Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

Oprocentowanie
dla Ciebie

Konta osobiste

Rodzaj rachunku

Oprocentowanie

Konto Santander 0,00%*
Konto Select 0,00%
Konto Podstawowe 0,00%
Konto Private Banking 0,00%

 

 

Dla Konta Santander dla młodych (od 0 do 13 lat) dla salda do 3 000 zł oprocentowanie wynosi: 6%. Nadwyżka powyżej 3 000 zł – 0%.

Konta oszczędnościowe

Konto Multi oszczędnościowe

Konto oszczędnościowe Select

Konto oszczędnościowe Private Banking

Konta walutowe

Konto24 walutowe

Niedozwolone zadłużenie na koncie

Oprocentowanie zmienne

Niedozwolone zadłużenie na koncie

22,3875% - czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP, z uwzględnieniem limitu odsetek maksymalnych za opóźnienie – stan na dzień 5 października 2023 r.

 

Lokaty terminowe

Lokata wakacyjna

Lokata wakacyjna w aplikacji Santander mobile
i Santander internet
(1 lokata dla klienta, kwota max 50 000 zł)

Lokata terminowa

(Lokata terminowa w Santander internet/mobile oraz w oddziałach. Kwota min. 1000 zł.
Kwota maks. w Santander internet/mobile:
1 mln zł; w placówce: brak limitu wpłaty)

Lokata terminowa walutowa

(Lokata terminowa w Santander internet/mobile oraz w oddziałach, kwota min. 1 000 USD)

Kredyty, karty kredytowe i kredyt w rachunku płatniczym

Kredyt gotówkowy

(udzielany w PLN)

 

RRSO2)  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu gotówkowego wynosi 24,69%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 52 400 zł, całkowita kwota do zapłaty 102 411,60 zł, oprocentowanie zmienne w skali roku 17,49%, całkowity koszt kredytu 50 011,60 zł (w tym: prowizja 7 138,69 zł, odsetki 42 872,91 zł), umowa zawarta na okres 82 miesięcy, 81 miesięcznych rat równych w kwocie 1 249,10 zł, ostatnia rata 1 234,50 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 16.04.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.


1) Wysokość oprocentowania ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku. 
2) RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz.U. 2018.993 t.j. z dnia 2018.05.24).

Kredyt w rachunku płatniczym

(udzielany w PLN)

 

1) RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz.U. 2018.993 t.j. z dnia 2018.05.24).

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 21,36%, całkowita kwota kredytu 5400,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 6447,60 zł, oprocentowanie zmienne 18,40% w skali roku, całkowity koszt kredytu 1047,60 zł (w tym: prowizja 54,00 zł, odsetki 993,60 zł) okres kredytowania 12 miesięcy, przez cały okres kredytowania limit jest w pełni wykorzystany, spłata odsetek – miesięcznie w wysokości 84,39 zł, spłata kapitału jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysokości – 5400,00 zł. Kalkulacja na dzień 19.03.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizji oraz oprocentowaniu dostępne są w placówkach banku oraz na www.santander.pl. Obowiązuje od dnia 19.03.2024 r.

Karty kredytowe: oprocentowanie limitu kredytowego

wysokość oprocentowania na dzień 1.07.2024 r.

 

Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej. Obowiązuje od dnia 1.07.2024 r.
1) Oprocentowanie zmienne, równe stopie odsetek maksymalnych wskazanych w art. 359 § 2¹ kodeksu cywilnego, tj. dwukrotność sumy stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktu procentowego.
2 ) Dla karty Mastercard World Elite obowiązuje oprocentowanie zmienne równe stopie odsetek maksymalnych wskazanych w art.359 § 2¹ kodeksu cywilnego pomniejszonej o 5,01 punktów procentowych.
3) W przypadku wznowienia kart Platinum (BIN 552044) na kartę Visa Platinum lub zmiany karty Platinum (BIN 552044) na kartę innego typu - oprocentowanie wynosi: dla transakcji bezgotówkowych oraz przelewów z rachunku karty kredytowej: 17,50%, dla transakcji gotówkowych: 18,50%.
4) W przypadku wznowienia kart World (BIN 536388) na kartę World Mastercard lub zmiany karty World (BIN 536388) na kartę innego typu - oprocentowanie wynosi: dla transakcji bezgotówkowych oraz przelewów z rachunku karty kredytowej: 17,50%, dla transakcji gotówkowych: 18,50%.
5) RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715).

Wyliczenie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania zostało przeprowadzone przy następujących założeniach:

 • limit kredytowy: 3 400,00 PLN dla kart Visa Silver „Akcja Pajacyk”, 5 800,00 PLN dla kart Mastercard Silver, 11 300,00 PLN dla kart World Mastercard, 15 100,00 PLN dla kart Visa Platinum, 79 900,00 PLN dla kart Mastercard World Elite,
 • limit kredytowy zostaje wykorzystany w całości poprzez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej w dniu zawarcia umowy,
 • data księgowania transakcji na rachunku karty kredytowej jest zgodna z data sporządzenia pierwszego zestawienia operacji,
 • powstałe zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 24 miesięcy,
 • miesięczna spłata zadłużenia wynosi 3% kwoty limitu kredytowego (z wyłączeniem ostatniej spłaty, która jest równa pozostałemu do spłaty saldu zadłużenia) i następuje zawsze w terminie płatności wskazanym na zestawieniach operacji.

ruchomi się w nowym oknie

Spłata ratalna Ratio

(udzielana w PLN)

Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej. Obowiązuje od dnia 01.07.2024 r.

Kredyty hipoteczne

Szczegółowe informacje o kredycie mieszkaniowym i pożyczce hipotecznej z oprocentowaniem okresowo stałym lub zmiennym.

Pobierz PDF:
Oprocentowanie – kredytów hipotecznych

Szczegółowe informacje o oprocentowaniu kont i lokat

Szczegółowe informacje o oprocentowaniu kont i lokat

Pobierz PDF:
Tabela oprocentowania – oferta bieżąca
Tabela oprocentowania – oferta wycofana

Dla wszystkich kont osobistych, kont walutowych oraz kont oszczędnościowych

Stawki oprocentowania są zmienne i podawane w skali roku. Oprocentowanie promocyjne - łączna wartość oprocentowania uwzględniająca oprocentowanie wynikające z umowy rachunku („oprocentowanie standardowe”) oraz z promocji („oprocentowanie bonusowe”):

Kapitalizacja - dla kont osobistych oraz kont oszczędnościowych – miesięczna na koniec miesiąca kalendarzowego, z wyjątkiem Konta oszczędnościowego – Lokata Swobodna, dla którego kapitalizacja odsetek jest dzienna; dla Kont24 walutowych oraz Rachunków a’vista w walutach obcych – roczna na koniec roku kalendarzowego.

*Automatyczne oszczędzanie dotyczy posiadaczy Konta Santander oraz Konta Select. W wyniku decyzji podjętych przez Radę Polityki Pieniężnej obniżyliśmy wysokość stawki oprocentowania podwyższonego, które od dnia 18.08.2020 r. jest równe wysokości stawki oprocentowania standardowego. Zmiana stawek może nastąpić na zasadach określonych w Regulaminie kont dla klientów indywidualnych.

Dla wszystkich lokat terminowych

Stawki oprocentowania są stałe i podawane w skali roku.

Kapitalizacja - dla lokat – po upływie okresu umownego z wyjątkiem Lokaty Rentierskiej (Odsetki płatne co 3 miesiące na rachunek wskazany przez Klienta lub kapitalizowane do salda lokaty).

Lokaty zakładane są dla kwot powyżej 1 000 PLN, 1 000 EUR, 1 000 USD, 500 GBP, 1 500 CHF – za wyjątkiem lokat rentierskich (min 100 000 zł) i lokat negocjowanych (min 20 000 zł). Dla lokaty bonusowej obowiązuje kwota maksymalna w wysokości 100 000 zł

W przypadku zerwania lokaty obowiązuje stopa 0% - z wyjątkiem:

 • Nowej Lokaty Swobodnie Zarabiającej 6-miesięcznej - oprocentowanie wg stawki z dnia otwarcia rachunku lokaty albo z dnia następującego po dniu, w którym zakończył się poprzedni okres umowny, umniejszonej o 0,5 p.p.;
 • Lokaty Dynamicznie Zarabiającej 5-miesięcznej oraz Lokaty Powitalnej 123 – odsetki naliczane są za pełne miesiące trwania lokaty.
 • Lokaty Rentierskiej 18-miesięcznej oraz 30-miesięcznej – oprocentowanie zostanie umniejszone do wysokości 1% za wszystkie pełne okresy kapitalizacji w okresie umownym.
 • Nowej Lokaty Swobodnie Zarabiającej – nowe środki 4-miesięcznej, 12-miesięcznej oraz 24 miesięcznej - oprocentowanie wg stawki z dnia otwarcia rachunku lokaty albo z dnia następującego po dniu, w którym zakończył się poprzedni okres umowny, umniejszonej o 50% (połowa stopy procentowej z dnia otwarcia lub odnowienia);
 • Lokaty Swobodnie Zarabiającej 6-miesięcznej oraz 9-miesięcznej - oprocentowanie wg stawki z dnia otwarcia lokaty lub jej odnowienia;
 • Lokaty Swobodnie Zarabiającej 12-miesięcznej oraz Lokaty Swobodnie Zarabiającej 12-miesięcznej-nowe środki - oprocentowanie wg stawki z dnia otwarcia rachunku lokaty albo z dnia następującego po dniu, w którym zakończył się poprzedni okres umowny, umniejszonej o 0,3 p.p.;
 • Lokaty Dynamicznie Zarabiającej 7-miesięcznej– odsetki naliczane są za pełne miesiące trwania lokaty;
 • Lokaty Rentierskiej o terminie 12, 24, 36-miesięcy – w przypadku zerwania lokaty Bank zmniejszy naliczone odsetki o wartość równą połowie odsetek po opodatkowaniu. Za miesiąc, w którym lokata zostanie zerwana, Bank nie nalicza odsetek, w przypadku gdy odsetki naliczone przed zerwaniem lokaty zostały przekazane na inny rachunek, Bank dokona rozliczenia przez potrącenie z kapitału lokaty.
 • Lokaty Pracującej - wypłata odsetek skapitalizowanych za pełne miesiące oszczędzania.
 • Lokaty 4 Pory Zysku - wypłata odsetek skapitalizowanych za pełne kwartały oszczędzania.
 • Lokaty Plan Premia - wypłata pełnych odsetek.
 • Lokaty Plan 500+ premia - wypłata pełnych odsetek.