Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

Rachunek VIP

Inwestuj taniej, bez opłat za prowadzenie rachunku
i korzystaj ze specjalnego wsparcia ekspertów

 • Za prowadzenie rachunku

 • NIższe prowizje od inwestycji na giełdzie polskiej
  i giełdach zagranicznych

 • Dostęp do materiałów analitycznych i rekomendacji ekspertów.

 • Za dostęp do notowań GPW z jedną najlepszą ofertą w czasie rzeczywistym

Dowiedz się więcej o rachunku

Inwestowanie może być proste

 • Dla kogo?

  • Rachunek przeznaczony jest dla klientów posiadających konto Select albo status klienta Select bądź rachunek Private Banking lub status klienta Private Banking w Santander Bank Polska S.A. Klienci Ci mogą inwestować taniej niż posiadacze standardowego rachunku maklerskiego, ze wsparciem naszych ekspertów i bez opłat za prowadzenie rachunku.
 • Poszerz ofertę

  • Możesz poszerzyć swoje możliwości inwestycyjne o dostęp do kontraktów terminowych i opcji na giełdzie polskiej, IKE, krótkiej sprzedaży lub skorzystać z promocji dla pracowników instytucji finansowych – po spełnieniu określonych warunków. Wybrane przez siebie możliwości aktywujesz od razu przy podpisaniu umowy lub później – jak wolisz.
  • Dzięki zdalnemu dostępowi do swojego rachunku możesz na bieżąco śledzić notowania z zagranicznych giełd – odpłatnie bądź z Polski – w najmniejszym pakiecie
   za darmo. Bądź aktywny na giełdach zagranicznych,
   by uzyskać bezpłatny dostęp do notowań.
  • Skorzystaj z automatycznego przewalutowania – inwestując w akcje, obligacje oraz ETF-y notowane w euro, dolarach amerykańskich, frankach szwajcarskich
   czy funtach brytyjskich nie musisz posiadać środków
   w danej walucie.
  • Usługa Drogowskaz Inwestycyjny pozwoli Ci korzystać
   z bezpłatnych rekomendacji i ułatwi inwestowanie
   za granicą.

Otwórz rachunek VIP

 • Zaloguj się do swojej bankowości internetowej

  Wejdź do Santander internet i wybierz zakładkę Rachunek maklerski.

 • Uzupełnij wniosek

  Wypełnij prosty wniosek o Rachunek inwestycyjny online

 • Potwierdź dane

  Zaakceptuj wysyłkę formularza kodem z sms lub w aplikacji mobilnej.

 • Złóż dyspozycję

  Po potwierdzeniu otwarcia rachunku zadzwoń do Contact Center Santander Biuro Maklerskie i złóż dyspozycję otwarcia rachunku VIP.

 • Zadzwoń do Contact Center

  Jeżeli jesteś klientem Santander Biuro Maklerskie, możesz otworzyć rachunek przez telefon.

 • Złóż dyspozycję

  Złóż dyspozycję otwarcia Rachunku VIP.

 • Zacznij inwestować

  Doradca otworzy dla Ciebie rachunek VIP.

 • Znajdź Santander Biuro Maklerskie

  Znajdź najbliższy oddział z dostępem do usług maklerskich.

 • Przyjdź do oddziału

  Zabierz ze sobą dowód osobisty.

 • Podpisz umowę

  Po dokonaniu formalności i złożeniu dyspozycji przystąpienia do Rachunku VIP doradca otworzy dla Ciebie rachunek.

Proste zasady, przejrzyste opłaty


Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty
Prowadzenie rachunku 0 zł
Prowizja od obrotu papierami wartościowymi i warrantami na rynku polskim, z wyłączeniem obligacji - internet i mobile 0,34%, min. 5 zł
Prowizja od obrotu indeksowymi kontraktami terminowymi (za jedną szt.) - internet i mobile 7 zł
Prowizja od obrotu zagranicznymi instrumentami finansowymi, z wyłączeniem zagranicznych dłużnych instrumentów finansowych - internet i mobile 0,34%, min. 12 EUR/USD/GBP/CHF na rynkach europejskich i min. 0,02 USD od sztuki, nie mniej niż 12 USD na rynkach amerykańskich
Korzystanie z przeglądu notowań na rynkach zagranicznych, jeżeli wartość obrotu na zagranicznych rynkach w poprzednim miesiącu wyniosła co najmniej równowartość 150 tys. zł. 0 zł
Korzystanie z przeglądu notowań GPW
w przypadku jednej, najlepszej oferty.
0 zł

 

Sprawdź pełną Taryfę opłat i prowizji Santander Biura Maklerskiego Uruchomi się w nowym oknie

Wsparcie przy zakładaniu rachunku

Sprawdź także

Sprawdź inne produkty z naszej oferty

Aby uzyskać w Santander Bank Polska S.A. status klienta Select lub Private Banking, należy spełniać określone przez Santander Bank Polska S.A. warunki.
Szczegółowe informacje dotyczące Konta Select i Konta Private Banking w Santander Bank Polska S.A. (w tym informacje o opłatach i prowizjach) znajdują się na santander.pl

Otwarcie rachunku maklerskiego w serwisie Santander internet możliwe jest dla klientów Santander Bank Polska, będących Rezydentami Rzeczypospolitej Polskiej.

Istotne informacje i ryzyko

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe i korzystanie z usług maklerskich wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Poziom ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu finansowego, który jest przedmiotem usługi maklerskiej lub inwestycji. Na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele czynników, które są lub mogą być niezależne od emitentów i wyników ich działalności. Można do nich zaliczyć m.in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe.
Inwestycja w zagraniczne instrumenty finansowe związana jest nie tylko z ryzykiem inwestycyjnym, ale również z ryzykiem walutowym, tj. ryzykiem negatywnego wpływu zmiany ceny jednej waluty wobec innych walut na wycenę transakcji oraz na sytuację finansową inwestora. Inwestycje w derywaty w związku z wykorzystaniem dźwigni finansowej (wniesienie jedynie depozytu zabezpieczającego zamiast całej wartości transakcji, powoduje, że relatywnie małe wahania kursów instrumentu bazowego mają proporcjonalnie większy wpływ na wartość pozycji w derywatach) obarczone są bardzo wysokim ryzykiem. Inwestor powinien liczyć się nie tylko z możliwością utraty całości zainwestowanego kapitału, ale również z potencjalną stratą przekraczającą wielkość pierwotnie opłaconego depozytu.
Z inwestowaniem za pomocą krótkiej sprzedaży związane jest nie tylko ryzyko inwestycyjne, ale również ryzyko rozliczeniowe (niepewność związana z pozyskaniem sprzedanych papierów w terminie rozliczenia), ponadto inwestor może ponieść dodatkowe koszty pożyczki instrumentów finansowych powstałe w trakcie trwania pożyczki.
Do głównych ryzyk związanych z korzystaniem z usługi doradztwa inwestycyjnego zalicza się: ryzyko nieodpowiednich rekomendacji, ryzyko niewłaściwie oszacowanej wartości lub ryzyko nietrafionej oceny kierunku zmian ceny rekomendowanego instrumentu finansowego (w tym założonego okresu inwestycyjnego, w którym zmiana ceny powinna się dokonać) oraz ryzyko dezaktualizacji rekomendacji. Więcej informacji o ryzyku związanym z inwestowaniem w instrumenty finansowe znajduje się w dokumencie „Informacje wstępne”.

Do rozliczenia transakcji z udziałem automatycznego przewalutowania wykorzystana jest Specjalna Tabela Kursowa z dnia rozliczenia transakcji. Specjalna Tabela Kursowa publikowana jest każdego dnia na stronie internetowej Biura Maklerskiego do godziny 14:00 i zawiera kursy walut, według których wykonywane jest danego dnia automatyczne przewalutowanie.

Informacje dotyczące sprzedaży krzyżowej w Santander Biuro Maklerskie

W celu korzystania z usługi drogowskazu inwestycyjnego konieczne jest posiadanie rachunku papierów wartościowych, zawarcie dyspozycji rozszerzającej zakres umowy maklerskiej w zakresie doradztwa inwestycyjnego Drogowskaz inwestycyjny, oraz posiadanie aktualnego i odpowiedniego wyniku ankiety odpowiedniości dla usługi doradztwa inwestycyjnego – Drogowskaz Inwestycyjny. Dostępność rekomendowanego portfela w usłudze doradztwa inwestycyjnego – Drogowskaz inwestycyjny zależy od indywidualnej sytuacji klienta badanej na podstawie ankiety odpowiedniości (dostępnej w serwisie Inwestor online). W przypadku chęci korzystania z rachunku IKE niezbędne jest rozszerzenie umowy maklerskiej o dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług w ramach indywidualnego konta emerytalnego, na podstawie której otwierany jest dla klienta rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny.
Celem korzystania z bezpłatnych notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dla jednej najlepszej oferty w czasie rzeczywistym konieczne jest posiadanie dostępu do serwisu Inwestor online lub Inwestor mobile i zamówienie w nich usługi.
Dostęp do notowań zagranicznych w czasie rzeczywistym mogą uzyskać Klienci będący osobami fizycznymi, którzy spełniają łącznie następujące warunki: podpiszą umowę maklerską, rozszerzoną o świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych; posiadają aktualny adres e-mail wskazany do korespondencji z Santander Biuro Maklerskie; złożą dyspozycję o dostęp do notowań z giełd zagranicznych w czasie rzeczywistym.
W celu inwestycji w derywaty konieczne jest posiadanie rachunku maklerskiego oraz rozszerzenie umowy maklerskiej o dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie derywatów.
Aby inwestować przy wykorzystaniu krótkiej sprzedaży, konieczne jest posiadanie rachunku maklerskiego oraz złożenie dyspozycji rozszerzającej umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i wykonywania zleceń krótkiej sprzedaży. W celu korzystania z usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych konieczne jest posiadanie rachunku maklerskiego oraz rozszerzenie umowy maklerskiej o dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych.
Aby skorzystać z usługi automatycznego przewalutowania, konieczne jest zawarcie umowy maklerskiej, posiadanie rachunku maklerskiego oraz rozszerzenie umowy maklerskiej o świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych.

Koszty usług wynikające ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu do kosztów poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów, ustalone byłyby na tym samym poziomie lub wyższym (w przypadku usługi świadczonej bez posiadania rachunku inwestycyjnego w Santander Biuro Maklerskie). Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej ww. usług, w porównaniu do ryzyka właściwego dla poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów nie zmienia się, z zastrzeżeniem, iż w przypadku sprzedaży krzyżowej stanowi ono sumę ryzyk poszczególnych usług. Ryzyko wynikające z korzystania z usługi prowadzenia rachunku inwestycyjnego to ryzyko przechowywania instrumentów finansowych lub środków pieniężnych w jednej instytucji. Santander Biuro Maklerskie jest uczestnikiem Systemu Rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., który gwarantuje ochronę aktywów zapisanych na rachunkach lub przechowywanych w depozycie prowadzonym przez Santander Biuro Maklerskie i wypłatę środków na zasadach i do wysokości określonej w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Szczegóły w tym zakresie oraz więcej informacji dot. sprzedaży krzyżowej/ wiązanej znajduje się w dokumencie "Informacje wstępne".


Stan na dzień: 21.02.2021 r.