Fundusze inwestycyjne

Fundusze Inwestycyjne Santander TFI

Inwestowanie w fundusze otwarte jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które chcą inwestować swoje pieniądze, ale wolą powierzyć to zadanie ekspertom.

Zakup funduszy sfinalizują Państwo w Santander internet lub w oddziale ze swoim doradcą Private Banking.

Więcej

 

Oferta TFI współpracujących z Santander Private Banking

Fundusze inwestycyjne otwarte 

Za pośrednictwem Santander Private Banking mają Państwo również dostęp do ponad 700 funduszy inwestycyjnych polskich i zagranicznych zarządzanych przez 14 renomowanych międzynarodowych instytucji finansowych. Tak szeroka oferta inwestycyjna daje swobodę doboru funduszy zgodnie z własnymi preferencjami oraz pozwala na realizację zróżnicowanych planów inwestycyjnych.

Santander NAVI

Dla jeszcze większej wygody stworzyliśmy platformę informacyjną funduszy inwestycyjnych

 

 • Santander NAVI daje dostęp do:

  • informacji o TFI i o produktach,
  • notowań i wyników,
  • prezentacji funduszy na tle grupy porównawczej,
  • porównania wyników kilku funduszy w określonym czasie ich działalności,
  • opisów polityk inwestycyjnych czy wysokości opłat,
  • dokumentów i regulacji.
 • Nabywanie funduszy inwestycyjnych z Santander NAVI jest wyjątkowo proste – można zbudować własny model alokacji aktywów lub wybrać z kilku zaproponowanych.

  Zakup funduszy sfinalizują Państwo w Santander internet lub w oddziale ze swoim doradcą Private Banking. 

  Informacje o zasadach obsługi zleceń, Administratorach Danych oraz dostępności funduszy są zawarte w Nocie Prawnej na platformie Santander NAVI.

Santander NAVI

Poznaj ofertę dostępnych funduszy inwestycyjnych.

Dokumenty

Umowa o przyjmowanie i przekazywanie zleceń
21 Marzec 2019 r.
463.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń
1 Grudzień 2020 r.
339.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta
16 Maj 2020 r.
208.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacja dla klienta
1 Grudzień 2020 r.
496.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

9 listopada 2018 r. Santander Bank Polska S.A. przejął wydzieloną część Deutsche Bank Polska S.A. Od tego dnia obsługa funduszy inwestycyjnych wskazanych na platformie internetowej Santander Navi jest świadczona we wskazanych oddziałach Santander Bank Polska S.A., zgodnie z listą:

Lista oddziałów Santander Bank Polska S.A., w których jest świadczona obsługa funduszy inwestycyjnych wskazanych na platformie internetowej Santander Navi
5 Marzec 2021 r.
644.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Dokumenty Santander FIO i Santander Prestiż SFIO

  • Kluczowe informacje dla inwestorów
  • Prospekt informacyjny
  • Tabela opłat
  • Regulaminy
  • Informacja dla klienta Santander Prestiż SFIO

Dokumenty i regulaminy

Kontakt

Aby skorzystać z naszych usług lub poznać więcej szczegółów, prosimy o kontakt telefoniczny z bankierem prywatnym.

Zamów rozmowę

Formularz kontaktowy

Biura Private Banking

Tu znajdziesz informacje o ofercie funduszy inwestycyjnych dla klientów Select.

Tu znajdziesz informacje o ofercie funduszy inwestycyjnych dla klientów Indywidualnych.

 

W związku z planowanym przez Bank zaprzestaniem współpracy w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych poniższych towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI):

 • Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna – z dniem 24.04.2019
 • Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (w tym IKE i PSO) – z dniem 30.04.2019
 • Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (subfundusze DB Fund i Novo) – z dniem 31.05.2019
 • PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna – z dniem 31.10.2020

aktywa ulokowane we wskazanych TFI, z dniem zakończenia współpracy, nie będą widoczne w systemach transakcyjnych banku a obsługa dyspozycji będzie możliwa tylko za pośrednictwem sieci dystrybucji danego TFI.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami infolinii TFI:

 

Santander Bank Polska S.A. jest dystrybutorem jednostek uczestnictwa Funduszy Santander FIO i Santander Prestiż SFIO zarządzanych przez Santander TFI S.A. Nabywanie i zbywanie jednostek uczestnictwa wskazanych funduszy inwestycyjnych jest możliwe po uprzednim zawarciu z bankiem stosownej umowy (zasady świadczenia usługi określa regulamin dostępny tutaj). Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Dane finansowe dotyczące Funduszy oraz czynniki ryzyka znajdują się w kluczowych informacjach dla inwestorów (KIDI) oraz prospektach informacyjnych dostępnych na stronie Santandertfi.pl. Rodzaje i wysokość opłat obowiązujących w Funduszach Santander znajdują się w tabeli opłat zamieszczonych na stronie SantanderTFI.pl. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym Funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Klasyfikacja subfunduszy jest uzależniona od parametrów wskazanych przez Santander TFI S.A. w KIDI oraz prospekcie informacyjnym. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej czy rekomendacji, ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie może być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Santander TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). Fundusze inwestycyjne nie są objęte systemem gwarantowania, o którym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 26 listopada 2010 r. pod numerem RFi 589. Fundusz ma siedzibę w Poznaniu, plac Władysława Andersa 5, działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest zarządzany przez Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 5 listopada 2010 roku pod numerem RFi 578. Fundusz ma siedzibę w Poznaniu, plac Władysława Andersa 5, działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest zarządzany przez Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 

Rozwiń

Santander Navi to platforma informacyjna, gdzie znajdziecie Państwo informacje na temat funduszy inwestycyjnych, których Santander[JD2]  Bank Polska S.A. jest dystrybutorem.
Przed rozpoczęciem korzystania z Santander Navi prosimy o zapoznanie się z notą prawną, która zawiera ważne informacje dla klientów. Nota prawna dostępna jest na górnym pasku menu.

Informacje zawarte w Santander Navi nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Poszczególne instrumenty finansowe (jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, zwane dalej oraz w Santander Navi łącznie „jednostkami uczestnictwa”), wybierane przez Klienta z listy funduszy nie są przez Santander Bank Polska S.A. (zwanego dalej „Bankiem”) weryfikowane pod kątem ich zgodności z indywidualną sytuacją danego Klienta. Informacje zawarte w Santander Navi nie stanowią rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych lub ich emitentów lub rekomendacji nabycia czy zbycia jednostek uczestnictwa jakiegokolwiek funduszu inwestycyjnego lub funduszu zagranicznego (zwanych dalej łącznie „funduszami” lub „funduszami inwestycyjnymi”).

Santander Bank Polska S.A. jest dystrybutorem jednostek uczestnictwa funduszy, które są dostępne w Santander Navi.
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Klient powinien zapoznać się z regulacjami funduszu, w szczególności takimi jak: Kluczowe informacje dla inwestorów, prospekt informacyjny, który m.in. zawiera dane finansowe subfunduszu i opis czynników ryzyka. Regulacje dostępne są w Santander Navi po kliknięciu w nazwę funduszu.

Nabywanie jednostek uczestnictwa może wiązać się z poniesieniem opłat, Klient powinien wziąć pod uwagę Tabele opłat danego funduszu oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Tabele opłat funduszy dostępne są w Santander Navi po kliknięciu w nazwę danego funduszu.

Informacje przedstawione w Santander Navi mają wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny (z zastrzeżeniem dokumentów regulacyjnych funduszu) i nie mogą być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w jednostki uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Fundusze nie gwarantują realizacji celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Prezentowana wartość jednostek uczestnictwa wyrażona jest w PLN/USD/EUR/GBP/CHF, dlatego klient powinien wziąć pod uwagę, że ewentualne zyski mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu na skutek zmian kursu walutowego.

Historyczne wyniki poszczególnych funduszy prezentowane w Santander Navi odnoszą się do przeszłości i wyniki osiągnięte przez poszczególne fundusze w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. W celu nabycia za pośrednictwem Banku jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego wybranego przez Klienta w wyniku korzystania
z Santander Navi konieczne jest uprzednie zawarcie z Bankiem umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (regulamin usługi dostępny jest na stronach internetowych Santander Bank Polska S.A. oraz w oddziałach Banku).

Informacje uzyskiwane przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego z Santander Navi są ważne wyłącznie w momencie ich sporządzenia przez Bank. W przypadku ponownego skorzystania przez Klienta z Santander Navi treść informacji uzyskanych przez Klienta w jej wyniku może się różnić – przy czym Bank nie ma obowiązku aktualizowania informacji przekazanych Klientowi w ramach Santander Navi.

Przedmiotem Santander Navi są wyłącznie instrumenty finansowe (jednostki uczestnictwa) pozostające aktualnie w ofercie Banku, czyli dostępne do nabycia lub odkupieniaprzez Klienta za pośrednictwem Banku jako dystrybutora.
W odniesieniu do poszczególnych funduszy występują ograniczenia nabywania lub zbywania jednostek uczestnictwa, w szczególności podmiotowe lub terytorialne. Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentacji poszczególnych funduszy.
W odniesieniu do jednostek Bank pełni rolę podmiotu przyjmującego i przekazującego zlecenia nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa do właściwych funduszy. Bank nie odpowiada za zobowiązania funduszy wynikające z jednostek uczestnictwa.

Fundusze inwestycyjne nie są objęte systemem gwarantowania, o którym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Dostawcą danych dotyczących poszczególnych funduszy, w tym wyników osiągniętych w przeszłości oraz Rankingu wg Analiz Online jest Analizy Online S.A.