Obowiązki wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – MiFID II

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.) przed przyjęciem zlecenia dotyczącego jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, dla których Santander Bank Polska S.A. („Bank”) pełni funkcję dystrybutora, Bank jest zobowiązany zawrzeć z klientem umowę o przyjmowane i przekazywane zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych („Umowa”).

„Umowa” stanowi niezbędny warunek świadczenia przez Bank usług w zakresie przyjmowania i przekazywania do wykonania przez właściwy fundusz zleceń nabycia, zbycia oraz pozostałych zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa w funduszach oraz tytułów uczestnictwa w funduszach zagranicznych.

Dodatkowo, zgodnie z art. 83h ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami, warunkiem niezbędnym świadczenia przez Bank usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia i zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i funduszy zagranicznych  jest zaoferowanie klientowi możliwości wykonania testu badającego jego wiedzę i doświadczenie (dalej „Test”), na podstawie którego Bank przekaże klientowi informację, czy jednostki i tytuły uczestnictwa w funduszach są dla niego produktem odpowiednim.

Niezależnie od wyniku ww. Testu (bądź w przypadku odmowy jego wykonania) klient podejmuje samodzielną decyzję odnośnie do inwestowania w fundusze inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Z uwagi jednak na ryzyka związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych Bank zachęca klientów do wykonania Testu.

W przypadku braku zawarcia wyżej wymienionej „Umowy” Bank  nie może przyjmować od Klientów zleceń dotyczących wyżej wymienionych funduszy.

W naszych oddziałach uzyskają Państwo szczegółowe informacje nt. wymogów związanych z „Umową” oraz Testem.

Dokumenty

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta
16 Maj 2020 r.
208.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń
1 Grudzień 2020 r.
339.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Umowa o przyjmowanie i przekazywanie zleceń
21 Marzec 2019 r.
463.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacja dla klienta
1 Grudzień 2020 r.
496.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz