Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

Informacja dotycząca wskaźników referencyjnych

Od kilku lat rynki finansowe prowadzą działania, które mają uregulować wskaźniki referencyjne stopy procentowej (m.in. WIBID i WIBOR, EURIBOR, LIBOR). W Unii Europejskiej podstawą prawną dla tych zmian jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 (zwane dalej: „Rozporządzeniem BMR”). Ma ono zwiększyć niezawodność i bezpieczeństwo oraz udoskonalić metodologię kalkulowania wskaźników.

W wyniku prac administratorów i grup roboczych dostosowano metodologię obliczania wybranych wskaźników referencyjnych do Rozporządzenia BMR (np. WIBID i WIBOR, EURIBOR) oraz podjęto decyzje o wycofaniu niektórych wskaźników i zastąpieniu ich nowymi (np. LIBOR USD został zastąpiony wskaźnikiem SOFR). Ze względu na zmiany, które mogą być skutkiem prac administratorów i grup roboczych, banki mają plany na wypadek wycofania wskaźników lub na wypadek istotnej zmiany w metodologii ich kalkulowania. Banki wprowadzają odpowiednie zapisy do umów, nazywane klauzulami awaryjnymi, które opisują sposoby postępowania w przypadku zmian.

Na polskim rynku finansowym podstawowymi wskaźnikami referencyjnymi stopy procentowej są WIBID i WIBOR. Za metodologię ich opracowywania odpowiada GPW Benchmark S.A. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) 16 grudnia 2020 roku udzieliła tej spółce zezwolenia na pełnienie funkcji administratora wskaźników referencyjnych stóp procentowych.

Bank na bieżąco monitoruje działania regulacyjne oraz prawne organów krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, dotyczące wskaźników referencyjnych. Prowadzi także odpowiednie prace dostosowawcze do wymogów Rozporządzenia BMR.

W lipcu 2022 roku prace rozpoczęła Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR). Została ona powołana w związku z planowanym wprowadzeniem na polskim rynku alternatywnego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, który będzie obliczany na podstawie jednodniowych transakcji depozytowych. (transakcje „overnight”). NGR opublikowała także mapę drogową reformy.

W maju 2024 roku NGR rozpoczęła konsultacje publiczne w sprawie przeglądu i oceny alternatywnych wobec wskaźnika WIBOR indeksów stopy procentowej. W dokumencie konsultacyjnym zaprezentowano wyniki analiz przeprowadzonych na podstawie aktualnych informacji rynkowych, uwzględniających zmieniające się otoczenie makroekonomiczne. Wyniki konsultacji będą podstawą do weryfikacji decyzji NGR z września 2022 roku, w zakresie wyboru optymalnego zamiennika dla wskaźnika referencyjnego WIBOR, który miałby stać się powszechnie stosowanym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej w przypadku zaprzestania opracowywania WIBID i WIBOR.

Dlaczego planowane jest odejście od stawek WIBID i WIBOR oraz zastąpienie ich wskaźnikiem typu RFR?

Polski rynek finansowy coraz bardziej upodabnia się do rynków finansowych w Europie i na świecie. Dotyczy to też wskaźników referencyjnych. Na podstawie wskaźników referencyjnych banki wyznaczają między innymi oprocentowanie kredytów lub lokat. Reforma wskaźników w naszym kraju wpisuje się w globalny trend, który polega na zastępowaniu wskaźników typu IBOR tzw. wskaźnikami wolnymi od ryzyka (RFR - risk free rate).

Kiedy nastąpi zmiana dla dotychczasowych umów?
Proces zmiany rozpocznie się, gdy administrator lub KNF oficjalnie ogłosi zamiar likwidacji WIBOR.

Czy obecnie musisz podejmować jakieś działania w związku ze zmianą?
Nie, obecnie nie musisz podejmować żadnych działań. Jeśli to się zmieni, poinformujemy Cię z odpowiednim wyprzedzeniem.

Czy produkty oparte o inny niż WIBOR wskaźnik będą tańsze?
Obniżenie oprocentowania nie jest wskazane przez Rozporządzenie BMR jako powód zamiany wskaźnika referencyjnego. Zarówno Rozporządzenie BMR, jak i przepisy krajowe, przewidują możliwość zastosowania tzw. korekty, czyli wartości korygującej wysokość wskaźnika zastępującego WIBOR. Taka korekta służyłaby zapewnieniu, że skutki ekonomiczne zamiany byłyby możliwie neutralne. Ewentualna korekta zostanie wskazana w Rozporządzeniu Ministra Finansów lub wyznaczona na podstawie zawartych w umowie klauzul awaryjnych.

  Gdzie możesz znaleźć więcej informacji o reformie stóp procentowych?

  1.  Na niniejszej stronie internetowej - na bieżąco będziemy aktualizować i dodawać informacje
  2.  Na stronie KNF - https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Wskazniki_referencyjne undefined
  3.  Na stronie GPW Benchmark - https://gpwbenchmark.pl/
  4.  Na stronie Banki w Polsce - https://www.bankiwpolsce.pl/ undefined

    

Komunikaty

24.05.2024 Dokument konsultacyjny Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych w sprawie przeglądu i oceny alternatywnych wobec wskaźnika WIBOR indeksów stopy procentowej Więcej Uruchomi się w nowym oknie
29.03.2024 Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu i analizy wskaźników alternatywnych dla WIBOR typu RFR Więcej Uruchomi się w nowym oknie
06.12.2022 Komunikat UKNF: Metoda opracowywania WIBOR spełnia warunki wymagane przez unijne rozporządzenie BMR Więcej Uruchomi się w nowym oknie
22.10.2022 Komunikat UKNF dotyczący wyznaczenia przez Komisję Europejską zamiennika dla LIBOR CHF Więcej Uruchomi się w nowym oknie
27.09.2022 Publikacja podsumowania Mapy Drogowej procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID Więcej Uruchomi się w nowym oknie
2.09.2022 Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych dokonał wyboru indeksu WIRON jako alternatywnego wskaźnika referencyjnej stopy procentowej  Więcej
13.07.2022 Komunikat w sprawie rozpoczęcia przez Narodową Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych Więcej Uruchomi się w nowym oknie
23.03.2022 Komunikat w sprawie planowanego zaprzestania publikowania wskaźników LIBOR Więcej Uruchomi się w nowym oknie
14.10.2021 Rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej wyznaczające zamienniki dla wybranych wskaźników LIBOR CHF Więcej Uruchomi się w nowym oknie

Dokumenty

Dokumenty archiwalne

Informacje o wskaźnikach referencyjnych RFR oraz ryzykach związanych z ich stosowaniem: obowiązujący od 27.04.2023 do 06.09.2023
27 Kwiecień 2023 r.
534.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Informacje o wskaźnikach referencyjnych RFR oraz ryzykach związanych z ich stosowaniem: obowiązujący od 24.10.2022 do 26.04.2023
25 Październik 2022 r.
519.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Informacje o wskaźnikach referencyjnych oraz ryzykach związanych z ich stosowaniem: obowiązujący od 25.01.2022 do 26.04.2023
25 Styczeń 2022 r.
338.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Informacje o wskaźnikach referencyjnych WIBID i WIBOR oraz ryzykach związanych z ich stosowaniem: obowiązujący od 25.01.2022 do 26.04.2023
25 Styczeń 2022 r.
288.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Informacje o wskaźniku referencyjnym EURIBOR oraz ryzykach związanych z jego stosowaniem: obowiązujący od 25.01.2022 do 26.04.2023
25 Styczeń 2022 r.
269.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Informacje o wskaźniku referencyjnym SOFR oraz ryzykach związanych z jego stosowaniem: obowiązujący od 25.01.2022 do 23.10.2022
25 Styczeń 2022 r.
397.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Informacje o wskaźnikach referencyjnych RFR oraz ryzykach związanych z ich stosowaniem: obowiązujący od 25.01.2022 do 23.10.2022
25 Styczeń 2022 r.
508.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Informacje o wskaźnikach referencyjnych oraz ryzykach związanych z jego stosowaniem: obowiązujący od 10.09.2020 do 31.05.2021
2 Styczeń 2018 r.
296.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Informacje o wskaźniku referencyjnym SARON oraz ryzykach związanych z jego stosowaniem: obowiązujący od 01.07.2021 do 24.11.2021
25 Listopad 2021 r.
375.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Informacje o wskaźnikach WIBID i WIBOR oraz ryzykach związanych z ich stosowaniem: obowiązujący od 01.06.2021 do 24.01.2022
1 Czerwiec 2021 r.
416.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Informacje o wskaźniku EURIBOR oraz ryzykach związanych z jego stosowaniem: obowiązujący od 01.06.2021 do 24.01.2022
1 Czerwiec 2021 r.
204.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Informacje o wskaźniku LIBOR oraz ryzykach związanych z jego stosowaniem: obowiązujący od 01.06.2021 do 24.01.2022
1 Czerwiec 2021 r.
216.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Informacje o wskaźniku referencyjnym SOFR oraz ryzykach związanych z jego stosowaniem: obowiązujący od 01.07.2021 do 24.01.2022
1 Lipiec 2021 r.
380.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Informacje o wskaźniku referencyjnym SONIA oraz ryzykach związanych z jego stosowaniem: obowiązujący od 01.07.2021 do 24.01.2022
1 Lipiec 2021 r.
378.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Informacje o wskaźnikach referencyjnych RFR oraz ryzykach związanych z ich stosowaniem: obowiązujący od 01.07.2021 do 24.01.2022
1 Lipiec 2021 r.
454.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Informacje o wskaźnikach referencyjnych oraz ryzykach związanych z ich stosowaniem: obowiązujący od 01.07.2021 do 24.01.2022
1 Czerwiec 2021 r.
518.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie