Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

PPK W TWOJEJ FIRMIE - SPRAWDŹ TERMINY I WARUNKI WDROŻENIA

1 stycznia 2019 roku zaczęła obowiązywać Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych zobowiązująca pracodawców do terminowego wdrożenia PPK w swojej firmie (termin wdrożenia PPK uzależniony był od wielkości danej firmy). W praktyce od 1 lipca 2019 roku do 1 stycznia 2021 r. kolejni pracodawcy (od największych po najmniejsze podmioty) byli zobowiązani do wdrożenia PPK i zapisania do Pracowniczego Planu Kapitałowego swoich pracowników.

Firmy, które rozpoczęły działalność w 2021 r. lub później również są zobowiązane do utworzenia PPK* – termin wdrożenia jest ustalany na podstawie zapisów art. 8 ust. 1 i art. 16 Ustawy o PPK.

WIĘCEJ O PPK

* Do PPK nie muszą przystępować pracodawcy, którzy:
- w terminach wskazanych w Ustawie o PPK prowadzili Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), naliczają i opłacają składkę podstawową na rzecz swoich pracowników (dla co najmniej 25% zatrudnionych) w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia,
- są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą i zatrudniają osoby fizyczne w zakresie niezwiązanym ze swoją działalnością gospodarczą oraz działalnością gospodarczą tych osób,
- są mikroprzedsiębiorcami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 ze zm.), jeżeli wszystkie osoby zatrudnione, które ukończyły 18 lat, a nie ukończyły 55. roku życia złożyły podmiotowi zatrudniającemu deklarację w sprawie rezygnacji z wpłat, a żadna z osób, która ukończyła 55 lat i nie ukończyła 70. roku życia nie złożyła wniosku o zawarcie dla niej umowy o prowadzenie PPK.

Pracodawca, który wdrożył PPK, a następnie utworzył PPE i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, może, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, nie finansować wpłat do PPK za osoby zatrudnione, które przystąpiły do PPE (od miesiąca następującego po miesiącu, w którym PPE został zarejestrowany).

Klientom instytucjonalnym oferujemy