4 stycznia 2021 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Prestiż Dłużny Globalny (z wcześniejszej: Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny) i jego politykę inwestycyjną.

Stopa zwrotuWartość jednostki
Nazwa subfunduszuWartość j.u. 18.09.2020Wartość j.u. 20.09.2021Zmiana
Santander Prestiż Dłużny Globalny
Wartość j.u. 18.09.2020
1 024,37 PLN
Wartość j.u. 20.09.2021
1 032,24 PLN
Zmiana
0,77%
1 024,37 PLN1 032,24 PLN0,77%
20.09.2021
Wartość bieżąca20.09.20211 032,24PLN
Wartość poprzednia 17.09.20211 032,45 PLN
1M-0,10%
3M-0,27%
6M-0,16%
12M+0,77%
36M+6,50%
YTD-0,75%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wzrostu wartości swoich inwestycji w długim okresie (minimum 5-letnim), dzięki inwestycjom o zasięgu globalnym w instrumenty dłużne.
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko wysokie – związane głównie z ryzykiem kredytowym, ryzykiem płynności oraz z wahaniami rynkowych stóp procentowych. W okresach kryzysów wywołanych różnymi czynnikami ryzyko płynności i ryzyko kredytowe istotnie rosną i mogą się przyczynić do znaczących strat dla Inwestora. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

4 stycznia 2021 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Prestiż Dłużny Globalny (z wcześniejszej: Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.

Podstawowe informacje o subfunduszu

Początek działalności05.02.2018
Benchmarknie dotyczy
Sugerowany czas inwestycjimin. 5 lata
Kategoria subfunduszuAbsolutnej stopy zwrotu
Firma zarządzającaSantander TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata100,00 PLN

Skrót polityki inwestycyjnej

  • subfundusz inwestuje do 100% wartości aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu Santander GO Dynamic Bond wydzielonego w ramach Santander SICAV otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale z siedzibą w Luksemburgu. Subfundusz Santander GO Dynamic Bond nie posiada benchmarku i inwestuje aktywnie w szerokie spektrum instrumentów dłużnych, głównie na rynkach rozwiniętych, wykorzystując przy tym w szerokim zakresie instrumenty pochodne i mechanizm dźwigni finansowej. Jego średnie „duration”, czyli wrażliwość portfela subfunduszu Santander GO Dynamic Bond na zmiany poziomu stóp procentowych, może poruszać się elastycznie między wartościami dodatnimi a ujemnymi,

  • intencją zarządzającego jest utrzymanie stałego, wysokiego zaangażowania w tytuły uczestnictwa ww. subfunduszu w przedziale od 80% do 100% aktywów,

  • subfundusz, co do zasady, zabezpiecza ekspozycję walutową.

Zarządzający subfunduszem

Paweł Pisarczyk

Paweł Pisarczyk

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalność: modelowanie i prognozowanie procesów gospodarczych. Posiadacz licencji maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego.

Informacje o procesie inwestycyjnym

Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Alokacja aktywów

91%Tytuły uczestnictwa innych typów funduszy
6%Obligacje skarbowe
3%środki pieniężne i depozyty

Alokacja geograficzna

92%Zasięg globalny (fundusze inwestycyjne)
8%Polska
20.09.2021
Wartość bieżąca20.09.20211 032,24PLN
Wartość poprzednia 17.09.20211 032,45 PLN
1M-0,10%
3M-0,27%
6M-0,16%
12M+0,77%
36M+6,50%
YTD-0,75%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wzrostu wartości swoich inwestycji w długim okresie (minimum 5-letnim), dzięki inwestycjom o zasięgu globalnym w instrumenty dłużne.
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko wysokie – związane głównie z ryzykiem kredytowym, ryzykiem płynności oraz z wahaniami rynkowych stóp procentowych. W okresach kryzysów wywołanych różnymi czynnikami ryzyko płynności i ryzyko kredytowe istotnie rosną i mogą się przyczynić do znaczących strat dla Inwestora. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.

Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszu Santander Prestiż SFIO. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Subfundusz Santander Prestiż Dłużny Globalny może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.