Przerwa 15/16 czerwca Rozwijamy naszą bankowość, dlatego potrzebujemy przerwy. Do 6:30 bankowość internetowa i aplikacja mobilna będą niedostępne. Nadal możesz płacić kartą i wypłacać gotówkę z naszych bankomatów. Przepraszamy za utrudnienia!

Szukaj na stronie

Fundusze inwestycyjne wiążą się z ryzykiem

18 listopada 2021

Lokowanie pieniędzy w fundusze inwestycyjne to nic innego jak inwestycja – kupujemy coś (czyli jednostki uczestnictwa) w celu osiągnięcia potencjalnego zysku. Zysk ten nigdy nie jest pewny, bo na wynik oddziałuje wiele czynników, np. sytuacja rynkowa, sytuacja polityczna, zmienność kursów walutowych, stopy procentowe.

Te czynniki mogą wpływać na wycenę funduszu, czyli wartość wpłaconych tam pieniędzy. Wycena funduszu odbywa się w czasie i w zależności od momentu zakończenia inwestycji, zawsze bierz pod uwagę ryzyko, że możesz wypłacić mniej pieniędzy niż zostało przez Ciebie zainwestowanych.

Sprawdź, jak możesz wpływać na ryzyko
 1.  Wybierz fundusz z akceptowanym przez Ciebie poziomem ryzyka

  Poziom ryzyka w funduszach zależny jest od rodzaju aktywów, w jakie te fundusze inwestują, czyli jaką politykę inwestycyjną dany fundusz stosuje. Dla funduszy dłużnych potencjalny zysk jest niższy niż w przypadku funduszy akcyjnych, ale i potencjalne ryzyko jest znacznie niższe. Dzięki takiemu rozróżnieniu funduszy, możesz sterować poziomem ryzyka – przez wybór funduszy z kategorii z akceptowanym przez Ciebie poziomem ryzyka.

  Weź pod uwagę, że poziom potencjalnego zysku i potencjalnego ryzyka mogą się zmieniać w czasie ze względu na dynamikę rynku. Na przykład – w sprzyjającym dla przedsiębiorców otoczeniu potencjalny zysk z posiadania pakietu akcji może rosnąć jednocześnie obniżając poziom ryzyka.

  Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu inwestycji, zapoznaj się m.in. z:

  • Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów (KIID),
  • Polityką inwestycyjną funduszu,
  • Prospektem informacyjnym.

  Są one dostępne na stronach internetowych poszczególnych funduszy.

 2. Podziel swoje inwestycje na różne aktywa

  Ryzyko inwestycji w bardziej ryzykowne instrumenty (np. fundusze akcyjne) możesz zmniejszać. Możesz to osiągnąć poprzez jednoczesne inwestowanie w fundusze z różnym poziomem ryzyka – jest to dywersyfikacja. Dzięki tej metodzie nie musisz rezygnować z potencjalnie wyższego zysku, który koreluje z wyższym ryzykiem. Po prostu nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę. Dziel swoje inwestycje pomiędzy aktywa z różnymi poziomami ryzyka. Wówczas, nie rezygnując z ryzykownych inwestycji, które mogą wygenerować ponadprzeciętne zyski, budujesz także bezpieczną część portfela.

  Źródło: Parkiet.com

  Mamy tu portfel inwestycyjny podzielony na 4 rodzaje aktywów: złoto, akcje USA, obligacje i akcje polskie. Średnia ważona stopa zwrotu dla całego portfela (dywersyfikacja) jest zaznaczona czerwoną linią. Zauważ, że pomimo silnych spadków akcji polskich, stopa zwrotu dla całego portfela ma nadal trend wzrostowy.

 3. Działaj systematycznie

  Gdy inwestujesz w fundusze, nigdy nie wiesz, jak cena wybranego aktywa będzie kształtowała się w przyszłości, czy np. zacznie nagle spadać. Taka sytuacja spowodowałaby spadek wartości wpłaconych przez nas pieniędzy. Aby się przed tym uchronić, możesz zastosować strategię uśredniania ceny. Metoda ta polega na systematycznym (np. co miesiąc) kupowaniu jednostek funduszu za określoną, stałą kwotę. Inwestowanie w taki sposób sprawia, że cena za jaką nabywasz jednostki funduszu uśrednia się. Dzięki temu w długim okresie możesz ograniczyć stratę albo powiększyć zysk.

  I ponownie omówimy to na przykładzie – spójrz na wykres.

  Źródło: Parkiet.com

  Zauważ, że przy zainwestowaniu całej kwoty na początku okresu inwestycji, nasz portfel (w uproszczeniu) zachowywałby tak, jak przedstawia fioletowa linia (WIG20). W tym przypadku przez połowę okresu trwania naszej inwestycji byśmy tracili. W drugiej połowie zaczęlibyśmy odrabiać stratę, jednak w sumie stracilibyśmy połowę wartości naszego kapitału. W przypadku strategii kupowania regularnego (linia czarna), ostatecznie więcej zyskujemy niż wpłaciliśmy. Linia ta jest bardziej wygładzona, a wartość wpłacanych przez nas pieniędzy rośnie nawet przez pierwsze pół okresu. Dlatego, że kupujemy po coraz niższej cenie. A w dłuższej perspektywie – potencjalny zysk będzie wyższy w porównaniu do inwestycji wpłaconej jednorazowo na samym początku.

 
O czym jeszcze musisz pamiętać

Jak widzisz, ryzykiem związanym z funduszami inwestycyjnymi możesz w pewien sposób zarządzać.

Co jeszcze jest ważne? Stwórz swoją strategię inwestowania opartą m.in. o nasze wskazówki i trzymaj się planu, którego celem ostatecznym powinien być zysk. Załóż sobie maksymalne odchylenia od planu. Jeżeli wartość Twojej inwestycji spadnie więcej od zakładanej, wtedy reaguj i podejmuj decyzje. Pamiętaj również, że historyczny wynik nie daje gwarancji zysku w przyszłości.

Staraj się racjonalnie analizować rynek i nie reaguj emocjonalnie na spadki. Nie wpadaj w pułapkę efektu „owczego pędu” tj. nie naśladuj ruchów większości inwestorów, które nie zawsze muszą być obiektywnie racjonalne. Mniej swój ogląd na sytuacje i staraj się sam podejmować decyzje w oparciu o sprawdzone informacje. Bo, jak powiedział najsłynniejszy inwestor na świecie:

Ryzykujesz wtedy, gdy po prostu nie wiesz, co robisz – Warren Buffett.

Inwestowanie w fundusze to, jak włożenie pieniędzy do jednego garnka z innymi inwestorami. Całością zarządzają specjaliści. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, a także w oparciu o specjalistyczne narzędzia, tak budują portfel funduszu, aby relacja ryzyka do zysku w ramach przyjętej strategii (polityki inwestycyjnej) była jak najbardziej optymalna. Tak więc już samo inwestowanie na rynku kapitałowym przy wykorzystaniu funduszu inwestycyjnego, może ograniczyć ryzyko związane chociażby z brakiem specjalistycznej wiedzy.

 

Dodatkowe informacje:

Jesteśmy dystrybutorem jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (zwanych dalej jednostkami uczestnictwa). Listę tych funduszy inwestycyjnych (zwanych dalej fundusze) udostępniamy na stronie santander.pl. Możesz nabywać i zbywać jednostki uczestnictwa wskazanych funduszy po uprzednim zawarciu z nami stosownej umowy (zasady świadczenia usługi określa regulamin).

Wartość aktywów netto niektórych funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre fundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Musisz liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Wartość jednostek uczestnictwa jest wyrażona w walucie właściwej dla danego funduszu. Dlatego weź pod uwagę, że ewentualne zyski mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu na skutek zmian kursu walutowego. Niektóre fundusze inwestycyjne otwarte mogą prowadzić działalność jako fundusze powiązane.

Dane finansowe dotyczące funduszy, czynniki ryzyka oraz rodzaje i wysokość opłat znajdują się w kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID), prospektach informacyjnych i tabeli opłat, które udostępniamy na santander.pl. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, weź pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnij ewentualne opodatkowanie zysku.

W przypadku składania zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy, których rejestry są prowadzone w walucie innej niż PLN i wskazania rachunku w PLN jako właściwego dla realizacji zlecenia, przewalutowanie pieniędzy nastąpi na zasadach obowiązujących w naszym banku. W przypadku inwestycji w fundusze zagraniczne musisz obowiązkowo wypełnić podatkowe obowiązki informacyjne i płatnicze dotyczące dochodów lub zysków z inwestycji, mających zastosowanie w kraju zamieszkania.

Nie traktuj tego materiału jako porady inwestycyjnej czy rekomendacji. Jest to materiał informacyjny oraz promocyjny i nie może być wyłączną podstawą podejmowania przez Ciebie decyzji inwestycyjnych.
Fundusze inwestycyjne nie są objęte systemem gwarantowania, o którym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.