Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

Inspektor ochrony danych

Magdalena Zielińska
Formularz do kontaktu

Z tego dokumentu dowiedzą się Państwo, po co zbieramy Państwa dane i co z nimi robimy. 

 • Administratorem Państwa danych jest Santander Bank Polska S.A. Mogą Państwo się z nami kontaktować: 

  a) listownie – Santander Bank Polska S.A., al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, 

  b) telefonicznie – 1 9999 (z Polski) lub +48 61 81 1 9999 (z zagranicy), opłata jest zgodna z taryfą Państwa operatora,

  c) pocztą elektroniczną  – kontakt@santander.pl,

  d) w inny sposób, który wskazujemy na santander.pl.

  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. To osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować w sprawie ochrony danych.

  Mogą to Państwo robić:

  a) listownie – Santander Bank Polska S.A., ul. Kolorowa 10,  60-198 Poznań, z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych”

  b) pocztą elektroniczną – iod@santander.pl.

  W pkt 7 znajdą Państwo informacje, jak złożyć wniosek, aby skorzystać ze swoich praw.

 • Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz polskimi przepisami, które dotyczą ochrony danych.

  Przez przetwarzanie rozumiemy operację lub zestaw operacji , które są wykonywane na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

   Państwa dane możemy przetwarzać:

  1. aby zawierać lub wykonywać umowy zawarte z Państwem lub z Państwa udziałem lub
  2. aby wypełniać obowiązki prawne lub
  3. w celu wynikającym z naszego prawnie uzasadnionego interesu lub
  4. aby wykonywać zadania, które służą interesowi publicznemu lub
  5. na podstawie Państwa zgody.
 • 1. Dane przetwarzamy, aby prowadzić działalność bankową i maklerską oraz świadczyć inne usługi finansowe, zanim zawrzemy z Państwem umowę lub gdy już ją realizujemy.

  2. Dane przetwarzamy też, gdy wywiązujemy się z licznych obowiązków, które nakłada na nas prawo. Wskazują je m.in.: ustawa Prawo bankowe, ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu czy regulacje takich instytucji, jak: Europejski Bank Centralny, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Komisja Nadzoru Finansowego.

  3. Państwa dane możemy przetwarzać, w szczególności aby: 

  a). weryfikować tożsamość Państwa lub osób, które Państwa reprezentują,

  b). oceniać Państwa zdolność kredytową,

  c). analizować ryzyko kredytowe,

  d). przyjmować zabezpieczenia dla naszych wierzytelności, 

  e). wypełniać obowiązki podatkowe, m.in. monitorować i raportować zgodnie z prawem podatkowym, 

  f). właściwie zarządzać ryzykiem,

  g). przeciwdziałać missellingowi, czyli nie proponować Państwu produktów, które są niedopasowane do Państwa potrzeb,

  h). oceniać poziom Państwa wiedzy o inwestowaniu w instrumenty finansowe.

  4. W określonych sytuacjach przetwarzamy Państwa dane do celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów – naszych lub trzeciej strony, co służy naszej działalności biznesowej. Robimy to np.:

  a). aby ustalić roszczenia, dochodzić ich lub bronić,

  b). aby badać, czy są Państwo zadowoleni z naszych usług i produktów,

  c). w celach marketingu bezpośredniego, produktów i usług – naszych, podmiotów z Grupy Santander Bank Polska oraz innych podmiotów, na rzecz których świadczymy usługi i oferujemy produkty,

  d). do naszych celów administracyjnych, np. abyśmy mogli w jednym miejscu zarządzać relacjami z Państwem i naszymi kontrahentami, analizować portfel kredytowy, przygotowywać statystyki i raporty na swój użytek:

  e). aby umożliwić  Państwu działanie na rzecz naszych klientów lub w ich imieniu,

  f). gdy korzystamy z monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa,

  g). aby w oparciu o zrealizowane transakcje płatnicze obliczać Państwa indywidualny ślad węglowy, w tym aby tworzyć raporty lub statystyki dotyczące wpływu na środowisko, prezentować je Państwu oraz dawać wskazówki nakierowane na optymalizację indywidualnego wpływu na środowisko. Zależy nam na zrównoważonym i społecznie odpowiedzialnym rozwoju, a wyliczanie śladu węglowego to działanie non-profit na rzecz środowiska naturalnego.

  5. Przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody. Udzielają jej nam Państwo w określonych celach. Zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie. 

   

 • Możemy udostępnić Państwa dane takim odbiorcom, jak:

  a) nasi upoważnieni pracownicy, 

  b) Komisja Nadzoru Finansowego, 

  c) Generalny Inspektor Informacji Finansowej i Ministerstwo Finansów, 

  d) Biuro Informacji Kredytowej S.A., 

  e) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., 

  f) Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. i inne izby rozliczeniowe, 

  g) Związek Banków Polskich, 

  h) biura informacji gospodarczej, 

  i) inne banki, instytucje kredytowe i płatnicze, uczestnicy systemów płatności, uczestnicy rozrachunku papierów wartościowych, firmy inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, podmioty, które publicznie oferują papiery wartościowe, 

  j) inne instytucje ustawowo upoważnione do tego, aby odbierać Państwa dane na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

  k) podmioty z Grupy Santander Bank Polska oraz Grupy Santander, 

  Przez Grupę Santander Bank Polska rozumiemy Santander Bank Polska S.A. oraz podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie, w tym podmioty utworzone w przyszłości. Lista podmiotów znajduje się na stronie https://www.santander.pl/o-banku/o-nas

  Przez Grupę Santander rozumiemy  uniwersalną grupę bankową z siedzibą w Hiszpanii. Więcej na https://www.santander.pl/o-banku/grupa-santander

  l) podmioty, które przetwarzają dane na nasze zlecenie, i ich upoważnieni pracownicy, przy czym takie podmioty przetwarzają dane:

  • na podstawie umowy z nami i wyłącznie na nasze polecenie oraz 
  • pod warunkiem że zachowają tajemnicę bankową, zawodową i ubezpieczeniową. 

  Są to głównie podmioty, które świadczą usługi bankowe, inwestycyjne, informatyczne i agencyjne.

 • Państwa dane możemy przekazywać odbiorcom w krajach poza EOG – w tzw. państwach trzecich, w tym USA – w następujących sytuacjach:

  a) jeżeli jest to niezbędne, abyśmy wykonali umowę, którą zawarliśmy z Państwem, np. gdy realizujemy przelew czy na Państwa zlecenie kupujemy lub sprzedajemy papiery wartościowe,

  b) gdy uzyskamy na to Państwa zgodę,

  c) gdy Komisja (UE) stwierdzi, że państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony,

  d) gdy zapewnione są odpowiednie zabezpieczenia poprzez zawarcie w umowie z odbiorcą danych standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję (UE), i pod warunkiem, że w państwie trzecim Państwa prawa związane z ochroną danych są egzekwowalne, i że przysługują Państwu skuteczne środki ochrony prawnej. 

  Mogą Państwo otrzymać kopię swoich danych, które przekazujemy do państwa trzeciego. W pkt 7 piszemy, jak zgłosić nam prośbę o tę kopię. 

 • Państwa dane będziemy przetwarzać tak długo, jak to jest konieczne. Zależy to od tego, w jakim celu je przetwarzamy. Będziemy to robić: 

  a) aby wykonywać umowę, którą zawarliśmy z Państwem – aż skończymy ją realizować, a po tym czasie, aby realizować nasze ewentualne roszczenia lub bronić się przed ewentualnymi roszczeniami – z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów prawa

  b) aby wypełniać nasze zobowiązania prawne związane z tym, że prowadzimy działalność i realizujemy umowy, które zawarliśmy – aż wypełnimy te zobowiązania,

  c) dopóki będziemy mieć prawnie uzasadniony interes, by przetwarzać te dane, lub do czasu, gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec takiego przetwarzania, jeśli nie istnieją prawnie uzasadnione podstawy, abyśmy nadal przetwarzali dane,

  d) aby przetwarzać dane na podstawie Państwa zgody – aż wycofają Państwo swoją zgodę. 

 • Mają Państwo prawo: 

  a) uzyskać dostęp do swoich danych, sprostować je, a także żądać, abyśmy ograniczyli ich przetwarzanie lub je usunęli;

  b) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych: 

  • gdy są Państwo w szczególnej sytuacji, a my przetwarzamy, w tym profilujemy, dane do celów, które wynikają z naszych prawnie uzasadnionych interesów, 
  • gdy robimy to w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilujemy, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim

  c) wycofać w dowolnym momencie swoją zgodę na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim jej Państwo udzielili. Jednak to, że ją Państwo wycofają, nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Państwa zgody, zanim ją Państwo wycofali. Dotyczy to również wycofania zgody na kontakt telefoniczny lub kontakt drogą elektroniczną, w celach marketingowych. Informujemy, że wycofanie udzielonej zgody lub zgód nie jest równoznaczne z wniesieniem sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, zaprzestanie przetwarzania danych w tych celach wymaga wniesienia sprzeciwu (zgodnie z pkt 7b powyżej);

  d) przenieść dane, które nam Państwo dostarczyli, a które my przetwarzamy na podstawie Państwa zgody lub aby zawrzeć i wykonywać umowę. Przeniesienie polega na tym, że zapisujemy te dane i je Państwu przekazujemy. Dane zapisujemy w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, który nadaje się do odczytu maszynowego. Na Państwa żądanie możemy przesłać je innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo do przeniesienia nie dotyczy danych, które stanowią naszą tajemnicę przedsiębiorstwa; 

  Do przeniesienia danych możemy potrzebować Państwa upoważnienia na ujawnienie informacji stanowiących tajemnicą bankową.

  Zrealizujemy Państwa prawa na Państwa wniosek. Mogą go nam Państwo przekazać:

  • pocztą – Santander Bank Polska S.A. ul. Kolorowa 10, 60-198  Poznań lub al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa,
  • w usłudze bankowości elektronicznej, 
  • telefonicznie – 1 9999 (z Polski) lub +48 61 81 1 9999 (z zagranicy), opłata jest zgodna z taryfą Państwa operatora,
  • w naszej placówce,
  • pocztą elektroniczną  - iod@santander.pl

  Gdy będziemy realizować Państwa prawa, możemy potrzebować od Państwa dodatkowych informacji niezbędnych do tego, aby potwierdzić Państwa tożsamość; 

  e) wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z RODO. 

 • Jeśli nie podadzą nam Państwo swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy i jej realizować. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do tego, aby zawrzeć z nami umowę i ją realizować. W takiej sytuacji mamy obowiązek zidentyfikować Państwa oraz zebrać i zapisać Państwa dane. Taki obowiązek nakładają na nas m.in. przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

  1. Większość danych, które przetwarzamy, mamy bezpośrednio od Państwa.
  2. Część Państwa danych może pochodzić m.in.: z biur informacji gospodarczej, Biura Informacji Kredytowej S.A., Związku Banków Polskich, Systemu Elektronicznego Ksiąg Wieczystych, od podmiotów, którym udzielili Państwo zgody na ich przekazanie, i od osób reprezentujących Państwa na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa. Z tych źródeł mamy takie dane, jak: dane identyfikujące Państwa, dane kontaktowe, dane socjodemograficzne (czyli np. o zatrudnieniu, wykształceniu, stanie cywilnym), dane o Państwa zobowiązaniach.
  3. Jeśli są Państwo przedsiębiorcami, niektóre Państwa dane pozyskujemy z innych źródeł publicznych, jak: Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej czy podobne źródła w innych krajach, oraz od podmiotów prywatnych, które zbierają i udostępniają informacje o przedsiębiorcach. 
  4. Dane osób – które Państwa reprezentują lub działają na Państwa rzecz – pozyskujemy z tych samych źródeł co Państwa dane, a także od Państwa.  
 • 1)   Gdy przetwarzamy Państwa dane, możemy podejmować zautomatyzowane decyzje. 

  2)   W ten sposób oceniamy: 

    a)  zdolność kredytową, gdy zawieramy z Państwem umowę;  Analizujemy wtedy: 

  • dane z wniosku, który składają Państwo, kiedy chcą Państwo skorzystać z naszych produktów i usług, lub
  • informacje, jakie mamy o Państwu dlatego, że korzystają Państwo z naszych produktów i usług, lub
  • informacje, które zebraliśmy podczas oceny m.in. raportów z Biura Informacji Kredytowej S.A., biur informacji gospodarczej oraz międzybankowych list zastrzeżeń. 

  Do takiej oceny stosujemy zestaw reguł i algorytmów, które opracowaliśmy, aby jak najlepiej badać zdolność kredytową. W efekcie oceny automatycznie zgadzamy się albo nie zgadzamy zawrzeć z Państwem umowę, albo podejmujemy indywidualną decyzję;

    b)  czy spełniają Państwo warunki, abyśmy mogli świadczyć Państwu określone usługi;  Analizujemy wtedy:

  • jak aktywnie korzystają Państwo z określonych usług, 
  • jakie środki wpływają na Państwa konta, 
  • jakie środki mają Państwo na kontach lub jakie jest saldo Państwa aktywów w produktach inwestycyjnych.

  Warunki te określamy każdorazowo w dokumentach, które dotyczą danej usługi, np. umowie, regulaminie czy zasadach świadczenia tej usługi. W efekcie oceny automatycznie zgadzamy się albo nie zgadzamy świadczyć Państwu usługę, albo podejmujemy indywidualną decyzję;

    c)  ryzyko prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i innych przestępstw;

  W ocenie bierzemy wtedy pod uwagę dane z dokumentów, które udostępnili nam Państwo, kiedy zawierali Państwo umowę lub zlecali transakcję. Oceniamy to ryzyko na podstawie ustalonych kryteriów: ekonomicznego, geograficznego, przedmiotowego, behawioralnego. Analizujemy też dane, np. te, które dotyczą transakcji płatniczych, aby zapewnić bezpieczeństwo również Państwu.

  W efekcie automatyczne przypisujemy Państwa do grupy ryzyka. Gdy jest to grupa ryzyka, którego nie akceptujemy, może zadziałać automatyczna blokada i nie nawiążemy z Państwem relacji.

  3)   Gdy automatycznie podejmujemy decyzje, mają Państwo prawo:

   a)  skorzystać z interwencji naszego pracownika, 

   b)  wyrazić własne stanowisko i 

   c)  zakwestionować taką decyzję. 

  Dotyczy to decyzji, które:

   są niezbędne, abyśmy mogli zawrzeć z Państwem umowę lub ją wykonać, albo  opierają się na Państwa wyraźnej zgodzie.

  4)   Możemy też przetwarzać Państwa dane częściowo automatycznie, gdy profilujemy. Robimy to, np. aby przekazywać Państwu informacje o produktach dostosowanych do Państwa potrzeb. Korzystamy wtedy z takich instrumentów analitycznych, jak badania rynkowe czy badania opinii publicznej. Gdy przetwarzamy Państwa dane w tym celu, bierzemy po uwagę np. poziom dochodu, wydatki, zobowiązania, wykonywany zawód, czas zatrudnienia. itp.

 • Państwa dane możemy przekazywać do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego  77a, 02-679 Warszawa (dalej: BIK). Jeśli to zrobimy, BIK – obok nas – stanie się administratorem Państwa danych.

  Przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez BIK.

  Administrator danych 

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa (BIK)

  Dane kontaktowe Z BIK można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl, lub pisemnie (Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). W BIK wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

  Pani/Pana dane będą przetwarzane przez BIK w celach:

  • oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy Prawa bankowego;
  • statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnych osób fizycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych wynikający z przepisów Prawa bankowego;
  • w celu stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego – podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis Prawa bankowego;
  • w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.
  Kategorie przetwarzanych danych

  BIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:

  • dane identyfikujące osobę: PESEL/NIP, imię, nazwisko, dane dotyczące dokumentów tożsamości, nazwisko rodowe, nazwisko panieńskie matki, imię ojca, imię matki, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo;
  • dane adresowe i teleadresowe,
  • dane socjo-demograficzne: informacje o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności gospodarczej, wykształcenie, dochody i wydatki, stan cywilny, liczba osób w gospodarstwie domowym, ustrój majątkowy małżonków;
  • dane dotyczące zobowiązania: źródło zobowiązania, kwota i waluta, numer i stan rachunku, data powstania zobowiązania, warunki spłaty zobowiązania, cel finansowania, zabezpieczenie prawne i przedmiot zabezpieczenia, przebieg realizacji zobowiązania, stan zadłużenia z tytułu zobowiązania na dzień wygaśnięcia zobowiązania, data wygaśnięcia zobowiązania, przyczyny niewykonania zobowiązania lub dopuszczenia się zwłoki, o której mowa w art. 105a ust. 3 ustawy, przyczyny wygaśnięcia zobowiązania, informacja o upadłości konsumenckiej, decyzja kredytowa i dane dotyczące wniosków kredytowych.
  Źródło pochodzenia danych 

  BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Banku.

  Informacja o upadłości konsumenckiej przetwarzana w BIK może pochodzić z Banku oraz z Monitora Sądowego i Gospodarczego.
  Okres przez który dane będą przetwarzane

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK:

  • dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, przy czy w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym, że dane te będą udostępnianie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania;
  • dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania;
  • dla celów statystycznych i analiz – przez okres nie dłuższy niż okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w powyższych punktach;
  • dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.
  Odbiorcy danych

  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art.

  105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego, a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych, oraz innym podmiotom współpracującym z BIK, o ile taki podmiot dysponuje Pani/Pana zgodą. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK.
  Prawa osoby, której dane dotyczą

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Dokumenty

Formularz do usuwania danych osobowych osób niebędących klientami Santander Bank Polska S. A.

Czy jesteś klientem Santander Bank Polska S.A. i podałeś powyższe dane do kontaktu z Bankiem?:

[1] Grupa Santander Bank Polska oznacza Santander Bank Polska S.A. oraz podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie, w tym podmioty utworzone w przyszłości. Lista podmiotów znajduje się na stronie santander.pl.