Alfa 2015 - wyróżnienie dla Najlepszego Funduszu Zrównoważonego

Stopa zwrotuWartość jednostki
Nazwa subfunduszuWartość j.u. 09.04.2020Wartość j.u. 13.04.2021Zmiana
Santander Zrównoważony
Wartość j.u. 09.04.2020
26,45 PLN
Wartość j.u. 13.04.2021
32,95 PLN
Zmiana
24,57%
26,45 PLN32,95 PLN24,57%
13.04.2021
Wartość bieżąca13.04.202132,95PLN
Wartość poprzednia 12.04.202132,91 PLN

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków i planują inwestowanie długoterminowe (minimum 4-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko wysokie – związane głównie z wahaniami cen akcji oraz rynkowych stóp procentowych, ryzykiem kredytowym i ryzykiem płynności. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

Podstawowe informacje o subfunduszu

Początek działalności02.04.1998
Benchmark35% WIG + 20% MSCI World Index (MXWO) + 30% ICE BofAML Poland Government Index (G0PL) + 15% ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) zabezpieczony do złotego
Sugerowany czas inwestycjimin. 4 lata
Kategoria subfunduszuMieszany
Firma zarządzającaSantander TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata100,00 PLN

Skrót polityki inwestycyjnej

  • subfundusz mieszany, główne kategorie lokat to akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze oraz dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego (emitowane przez państwa, samorządy oraz przedsiębiorstwa),
  • intencją zarządzającego jest, żeby udział części akcyjnej wynosił od 50% do 60% aktywów,
  • subfundusz lokuje nie więcej niż 50% swoich aktywów w aktywa inne niż krajowe,
  • udział obligacji przedsiębiorstw, innych niż poręczane lub gwarantowane przez państwa powinien wynosić nie więcej niż 20% aktywów,
  • udział obligacji nieposiadających ratingu inwestycyjnego powinien wynosić nie więcej niż 15% aktywów,
  • wskaźnik duration części dłużnej nie powinien przekroczyć poziomu 8,
  • subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.

Zarządzający subfunduszem

Adam Nowakowski, CFA

Adam Nowakowski, CFA

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw. Posiadacz licencji maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego oraz posiadacz prestiżowego tytułu CFA (Chartered Financial Analyst).

Paweł Pisarczyk

Paweł Pisarczyk

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalność: modelowanie i prognozowanie procesów gospodarczych. Posiadacz licencji maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego.

Informacje o procesie inwestycyjnym

Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Alokacja aktywów

55%Akcje
30%Obligacje skarbowe
10%Obligacje korporacyjne
5%Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

Alokacja geograficzna

65%Polska
13%Stany Zjednoczone
11%Pozostałe
5%region Europy (fundusze inwestycyjne)
3%Holandia
3%Austria
13.04.2021
Wartość bieżąca13.04.202132,95PLN
Wartość poprzednia 12.04.202132,91 PLN

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków i planują inwestowanie długoterminowe (minimum 4-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko wysokie – związane głównie z wahaniami cen akcji oraz rynkowych stóp procentowych, ryzykiem kredytowym i ryzykiem płynności. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

Skład portfela subfunduszu na dzień 26-02-2021.

Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.

Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI i u dystrybutorów funduszu Santander FIO.

Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.