Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Odpowiedzialne
i zrównoważone inwestowanie

Kryteria ESG = Environmental (środowisko), Social (społeczeństwo) i Governance (ład korporacyjny)

W Santander TFI S.A. zdajemy sobie sprawę, że poprzez działalność inwestycyjną możemy wywierać istotny wpływ na społeczeństwo i środowisko.

Dostrzegamy, że zrównoważony rozwój stanowi element fundamentalny dla potrzeb naszego świata i może wymagać nowego sposobu inwestowania, a przy tym równocześnie przełożyć się na wzrost wartości naszych inwestycji.

W branży zarządzania aktywami panuje zgodność co do tego, że uwzględnianie aspektów ESG (Environmental, Social and Governance – kwestie środowiskowe, społeczne i dotyczące ładu korporacyjnego) w decyzjach inwestycyjnych przyczynia się do lepszego zarządzania ryzykiem oraz do odkrywania nowych możliwości, generowania wartości dla klientów i całego społeczeństwa. Działając w charakterze zarządzających aktywami, jesteśmy zobowiązani w ramach swoich obowiązków powierniczych do kierowania się zawsze interesem swoich klientów. W celu wypełnienia tego obowiązku konieczne jest branie pod uwagę zarówno aspektów finansowych jak i pozafinansowych, aby mieć pełniejszy obraz zarządzanych aktywów, co często przekłada się na podejmowanie bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych.

ESG

Environmental

(środowisko)

 • zmiany klimatyczne
 • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (GHG)
 • kurczące się zasoby naturalne
 • gospodarka odpadami, redukcja zanieczyszczenia
 • wylesienie

Social

(społeczna odpowiedzialność)

 • warunki pracy, w tym niewolnictwo i praca dzieci
 • społeczności lokalne
 • konflikty i kryzysy humanitarne
 • zdrowie i bezpieczeństwo
 • zróżnicowanie i wyłączenie społeczne
 • relacje pracownicze

Governance

(ład korporacyjny)

 • wynagrodzenia kadry kierowniczej
 • przekupstwo i korupcja
 • struktura zarządu
 • uczciwa strategia podatkowa

W odpowiedzi na ten mający coraz większe znaczenie światowy trend, posiadamy w naszej ofercie subfundusze promujące między innymi aspekty środowiskowe lub społeczne:

 • Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (subfundusz wydzielony w ramach funduszu Santander Prestiż SFIO), który w pełni uwzględnia kryteria ESG w procesie inwestycyjnym i koncentruje się na spółkach, które wykazują istotną korelację z wysokimi standardami ESG,
 • Santander Prestiż Akcji Europejskich (subfundusz wydzielony w ramach funduszu Santander Prestiż SFIO), który uwzględnia kryteria ESG w procesie inwestycyjnym.

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes staramy się realizować stosując najlepsze praktyki i standardy obowiązujące na całym świecie oraz w ramach Grupy Santander, które zawarte zostały w regulacjach, jakimi kierujemy się w naszej codziennej pracy. Zdajemy sobie sprawę, że działania inwestycyjne mogą wywierać pozytywny lub negatywny wpływ na aspekty ESG i staramy się, w miarę możliwości, minimalizować negatywny wpływ stosując zasady opisane m.in. w poniższych regulacjach:

 • Polityka zrównoważonego rozwoju – określająca ogólne zasady i zobowiązania, do których dąży Grupa Santander w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 • Polityka zrównoważonego i odpowiedzialnego inwestowania – określa zrównoważone i odpowiedzialne podejście Grupy Santander do inwestycji oraz definiuje sposób uwzględniania kryteriów ESG w procesie inwestycyjnym.
 • Polityka zaangażowania w spółki notowane na rynku regulowanym oraz stosowania środków nadzoru korporacyjnego – na podstawie tej polityki oceniamy odpowiedzialność prowadzonego przez spółki biznesu, wyrażającego się podejmowanymi działaniami prowadzącymi do ochrony i zabezpieczenia kryteriów ESG. Dużą wagę przykładamy do kwestii ładu korporacyjnego spółek. Polityka opisuje również proces dialogu ze spółkami oraz zasady wykonywania prawa głosu na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy.
 • Polityki zarządzania ryzykiem sektorowym – na podstawie tych polityk nie inwestujemy w spółki z tzw. „wrażliwych” sektorów, do których zalicza się np. sektor zbrojeniowy związany z produkcją, handlem lub dystrybucją np. min przeciwpiechotnych, bomb kasetowych, broni chemicznej lub biologicznej, broni nuklearnej, amunicji zawierającej uran zubożony. Grupa Santander zadeklarowała ponadto całkowitą redukcję ekspozycji na wydobycie węgla oraz wytwarzanie energii elektrycznej z węgla do 2030 roku.
 • Regulamin zarządzania konfliktem interesów – określa szczegółowe zasady wypełniania obowiązków prawnych, regulacyjnych i etycznych związanych z konfliktami interesów.
 • Program antykorupcyjny – jego celem jest ustalenie zasad obowiązujących w Santander TFI S.A. w odniesieniu do przeciwdziałania korupcji, niezależnie od dodatkowych mechanizmów kontrolnych, które mogą być wymagane na podstawie innych przepisów lub wymogów lokalnych w tym zakresie.
 • Polityka dotycząca wolontariatu pracowniczego – nasi pracownicy mogą brać udział w inicjatywach mających na celu między innymi wspieranie edukacji i rozwoju nauki, działanie na rzecz równych szans, budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Mając na względzie wpływ, jaki nasza działalność inwestycyjna może wywierać na kwestie zrównoważonego rozwoju, w lipcu 2020 r. zostaliśmy sygnatariuszem wspieranej przez ONZ inicjatywy UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investment), której celem jest promowanie idei odpowiedzialnego inwestowania. Promuje ona 6 ogólnych Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania:

 1. uwzględnianie czynników ESG w analizie inwestycyjnej oraz procesach podejmowania decyzji,
 2. uwzględnianie czynników ESG w politykach i praktykach właścicielskich,
 3. domaganie się ujawniania informacji związanych z kwestiami ESG od podmiotów, w które się inwestuje,
 4. promowanie akceptacji i wdrażania Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania w branży inwestycyjnej,
 5. współpraca mająca na celu zwiększenie efektywności we wdrażaniu Zasad,
 6. raportowanie podejmowanych działań i postępów we wdrażaniu Zasad.

Podpisanie uznanych na całym świecie Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania jest wyrazem naszego dążenia do zwiększenia zaangażowania w odpowiedzialne inwestowanie.

Kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem są wyzwaniem dla całego rynku finansowego. Wymagają działań zarówno po stronie instytucji finansowych, emitentów, jak i regulatorów. Obecnie jesteśmy na etapie wypracowywania standardów, w tym kwestii ujawnień danych niezbędnych do właściwego zarządzania ryzykami związanymi ze zrównoważonym rozwojem. Naszą intencją jest kontynuowanie prac i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Od dnia 10 marca 2021 roku w państwach Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Rozporządzenie SFDR), które nakłada na uczestników rynku finansowego, w tym także na towarzystwa funduszy inwestycyjnych, obowiązek ujawniania informacji wskazanych w tym rozporządzeniu m.in. poprzez ich publikację na stronie internetowej.

 • Informacje na temat strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych (art. 3 Rozporządzenia SFDR)

  Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju obejmują ryzyka środowiskowe (np. narażenie na ryzyka związane ze zmianą klimatu), ryzyka społeczne (np. kwestie nierówności, zdrowia, integracji społecznej, stosunków pracy itp.) oraz ryzyka związane z ładem korporacyjnym (np. brak nadzoru nad istotnymi kwestiami zrównoważonego rozwoju lub brak odpowiednich polityk i procedur etyki biznesu). Wystąpienie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju może prowadzić do ryzyk finansowych mających negatywny wpływ na wartość aktywów subfunduszy. Mogą to być: ryzyko rynkowe (np. ze względu na zmniejszenie popytu na produkty i usługi z powodu zmian w preferencjach konsumentów), ryzyko operacyjne (np. ze względu na wzrost kosztów operacyjnych) czy też ryzyko sporów sądowych. Ryzyka te mogą w konsekwencji zmniejszyć zysk lub dostępność kapitału dla emitenta instrumentów finansowych stanowiących aktywa subfunduszy, co może w konsekwencji spowodować przeszacowanie / utratę wartości tych aktywów.

  Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju mogą mieć istotny wpływ na wartość aktywów w perspektywie średnio- i długoterminowej.

  Uwzględnianie ryzyk związanych ze zrównoważonym rozwojem w procesie inwestycyjnym odzwierciedla obowiązująca w Towarzystwie Polityka zrównoważonego i odpowiedzialnego inwestowania. Polityka ta definiuje podejście w zakresie zrównoważonego i odpowiedzialnego inwestowania oraz określa zasady brane pod uwagę w przypadku uwzględniania kryteriów ESG w procesie inwestycyjnym.

  Uzupełnieniem powyższej polityki jest Polityka zaangażowania w spółki notowane na rynku regulowanym oraz stosowania środków nadzoru korporacyjnego. Na podstawie tej polityki oceniamy odpowiedzialność prowadzonego przez spółki biznesu, wyrażającego się podejmowanymi działaniami prowadzającymi do ochrony i zabezpieczenia kryteriów ESG. Dużą wagę przykładamy do kwestii ładu korporacyjnego spółek. Polityka opisuje również proces dialogu ze spółkami oraz zasady wykonywania prawa głosu na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy.

  Towarzystwo stale monitoruje swoje polityki, procedury i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, weryfikując potencjalny wpływ tych ryzyk na portfele subfunduszy. W przypadku zidentyfikowania istotnego negatywnego wpływu na portfel subfunduszu, przeprowadzona zostanie weryfikacja danego aktywa, w celu zidentyfikowania potencjalnego wpływu na wyniki subfunduszu oraz procesu inwestycyjnego, w celu identyfikacji jego słabych stron.

  Rodzaj kryteriów ESG uwzględnianych w procesie inwestycyjnym jest dostosowany do specyfiki analizowanego aktywa, tak aby w możliwie najpełniejszy sposób uchwycić wszystkie elementy mające wpływ na model biznesowy i potencjał wzrostu wartości emitenta. Warto nadmienić, iż już na etapie dopuszczania instrumentów finansowych emitentów do procesu inwestycyjnego sprawdzana jest zgodność potencjalnej inwestycji z aktualnie obowiązującymi politykami Grupy Santander dotyczącymi wrażliwych sektorów. Na tej podstawie możliwe jest wykluczenie podmiotu ze spektrum inwestycyjnego w oparciu o rodzaj prowadzonej działalności. Ponadto pracownicy Działu Inwestycyjnego dokonują cyklicznego monitoringu składu portfeli inwestycyjnych Santander TFI pod kątem ESG na podstawie wewnętrznych ratingów Grupy oraz danych pochodzących od zewnętrznych dostawców. Sposób uwzględnienia ryzyk związanych ze zrównoważonym rozwojem ma w dużej mierze charakter subiektywny i zależy od strategii inwestycyjnej subfunduszu. W związku z trwającym rozwojem wymogów prawnych w zakresie ujawniania informacji niefinansowych przez emitentów w najbliższych latach należy spodziewać się rosnącej dostępności i standaryzacji tych informacji, co przyczyni się do jeszcze lepszej analizy.

 • Informacje na temat strategii w zakresie due diligence w odniesieniu do skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju (art. 4 Rozporządzenia SFDR)

  Czynniki zrównoważonego rozwoju oznaczają kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu.

  Za wyjątkiem Subfunduszy Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny i Santander Prestiż Akcji Europejskich Towarzystwo nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Jest to podyktowane zauważalnym na chwilę obecną brakiem dostatecznych danych ujawnieniowych spółek portfelowych, a także nieukształtowaną nadal praktyką rynkową w obszarze głównych niekorzystnych skutków. Towarzystwo planuje w przyszłości brać pod uwagę niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju dla większej liczby produktów – strategia Towarzystwa w tym zakresie, bierze należycie pod uwagę jego wielkość, charakter i skalę prowadzonej działalności, a także rodzaje udostępnianych produktów finansowych.

 • Informacje o sposobie zapewniania spójności polityk wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju (art. 5 Rozporządzenia SFDR)

  Towarzystwo wprowadziło politykę wynagrodzeń w celu prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem oraz zapobiegania podejmowania ryzyka niezgodnego z profilami ryzyka, polityką inwestycyjną, strategiami inwestycyjnymi, statutami funduszy inwestycyjnych lub regulacjami wewnętrznymi Towarzystwa. Polityka ma również wspierać realizację strategii prowadzonej działalności przez Towarzystwo oraz przeciwdziałać powstawaniu konfliktów interesów a także zapewniać spójność ze strategią wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji.

  Podstawą przyznania wynagrodzenia zmiennego jest ocena indywidualnych efektów pracy i ocena danej jednostki organizacyjnej. Przy ocenie indywidualnych efektów pracy bierze się pod uwagę kryteria finansowe i niefinansowe, w tym wpływ danej osoby na wprowadzanie do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju. Ocena dokonywana jest przy zastosowaniu obowiązującego w Towarzystwie systemu ocen okresowych.

  Stosowane przez Towarzystwo regulaminy przewidują, iż pracownik może zostać pozbawiony premii (w tym odroczonej) w przypadku naruszenia obowiązków pracowniczych (obejmującego działanie niezgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi), jak również w przypadku stwierdzenia, że Pracownik dopuścił się nieetycznych działań w celu uzyskania korzyści w związku z zatrudnieniem w Towarzystwie (konflikt interesów).

Materiały marketingowe

 

 

 

ESG - pozytywne inwestycje