Szukaj na stronie

Przepisy dla Banku i jego Klientów

FATCA

Co to jest FATCA?

 

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) to regulacja Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej dotycząca ujawniania informacji o rachunkach zagranicznych dla celów wypełnienia obowiązków podatkowych w USA. Jej celem jest zapewnienie, aby osoby fizyczne oraz podmioty posiadające obowiązek podatkowy wobec USA wywiązywały się z niego również z tytułu aktywów posiadanych poza USA.

Analogiczne rozwiązanie zakładające wymianę określonych informacji podatkowych pomiędzy wszystkimi państwami zostało opracowane na forum Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zatytułowane Common Reporting Standard (CRS) i na terytorium Unii Europejskiej wdrożone dyrektywą 2014/107 i wdrażane do krajowego porządku prawnego Ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

FATCA w polskich przepisach

Obowiązki wynikające z FATCA

Polskie przepisy implementujące FATCA nakładają obowiązki zarówno na instytucje finansowe, jak i na klientów tych instytucji. Głównymi obowiązkami wynikającymi z FATCA dla instytucji finansowych są:

 • identyfikowanie wśród swoich klientów tzw. osób amerykańskich, które posiadają obowiązki podatkowe w Stanach Zjednoczonych
 • coroczne przekazywanie informacji o rachunkach tych osób amerykańskich do organu upoważnionego przez Ministra Finansów.

Obowiązki wynikające z FATCA dla klientów sprowadzają się do przekazania informacji i dokumentów wymaganych do poprawnego określenia statusu FATCA klienta przez instytucje finansowe.

Informacja na temat zgodności Santander Bank Polska z FATCA

Zgodnie z wymogami FATCA, Santander Bank Polska został zarejestrowany na stronie internetowej Urzędu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki (www.irs.gov Uruchomi się w nowym oknie) pod następującymi danymi:

Nazwa: Santander Bank Polska S.A.
Model: IGA 1A
Numer GIIN (Global Intermediary Identification Number): B64D0N.00500.ME.616
Status FATCA: Reporting Model 1 FFI

Najczęstsze pytania

 • Przepisy FATCA w Polsce obowiązują od 1 grudnia 2015 r.

Prosimy pamiętać, że Santander Bank Polska nie oferuje usług doradztwa podatkowego. W przypadku pytań związanych z kwestiami podatkowymi prosimy skontaktować się z doradcą podatkowym lub zapoznać się z informacjami podanymi na stronie internetowej Internal Revenue Service (w języku angielskim) Uruchomi się w nowym oknie

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących obsługi FATCA w Santander Bank Polska prosimy o kontakt na skrzynkę funkcyjną FATCA.POLAND@santander.pl.

CRS

Co to jest CRS?

CRS (ang. Common Reporting Standard) czyli automatyczna wymiana informacji, jest praktykowana przez rządy krajów na całym świecie, aby jeszcze skuteczniej i na szerszą skalę przeciwdziałać uchylaniu się od obowiązku płacenia podatków. Standard CRS został opracowany przez OECD (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development - Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) jako podstawa dla automatycznej wymiany informacji o rezydencjach podatkowych klientów prowadzonej między organami podatkowymi.

Działając w świetle przepisów CRS, instytucja finansowa zobowiązana jest określić, gdzie jej klienci powinni płacić podatki. Wiąże się to z określeniem ich rezydencji podatkowej.

CRS w polskich przepisach

Aktem prawnym uprawniającym do wymiany informacji podatkowych z innymi krajami jest Ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami(dalej jako „Ustawa CRS”, „Regulacja CRS”). Postanowienia Ustawy CRS dotyczące zasad poszukiwania rachunków podlegających raportowaniu oraz przekazywania informacji o nich do organów podatkowych weszły w życie 1 maja 2017 roku.

Obowiązki wynikające z CRS

Główne obowiązki instytucji finansowej:

 • stosowanie procedur należytej staranności (czyli zasad weryfikacji rachunków finansowych i identyfikacji rachunków objętych obowiązkiem raportowania) oraz procedur sprawozdawczych (czyli zasad przekazywania informacji o rachunkach finansowych objętych obowiązkiem raportowania);
 • rejestrowanie czynności podejmowanych w ramach wykonywania w/w obowiązków (przykładowo zarejestrowanie daty, rodzaju i opisu przeprowadzonej czynności, np. informacji o dacie sklasyfikowania rachunku lub odebrania od klienta oświadczenia);
 • gromadzenie dokumentacji wymaganej przy wykonywaniu w/w obowiązków, w szczególności oświadczeń o rezydencji podatkowej posiadaczy rachunków oraz osób kontrolujących i dowodów w postaci dokumentów (m.in. certyfikat rezydencji, dowód tożsamości, dokument rejestracyjny firmy, zbadane sprawozdanie finansowe).

Instytucja finansowa pozyskuje dane oraz oświadczenie Klienta pozwalające ustalić czy klient będzie podlegać obowiązkom raportowym wynikającym z Regulacji CRS.

Obowiązki dla klientów:

Posiadacz rachunku oraz w przypadku niektórych podmiotów także osoba kontrolująca (beneficjent rzeczywisty dla podmiotów) są obowiązani składać oświadczenie o rezydencji podatkowej oraz przedstawiać dokumenty wskazane w Ustawie CRS na każde żądanie instytucji finansowej. Ma to miejsce w szczególności podczas:

 • sprzedaży określonych produktów (produkty depozytowe m.in. rachunek osobisty, rachunek bieżący, lokaty i rachunek maklerski),
 • modyfikacji danych klienta.

Dodatkowo posiadacz rachunku jest zobowiązany:

 • poinformować instytucję finansową o zmianie okoliczności, które mają wpływ na jego rezydencję podatkową w terminie 30 dni od zmiany tej okoliczności,
 • złożyć do instytucji finansowej odpowiednio zaktualizowane oświadczenie, w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności.

Najczęściej zadawane pytania

 • Przepisy Ustawy CRS w Polsce obowiązują od 1 maja 2017 r.

CRS – okres przejściowy

Zgodnie ze zmianą ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, polskie instytucje finansowe zobowiązane są do ponownej weryfikacji statusu podatkowego Klientów, którzy otworzyli rachunek, zawarli umowę, nabyli jednostki uczestnictwa w okresie pomiędzy 01.01.2016 – 30.04.2017. Jeżeli otrzymali Państwo pismo w tej sprawie, prosimy o przekazanie oświadczenia o statusie podatkowym zgodnie z instrukcją.

Jak złożyć oświadczenie?

Dokument można złożyć:

 • poprzez usługi bankowości elektronicznej (zakładka „ustawienia” -  rezydencja podatkowa)
 • podczas wizyty w najbliższym oddziale

korespondencyjnie na adres: Santander Bank Polska S.A. Departament Kontroli i Zapobiegania Przestępstwom Finansowym ul. Robotniczna 11, 53-607 Wrocław

Konsekwencje braku oświadczenia

Jeśli odmówią Państwo wypełnienia oświadczenia, to zgodnie z ustawą, musimy przekazać informację o Państwa rachunku bankowym do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Przypominamy, że informacja ta składana jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

W razie wątpliwości

Zapraszamy do kontaktu: