W dniu 4 stycznia 2021 roku subfundusz Santander Prestiż Dłużny Globalny zmienił nazwę (z wcześniejszej: Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny) i politykę inwestycyjną.

Stopa zwrotuWartość jednostki
Nazwa subfunduszuWartość j.u. 09.04.2020Wartość j.u. 13.04.2021Zmiana
Santander Prestiż Dłużny Globalny
Wartość j.u. 09.04.2020
969,04 PLN
Wartość j.u. 13.04.2021
1 035,80 PLN
Zmiana
6,89%
969,04 PLN1 035,80 PLN6,89%
13.04.2021
Wartość bieżąca13.04.20211 035,80PLN
Wartość poprzednia 12.04.20211 035,79 PLN

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wzrostu wartości swoich inwestycji w długim okresie (minimum 5-letnim), dzięki inwestycjom o zasięgu globalnym w instrumenty dłużne.
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko wysokie – związane głównie z ryzykiem kredytowym, ryzykiem płynności oraz z wahaniami rynkowych stóp procentowych. W okresach kryzysów wywołanych różnymi czynnikami ryzyko płynności i ryzyko kredytowe istotnie rosną i mogą się przyczynić do znaczących strat dla Inwestora. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

W dniu 4 stycznia 2021 roku subfundusz Santander Prestiż Dłużny Globalny zmienił nazwę (z wcześniejszej: Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny) i politykę inwestycyjną. W związku z tym wyniki subfunduszu sprzed 4 stycznia 2021 roku zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.

Podstawowe informacje o subfunduszu

Początek działalności05.02.2018
Benchmark-
Sugerowany czas inwestycjimin. 5 lata
Kategoria subfunduszuAbsolutnej stopy zwrotu
Firma zarządzającaSantander TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata1 000,00 PLN

Skrót polityki inwestycyjnej

  • subfundusz inwestuje do 100% wartości aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu Santander GO Dynamic Bond wydzielonego w ramach Santander SICAV otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale z siedzibą w Luksemburgu. Subfundusz Santander GO Dynamic Bond nie posiada benchmarku i inwestuje aktywnie w szerokie spektrum instrumentów dłużnych, głównie na rynkach rozwiniętych, wykorzystując przy tym w szerokim zakresie instrumenty pochodne i mechanizm dźwigni finansowej. Jego średnie „duration”, czyli wrażliwość portfela subfunduszu Santander GO Dynamic Bond na zmiany poziomu stóp procentowych, może poruszać się elastycznie między wartościami dodatnimi a ujemnymi,
  • intencją zarządzającego jest utrzymanie stałego, wysokiego zaangażowania w tytuły uczestnictwa ww. subfunduszu w przedziale od 80% do 100% aktywów,
  • subfundusz, co do zasady, zabezpiecza ekspozycję walutową.

Zarządzający subfunduszem

Paweł Pisarczyk

Paweł Pisarczyk

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalność: modelowanie i prognozowanie procesów gospodarczych. Posiadacz licencji maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego.

Informacje o procesie inwestycyjnym

Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Alokacja aktywów

95%Tytuły uczestnictwa innych typów funduszy
5%Obligacje skarbowe

Alokacja geograficzna

95%zasięg globalny (fundusze inwestycyjne)
5%Polska
13.04.2021
Wartość bieżąca13.04.20211 035,80PLN
Wartość poprzednia 12.04.20211 035,79 PLN

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wzrostu wartości swoich inwestycji w długim okresie (minimum 5-letnim), dzięki inwestycjom o zasięgu globalnym w instrumenty dłużne.
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko wysokie – związane głównie z ryzykiem kredytowym, ryzykiem płynności oraz z wahaniami rynkowych stóp procentowych. W okresach kryzysów wywołanych różnymi czynnikami ryzyko płynności i ryzyko kredytowe istotnie rosną i mogą się przyczynić do znaczących strat dla Inwestora. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

Skład portfela subfunduszu na dzień 26-02-2021.

Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.

Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI i u dystrybutorów funduszu Santander Prestiż SFIO. Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Subfundusz Santander Prestiż Dłużny Globalny może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.