjnych Santander TFI pod kątem ESG na podstawie wewnętrznych ratingów Grupy oraz danych pochodzących od zewnętrznych dostawców. Sposób uwzględnienia ryzyk związanych ze zrównoważonym rozwojem ma w dużej mierze charakter subiektywny i zależy od strategii inwestycyjnej subfunduszu. W związku z trwającym rozwojem wymogów prawnych w zakresie ujawniania informacji niefinansowych przez emitentów w najbliższych latach należy spodziewać się rosnącej dostępności i standaryzacji tych informacji, co przyczyni się do jeszcze lepszej analizy.

 • Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju.

  Czynniki zrównoważonego rozwoju oznaczają kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu.

  Za wyjątkiem Subfunduszy Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny, Santander Prestiż Akcji Europejskich, Santander Prestiż Future Wealth i Santander Prestiż Prosperity, Towarzystwo nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Jest to podyktowane zauważalnym na chwilę obecną brakiem dostatecznych danych ujawnieniowych spółek portfelowych, a także nieukształtowaną nadal praktyką rynkową w obszarze głównych niekorzystnych skutków. Towarzystwo planuje w przyszłości brać pod uwagę niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju dla większej liczby produktów – strategia Towarzystwa w tym zakresie, bierze należycie pod uwagę jego wielkość, charakter i skalę prowadzonej działalności, a także rodzaje udostępnianych produktów finansowych.

 • Towarzystwo wprowadziło politykę wynagrodzeń Uruchomi się w nowym oknie w celu prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem oraz zapobiegania podejmowania ryzyka niezgodnego z profilami ryzyka, polityką inwestycyjną, strategiami inwestycyjnymi, statutami funduszy inwestycyjnych lub regulacjami wewnętrznymi Towarzystwa. Polityka ma również wspierać realizację strategii prowadzonej działalności przez Towarzystwo oraz przeciwdziałać powstawaniu konfliktów interesów a także zapewniać spójność ze strategią wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji.

  Podstawą przyznania wynagrodzenia zmiennego jest ocena indywidualnych efektów pracy i ocena danej jednostki organizacyjnej. Przy ocenie indywidualnych efektów pracy bierze się pod uwagę kryteria finansowe i niefinansowe, w tym wpływ danej osoby na wprowadzanie do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju. Ocena dokonywana jest przy zastosowaniu obowiązującego w Towarzystwie systemu ocen okresowych.

  Stosowane przez Towarzystwo regulaminy przewidują, iż pracownik może zostać pozbawiony premii (w tym odroczonej) w przypadku naruszenia obowiązków pracowniczych (obejmującego działanie niezgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi), jak również w przypadku stwierdzenia, że Pracownik dopuścił się nieetycznych działań w celu uzyskania korzyści w związku z zatrudnieniem w Towarzystwie (konflikt interesów).

Nasze działania

Zależy nam na tym, aby mieć pozytywny wpływ na środowisko. Wprowadzamy działania prośrodowiskowe w naszej firmie.


 • Rezygnujemy z plastiku i wodę w plastikowych butelkach zastępujemy przefiltrowaną kranówką


 • Wymieniamy naszą flotę samochodową na hybrydową.


 • Ograniczamy zużycie papieru. Zużycie papieru w 2021 roku w porównaniu do 2020 roku spadło o 42% a w 2022 roku – o kolejne 38%.

Prowadzimy także działania prospołeczne:


 • Promujemy udział naszych pracowników w inicjatywach, które mają na celu między innymi wspieranie edukacji i rozwoju nauki, działanie na rzecz równych szans, budowanie społeczeństwa obywatelskiego.


 • Będąc częścią Grupy Santander przestrzegamy praw człowieka zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami w relacji z pracownikami, klientami, dostawcami i społecznościami.


 • W trosce o naszych pracowników zapewniamy im poniższe benefity:

  • dofinansowanie do profesjonalnej opieki medycznej,
  • dopłatę do zajęć sportowych,
  • ubezpieczenia na życie,
  • specjalistyczne wsparcie psychologiczne,
  • dostęp do ebooków i audiobooków oraz platformy learningowej.

Materiały edukacyjne

Webinary:

zdjęcie przedstawiające globus

ESG - pozytywne inwestycje