PPK W TWOJEJ FIRMIE - SPRAWDŹ TERMINY I WARUNKI WDROŻENIA

1 stycznia 2019 roku zaczęła obowiązywać Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych zobowiązująca pracodawców do terminowego wdrożenia PPK w swojej firmie (termin wdrożenia PPK uzależniony jest od wielkości danej firmy). W praktyce od 1 lipca 2019 roku do 1 stycznia 2021 r. kolejni pracodawcy (od największych po najmniejsze podmioty*) będą zobowiązani do wdrożenia PPK i zapisania do Pracowniczego Planu Kapitałowego swoich pracowników.

WIĘCEJ O PPK

* Do PPK nie muszą przystępować pracodawcy, którzy:
- w terminach wskazanych w Ustawie o PPK prowadzą Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), naliczają i opłacają składkę podstawową na rzecz swoich pracowników (dla co najmniej 25% zatrudnionych) w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia,
- są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą i zatrudniają osoby fizyczne w zakresie niezwiązanym ze swoją działalnością gospodarczą oraz działalnością gospodarczą tych osób,
- są mikroprzedsiębiorcami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 ze zm.), jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą podmiotowi zatrudniającemu deklarację w sprawie rezygnacji z wpłat.