Fundusze inwestycyjne

Wyselekcjonowane fundusze zarządzane przez krajowe
i zagraniczne towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Fundusze Inwestycyjne Santander TFI

Inwestowanie w fundusze otwarte jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które chcą inwestować swoje pieniądze, ale wolą powierzyć to zadanie ekspertom.

 • Szeroki wybór

  Klientom Santander Private Banking umożliwiamy inwestowanie pieniędzy w fundusze inwestycyjne m.in. zarządzane przez Santander TFI. W subfunduszach Santander FIO udostępniamy również inwestowanie w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE).

 • Zróżnicowana oferta

  Fundusze Santander to szeroki wybór subfunduszy reprezentujących zróżnicowane strategie inwestycyjne pod kątem klasy aktywów oraz potencjalnego zysku i ryzyka. Zostały one sklasyfikowane w 4 kategorie subfunduszy: Dłużne, Mieszane, Absolutnej stopy zwrotu i Akcyjne.

Zakup funduszy sfinalizują Państwo w Santander internet lub w oddziale ze swoim doradcą Private Banking.

Więcej Uruchomi się w nowym oknie

 

Oferta TFI współpracujących z Santander Private Banking

Fundusze inwestycyjne otwarte 

Za pośrednictwem Santander Private Banking mają Państwo również dostęp do ponad 700 funduszy inwestycyjnych polskich i zagranicznych zarządzanych przez 13 renomowanych międzynarodowych instytucji finansowych. Tak szeroka oferta inwestycyjna daje swobodę doboru funduszy zgodnie z własnymi preferencjami oraz pozwala na realizację zróżnicowanych planów inwestycyjnych.

Zapraszamy do rozmowy na temat oferty Santander Private Banking

Naszą ofertę kierujemy do klientów, którzy zgromadzą w naszym banku aktywa min. 1 mln złotych (lub równowartość tej kwoty w walucie wymienialnej)

 

Prosimy o wybór formy kontaktu

Pracujemy w dni robocze od 9:00 do 17:00

 • Wypełnij formularz kontaktowy

  Oddzwonimy

   

 • Zostań naszym
  klientem

  Zadzwoń

   

  22 782 91 22

Tu znajdziesz informacje o ofercie funduszy inwestycyjnych dla klientów Select.

Tu znajdziesz informacje o ofercie funduszy inwestycyjnych dla klientów Indywidualnych.

 

W związku z planowanym przez Bank zaprzestaniem współpracy w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych poniższych towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI):

 • Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna – z dniem 24.04.2019
 • Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (w tym IKE i PSO) – z dniem 30.04.2019
 • Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (subfundusze DB Fund i Novo) – z dniem 31.05.2019
 • PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna – z dniem 31.10.2020

aktywa ulokowane we wskazanych TFI, z dniem zakończenia współpracy, nie będą widoczne w systemach transakcyjnych banku a obsługa dyspozycji będzie możliwa tylko za pośrednictwem sieci dystrybucji danego TFI.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami infolinii TFI:

 

Fundusze inwestycyjne Santander

Jesteśmy dystrybutorem jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (zwanych dalej jednostkami uczestnictwa). Listę tych funduszy inwestycyjnych (zwanych dalej fundusze) udostępniamy na stronie santander.pl. Możesz nabywać i zbywać jednostki uczestnictwa wskazanych funduszy po uprzednim zawarciu z nami stosownej umowy (zasady świadczenia usługi określa regulamin).

Wartość aktywów netto niektórych funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre fundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Musisz liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Wartość jednostek uczestnictwa jest wyrażona w walucie właściwej dla danego funduszu. Dlatego weź pod uwagę, że ewentualne zyski mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu na skutek zmian kursu walutowego. Niektóre fundusze inwestycyjne otwarte mogą prowadzić działalność jako fundusze powiązane.

Dane finansowe dotyczące funduszy, czynniki ryzyka oraz rodzaje i wysokość opłat znajdują się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID), prospektach informacyjnych i tabeli opłat, które udostępniamy na santander.pl. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, weź pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnij ewentualne opodatkowanie zysku.

W przypadku składania zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy, których rejestry są prowadzone w walucie innej niż PLN i wskazania rachunku w PLN jako właściwego dla realizacji zlecenia, przewalutowanie pieniędzy nastąpi na zasadach obowiązujących w naszym banku. W przypadku inwestycji w fundusze zagraniczne musisz obowiązkowo wypełnić podatkowe obowiązki informacyjne i płatnicze dotyczące dochodów lub zysków z inwestycji, mających zastosowanie w kraju zamieszkania.

Nie traktuj tego materiału jako porady inwestycyjnej czy rekomendacji. Jest to materiał informacyjny oraz promocyjny i nie może być wyłączną podstawą podejmowania przez Ciebie decyzji inwestycyjnych.
Fundusze inwestycyjne nie są objęte systemem gwarantowania, o którym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

 

Rozwiń

Santander Navi to platforma informacyjna, gdzie znajdziecie Państwo informacje na temat funduszy inwestycyjnych, których Santander[JD2]  Bank Polska S.A. jest dystrybutorem.
Przed rozpoczęciem korzystania z Santander Navi prosimy o zapoznanie się z notą prawną, która zawiera ważne informacje dla klientów. Nota prawna dostępna jest na górnym pasku menu.

Informacje zawarte w Santander Navi nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Poszczególne instrumenty finansowe (jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, zwane dalej oraz w Santander Navi łącznie „jednostkami uczestnictwa”), wybierane przez Klienta z listy funduszy nie są przez Santander Bank Polska S.A. (zwanego dalej „Bankiem”) weryfikowane pod kątem ich zgodności z indywidualną sytuacją danego Klienta. Informacje zawarte w Santander Navi nie stanowią rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych lub ich emitentów lub rekomendacji nabycia czy zbycia jednostek uczestnictwa jakiegokolwiek funduszu inwestycyjnego lub funduszu zagranicznego (zwanych dalej łącznie „funduszami” lub „funduszami inwestycyjnymi”).

Santander Bank Polska S.A. jest dystrybutorem jednostek uczestnictwa funduszy, które są dostępne w Santander Navi.
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Klient powinien zapoznać się z regulacjami funduszu, w szczególności takimi jak: Kluczowe informacje dla inwestorów, prospekt informacyjny, który m.in. zawiera dane finansowe subfunduszu i opis czynników ryzyka. Regulacje dostępne są w Santander Navi po kliknięciu w nazwę funduszu.

Nabywanie jednostek uczestnictwa może wiązać się z poniesieniem opłat, Klient powinien wziąć pod uwagę Tabele opłat danego funduszu oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Tabele opłat funduszy dostępne są w Santander Navi po kliknięciu w nazwę danego funduszu.

Informacje przedstawione w Santander Navi mają wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny (z zastrzeżeniem dokumentów regulacyjnych funduszu) i nie mogą być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w jednostki uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Fundusze nie gwarantują realizacji celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Prezentowana wartość jednostek uczestnictwa wyrażona jest w PLN/USD/EUR/GBP/CHF, dlatego klient powinien wziąć pod uwagę, że ewentualne zyski mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu na skutek zmian kursu walutowego.

Historyczne wyniki poszczególnych funduszy prezentowane w Santander Navi odnoszą się do przeszłości i wyniki osiągnięte przez poszczególne fundusze w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. W celu nabycia za pośrednictwem Banku jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego wybranego przez Klienta w wyniku korzystania
z Santander Navi konieczne jest uprzednie zawarcie z Bankiem umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (regulamin usługi dostępny jest na stronach internetowych Santander Bank Polska S.A. oraz w oddziałach Banku).

Informacje uzyskiwane przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego z Santander Navi są ważne wyłącznie w momencie ich sporządzenia przez Bank. W przypadku ponownego skorzystania przez Klienta z Santander Navi treść informacji uzyskanych przez Klienta w jej wyniku może się różnić – przy czym Bank nie ma obowiązku aktualizowania informacji przekazanych Klientowi w ramach Santander Navi.

Przedmiotem Santander Navi są wyłącznie instrumenty finansowe (jednostki uczestnictwa) pozostające aktualnie w ofercie Banku, czyli dostępne do nabycia lub odkupieniaprzez Klienta za pośrednictwem Banku jako dystrybutora.
W odniesieniu do poszczególnych funduszy występują ograniczenia nabywania lub zbywania jednostek uczestnictwa, w szczególności podmiotowe lub terytorialne. Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentacji poszczególnych funduszy.
W odniesieniu do jednostek Bank pełni rolę podmiotu przyjmującego i przekazującego zlecenia nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa do właściwych funduszy. Bank nie odpowiada za zobowiązania funduszy wynikające z jednostek uczestnictwa.

Fundusze inwestycyjne nie są objęte systemem gwarantowania, o którym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Dostawcą danych dotyczących poszczególnych funduszy, w tym wyników osiągniętych w przeszłości oraz Rankingu wg Analiz Online jest Analizy Online S.A.