Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

Fundusze inwestycyjne Santander TFI

Zacznij przygodę z inwestowaniem

Jak zacząć inwestować – czy znasz 7 zasad inwestowania?

 • Inwestuj pieniądze, których teraz nie potrzebujesz
 • Określ swój 
 • Podstawą sukcesu jest 
 • Działaj systematycznie - możesz zacząć 

Czy znasz ABC inwestowania?

Dlaczego warto inwestować z Santander TFI

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - Twoje inwestycje .

 • Duży wybór 
  24 fundusze, w tym Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

 • Swoboda inwestycji 
  Ty wybierasz - różny poziom możliwych zysków, ryzyka, kwotę inwestowania, czas inwestycji.

 • Dopasowujesz styl inwestowania do siebie 
  Możesz wybrać fundusze z 4 klas aktywów: dłużnych, mieszanych, absolutnej stopy zwrotu, akcyjnych. 

 • Jesteś na bieżąco z Twoimi inwestycjami 
  W Santander internet masz dostęp do historycznych wyników i bieżących notowań.

Sprawdź, jakie są kategorie funduszy

Dłużne

 • Dla inwestorów, którzy:

  • oczekują wzrostu wartości swoich inwestycji w krótkim lub średnim terminie, poprzez inwestowanie na rynkach dłużnych papierów wartościowych,
  • akceptują niskie lub średnie ryzyko: wahań rynkowych stóp procentowych, kredytowe i płynności.
 • Wskaźnik ryzyka: 1-3

  Sugerowany minimalny
  czas inwestycji: 
  6 miesięcy - 3 lata

 • Subfundusze inwestują w aktywa:

  • Dłużne (100%)

Mieszane

 • Dla inwestorów, którzy:

  • oczekują ponadprzeciętnych zysków i planują inwestowanie średnioterminowe lub długoterminowe
  • akceptują średnie lub wysokie ryzyko: wahań rynkowych stóp procentowych, płynności i kredytowe oraz z wahań cen akcji, w tym ryzyko selekcji akcji spółek, które okresowo przynosiły niższe stopy zwrotu niż główne indeksy giełdowe.
 • Wskaźnik ryzyka: 2-4

  Sugerowany minimalny
  czas inwestycji:
  3-4 lata

 • Subfundusze inwestują
  w aktywa:

  • Dłużne (30%)
  • Akcyjne lub dłużne (70%)

Absolutnej Stopy zwrotu

 • Dla inwestorów, którzy:

  • poszukują ekspozycji alternatywnej do tradycyjnych rynków akcji czy obligacji,
  • planują inwestowanie średnioterminowe lub długoterminowe,
  • akceptują średnie lub wysokie ryzyko: wahań rynkowych stóp procentowych, cen akcji, czy kursów walut, ryzyko kredytowe, płynności, a także ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne.

  Fundusze z tej grupy:

  • nie muszą mieć benchmarku,
  • zwykle w niewielkim stopniu są zależne od innych klas aktywów,
  • mogą stosować w szerokim zakresie instrumenty pochodne i mechanizm dźwigni finansowej.
 • Wskaźnik ryzyka: 2-4

  Sugerowany minimalny
  czas inwestycji: 
  2-5 lat

 • Subfundusze inwestują
  w aktywa:

  • Akcyjne lub dłużne (100%)

Akcyjne

 • Dla inwestorów, którzy:

  • oczekują wysokich zysków
  • planują długoterminowe inwestowanie oraz
  • akceptują wysokie lub bardzo wysokie ryzyko: wahań cen akcji, w tym akcji rynków rozwijających się oraz, w przypadku części subfunduszy, ryzyko wahań kursów walut.
 • Wskaźnik ryzyka: 4-7

  Sugerowany minimalny
  czas inwestycji:
  5 lat

 • Subfundusze inwestują
  w aktywa:

  • Akcyjne (66%)
  • Akcyjne lub dłużne (34%)

Zaprojektuj swoją emeryturę

IKE

Wybierz IKE
w Santander TFI

Sprawdź szczegóły

Uruchomi się w nowym oknie

IKZE

Wybierz IKZE
w Santander TFI

Sprawdź szczegóły

Uruchomi się w nowym oknie

Zacznij inwestować

 • Zaloguj się do Santander internet

  Wybierz zakładkę Fundusze inwestycyjne.

 • Wypełnij ankietę i podpisz umowę

  Zanim złożysz pierwsze zlecenie, wypełnij ankietę inwestycyjną. Podpisz z nami umowę, abyśmy mogli przyjmować Twoje zlecenia i dyspozycje dla funduszy inwestycyjnych.

 • Kup fundusze

  Gdy otrzymasz od nas dokumenty e-mailem, możesz zacząć inwestować.

 • Przyjdź do oddziału

  Nasz doradca przedstawi Ci ogólną informację o funduszach inwestycyjnych. Pokaże Ci, jak składać zlecenia i dyspozycje w Santander internet. O funduszach porozmawiasz w naszych oddziałach, nie placówkach partnerskich.

 • Wypełnij Ankietę i podpisz umowę

  Aby poznać szczegóły o funduszach i złożyć pierwsze zlecenie wypełnij ankietę inwestycyjną. Podpisz z nami umowę, abyśmy mogli przyjmować zlecenia i dyspozycje dla funduszy inwestycyjnych.

 • Kup fundusze

  W Santander internet możesz zacząć inwestować i mieć podgląd do bieżących wyników.

Masz pytania? Jesteśmy dla Ciebie

Zadzwoń do Santander TFI

+48 22 431 52 25

801 123 801*

Opłata zgodna z taryfą danego operatora.

9.00 - 17.00 od poniedziałku do piątku

 

Fundusze inwestycyjne Santander

Jesteśmy dystrybutorem jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (zwanych dalej jednostkami uczestnictwa). Listę tych funduszy inwestycyjnych (zwanych dalej fundusze) udostępniamy na stronie santander.pl. Możesz nabywać i zbywać jednostki uczestnictwa wskazanych funduszy po uprzednim zawarciu z nami stosownej umowy (zasady świadczenia usługi określa regulamin).

Wartość aktywów netto niektórych funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre fundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Musisz liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Wartość jednostek uczestnictwa jest wyrażona w walucie właściwej dla danego funduszu. Dlatego weź pod uwagę, że ewentualne zyski mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu na skutek zmian kursu walutowego. Niektóre fundusze inwestycyjne otwarte mogą prowadzić działalność jako fundusze powiązane.

Dane finansowe dotyczące funduszy, czynniki ryzyka oraz rodzaje i wysokość opłat znajdują się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID), prospektach informacyjnych i tabeli opłat, które udostępniamy na santander.pl. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, weź pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnij ewentualne opodatkowanie zysku.

W przypadku składania zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy, których rejestry są prowadzone w walucie innej niż PLN i wskazania rachunku w PLN jako właściwego dla realizacji zlecenia, przewalutowanie pieniędzy nastąpi na zasadach obowiązujących w naszym banku. W przypadku inwestycji w fundusze zagraniczne musisz obowiązkowo wypełnić podatkowe obowiązki informacyjne i płatnicze dotyczące dochodów lub zysków z inwestycji, mających zastosowanie w kraju zamieszkania.

Nie traktuj tego materiału jako porady inwestycyjnej czy rekomendacji. Jest to materiał informacyjny oraz promocyjny i nie może być wyłączną podstawą podejmowania przez Ciebie decyzji inwestycyjnych.
Fundusze inwestycyjne nie są objęte systemem gwarantowania, o którym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Ochrona danych osobowych. Uruchomi się w nowym oknie

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD Uruchomi się w nowym oknie oraz w placówkach banku.

 • Santander internet/mobile (bankowość internetowa/mobilna) to usługa bankowości elektronicznej.