Flagi UE w tle kaweł parlamentu europejskiego
 • ikona trybika i kłódki

  Ochrona inwestora 
  Dla Twojego bezpiecznego inwestowania

 • ikona zaciśniętej dłoni z kciukiem do góry

  Zrozumiałe informacje
  Dostępne dla Ciebie przed i w trakcie inwestowania

 • ikona listy

  Ankieta inwestycyjna 
  Pozwoli Ci ocenić przygotowanie do inwestycji

Czym jest dla Ciebie MiFID II

Dyrektywa unijna MiFID II reguluje kwestie dotyczące świadczenia przez firmy usług inwestycyjnych. Powstała po to, aby usługi inwestycyjne były dla Ciebie bardziej zrozumiałe, a informacje o nich bardziej dostępne. Wszystko po to, aby zapewnić Ci większą ochronę jako inwestora i zwiększyć przejrzystość rynku.

Ta ochrona oznacza m.in. to, że: 

 • przekazujemy Ci wymagane prawem informacje i stosujemy określone polityki,
 • weryfikujemy, czy dane produkty lub usługi inwestycyjne są dla Ciebie odpowiednie, biorąc pod uwagę Twoją wiedzę w zakresie inwestowania i doświadczenie inwestycyjne,
 • wykonujemy inne obowiązki prawne.

MiFID w naszych produktach i usługach

Wymogi regulacji uwzględniamy w przygotowaniu dla Ciebie naszych produktów i usług

 • lokat strukturyzowanych

 • usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dot. funduszy inwestycyjnych

 • doradztwa inwestycyjnego

 • usług maklerskich

Wypełnij Ankietę inwestycyjną  

Przed podpisaniem umowy o produkt lub usługę inwestycyjną, musimy:

 • zweryfikować Twoją wiedzę i doświadczenie w zakresie inwestowania w fundusze inwestycyjne lub lokaty strukturyzowane,
 • poznać Twoją sytuacją finansową, cel inwestycyjny i tolerancję ryzyka.

Dlatego poprosimy Cię o wypełnienie Ankiety inwestycyjnej. To kilka pytań z przygotowanymi odpowiedziami do wyboru. Jej wynik poinformuje Cię, czy wybrane przez Ciebie produkty:

 • są dla Ciebie odpowiednie lub nieodpowiednie oraz
 • należą do Twojej grupy docelowej, czyli czy są zgodne z Twoją sytuacją finansową, celem inwestycyjnym i tolerancją ryzyka. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym artykule.

Twoje odpowiedzi mogą się zmienić po pewnym czasie. Gdy już więcej wiesz o inwestowaniu i nabierasz doświadczenia, możesz zaktualizować swoje odpowiedzi. Ankietę wypełnisz w oddziale lub w dowolnym momencie przez Santander internet, w zakładce Fundusze inwestycyjne > Umowy i ankiety. Twoje odpowiedzi na pytania będziemy aktualizować minimum raz w roku.

 

Zapoznaj się z dokumentami i opłatami

Dokumenty

Produkty inwestycyjne wiążą się z ryzykiem. Fundusze inwestycyjne nie gwarantują założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Musisz wziąć pod uwagę możliwość straty przynajmniej części wpłaconych pieniędzy. I musisz też pamiętać o tym, że pieniądze zainwestowane w fundusze, nie są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). 

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, zapoznaj się z dokumentami, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Określamy w nich m.in. zasady świadczenia przez nas usług, ryzyka związane z inwestowaniem, a także standardy, jakie zapewniamy w celu działania w najlepiej pojętym interesie klienta.

Ponadto musisz zapoznać się z dokumentami przygotowanymi przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w szczególności z:

 • Prospektem informacyjnym, 
 • Kluczowymi informacjami dla inwestorów (KIID).

Dokumenty TFI

Nasz pakiet dokumentów przy funduszach inwestycyjnych to:

Umowa o przyjmowanie i przekazywanie zleceń
21 Marzec 2019 r.
463.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń
1 Grudzień 2020 r.
343.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacja dla klienta
1 Grudzień 2020 r.
496.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta
16 Maj 2020 r.
208.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Dokumenty przy lokatach strukturyzowanych to:

 • Dokument zawierający kluczowe informacje (DZKI)
 • Warunki prowadzenia lokat strukturyzowanych
 • Regulamin kont dla klientów indywidualnych

Przy każdej subskrypcji lokaty udostępniamy Ci komplet dokumentów właściwych dla danej
subskrypcji.

Opłaty

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zapoznaj się także z opłatami związanymi z daną inwestycją oraz uwzględnij ewentualne opodatkowanie zysku. Opłaty pobierane przez określony fundusz inwestycyjny znajdziesz w tabeli opłat.

My także musimy przekazać Ci informację o kosztach i opłatach związanych w inwestowaniem:

 • przed przyjęciem zlecenia, czyli:
  • wszystkie koszty związane z usługą lub nabywanym produktem,
  • korzyści, jakie osiągamy jako dystrybutor tych produktów oraz
  • kwotowy i procentowy wpływ wszystkich kosztów na zwrot z inwestycji.

Te informacje znajdziesz:

 • dla  funduszy inwestycyjnych - w Informacji o kosztach i powiązanych opłatach,
 • dla lokat strukturyzowanych - w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (DZKI) oraz Załączniku do Regulaminu kont dla klienta indywidualnego.
 • w trakcie trwania inwestycji, czyli raz w roku otrzymasz od nas zestawienie kosztów i powiązanych opłat przy funduszach inwestycyjnych (gdy trwa umowa MiFID) i lokatach strukturyzowanych.

Zestawienie zawiera koszty i powiązane opłaty poniesione przez Ciebie w danym roku kalendarzowym oraz faktycznie otrzymane przez nas świadczenia pieniężne i niepieniężne.

Co jeszcze warto wiedzieć

 • Jak możesz złożyć zlecenie

  Umożliwiamy Ci składanie zleceń w różnych formach.
  W przypadku zleceń dotyczących funduszy inwestycyjnych możesz je złożyć:

  ikona oddziału; dwie postacie przy ladzie w naszym oddziale,

  ikona laptop z logo santander przez bankowość internetową Santander internet,

  ikona laptopa i smartfona kontakt z naszymi doradcami przez telefon lub wideo.

  Potrzebujesz do tego odrębnej umowy regulującej tę formę kontaktu między nami.

  W przypadku zleceń dotyczących lokat strukturyzowanych możesz je złożyć tylko w naszym oddziale.

 • Rejestrujemy nasze kontakty

  ikona mikrofonu Kontakt telefonicznych, audio i wideo

  Zgodnie z dyrektywą MiFID mamy obowiązek nagrywania naszych rozmów. Musimy także zapisywać korespondencję elektroniczną, w wyniku której dochodziłoby lub mogłoby dojść do  świadczenia przez nas usług inwestycyjnych.

  ikona pętla czasu Archiwizacja nagrań

  Przechowujemy te nagrania przez określony czas i możemy je także udostępniać na żądanie:

  • dla Ciebie – przez min. 5 lat,
  • dla właściwych organów kontrolnych – przez min. 7 lat.

  ikona kartki i długopisu Spotkanie w oddziale

  W przypadku spotkania z naszym pracownikiem w oddziale, sporządzamy notatkę z takiego spotkania.

 • Jak klasyfikujemy klientów

  Musimy zapewnić Ci właściwy poziom ochrony przy korzystaniu z produktów i usług inwestycyjnych. Poziom ochrony dla naszych klientów zależy od grupy, do której zostali przypisani.

  Wyróżniamy 3 grupy klientów:

  • detalicznych
  • profesjonalnych
  • uprawnionych kontrahentów

  Klientom detalicznym przysługuje najwyższy poziom ochrony.  Klientom profesjonalnym oraz uprawnionymi kontrahentami przysługuje niższa ochrona niż klientom detalicznym. Posiadają oni odpowiedni poziom wiedzy i doświadczenia, który pozwala prawidłowo ocenić ryzyka związane z decyzjami inwestycyjnymi.

  Do jakiej grupy należysz?

  W umowie określiliśmy, że wszystkich naszych klientów traktujemy jako klientów detalicznych. Czyli zapewniamy Ci najwyższy poziom ochrony.

  Możesz jednak złożyć wniosek o zmianę statusu klienta na inny niż detaliczny. Musimy wziąć pod uwagę liczbę i wartość zawieranych przez Ciebie transakcji inwestycyjnych oraz aktywa, zgodnie z wymogami MiFID.

  Decyzja o zmianie statusu klienta należy do nas. Możemy odmówić zakwalifikowania Cię do grupy podlegającej niższej ochronie.

 • Jak zarządzamy konfliktem interesów

  Przy świadczeniu przez nas usług inwestycyjnych mogą wystąpić sytuacje, które doprowadzą do potencjalnych lub rzeczywistych konfliktów interesów pomiędzy interesem naszych klientów a naszym interesem (uwzględniając naszych pracowników oraz podmioty zależne i stowarzyszone).

  Dlatego mamy obowiązek zidentyfikować taki konflikt interesów oraz zapobiegać mu i nim zarządzać. W tym celu działamy wg naszej wewnętrznej procedury: Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów.

  Jeżeli zdiagnozujemy konflikt interesów, to musimy poinformować o tym naszych klientów, opisać jego charakter i źródło oraz wskazać kroki, które podejmiemy w celu eliminacji lub zmniejszenia wykrytego ryzyka.

  W przypadku wystąpienia takiego konfliktu interesów:

  • przed zawarciem umowy – nie możemy jej zawrzeć bez otrzymania wyraźnego oświadczenia klienta o woli jej zawarcia,
  • po zawarciu umowy – wstrzymujemy się od świadczenia usług do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia klienta o woli jej kontynuacji albo oświadczenia o jej rozwiązaniu.

Podstawa prawna:

MiFID to skrót od angielskiego zwrotu „Markets in Financial Instruments Directive”, oznaczającego Dyrektywę w sprawie rynków instrumentów finansowych.

Na regulacje MiFID składają się w szczególności te akty prawne:

 1. prawa europejskiego:
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE,
  • Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/565 z 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.
 2. prawa polskiego:
  • Ustawa z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
  • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.