Najczęściej wyszukiwane:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) stosowanego od 25 maja 2018 r. informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako: „dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

 • Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?

  Administratorem Państwa danych jest Santander Bank Polska S.A. (dalej jako: „Bank”), z którym można się skontaktować:

  • pisemnie, kierując korespondencję pod adresem: Santander Bank Polska S.A. ul. Robotnicza 11, 53-607 Wrocław,
  • telefonicznie, pod numerem: 1 9999, 781 119 999 (dla dzwoniących z Polski) lub : +48 61 81 1 9999 (dla dzwoniących z zagranicy),
  • e-mailowo, pod adresem: kontakt@santander.pl oraz w inny sposób wskazany na stronie santander.pl.

  Bank wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie, kierując korespondencję pod adresem: Santander Bank Polska S.A. ul. Robotnicza 11, 53-607 Wrocław, z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych” oraz e-mailowo, pod adresem: iod@santander.pl.

  W celu złożenia wniosku i realizacji przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z Bankiem poprzez wskazane w pkt 6 Polityki przetwarzania danych osobowych kanały komunikacji.

 • Dlaczego, po co i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?

  Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych. Robimy to, ponieważ wypełniamy:

  Robimy to, ponieważ wypełniamy:

  • zobowiązania wynikające z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • zadania służące interesowi publicznemu (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

  Co to oznacza?

  a) Dane są przetwarzane w celu wykonywania działalności bankowej, maklerskiej oraz świadczenia innych usług finansowych w ramach realizacji umów zawartych z klientami lub w celu realizacji działań przed zawarciem umowy, które są wykonywane na życzenie klienta.

  b) Jako Bank podlegamy szeregowi zobowiązań prawnych wynikających, np. z ustawy Prawo bankowe, Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Ustawy o usługach płatniczych, ustawodawstwu podatkowemu oraz wymogom regulacyjnym (nałożonym przez instytucje, takie jak: Europejski Bank Centralny, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Komisję Nadzoru Finansowego). Możemy być ponadto zobowiązani do realizacji zadań w interesie publicznym, w szczególności do celów obejmujących przeciwdziałanie przestępstwom, w tym praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W razie konieczności będziemy przetwarzać Państwa dane w celu realizacji wymogów nakładanych przez wyżej wskazane regulacje.

  c) Państwa dane mogą być ponadto przetwarzane do takich celów, jak: ocena zdolności kredytowej, analiza ryzyka kredytowego, weryfikacja tożsamości klientów i osób ich reprezentujących, wypełnianie obowiązków związanych z monitorowaniem i raportowaniem zgodnie z ustawodawstwem podatkowym oraz zarządzaniem ryzykiem w Banku, przeciwdziałanie missellingowi, czyli proponowaniu klientom produktów niedopasowanych do ich potrzeb, ocena poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych.

  Ponadto istotne jest, że:

  • przetwarzamy dane, jeśli zajdzie taka potrzeba, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

   Robimy tak na przykład wtedy, gdy przetwarzamy dane osób działających na rzecz klientów, gdy działamy na rzecz zapobiegania przestępstwom dokonywanym na szkodę banków, instytucji kredytowych, finansowych, pożyczkowych i płatniczych oraz ich klientów, na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Banku; w celu badania satysfakcji klientów, dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, w marketingu bezpośrednim produktów i usług Banku oraz podmiotów z Grupy Santander Bank Polska[1], a także innych podmiotów, na rzecz których Bank świadczy usługi na mocy odrębnych umów, do wewnętrznych celów administracyjnych Banku, takich jak scentralizowane zarządzanie relacjami z klientami i kontrahentami, analiza portfela kredytowego, przygotowanie statystyk i raportowania wewnętrznego Banku oraz w ramach grupy kapitałowej, do której należy Bank.
  • przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), udzielonej w określonych celach (np. przesyłanie danych w ramach Grupy Santander Bank Polska).

  Wskazujemy, iż w dowolnym momencie posiadają Państwo prawo do wycofania udzielonej Bankowi zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingowych (w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących) oraz zgody na kontakt drogą elektroniczną w celach marketingowych (w tym e-mail, SMS, serwis transakcyjny Santander internet i mobile). Ponadto informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 • Komu możemy przekazywać dane?

  Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, w celu wykonania ciążącego na Banku obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

  Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy Banku, Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Biuro Informacji Kredytowej S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. i inne izby rozliczeniowe, Związek Banków Polskich, biura informacji gospodarczej, inne banki, instytucje kredytowe i płatnicze, uczestnicy systemów płatności, uczestnicy rozrachunku papierów wartościowych, firmy inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, podmioty uczestniczące w ofercie publicznej papierów wartościowych i inne instytucje ustawowo upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmioty z Grupy Santander Bank Polska oraz Grupy Santander.

  Dane są przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Banku i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Bankiem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Banku oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy bankowej, zawodowej i ubezpieczeniowej (czyli szczególnych obowiązków ochrony informacji wynikających z odpowiednich przepisów prawa). Do grona podmiotów realizujących zadania w imieniu i na rzecz Banku zaliczają się podmioty świadczące usługi w szczególności z zakresu działalności bankowej i inwestycyjnej, informatyczne (w tym dostawcy informatycznych narzędzi do scentralizowanego zarządzania relacjami z klientami i kontrahentami), agencyjne.

 • Czy Państwa dane zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

  Dane są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej (dalej jako: „państwa trzecie”), w tym w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Państwem a Bankiem, tj. do realizacji zleceń (np. zleceń płatniczych i zleceń kupna lub sprzedaży papierów wartościowych).

  Przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce również po uzyskaniu Państwa zgody. Zgodnie z powyższym, Państwa dane będą przekazywane do państwa trzeciego na podstawie art. 49 ust.1 lit. a oraz art. 49 ust. 1 lit. b RODO.

  Przekazanie danych do państwa trzeciego może także odbywać się z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń wynikających ze stosowania w umowach z odbiorcami standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję (UE) (art. 46 ust. 2 lit. c RODO) oraz z uczestnictwa odbiorców w programie Tarcza Prywatności ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA lub innych decyzji wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 RODO.

  Kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego mogą Państwo uzyskać po zgłoszeniu takiej prośby w Banku poprzez wskazane w pkt 6 Polityki przetwarzania danych osobowych kanały komunikacji. Mogą Państwo również przeglądać wykaz podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności, dostępny pod adresem https://www.privacyshield.gov/list 

 • Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Państwa dane?

  Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2 Polityki przetwarzania danych osobowych tj.:

  • w zakresie realizacji zawartej z Bankiem umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
  • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Bank;
  • w zakresie przetwarzania realizowanego w oparciu o zgodę niezwłocznie po zgłoszeniu przez Państwo żądania usunięcia danych;
  • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
 • Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione?

  Mają Państwo prawo:

  • żądać dostępu do swoich danych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia;
  • wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, dotyczy to również wycofania zgody na kontakt telefoniczny lub kontakt drogą elektroniczną, w celach marketingowych;
  • żądać przeniesienia dostarczonych Bankowi przez Państwo danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od Banku Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawie do przesłania ich innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe. Uprawnienie nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Banku;
   Dla przeniesienia danych z uwagi na inne przepisy prawa, np. ustawy Prawo bankowe, może być wymagane uzyskanie zgody klienta na ujawnienie danych objętych tajemnicą bankową lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami. Wnioski w sprawie realizacji praw klient może składać pisemnie w placówce Banku bądź w drodze korespondencyjnej.
  • wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

  Ponadto mają Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych:

  • z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy Bank przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
  • w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

  W przypadku, gdy chcą Państwo wykonać przysługujące Pani/Panu prawa, prosimy o złożenie stosownego żądania poprzez wybrany kanał kontaktu z Bankiem, tj.: wniosek złożony w drodze korespondencyjnej (adres: Santander Bank Polska S.A. ul. Robotnicza 11, 53-607 Wrocław), w usłudze bankowości elektronicznej, poprzez infolinię bądź w placówce Banku.

  Bank realizując Państwa prawa może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości.

 • Czy mają Państwo obowiązek dostarczyć dane?

  W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Bankiem, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Bankiem. Zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jesteśmy szczególnie zobowiązani do zidentyfikowania Państwa oraz do zebrania i zapisania Państwa danych. Abyśmy mogli spełnić te obowiązki przepisy wymagają dostarczenia Bankowi niezbędnych informacji i dokumentacji oraz niezwłocznego powiadomienia Banku o wszelkich zmianach. Jeśli Państwo nie dostarczą Bankowi niezbędnych informacji i dokumentów, Bank nie będzie mógł zawrzeć ani realizować umów oraz prowadzić obsługi.

 • Skąd pozyskujemy Państwa dane i jakie są ich kategorie?
  • Większość przetwarzanych przez Bank danych pochodzi bezpośrednio od klientów;
  • Część danych może pochodzić, m.in.: z biur informacji gospodarczej, Biura Informacji Kredytowej S.A., Związku Banków Polskich, Systemu Elektronicznego Ksiąg Wieczystych, od podmiotów, którym udzielili Państwo zgody na ich przekazanie, od osób reprezentujących Państwa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa; te źródła dotyczą danych, takich jak: dane identyfikujące klienta, dane kontaktowe, dane socjodemograficzne (np. dane dotyczące zatrudnienia, wykształcenia, stanu cywilnego), dane dotyczące istniejących zobowiązań;
  • Niektóre dane – dotyczy to danych przedsiębiorców – pozyskujemy również z innych źródeł publicznych, tj.: z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach;
  • W przypadku danych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających w inny sposób na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.
 • W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

  Przetwarzanie Państwa danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji. Dotyczy to:

  • Dokonywania oceny zdolności kredytowej na potrzeby zawarcia z Bankiem umowy, gdy ocena opiera się na: danych zadeklarowanych we wniosku o skorzystanie z produktów i usług oferowanych przez Bank; informacjach o Państwu, jakie Bank ma w związku z korzystaniem z produktów i usług; informacjach uzyskanych w toku dokonywania oceny (m.in. pobranych raportów z Biura Informacji Kredytowej S.A., biur informacji gospodarczej oraz międzybankowych list zastrzeżeń). Ocena dokonywana jest na podstawie zdefiniowanego zestawu reguł i algorytmów według opisanego i zatwierdzonego przez Bank procesu badania zdolności kredytowej. Konsekwencją dokonanej oceny jest: automatyczna zgoda na zawarcie umowy, automatyczna odmowa zawarcia umowy lub konieczność podjęcia przez Bank decyzji indywidualnej;
  • Dokonywania oceny spełnienia warunków, od których uzależniona jest możliwość świadczenia przez Bank na rzecz klientów określonych usług, gdy ocena ta dokonywana jest na podstawie posiadanych przez Bank danych dotyczących aktywnego korzystania z określonych usług, posiadania wpływów środków pieniężnych na rachunki bankowe lub też utrzymywania na rachunkach lub posiadania w produktach inwestycyjnych określonego salda aktywów. Warunki określane są każdorazowo w dokumentacji związanej z daną usługą, np. umowie, regulaminie czy zasadach związanych z ich świadczeniem. Konsekwencją dokonanej oceny są: automatyczna zgoda na świadczenie usług, automatyczna odmowa świadczenia usług lub konieczność podjęcia przez Bank decyzji indywidualnej;
  • Dokonywania oceny ryzyka prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i innych przestępstw, gdy ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zawartych w dokumentach przedstawionych przy zawieraniu umowy lub złożeniu zlecenia przeprowadzenia transakcji, na podstawie ustalonych kryteriów (ekonomicznego, geograficznego, przedmiotowego, behawioralnego). Konsekwencją dokonanej oceny jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka; kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować automatyczną blokadą i nienawiązaniem relacji. W kontekście tej oceny prowadzone są analizy danych (np. dotyczących transakcji płatniczych), które służą również Państwa bezpieczeństwu.

  Informujemy, że w przypadkach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, przysługuje Państwu prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony pracownika Banku, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji. Prawa te odnoszą się do decyzji, które są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Państwem a Bankiem bądź opierają się na Pani/Pana wyraźnej zgodzie.

  Ponadto Państwa dane mogą przetwarzane na częściowo zautomatyzowanej podstawie w celu oceny pewnych aspektów osobistych (profilowanie). Dotyczy to zapewnienia Państwu dostosowanych informacji dotyczących produktów, w realizacji których wspieramy się instrumentami analitycznymi, zapewniającymi Bankowi odpowiedni poziom komunikacji (np. badania rynkowe, czy opinii publicznej). I tak, przykładowo oceny dokonywane są w oparciu o następujące czynniki: poziom dochodu, wydatki, istniejące zobowiązania, zawód, czas trwania zatrudnienia etc. W takich przypadkach przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim.

 • Przekazywanie danych do Biura Informacji Kredytowej.

  Państwa dane mogą być przekazywane przez Bank do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „BIK”). Wynika to z art. 105 ust. 1 pkt 1c oraz art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Z tego powodu BIK – obok Banku – staje się administratorem Państwa danych. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania danych przez BIK:

  a) Administratorem danych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa.

  b) Z BIK można się kontaktować: poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl lub pisemnie (Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). W BIK wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

  c) Dane będą przetwarzane przez BIK w celach:

  • wykonywania czynności bankowych, w szczególności oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy Prawa bankowego;
  • statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnych osób fizycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych wynikający z przepisów Prawa bankowego;
  • stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego – podstawą przetwarzania danych jest przepis Prawa bankowego;
  • rozpatrywania Państwa potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.

  d) BIK przetwarza następujące kategorie Państwa danych:

  • dane identyfikujące osobę: PESEL/NIP, imię, nazwisko, dane dotyczące dokumentów tożsamości, nazwisko rodowe, nazwisko panieńskie matki, imię ojca, imię matki, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo;
  • dane adresowe i teleadresowe,
  • dane socjo-demograficzne: informacje o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności gospodarczej, wykształcenie, dochody i wydatki, stan cywilny, liczba osób w gospodarstwie domowym, ustrój majątkowy małżonków;
  • dane dotyczące zobowiązania: źródło zobowiązania, kwota i waluta, numer i stan rachunku, data powstania zobowiązania, warunki spłaty zobowiązania, cel finansowania, zabezpieczenie prawne i przedmiot zabezpieczenia, przebieg realizacji zobowiązania, stan zadłużenia z tytułu zobowiązania na dzień wygaśnięcia zobowiązania, data wygaśnięcia zobowiązania, przyczyny niewykonania zobowiązania lub dopuszczenia się zwłoki, o której mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, przyczyny wygaśnięcia zobowiązania, informacja o upadłości konsumenckiej, decyzja kredytowa i dane dotyczące wniosków kredytowych.

  e) BIK pozyskuje Państwa dane z Banku. Informacja o upadłości konsumenckiej przetwarzana w BIK może pochodzić z Banku oraz z Monitora Sądowego i Gospodarczego.

  f) Państwa dane będą przetwarzane przez BIK w celu:

  • wykonywania czynności bankowych, w szczególności dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego – przez okres trwania Państwa zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, przy czy w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania;
  • stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego – przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania; a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym że dane te będą udostępnianie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania;
  • stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania;
  • statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 10 lat od jego przekazania;
  • rozpatrywania reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Państwa potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.

  g) Państwa dane mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego, a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych, oraz innym podmiotom współpracującym z BIK, o ile taki podmiot dysponuje Państwa zgodą. Państwa dane mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK.

  h) Prawa, jakie Państwu przysługują wobec BIK do ochrony Państwa danych, opisane są w pkt 6 Polityki przetwarzania danych osobowych.

Dokumenty

Polityka przetwarzania danych osobowych
19 Czerwiec 2019 r.
346.7 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Personal Data Processing Policy
19 Czerwiec 2019 r.
355.8 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Polityka przetwarzania danych osobowych podmiotów gospodarczych pozyskanych ze źródeł powszechnie dostępnych
14 Maj 2019 r.
75.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Inspektor ochrony danych

Marek Malinowski
e-mail: iod@santander.pl

Formularz do usuwania danych osobowych osób niebędących klientami Santander Bank Polska S. A.

[1] Grupa Santander Bank Polska oznacza Santander Bank Polska S.A. oraz podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie, w tym podmioty utworzone w przyszłości. Lista podmiotów znajduje się na stronie santander.pl.