Szukaj na stronie

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym

Ustawa o usługach płatniczych oraz wydane na podstawie jednego z jej przepisów rozporządzenie wprowadziły pojęcia i definicje dotyczące tzw. usług reprezentatywnych. Usługi reprezentatywne dotyczą najczęściej wykorzystywanych przez konsumentów usług powiązanych z rachunkami płatniczymi: kontami osobistymi, kontami oszczędnościowymi, kartami debetowymi i kredytowymi, usługą bankowości elektronicznej, usługą bankowości telefonicznej i powiadamianiem SMS.

Poniżej wyjaśniamy pojęcia i definicje dotyczące usług reprezentatywnych stosowanych w przepisach prawa i w naszym banku. Pojęciami będziemy posługiwać się w dokumentach dotyczących opłat, zestawieniach opłat, regulaminach promocji, ulotkach, reklamach, broszurach informacyjnych, w bankowości elektronicznej i na stronach internetowych banku.

Pojęcia i definicje wprowadzone ustawą o usługach płatniczych i innymi przepisami prawa

Jak te pojęcia są nazwane w naszym banku
i jak je rozumiemy

kredyt w rachunku płatniczym

umowa o kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który kredytodawca udostępnia konsumentowi umożliwiając dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej środki pieniężne zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta

kredyt w rachunku płatniczym
limit kredytowy w koncie osobistym

dodatkowe środki na koncie osobistym w formie dozwolonego debetu, którego kwota ustalana jest w umowie o kredyt zawartej z bankiem; każdy wpływ na konto spłaca debet automatycznie, dzięki czemu klient ma do wykorzystania nową pulę środków

polecenie przelewu

usługa płatnicza polegająca na uznaniu rachunku płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy transakcja płatnicza z rachunku płatniczego płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej przez płatnika, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej

polecenie przelewu
przelew

bezgotówkowa transakcja płatnicza polegająca na przekazaniu środków z jednego rachunku na drugi; są to polecenia przelewu:

  • przelew krajowy w złotych: przelew ELIXIR, przelew Express ELIXIR, przelew BlueCash, przelew SORBNET, przelew na telefon BLIK, płatność BLIK
  • przelew krajowy w euro – przelew euro na rachunek w banku polskim, inny niż polecenie przelewu SEPA
  • przelew zagraniczny – przelew w dowolnej walucie na rachunek w banku zagranicznym, inny niż polecenie przelewu SEPA

polecenie przelewu SEPA

usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)

polecenie przelewu SEPA

bezgotówkowa transakcja płatnicza polegająca na przekazaniu środków w euro między rachunkami w krajach Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii, Liechtensteinu i Szwajcarii (uczestników SEPA); jeżeli bank odbiorcy nie jest uczestnikiem SEPA, przelew będzie zrealizowany jako przelew krajowy w euro

polecenie przelewu wewnętrznego

usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę

polecenie przelewu wewnętrznego
przelew wewnętrzny
przelew na rachunek w Santander Bank Polska

bezgotówkowa transakcja płatnicza polegająca na przekazaniu środków pomiędzy rachunkami w Santander Bank Polska – na rachunek własny albo obcy, w tym: Przelew24, przelew na telefon BLIK w Santander Bank Polska, płatność BLIK

polecenie przelewu w walucie obcej

usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro

polecenie przelewu w walucie obcej
przelew walutowy krajowy

transakcja płatnicza polegająca na przekazaniu środków w walucie obcej innej niż euro na rachunek w innym banku w Polsce

polecenie zapłaty

usługa płatnicza polegająca na obciążeniu określoną kwotą rachunku płatniczego płatnika na skutek transakcji płatniczej zainicjowanej przez odbiorcę, dokonywanej na podstawie zgody, której płatnik udzielił odbiorcy, dostawcy odbiorcy lub dostawcy płatnika

polecenie zapłaty

usługa polegająca na przekazywaniu środków z rachunku płatniczego na rachunek odbiorcy na podstawie zgody udzielonej przez klienta; transakcja jest inicjowana przez odbiorcę; odbiorca to np. wystawca rachunku/ faktury

powiadamianie SMS

usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS

Alerty24
kod 3D – Secure
powiadamianie SMS
smsKod

przesyłanie wiadomości SMS z informacjami dotyczącymi rachunku lub karty w ramach usługi Alerty24, wiadomość SMS zawierająca smsKod albo kod 3D-Secure

prowadzenie rachunku płatniczego

usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta

prowadzenie konta
prowadzenie rachunku płatniczego

usługa prowadzenie konta umożliwiająca otwieranie i zamykanie rachunków, przechowywanie środków na rachunku, wykonywanie transakcji płatniczych z rachunku np. wpłat, wypłat, przelewów

sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej

sporządzenie historii obrotów na rachunku
sporządzenie zestawienia transakcji kartowych
sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
zestawienie operacji

usługa polegająca na sporządzeniu na wniosek klienta zestawienia transakcji wykonanych z rachunku w danym okresie, w postaci papierowej lub elektronicznej

transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty

płatność kartą za granicą na terenie krajów EOG poza Polską,
transgraniczna transakcja bezgotówkowa,
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

płatność kartą na terenie krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego poza Polską, w sklepach stacjonarnych i internetowych

transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych

usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy

transgraniczna transakcja gotówkowa
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych
wypłata gotówki kartą za granicą na terenie krajów EOG poza Polską

wypłata gotówki kartą na terenie krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego poza Polską, w bankomacie, albo za pomocą innego urządzenia umożliwiającego taką wypłatę bądź w placówce banku

wydanie karty płatniczej

usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej tj. karty uprawniającej do wypłaty gotówki lub umożliwiającej złożenie zlecenia płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego, akceptowanej przez akceptanta w celu otrzymania przez niego należnych mu środków

wydanie karty płatniczej
wznowienie karty płatniczej

usługa, w ramach której wydajemy kartę płatniczą: debetową lub kredytową i wznawiamy kartę

obsługa karty debetowej

usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej tj. karty uprawniającej do wypłaty gotówki lub umożliwiającej złożenie zlecenia płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego, akceptowanej przez akceptanta w celu otrzymania przez niego należnych mu środków, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika

obsługa karty debetowej

usługa umożliwiająca korzystanie z karty debetowej, w tym: wydanie PIN-u do karty debetowej, zmiana opcji opłaty miesięcznej za obsługę karty debetowej, przewalutowanie transakcji płatniczej, składanie innych dyspozycji związanych z kartą

obsługa karty kredytowej

usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej tj. karty uprawniającej do wypłaty gotówki lub umożliwiającej złożenie zlecenia płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego, akceptowanej przez akceptanta w celu otrzymania przez niego należnych mu środków, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty pomniejsza ustalony limit kredytowy

obsługa karty kredytowej

usługa umożliwiająca korzystanie z karty kredytowej w tym: płacenie kartą w sklepach stacjonarnych i internetowych, przewalutowanie transakcji płatniczej, opłata roczna i miesięczna za obsługę karty kredytowej, składanie innych dyspozycji związanych z kartą

wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym

usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z informacjami o rachunku płatniczym lub usługach świadczonych konsumentowi

wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym

usługa polegająca na sporządzeniu rożnego rodzaju zaświadczeń dotyczących rachunku płatniczego, np. o posiadanych rachunkach

wypłata gotówki

usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy

wypłata gotówki
wypłata gotówki BLIK
wypłata BLIK

usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego w bankomacie, albo za pomocą innego urządzenia umożliwiającego taką wypłatę bądź w placówce naszego banku

wpłata gotówki

usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy

wpłata gotówki

usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy we wpłatomacie, albo innym urządzeniu umożliwiającym taką wpłatę, albo w placówce naszego banku

usługa bankowości telefonicznej

usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku

Infolinia
usługa bankowości telefonicznej
usługa bankowości telefonicznej SELECT
usługa SELECT

usługa umożliwiająca dostęp do rachunku płatniczego przez telefon, pozwalająca m.in. na sprawdzanie salda rachunku i składanie dyspozycji dotyczących rachunku.

usługa bankowości elektronicznej

usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku

aplikacja Santander mobile
aplikacja mobilna
bankowość internetowa
bankowość internetowa i mobilna
bankowość mobilna
Santander internet
Santander internet/mobile
Santander mobile

bankowość mobilna Santander w przeglądarce
lekki serwis transakcyjny Santander online
usługa bankowości elektroniczne
j
otwarta bankowość
Santander open
open banking 

usługa umożliwiająca dostęp do rachunku płatniczego przez Internet dzięki bankowości internetowej oraz bankowości mobilnej, pozwalająca m.in. na sprawdzanie salda rachunku, składanie dyspozycji przelewów, zleceń stałych, zmianę limitów dla transakcji dokonywanych przy użyciu karty, składanie innego rodzaju dyspozycji do rachunku płatniczego i w ramach obsługi karty debetowej, czy kredytowej (np. zmiana hasła PIN, włączenie/ wyłączenie opcji EMV)

zlecenie stałe

usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy

zlecenie stałe

zlecenie płatnicze polegające na cyklicznym przekazywaniu środków w określonej wysokości z rachunku płatniczego

Treść słowniczka może ulec zmianie w przypadku:

  1. Wprowadzenia lub zmiany przepisów prawa regulujących działalność sektora bankowego lub finansowego, wpływających na wzajemne prawa i obowiązki stron umowy rachunku płatniczego, lub
  2. Wydania lub zmiany przez instytucje nadzorcze lub inne właściwe organy lub Związek Banków Polskich rekomendacji, zaleceń lub dobrych praktyk, w zakresie wpływającym na wzajemne prawa i obowiązki stron umowy rachunku bankowego, lub
  3. Wydania decyzji lub orzeczeń sądowych w zakresie wpływającym na wzajemne prawa i obowiązki stron umowy rachunku płatniczego, lub
  4. Konieczności doprecyzowania słowniczka, lub
  5. Konieczności dostosowania firmy (nazwy) banku lub danych rejestrowych banku, nazw umów, wzorców umownych, produktów lub usług, lub
  6. Zmiany sposobu obsługi usług płatniczych przez wprowadzenie przez bank nowych usług albo wycofanie lub zmianę cech dotychczasowych usług, lub
  7. Dostosowania usług świadczonych na podstawie umów o usługi płatnicze do warunków rynkowych związanych z postępem technologicznym.

O zmianach Słowniczka będziemy informować na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku.