Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

Informacje dla klientów posiadających kredyty i pożyczki hipoteczne w CHF

 • Bieżąca stawka LIBOR jest uwzględniana przy ustalaniu oprocentowania kredytu w trakcie cyklicznych zmian oprocentowania w trybie i terminie zgodnym z  umową kredytową – co 3 lub 6 miesięcy. 

 • Bank podjął decyzję o zastosowaniu w obecnym okresie ujemnej stopy referencyjnej LIBOR CHF oraz o rozliczeniu wyniku jej zastosowania w bieżących ratach kredytu, co zostanie uwzględnione w harmonogramach spłat kredytów przesyłanych do kredytobiorców (po 20 czerwca 2015). W rezultacie kwoty do zapłaty z tytułu bieżących rat będą mniejsze.

  Kwota naliczona na rachunku kredytowym z tytułu zastosowania ujemnej stopy referencyjnej za wcześniejszy okres (przed 20 czerwca 2015 roku), w którym dla danego kredytu suma marży i stopy referencyjnej była < 0 %, zostanie rozliczona w pierwszej racie kredytu, której płatność przypadać będzie począwszy od 24 czerwca 2015 roku.

 • Spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2021 roku został obniżony do 2% (1% dla kursu sprzedaży i 1% dla kursu kupna).

 • W przypadku trudności w regularnej obsłudze kredytu, zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami i zapisami umów kredytowych mają Państwo możliwość skorzystania z karencji, czyli czasowego zawieszenia spłaty rat:

  Dla kredytów zaciągniętych w Santander Bank Polska

  Możliwość zawieszenia spłaty miesięcznych rat kapitałowych w dowolnym momencie, na wnioskowany przez Klienta okres, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy łącznie w czasie trwania kredytu. W okresie karencji Klient spłaca wyłącznie raty odsetkowe. O karencję można wnioskować wielokrotnie w okresie kredytowania. Decyzję o przyznaniu karencji podejmuje Bank na wniosek Klienta, zmiana wchodzi w życie po podpisaniu aneksu do umowy.

  Dla kredytów zaciągniętych w dawnym Kredyt Banku

  Możliwość zawieszenia spłaty miesięcznych rat kapitałowych w dowolnym momencie, na wybrany przez Klienta okres, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy łącznie w czasie trwania kredytu. W okresie karencji Klient spłaca wyłącznie raty odsetkowe. O karencję można wnioskować wielokrotnie w okresie kredytowania. Decyzję o przyznaniu karencji podejmuje Bank na wniosek Klienta, zmiana wchodzi w życie po podpisaniu aneksu do umowy.

  Dodatkowo zgodnie z zapisami umów kredytowych zawieranych przez były Kredyt Bank Klient ma prawo raz na rok do jednomiesięcznych „wakacji kredytowych”, kiedy zawieszona jest spłata raty kapitałowo-odsetkowej. Należne Bankowi odsetki za okres zawieszenia spłaty raty kapitałowo-odsetkowej zostają dopisane do zadłużenia (kapitalizowane) na koniec okresu, za który przypada spłata zawieszonej raty kapitałowo-odsetkowej. Skorzystanie z wakacji kredytowych nie wpływa na wydłużenie okresu kredytowania.

 • Wysokość comiesięcznej raty kredytu można zmniejszyć poprzez wydłużenie okresu kredytowania. Decyzję o ewentualnym wydłużeniu tego okresu podejmuje bank na wniosek Klienta o zmianę warunków umowy. Długość trwania kredytu w momencie podejmowania decyzji o wydłużeniu nie może przekroczyć maksymalnego okresu w ofercie kredytowej. Wynosi on 30 lat przy kredytach mieszkaniowych i 20 lat przy pożyczkach hipotecznych. Maksymalny okres kredytowania liczony jest od dnia uruchomienia kredytu.

  Procedura wydłużenia okresu kredytowania obejmuje następujące kroki:

  • Złożenie przez Klienta wniosku o zmianę warunków umowy
  • Decyzja banku
  • Podpisanie Aneksu do umowy
  • Złożenia wniosku do Sądu o zmianę wpisu hipoteki.
   

   

 • Bank odstępuje od pobierania opłaty za aneks w wysokości 200 zł w przypadku: 

  • wydłużenie okresu spłaty kredytu, 
  • zastosowanie karencji w spłacie kapitału,
  • zmiany stawki referencyjnej i sposobu ustalania oprocentowania,
  • zmiany rachunku do spłaty rat z CHF na PLN,
  • restrukturyzacji kredytu.

  Okres obowiązywania braku opłat - dla wniosków złożonych w Banku do dnia 31.12.2017.

 • Bank nie planuje wymagania od Klientów dodatkowych zabezpieczeń ani ubezpieczeń w związku ze wzrostem salda zadłużenia w PLN w relacji do wartości nieruchomości.

 • Klienci, którzy zdecydowali się na spłatę rat bezpośrednio w walucie CHF, mogą kupić walutę w Banku po bardzo korzystnych kursach poprzez platformę e-FX (wymagane jest posiadanie rachunku w CHF oraz usług Bankowości elektronicznej).

 • Bank umożliwia kredytobiorcom CHF przewalutowanie kredytu na PLN po kursie niższym niż kurs sprzedaży tzn. po średnim kursie NBP z dnia przewalutowania, bez żadnych opłat i prowizji, z marżą kredytu po przewalutowaniu na poziomie 1,59% dla kredytu mieszkaniowego, natomiast dla pożyczki hipotecznej będzie to marża 2,89% lub w wysokości marży aktualnie obowiązującej dla kredytu CHF zgodnie z umową (w zależności od tego, która jest niższa).

 • Bank stosuje poniżej opisane zasady ustalania kursów walutowych. W przypadku kredytów denominowanych / indeksowanych (postKB) na wniosek Kredytobiorcy możliwe jest zawarcie bezpłatnego aneksu do umowy w celu potwierdzenia poniższych, stosowanych przez Bank zasad dla kredytów i pożyczek CHF:

  Bank ustala wysokość obowiązujących w Banku kursów kupna i sprzedaży dewiz w oparciu o kurs średni Banku. Stosowane przez Bank kursy walutowe publikowane są w Tabeli kursów Banku.
  Kurs średni Banku (publikowany w Tabeli kursów Banku) ustalany jest w następujący sposób: jest to średni kurs walutowy dla poszczególnych walut na rynku międzybankowym, stanowiący średnią arytmetyczną z ofert kupna i ofert sprzedaży danej waluty, oferowanych przez profesjonalnych uczestników rynku walutowego, obliczany w oparciu o aktualny w chwili publikacji Tabeli kurs kupna oraz kurs sprzedaży, zgodnie z wzorem: [kurs kupna + kurs sprzedaży] / 2.
  Kursy walutowe na rynku międzybankowym dla poszczególnych walut są prezentowane na stronie internetowej Reuters. Wartość kursu średniego Banku publikowanego w Tabeli, o której mowa w ust.1, może odbiegać o nie więcej niż 1% od kursów prezentowanych na stronie internetowej Reuters. Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny kursy walutowe na stronie Reuters przestaną być dostępne np. w związku z zaniechaniem przez Reuters świadczenia tej usługi, Bank powiadomi o tym Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę i przekaże informację o innym źródle danych, które będzie prezentować kursy walut na rynku międzybankowym.
  Publikowany w Tabeli kursów Banku spread walutowy jest to różnica między kursem sprzedaży dewiz a kursem kupna dewiz.    
  Kurs kupna dewiz liczony jest według wzoru [Kurs średni Banku – połowa spreadu walutowego publikowanego w Tabeli kursów Banku]. Kurs sprzedaży dewiz liczony jest według wzoru [Kurs średni Banku + połowa spreadu walutowego publikowanego w Tabeli kursów Banku].
  Procentowy spread walutowy jest to spread walutowy podzielony przez kurs średni Banku, wyrażony w punktach procentowych.
  Bank może zmienić wysokość procentowego spreadu walutowego, jeżeli kurs średni NBP dla jednej z 4 podstawowych walut tj. EUR, USD, GBP, CHF ulegnie zmianie  o co najmniej 5% w stosunku do jego wartości z dnia poprzedniej zmiany spreadu, z tym że :

  Bank może dokonać podwyżki spreadu o wartość nie większą niż 0,1 punktu procentowego za każdy 1% spadku kursu i jednocześnie  nie wcześniej niż po upływie miesiąca od poprzedniego podwyższenia wysokości spreadu;
  Bank może również obniżyć wysokość procentowego spreadu walutowego niezależnie od zmiany wartości kursów walut.

  Informacja o wysokości obowiązujących w Banku kursów kupna i sprzedaży dewiz oraz o wysokości  średniego kursu Banku i spreadu walutowego prezentowana jest w Tabeli, o której mowa w ust.1. Tabela ta publikowana jest w każdy dzień roboczy, co najmniej raz dziennie i dostępna jest w oddziałach Banku,  na stronie internetowej Banku i w usługach bankowości elektronicznej.
  W przypadku zmiany wysokości procentowego spreadu walutowego Bank poinformuje o tym Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę, umieszczając informację o zmienionej wysokości spreadu na stronie internetowej Banku.
  Bank ustala procentowy spread walutowy dla waluty CHF na okres od 28 stycznia 2015 r. (od godziny 09.39) do 31 grudnia 2021 r. w wysokości 2%. Po upływie tego okresu procentowy spread walutowy będzie wynosił 7 %, z zastrzeżeniem, że Bank może dokonywać dalszych zmian wysokość procentowego spreadu walutowego zgodnie z zapisami umowy.

 • W sytuacji, gdy aktualny poziom LTV przekracza 90%, Bank umożliwia sprzedaż nieruchomości obciążonej kredytem /pożyczką hipoteczną w CHF z jednoczesną zmianą zabezpieczenia na nieruchomość nowo nabywaną przez kredytobiorcę.

  Liczymy, że powyższe propozycje ułatwią Państwu obsługę kredytu.

   

   

   

  Dodatkowe informacje związane z obsługą kredytów można uzyskać:

  • telefonicznie pod numerem 1 9999,
  • wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@santander.pl,
  • w placówkach Banku.