Najczęściej wyszukiwane:

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

Wyselekcjonowane fundusze zarządzane przez krajowe
i zagraniczne towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Fundusze Inwestycyjne Santander TFI

Inwestowanie w fundusze otwarte jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które chcą inwestować swoje pieniądze, ale wolą powierzyć to zadanie ekspertom.

 • Klientom Santander Private Banking umożliwiamy inwestowanie pieniędzy w fundusze inwestycyjne m.in. zarządzane przez Santander TFI. W subfunduszach Santander FIO udostępniamy również inwestowanie w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE).

 • Fundusze Santander to szeroki wybór subfunduszy reprezentujących zróżnicowane strategie inwestycyjne pod kątem klasy aktywów oraz potencjalnego zysku i ryzyka. Zostały one sklasyfikowane w 4 kategorie subfunduszy: Dłużne, Mieszane, Absolutnej stopy zwrotu i Akcyjne.

  Zakup funduszy sfinalizują Państwo w Santander internet lub w oddziale ze swoim doradcą Private Banking.

  Więcej

   

  Oferta TFI współpracujących z Santander Private Banking

  Fundusze inwestycyjne otwarte 

  Za pośrednictwem Santander Private Banking mają Państwo również dostęp do ponad 700 funduszy inwestycyjnych polskich i zagranicznych zarządzanych przez 13 renomowanych międzynarodowych instytucji finansowych. Tak szeroka oferta inwestycyjna daje swobodę doboru funduszy zgodnie z własnymi preferencjami oraz pozwala na realizację zróżnicowanych planów inwestycyjnych.

  Dokumenty bankowe

  Umowa o przyjmowanie i przekazywanie zleceń
  21 Marzec 2019 r.
  463.7 kB
  PDF
  pl_PL
  Pobierz
  Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń
  1 Lipiec 2022 r.
  274.3 kB
  PDF
  pl_PL
  Pobierz
  Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta
  16 Maj 2020 r.
  208.7 kB
  PDF
  pl_PL
  Pobierz
  Informacja dla klienta
  1 Grudzień 2020 r.
  496.2 kB
  PDF
  pl_PL
  Pobierz

   

  Dokumenty i opłaty Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO

   • Karty subfunduszy
   • Dokument zawierający kluczowe informacje
   • Bieżący skład portfela
   • Prospekty informacyjne i informacje dla klienta
   • Regulaminy
   • Tabele opłat

  Kontakt

  Aby skorzystać z naszych usług lub poznać więcej szczegółów, prosimy o kontakt telefoniczny z bankierem prywatnym.

  Zamów rozmowę

  Biura Private Banking

  Tu znajdziesz informacje o ofercie funduszy inwestycyjnych dla klientów Select.

  Tu znajdziesz informacje o ofercie funduszy inwestycyjnych dla klientów Indywidualnych.

   

  W związku z planowanym przez Bank zaprzestaniem współpracy w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych poniższych towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI):

  • Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna – z dniem 24.04.2019
  • Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (w tym IKE i PSO) – z dniem 30.04.2019
  • Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (subfundusze DB Fund i Novo) – z dniem 31.05.2019
  • PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna – z dniem 31.10.2020

  aktywa ulokowane we wskazanych TFI, z dniem zakończenia współpracy, nie będą widoczne w systemach transakcyjnych banku a obsługa dyspozycji będzie możliwa tylko za pośrednictwem sieci dystrybucji danego TFI.

  Więcej informacji można uzyskać pod numerami infolinii TFI:

   

  Fundusze inwestycyjne Santander

  Jesteśmy dystrybutorem jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (zwanych dalej jednostkami uczestnictwa). Listę tych funduszy inwestycyjnych (zwanych dalej fundusze) udostępniamy na stronie santander.pl. Możesz nabywać i zbywać jednostki uczestnictwa wskazanych funduszy po uprzednim zawarciu z nami stosownej umowy (zasady świadczenia usługi określa regulamin).

  Wartość aktywów netto niektórych funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre fundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

  Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Musisz liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Wartość jednostek uczestnictwa jest wyrażona w walucie właściwej dla danego funduszu. Dlatego weź pod uwagę, że ewentualne zyski mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu na skutek zmian kursu walutowego. Niektóre fundusze inwestycyjne otwarte mogą prowadzić działalność jako fundusze powiązane.

  Dane finansowe dotyczące funduszy, czynniki ryzyka oraz rodzaje i wysokość opłat znajdują się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID), prospektach informacyjnych i tabeli opłat, które udostępniamy na santander.pl. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, weź pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnij ewentualne opodatkowanie zysku.

  W przypadku składania zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy, których rejestry są prowadzone w walucie innej niż PLN i wskazania rachunku w PLN jako właściwego dla realizacji zlecenia, przewalutowanie pieniędzy nastąpi na zasadach obowiązujących w naszym banku. W przypadku inwestycji w fundusze zagraniczne musisz obowiązkowo wypełnić podatkowe obowiązki informacyjne i płatnicze dotyczące dochodów lub zysków z inwestycji, mających zastosowanie w kraju zamieszkania.

  Nie traktuj tego materiału jako porady inwestycyjnej czy rekomendacji. Jest to materiał informacyjny oraz promocyjny i nie może być wyłączną podstawą podejmowania przez Ciebie decyzji inwestycyjnych.
  Fundusze inwestycyjne nie są objęte systemem gwarantowania, o którym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

   

  Rozwiń

  Santander Navi to platforma informacyjna, gdzie znajdziecie Państwo informacje na temat funduszy inwestycyjnych, których Santander[JD2]  Bank Polska S.A. jest dystrybutorem.
  Przed rozpoczęciem korzystania z Santander Navi prosimy o zapoznanie się z notą prawną, która zawiera ważne informacje dla klientów. Nota prawna dostępna jest na górnym pasku menu.

  Informacje zawarte w Santander Navi nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Poszczególne instrumenty finansowe (jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, zwane dalej oraz w Santander Navi łącznie „jednostkami uczestnictwa”), wybierane przez Klienta z listy funduszy nie są przez Santander Bank Polska S.A. (zwanego dalej „Bankiem”) weryfikowane pod kątem ich zgodności z indywidualną sytuacją danego Klienta. Informacje zawarte w Santander Navi nie stanowią rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych lub ich emitentów lub rekomendacji nabycia czy zbycia jednostek uczestnictwa jakiegokolwiek funduszu inwestycyjnego lub funduszu zagranicznego (zwanych dalej łącznie „funduszami” lub „funduszami inwestycyjnymi”).

  Santander Bank Polska S.A. jest dystrybutorem jednostek uczestnictwa funduszy, które są dostępne w Santander Navi.
  Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Klient powinien zapoznać się z regulacjami funduszu, w szczególności takimi jak: Kluczowe informacje dla inwestorów, prospekt informacyjny, który m.in. zawiera dane finansowe subfunduszu i opis czynników ryzyka. Regulacje dostępne są w Santander Navi po kliknięciu w nazwę funduszu.

  Nabywanie jednostek uczestnictwa może wiązać się z poniesieniem opłat, Klient powinien wziąć pod uwagę Tabele opłat danego funduszu oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Tabele opłat funduszy dostępne są w Santander Navi po kliknięciu w nazwę danego funduszu.

  Informacje przedstawione w Santander Navi mają wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny (z zastrzeżeniem dokumentów regulacyjnych funduszu) i nie mogą być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.
  Inwestowanie w jednostki uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Fundusze nie gwarantują realizacji celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Prezentowana wartość jednostek uczestnictwa wyrażona jest w PLN/USD/EUR/GBP/CHF, dlatego klient powinien wziąć pod uwagę, że ewentualne zyski mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu na skutek zmian kursu walutowego.

  Historyczne wyniki poszczególnych funduszy prezentowane w Santander Navi odnoszą się do przeszłości i wyniki osiągnięte przez poszczególne fundusze w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. W celu nabycia za pośrednictwem Banku jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego wybranego przez Klienta w wyniku korzystania
  z Santander Navi konieczne jest uprzednie zawarcie z Bankiem umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (regulamin usługi dostępny jest na stronach internetowych Santander Bank Polska S.A. oraz w oddziałach Banku).

  Informacje uzyskiwane przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego z Santander Navi są ważne wyłącznie w momencie ich sporządzenia przez Bank. W przypadku ponownego skorzystania przez Klienta z Santander Navi treść informacji uzyskanych przez Klienta w jej wyniku może się różnić – przy czym Bank nie ma obowiązku aktualizowania informacji przekazanych Klientowi w ramach Santander Navi.

  Przedmiotem Santander Navi są wyłącznie instrumenty finansowe (jednostki uczestnictwa) pozostające aktualnie w ofercie Banku, czyli dostępne do nabycia lub odkupieniaprzez Klienta za pośrednictwem Banku jako dystrybutora.
  W odniesieniu do poszczególnych funduszy występują ograniczenia nabywania lub zbywania jednostek uczestnictwa, w szczególności podmiotowe lub terytorialne. Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentacji poszczególnych funduszy.
  W odniesieniu do jednostek Bank pełni rolę podmiotu przyjmującego i przekazującego zlecenia nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa do właściwych funduszy. Bank nie odpowiada za zobowiązania funduszy wynikające z jednostek uczestnictwa.

  Fundusze inwestycyjne nie są objęte systemem gwarantowania, o którym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

  Dostawcą danych dotyczących poszczególnych funduszy, w tym wyników osiągniętych w przeszłości oraz Rankingu wg Analiz Online jest Analizy Online S.A.