Połączenie subfunduszy

Zgodnie z ogłoszeniem z dnia 23 sierpnia 2021 roku , subfundusz Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy zostanie połączony z subfunduszem Santander Akcji Polskich.

W dniu połączenia subfunduszy tj. 22 października 2021 roku majątek przejętego subfunduszu zostanie przeniesiony do subfunduszu Santander Akcji Polskich, a uczestnikom subfunduszu Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy przydzielone zostaną jednostki uczestnictwa subfunduszu Santander Akcji Polskich.

 

Alfa 2018 - wyróżnienie w kategorii Fundusze Akcji Polskich

Stopa zwrotuWartość jednostki
Nazwa subfunduszuWartość j.u. 16.09.2020Wartość j.u. 16.09.2021Zmiana
Santander Akcji Polskich
Wartość j.u. 16.09.2020
27,95 PLN
Wartość j.u. 16.09.2021
42,39 PLN
Zmiana
51,66%
27,95 PLN42,39 PLN51,66%
16.09.2021
Wartość bieżąca16.09.202142,39PLN
Wartość poprzednia 15.09.202142,40 PLN
1M+2,66%
3M+6,75%
6M+20,32%
12M+51,66%
36M+25,23%
60M+41,73%
120M+42,58%
YTD+26,84%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków i planują inwestowanie długoterminowe (minimum 5-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko bardzo wysokie – związane głównie z wahaniami cen akcji polskich spółek. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

Podstawowe informacje o subfunduszu

Początek działalności02.04.1998
Benchmark95% WIG + 5% WIBD O/N
Sugerowany czas inwestycjimin. 5 lat
Kategoria subfunduszuAkcyjny
Firma zarządzającaSantander TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata100,00 PLN

Skrót polityki inwestycyjnej

  • subfundusz akcyjny, główne kategorie lokat to akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze,

  • zarządzający dąży do utrzymania stałego, wysokiego zaangażowania w akcje i instrumenty o podobnym charakterze, w przedziale od 80% do 100% aktywów,

  • subfundusz inwestuje przede wszystkim w aktywa krajowe,

  • zamiarem zarządzającego jest aby akcje z rynków zagranicznych (w tym także z rynków wschodzących) stanowiły do 20% aktywów,

  • subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.

Zarządzający subfunduszem

Szymon Borawski-Reks, CFA

Szymon Borawski-Reks, CFA

Dyrektor Inwestycyjny. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw. Doradca inwestycyjny, uzyskał prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst).

Informacje o procesie inwestycyjnym

Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Alokacja aktywów

93%Akcje
5%Obligacje skarbowe
2%środki pieniężne i depozyty

Alokacja geograficzna

89%Polska
7%Pozostałe
4%Luksemburg
16.09.2021
Wartość bieżąca16.09.202142,39PLN
Wartość poprzednia 15.09.202142,40 PLN
1M+2,66%
3M+6,75%
6M+20,32%
12M+51,66%
36M+25,23%
60M+41,73%
120M+42,58%
YTD+26,84%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków i planują inwestowanie długoterminowe (minimum 5-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko bardzo wysokie – związane głównie z wahaniami cen akcji polskich spółek. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.

Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszu Santander FIO. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.