Najczęściej wyszukiwane:

Od kliku lat na rynkach finansowych prowadzone są działania mające na celu wprowadzenie standardu wskaźników referencyjnych, które są stosowane w transakcjach oraz umowach finansowych (m.in. WIBID i WIBOR, EURIBOR, LIBOR). Na obszarze Unii Europejskiej podstawą prawną do prowadzenia tych prac jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych (zwane dalej: „ Rozporządzenie BMR”), którego stosowanie ma zapewnić zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa oraz udoskonalenie metodologii kalkulacji wskaźników.

W wyniku prac metodologia niektórych wskaźników referencyjnych ulega dostosowaniu do Rozporządzenia BMR (np. WIBID i WIBOR, EURIBOR), niektóre wskaźniki zostają stopniowo wycofywane lub istnieje ryzyko ich wycofania w przyszłości (np. LIBOR). Dlatego w bankach przygotowywane są plany na okoliczność zaprzestania opracowywania lub istotnej zmiany wskaźnika referencyjnego i odzwierciedlenia ich w odpowiednich umowach oraz instrumentach finansowych.

WIBID i WIBOR są podstawowymi wskaźnikami referencyjnymi na polskim rynku finansowym. W Polsce za nadzór nad metodą opracowywania tych stawek odpowiada GPW Benchmark. W dniu 06.12.2019 GPW Benchmark złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na pełnienie funkcji administratora w zakresie stawek referencyjnych WIBID i WIBOR. Do wniosku została załączona pełna dokumentacja tych stawek, dostosowana do Rozporządzenia BMR. Do czasu wydania przez KNF decyzji o udzieleniu zezwolenia stawki WIBID i WIBOR korzystają z tzw. okresu przejściowego i można je stosować.

Santander Bank Polska na bieżąco monitoruje działania regulacyjne oraz legislacyjne dotyczące wskaźników referencyjnych, a także prowadzi odpowiednie prace wynikające z wymogów Rozporządzenia BMR.

Dokumenty

Duże firmy i korporacje

Informacje o wskaźniku referencyjnym oraz ryzykach związanych z jego stosowaniem
2 Styczeń 2018 r.
296.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz