FATCA

Co to jest FATCA?

 

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) to regulacja Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej dotycząca ujawniania informacji o rachunkach zagranicznych dla celów wypełnienia obowiązków podatkowych w USA. Jej celem jest zapewnienie, aby osoby fizyczne oraz podmioty posiadające obowiązek podatkowy wobec USA wywiązywały się z niego również z tytułu aktywów posiadanych poza USA.

Analogiczne rozwiązanie zakładające wymianę określonych informacji podatkowych pomiędzy wszystkimi państwami zostało opracowane na forum Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zatytułowane Common Reporting Standard (CRS) i na terytorium Unii Europejskiej wdrożone dyrektywą 2014/107 i wdrażane do krajowego porządku prawnego Ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

FATCA w polskich przepisach

Obowiązki wynikające z FATCA

Polskie przepisy implementujące FATCA nakładają obowiązki zarówno na instytucje finansowe, jak i na klientów tych instytucji. Głównymi obowiązkami wynikającymi z FATCA dla instytucji finansowych są:

 • identyfikowanie wśród swoich klientów tzw. osób amerykańskich, które posiadają obowiązki podatkowe w Stanach Zjednoczonych
 • coroczne przekazywanie informacji o rachunkach tych osób amerykańskich do organu upoważnionego przez Ministra Finansów.

Obowiązki wynikające z FATCA dla klientów sprowadzają się do przekazania informacji i dokumentów wymaganych do poprawnego określenia statusu FATCA klienta przez instytucje finansowe.

Informacja na temat zgodności Santander Bank Polska z FATCA

Zgodnie z wymogami FATCA, Santander Bank Polska został zarejestrowany na stronie internetowej Urzędu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki (www.irs.gov) pod następującymi danymi:

Nazwa: Santander Bank Polska S.A.
Model: IGA 1A
Numer GIIN (Global Intermediary Identification Number): B64D0N.00500.ME.616
Status FATCA: Reporting Model 1 FFI

Najczęstsze pytania

Kiedy FATCA weszła w życie?

Przepisy FATCA w Polsce obowiązują od 1 grudnia 2015 r.

Jakie instytucje podlegają postanowieniom FATCA?

Regulacje FATCA są obligatoryjne dla wszystkich instytucji finansowych w Polsce (banki, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe i inne). Należy mieć jednak na uwadze, że podejście poszczególnych instytucji finansowych do wdrożenia FATCA może być różne – np. klienci mogą zostać poproszeni o określenie swoich obowiązków podatkowych na różnych formularzach.

Jacy klienci podlegają regulacjom FATCA?

Regulacjom FATCA podlegają klienci indywidualni i firmowi

Czemu inny bank, z którego usług korzystam, poprosił mnie o inne dokumenty niż Santander Bank Polska?

Każdy bank, instytucja finansowa podlegająca regulacjom FATCA samodzielnie decyduje o formach pozyskiwania przez klientów informacji niezbędnych do określenia statusu FATCA. W związku z tym mogą występować różnice w dokumentacji wymaganej przez poszczególne instytucje.

Czy zbieranie informacji wymaganych przez FATCA jest jednorazowe?

W większości przypadków zebranie informacji jest jednorazowe. W szczególnych przypadkach, w przypadku gdy zmienią się dane dotyczące Państwa rachunku, bank może być zobowiązany do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych danych lub dokumentów.

Kiedy bank będzie musiał przekazać informacje o moich rachunkach do organu podatkowego?

Regulacja FATCA ma na celu zapobieganie unikania przez osoby posiadające obowiązki podatkowe w USA. Santander Bank Polska przekazuje do wskazanego przez Ministra ds. finansów organu informacje dotyczące rachunków posiadanych przez osobę podlegającą obowiązkowi podatkowemu w USA. Dodatkowo obowiązek raportowania dotyczytakże klientów, którzy nie przekazali w terminie do banku dodatkowych informacji lub dokumentów wymaganych przez bank.

Jakie informacje są przekazywane do organów podatkowych?

Zakres informacji jakie są przekazywane do lokalnych organów podatkowych dotyczą klienta (m.in. imię i nazwisko, adres, TIN – amerykański numer identyfikacji podatkowej) oraz posiadanych przez niego rachunków (m.in. identyfikator rachunku, saldo rachunku).

Jakich informacji lub dokumentów może oczekiwać ode mnie bank?

Dla klientów indywidualnych bank wymaga określenia, czy posiadają oni obowiązki podatkowe w USA. Dodatkowo klient może zostać poproszony o uzupełnienie danych osobowych, w szczególności kraj i miejsce urodzenia, obywatelstwo. Klienci firmowi w wyniku analizy posiadanych przez bank danych zostali sklasyfikowani do odpowiedniego statusu FATCA. Dla części klientów wymagane było złożenie oświadczenia FATCA wskazującego określony status klienta.

Czy otrzymam od banku wszystkie konieczne formularze do wypełnienia?

Tak.

Czy wymagane informacje lub dokumenty związane z FATCA będę musiał przekazać w określonym terminie?

Z reguły dodatkowe informacje będą zbierane bezpośrednio w trakcie procesów sprzedażowych lub aktualizowania danych. W wyjątkowych sytuacjach klienci zostaną poinformowani o dostarczenie dodatkowej dokumentacji osobną korespondencją lub poprzez kontakt z doradcą. W takim przypadku zostaną poinformowani o wymaganym terminie dostarczenia.

Co się stanie jeśli nie przekażę informacji/dokumentów wymaganych na mocy FATCA?

Zgodnie z wymogami regulacji FATCA Santander Bank Polska oraz każda instytucja finansowa w Polsce podlegająca FATCA są zobowiązani przekazać do wyznaczonych organów informacje o rachunkach klientów, którzy nie przekazali w terminie wymaganej dokumentacji lub informacji.

Co zrobić, jeśli podlegam przepisom FATCA?

Regulacjom FATCA podlegają wszyscy klienci, jednak niektórzy z nich w mniejszym zakresie. Wszyscy klienci, którzy będą musieli dostarczyć dodatkowe informacje lub dokumenty zostaną o tym poinformowani w trakcie procesów sprzedażowych/aktualizowania danych/odrębną komunikacją. Niezmiernie istotne jest aby każdy klient, który otrzyma taką prośbę dostarczył wymagane dokumenty i informacje terminowo.

Kiedy posiadam obowiązki podatkowe w Stanach Zjednoczonych (osoba indywidualna)?

Klient (osoba indywidualna) posiada obowiązek podatkowy w Stanach Zjednoczonych w przypadku, gdy istnieje obowiązek składania zeznania podatkowego lub zeznania dotyczącego nabycia spadku w USA, w szczególności może to mieć miejsce, gdy osoba:
• Posiada obywatelstwo USA i nie zrzekła się go lub
• Otrzymała Zieloną kartę lub
• Przebywała na terytorium USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie łączna liczba dni, w których osoba ta przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni (ustalając łączną liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz) lub
• Posiada ośrodek interesów życiowych w USA (np. miejsce zamieszkania w USA).

Prosimy pamiętać, że Santander Bank Poska nie oferuje usług doradztwa podatkowego. W przypadku pytań związanych z kwestiami podatkowymi prosimy skontaktować się z doradcą podatkowym lub zapoznać się z informacjami podanymi na stronie internetowej Internal Revenue Service (w języku angielskim)

Jaki typ/status klienta jest dla mnie odpowiedni (firmy)?

Definicje statusów FATCA dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
7 Wrzesień 2018 r.
329.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Jeśli klient dostarczył informacji dla potrzeb ustawy FATCA, Bank wciąż może poprosić o dostarczenie dodatkowych informacji, gdyż CRS i FATCA stanowią dwie odrębne regulacje.

FATCA jest aktem prawa amerykańskiego, na podstawie którego instytucje finansowe zobowiązane są do identyfikacji tzw. US Persons oraz przesyłania wymaganych informacji zgodnie z przepisami FATCA, w oparciu o m.in. obywatelstwo. CRS wymaga natomiast, aby instytucje finansowe identyfikowały rezydencję podatkową klientów oraz przekazywały informacje o tych klientach, których rezydencja podatkowa znajduje się w innym kraju niż ten, w którym prowadzone są ich rachunki.

Prosimy pamiętać, że Santander Bank Polska nie oferuje usług doradztwa podatkowego. W przypadku pytań związanych z kwestiami podatkowymi prosimy skontaktować się z doradcą podatkowym lub zapoznać się z informacjami podanymi na stronie internetowej Internal Revenue Service (w języku angielskim)

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących obsługi FATCA w Santander Bank Polska prosimy o kontakt na skrzynkę funkcyjną FATCA.POLAND@santander.pl.

Oświadczenia FATCA/ CRS

 

Klienci indywidualni (w tym jednoosobowe działalności gospodarcze, rolnicy, wolne zawody)

Oświadczenie FATCA CRS dla klienta indywidualnego
15 Grudzień 2019 r.
59.1 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
FATCA CRS declaration for individual customers
15 Grudzień 2019 r.
53.8 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

 

Klienci firmowi (z wyłączeniem spółek cywilnych) wraz z osobami kontrolującymi

Oświadczenie FATCA CRS dla klienta firmowego
15 Grudzień 2019 r.
110.0 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
FATCA CRS declaration for entities and organizations with no legal capacity
15 Grudzień 2019 r.
87.6 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

 

Spółki cywilne wraz z osobami kontrolującymi

Oświadczenie FATCA CRS dla spółek cywilnych
15 Grudzień 2019 r.
120.0 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
FATCA CRS declaration for partnerships (spółka cywilna) and their partners
15 Grudzień 2019 r.
115.2 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

CRS

Co to jest CRS?

CRS (ang. Common Reporting Standard) czyli automatyczna wymiana informacji, jest praktykowana przez rządy krajów na całym świecie, aby jeszcze skuteczniej i na szerszą skalę przeciwdziałać uchylaniu się od obowiązku płacenia podatków. Standard CRS został opracowany przez OECD (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development - Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) jako podstawa dla automatycznej wymiany informacji o rezydencjach podatkowych klientów prowadzonej między organami podatkowymi.

Działając w świetle przepisów CRS, instytucja finansowa zobowiązana jest określić, gdzie jej klienci powinni płacić podatki. Wiąże się to z określeniem ich rezydencji podatkowej.

CRS w polskich przepisach

Aktem prawnym uprawniającym do wymiany informacji podatkowych z innymi krajami jest Ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami(dalej jako „Ustawa CRS”, „Regulacja CRS”). Postanowienia Ustawy CRS dotyczące zasad poszukiwania rachunków podlegających raportowaniu oraz przekazywania informacji o nich do organów podatkowych weszły w życie 1 maja 2017 roku.

Obowiązki wynikające z CRS

Główne obowiązki instytucji finansowej:

 • stosowanie procedur należytej staranności (czyli zasad weryfikacji rachunków finansowych i identyfikacji rachunków objętych obowiązkiem raportowania) oraz procedur sprawozdawczych (czyli zasad przekazywania informacji o rachunkach finansowych objętych obowiązkiem raportowania);
 • rejestrowanie czynności podejmowanych w ramach wykonywania w/w obowiązków (przykładowo zarejestrowanie daty, rodzaju i opisu przeprowadzonej czynności, np. informacji o dacie sklasyfikowania rachunku lub odebrania od klienta oświadczenia);
 • gromadzenie dokumentacji wymaganej przy wykonywaniu w/w obowiązków, w szczególności oświadczeń o rezydencji podatkowej posiadaczy rachunków oraz osób kontrolujących i dowodów w postaci dokumentów (m.in. certyfikat rezydencji, dowód tożsamości, dokument rejestracyjny firmy, zbadane sprawozdanie finansowe).

Instytucja finansowa pozyskuje dane oraz oświadczenie Klienta pozwalające ustalić czy klient będzie podlegać obowiązkom raportowym wynikającym z Regulacji CRS.

Obowiązki dla klientów:

Posiadacz rachunku oraz w przypadku niektórych podmiotów także osoba kontrolująca (beneficjent rzeczywisty dla podmiotów) są obowiązani składać oświadczenie o rezydencji podatkowej oraz przedstawiać dokumenty wskazane w Ustawie CRS na każde żądanie instytucji finansowej. Ma to miejsce w szczególności podczas:

 • sprzedaży określonych produktów (produkty depozytowe m.in. rachunek osobisty, rachunek bieżący, lokaty i rachunek maklerski),
 • modyfikacji danych klienta.

Dodatkowo posiadacz rachunku jest zobowiązany:

 • poinformować instytucję finansową o zmianie okoliczności, które mają wpływ na jego rezydencję podatkową w terminie 30 dni od zmiany tej okoliczności,
 • złożyć do instytucji finansowej odpowiednio zaktualizowane oświadczenie, w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności.

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy Ustawa CRS weszła w życie?

Przepisy Ustawy CRS w Polsce obowiązują od 1 maja 2017 r.

Jakie instytucje podlegają Ustawie CRS?

Regulacje CRS są obligatoryjne dla wszystkich instytucji finansowych w Polsce (banki, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe i inne). Należy mieć jednak na uwadze, że podejście poszczególnych instytucji finansowych do wdrożenia CRS może być różne – np. klienci mogą zostać poproszeni o określenie swoich obowiązków podatkowych na różnych formularzach, które jednak co do zasady powinny zawierać te same informacje.

Jacy klienci podlegają regulacjom CRS?

Regulacjom CRS podlegają klienci indywidualni i firmowi.

Czy bank będzie się ze mną kontaktował?

W celu ustalenia statusu CRS klientów będziemy zwracać się do klientów z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji lub dodatkowych dokumentów. Klienci, których będzie to dotyczyło zostaną poinformowani o tym w trakcie procesów obsługi w różnych kanałach sprzedaży, bądź odrębną komunikacją (dotyczy klientów z tzw. okresu przejściowego oraz klientów co do których bank ma wątpliwości dotyczące ustalenia ich rezydencji podatkowej).

Jakie produkty podlegają CRS?

 • Rachunki bieżące,
 • Konta osobiste,
 • Konta oszczędnościowe,
 • Lokaty,
 • Rachunki maklerskie,
 • Rachunki powiernicze,
 • Subrejestry funduszy inwestycyjnych.

Czy zbieranie informacji wymaganych przez CRS jest jednorazowe?

Posiadacz rachunku oraz w przypadku niektórych podmiotów także osoba kontrolująca (beneficjent rzeczywisty dla podmiotów) są obowiązani składać oświadczenie o rezydencji podatkowej oraz przedstawiać dokumenty wymagane przez Ustawę CRS na każde żądanie instytucji finansowej.

Instytucja finansowa pozyskuje dane oraz oświadczenie Klienta pozwalające ustalić czy klient będzie podlegać obowiązkom raportowym wynikającym z Ustawy CRS.

Czy otrzymam od banku wszystkie potrzebne formularze?

Tak.

Czy wymagane informacje lub dokumenty związane z CRS będę musiał przekazać w określonym terminie?

Z reguły dodatkowe informacje będą zbierane bezpośrednio w trakcie procesów sprzedażowych lub aktualizowania danych. W wyjątkowych sytuacjach klienci zostaną poinformowani o dostarczenie dodatkowej dokumentacji osobną korespondencją lub poprzez kontakt z doradcą. W takim przypadku zostaną poinformowani o wymaganym terminie dostarczenia dokumentacji.

Co się stanie jeśli nie przekażę informacji/dokumentów wymaganych na mocy CRS?

Zgodnie z wymogami Ustawy CRS Santander Bank Polska oraz każda instytucja finansowa w Polsce podlegająca CRS są zobowiązani przekazać do wyznaczonych organów informacje o rachunkach klientów, dla których nie są w stanie zidentyfikować kraju rezydencji podatkowej. Jeśli instytucja finansowa ma wątpliwości, co do poprawności i rzetelności danych złożonych przez klienta w oświadczeniu, nie uwzględnia tego oświadczenia i ma obowiązek poprosić klienta o złożenie nowego oświadczenia. Do dnia uzyskania ważnego oświadczenia raportująca instytucja finansowa może traktować posiadacza rachunku jako rezydenta do celów podatkowych państwa wskazanego w pierwotnym oświadczeniu lub na podstawie danych przetwarzanych w ramach umów podpisanych z klientem.

Jakie są przesłanki wskazujące na rezydencję podatkową CRS?

Dla klientów indywidualnych, w tym klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, wykonujących wolne zawody, rolników:

 • kraj adresu zamieszkania (kraj inny niż Polska i Stany Zjednoczone),
 • kraj adresu korespondencji (kraj inny niż Polska i Stany Zjednoczone),
 • zagraniczny numer telefonu (jeśli został podany przez klienta jako jedyny - żaden inny w Polsce, z wyjątkiem numeru telefonu w Stanach Zjednoczonych),
 • pełnomocnik do rachunku ma adres zamieszkania inny niż Polska i Stany Zjednoczone.

Dla klientów instytucjonalnych, w tym spółek cywilnych:

 • miejsce uzyskania zdolności prawnej (inne niż Polska i Stany Zjednoczone),
 • miejsce rejestracji (inne niż Polska i Stany Zjednoczone),
 • adres korespondencji (inne niż Polska i Stany Zjednoczone),
 • miejsce siedziby (inne niż Polska i Stany Zjednoczone),
 • kraj osób kontrolujących/beneficjentów rzeczywistych (inne niż Polska i Stany Zjednoczone).

Prosimy pamiętać, że Santander Bank Polska nie oferuje usług doradztwa podatkowego. W przypadku pytań związanych z kwestiami podatkowymi klient powinien skontaktować się z doradcą podatkowym.

Z regulacji CRS wynika także obowiązek raportowania informacji o rachunkach do upoważnionych organów. Kiedy bank będzie musiał przekazać informacje o moich rachunkach do organu podatkowego?

Regulacja CRS ma na celu zapobieganie unikania przez osoby posiadające obowiązki podatkowe poza krajem, w którym prowadzone są rachunki bankowe tej osoby. Santander Bank Polska będzie przekazywać do wskazanego przez Ministra ds. finansów organu informacje dotyczące rachunków posiadanych przez osobę podlegającą obowiązkowi podatkowemu w krajach wskazanych przez ustawodawcę. Dodatkowo obowiązek raportowania będzie dotyczył także klientów, dla których nie można określić rezydencji podatkowej.

Jakie informacje będą przekazywane do organów podatkowych?

Zakres informacji jakie będą przekazywane do lokalnych organów dotyczą klienta (m.in. imię i nazwisko, adres, TIN – numer identyfikacji podatkowej) oraz posiadanych przez niego rachunków (m.in. identyfikator rachunku, saldo rachunku).

Podobne informacje należy przekazać w związku z przepisami FATCA, jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma regulacjami?

Jeśli klient dostarczył informacji dla potrzeb ustawy FATCA, Bank wciąż może poprosić o dostarczenie dodatkowych informacji, gdyż CRS i FATCA stanowią dwie odrębne regulacje.

FATCA jest aktem prawa amerykańskiego, na podstawie którego instytucje finansowe zobowiązane są do identyfikacji tzw. US Persons oraz przesyłania wymaganych informacji zgodnie z przepisami FATCA, w oparciu o m.in. obywatelstwo. CRS wymaga natomiast, aby instytucje finansowe identyfikowały rezydencję podatkową klientów oraz przekazywały informacje o tych klientach, których rezydencja podatkowa znajduje się w innym kraju niż ten, w którym prowadzone są ich rachunki.

Czy będę mógł złożyć oświadczenie na potrzeby CRS na tym samym dokumencie, co dla FATCA?

Oświadczenia dla CRS i FATCA są przedstawiane klientom na jednym formularzu.

Jaki typ/status klienta (firmy) jest dla niego odpowiedni?

Definicje statusów CRS dla klientów instytucjonalnych oraz spółek cywilnych

Lp. Status CRS Klienta instytucjonalnego Definicja Przykładowe podmioty
1 Instytucja finansowa Instytucja finansowa Bank, SKOK, zakład ubezpieczeń na życie, biuro maklerskie, fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub inny podmiot prowadzący analogiczną działalność, tj. działalność w zakresie: przyjmowania depozytów, oferowania ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym, przechowywania aktywów na rzecz innych osób, inwestowania, zarządzania lub administrowania środkami finansowymi innych osób. Wskazane obok warunki spełniają m.in. następujące podmioty: Bank (w tym bank spółdzielczy), SKOK, Zakład ubezpieczeń na życie, Biuro maklerskie, Fundusz inwestycyjny, Fundusz emerytalny, Trust.
2 Aktywny podmiot niefinansowy – podmiot giełdowy lub powiązany z podmiotem giełdowym Podmiot niebędący instytucją finansową, który jest notowany na rynku giełdowym lub jest powiązany w rozumieniu CRS (50% udział bezpośredni lub pośredni w podmiocie składającym oświadczenie ma podmiot notowany na giełdzie, podmiot składający oświadczenie posiada taki udział w podmiocie notowanym na giełdzie lub też jeden podmiot posiada taki udział w podmiocie składającym oświadczenie i podmiocie notowanym na giełdzie). Wskazane obok warunki spełniają m.in. następujące podmioty: Spółka notowana na giełdzie w Polsce lub w innym kraju, Podmiot należący do grupy kapitałowej, w której podmiot dominujący jest notowany na giełdzie w Polsce lub innym kraju.
3 Aktywny Podmiot Niefinansowy – instytucje rządowe, bank centralny, organizacje międzynarodowe Podmiot niebędący instytucją finansową, posiadający jeden z poniższych statusów: instytucji rządowej, banku centralnego, organizacji międzynarodowej. Wskazane obok warunki spełniają m.in. następujące podmioty: Organy administracji rządowej, agencje rządowe, jednostki samorządu terytorialnego, Narodowy Bank Polski lub bank centralny innego kraju, ONZ, NATO.
4 Aktywny Podmiot Niefinansowy - inne Podmiot niebędący instytucją finansową, u którego ponad 50% dochodów brutto w poprzednim roku kalendarzowym miało charakter aktywny (tj. inny niż dochody o charakterze inwestycyjnym takie jak odsetki, dywidendy, przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, z instrumentów pochodnych, z funduszy inwestycyjnych etc.) oraz ponad 50% aktywów posiadanych przez ten podmiot w poprzednim roku kalendarzowym stanowiły aktywa, które generują dochód aktywny. Do tej kategorii zaliczają się również podmioty wykonujące działalność charytatywną, zwolnione w kraju swojej siedziby z opodatkowania. Wskazane obok warunki spełniają m.in. następujące podmioty: Spółka prowadząca działalność handlową, produkcyjną lub świadcząca usługi z siedzibą w Polsce lub w innym kraju. Organizacje charytatywne.
5 Pasywny Podmiot Niefinansowy Podmiot niebędący instytucją fiWskazane obok warunki spełniają m.in. następujące podmioty: Spółka (istniejąca dłużej niż 24 miesiące), nieprowadząca rzeczywistej działalności gospodarczej, osiągająca jedynie dochody inwestycyjno-oszczędnościowe, Spółka działająca na zasadach holdingu, która jest właścicielem instytucji finansowych, Fundusz inwestycyjny lub trust z USA.nansową, posiadający siedzibę w Polsce lub innym kraju, nie zaliczający się do żadnej z kategorii Aktywnego Podmiotu Niefinansowego wskazanych powyżej. Do tej kategorii zaliczają się również podmioty inwestycyjne (np. fundusze, trusty) z krajów, które nie przystąpiły do CRS (np. USA). Wskazane obok warunki spełniają m.in. następujące podmioty: Spółka (istniejąca dłużej niż 24 miesiące), nieprowadząca rzeczywistej działalności gospodarczej, osiągająca jedynie dochody inwestycyjno-oszczędnościowe, Spółka działająca na zasadach holdingu, która jest właścicielem instytucji finansowych, Fundusz inwestycyjny lub trust z USA.

Oświadczenia FATCA/ CRS

 

Klienci indywidualni (w tym jednoosobowe działalności gospodarcze, rolnicy, wolne zawody)

Oświadczenie FATCA CRS dla klienta indywidualnego
15 Grudzień 2019 r.
59.1 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
FATCA CRS declaration for individual customers
15 Grudzień 2019 r.
53.8 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

 

Klienci firmowi (z wyłączeniem spółek cywilnych) wraz z osobami kontrolującymi

Oświadczenie FATCA CRS dla klienta firmowego
15 Grudzień 2019 r.
110.0 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
FATCA CRS declaration for entities and organizations with no legal capacity
15 Grudzień 2019 r.
87.6 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

 

Spółki cywilne wraz z osobami kontrolującymi

Oświadczenie FATCA CRS dla spółek cywilnych
15 Grudzień 2019 r.
120.0 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
FATCA CRS declaration for partnerships (spółka cywilna) and their partners
15 Grudzień 2019 r.
115.2 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

CRS – okres przejściowy

Zgodnie ze zmianą ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, polskie instytucje finansowe zobowiązane są do ponownej weryfikacji statusu podatkowego Klientów, którzy otworzyli rachunek, zawarli umowę, nabyli jednostki uczestnictwa w okresie pomiędzy 01.01.2016 – 30.04.2017. Jeżeli otrzymali Państwo pismo w tej sprawie, prosimy o przekazanie oświadczenia o statusie podatkowym zgodnie z instrukcją.

Jak złożyć oświadczenie?

Dokument można złożyć:

 • poprzez usługi bankowości elektronicznej (zakładka „ustawienia” -  rezydencja podatkowa)
 • podczas wizyty w najbliższym oddziale

korespondencyjnie na adres: Santander Bank Polska S.A. Departament Kontroli i Zapobiegania Przestępstwom Finansowym ul. Robotniczna 11, 53-607 Wrocław

Konsekwencje braku oświadczenia

Jeśli odmówią Państwo wypełnienia oświadczenia, to zgodnie z ustawą, musimy przekazać informację o Państwa rachunku bankowym do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Przypominamy, że informacja ta składana jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

W razie wątpliwości

Zapraszamy do kontaktu:

Infolinia

24h

Oddziale

Oświadczenia CRS - okres przejściowy

 

Klienci indywidualni

Oświadczenie FATCA CRS dla klienta indywidualnego -2016
13 Wrzesień 2019 r.
79.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Oświadczenie FATCA CRS dla klienta indywidualnego -2017
13 Wrzesień 2019 r.
78.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Klienci firmowi

Oświadczenie FATCA CRS dla klienta firmowego - 2016
13 Wrzesień 2019 r.
112.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Oświadczenie FATCA CRS dla klienta firmowego - 2017
13 Wrzesień 2019 r.
113.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Spółki cywilne

Oświadczenie FATCA CRS dla spółek cywilnych - 2016
13 Wrzesień 2019 r.
94.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Oświadczenie FATCA CRS dla spółek cywilnych - 2017
13 Wrzesień 2019 r.
94.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz