Zarządzenia wynikające z regulaminu

Paragraf z Regulaminu Numer i nazwa zarządzenia Załącznik
§ 3 ust. 4 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 89/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie: określenia katalogu instrumentów finansowych w odniesieniu do których Santander Biuro Maklerskie świadczy usługi Zarządzenie 89/2021
§ 3 ust. 8 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 96/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do procedur określających szczegółowy zakres oraz sposób wykonywania czynności związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług przez Santander Biuro Maklerskie i umożliwiających realizacje tych umów, o których mowa w art. 113 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przyjętych Uchwałą Zarządu Banku nr 113/2014 z dnia 8 października 2014 r. ze zmianami („Procedury”) Załącznik do zarządzenia 96/2020
§ 3 ust. 9 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 16/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie: określenia warunków i zakresu świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego Santander Biuro Maklerskie
Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 15/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie: określenia warunków składania dyspozycji za pośrednictwem sieci telefonicznej w Santander Biuro Maklerskie
Zarządzenie 16/2021
Zarządzenie 15/2021
§ 7 ust. 10-11 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 534/2019 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie: zawierania umowy maklerskiej na innym niż papier trwałym nośniku oraz składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej Zarządzenie 534/2019
§ 8 ust. 2 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 388/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: określenia zasad dokonywania przez Santander Biuro Maklerskie oceny odpowiedniości, trybu postępowania w przypadku zawieszenia świadczenia usługi z uwagi na jej nieodpowiedniość dla Klienta oraz wyłączenia świadczenia usług maklerskich w zakresie derywatów oraz produktów strukturyzowanych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego dla określonej grupy Klientów Zarządzenie 388/2020
§ 8 ust. 2 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 388/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: określenia zasad dokonywania przez Santander Biuro Maklerskie oceny odpowiedniości, trybu postępowania w przypadku zawieszenia świadczenia usługi z uwagi na jej nieodpowiedniość dla Klienta oraz wyłączenia świadczenia usług maklerskich w zakresie derywatów oraz produktów strukturyzowanych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego dla określonej grupy Klientów Zarządzenie 388/2020
§ 10 ust. 3 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 388/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: określenia zasad dokonywania przez Santander Biuro Maklerskie oceny odpowiedniości, trybu postępowania w przypadku zawieszenia świadczenia usługi z uwagi na jej nieodpowiedniość dla Klienta oraz wyłączenia świadczenia usług maklerskich w zakresie derywatów oraz produktów strukturyzowanych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego dla określonej grupy Klientów Zarządzenie 388/2020
§ 13 ust. 2 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 16/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie: określenia warunków i zakresu świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego Santander Biuro Maklerskie
Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 15/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie: określenia warunków składania dyspozycji za pośrednictwem sieci telefonicznej w Santander Biuro Maklerskie
Zarządzenie 16/2021
Zarządzenie 15/2021
§ 14 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 16/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie: określenia warunków i zakresu świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego Santander Biuro Maklerskie
Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 15/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie: określenia warunków składania dyspozycji za pośrednictwem sieci telefonicznej w Santander Biuro Maklerskie
Zarządzenie 16/2021
Zarządzenie 15/2021
§ 15 ust. 5 i 7 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 17/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków identyfikacji Klientów w kanałach elektronicznych (telefon i Internet). Zarządzenie 17/2021
§ 16 ust. 3 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 397/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia w nowym brzmieniu Polityki wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta przez Santander Biuro Maklerskie dla klientów detalicznych
Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 485/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia w nowym brzmieniu Polityki wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta przez Santander Biuro Maklerskie dla klientów profesjonalnych - od 1.09.2020
Zarządzenie 397/2020
Załącznik 1
Zarządzenie 485/2020
Załącznik 1
§ 19 ust. 1 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 397/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia w nowym brzmieniu Polityki wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta przez Santander Biuro Maklerskie dla klientów detalicznych
Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 485/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia w nowym brzmieniu Polityki wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta przez Santander Biuro Maklerskie dla klientów profesjonalnych - od 1.09.2020
Zarządzenie 397/2020
Załącznik 1
Zarządzenie 485/2020
Załącznik 1
§ 19 ust. 8 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 581/2020 z dnia 2 października 2020 r. w sprawie: określenia trybu postępowania ze zleceniami Klientów w przypadkach, w których zlecenia brokerskie wystawione na ich podstawie tracą ważność, zostaną odrzucone lub wyeliminowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW), BONDSPOT lub organizowany przez GPW alternatywny system obrotu (NewConnect), oraz określenia szczególnych przypadków utraty ważności zleceń Klientów Zarządzenie 581/2020
§ 23 ust. 7 i 11 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 713/2018 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie: określenia trybu, warunków, zasad i sposobu naliczania odsetek od wolnych środków zgromadzonych na rachunku pieniężnym Zarządzenie 713/2018
§ 28 ust. 3 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 210/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie: terminów przyjmowania zleceń, rozliczania transakcji w zagranicznych systemach wykonywania zleceń, określenia zagranicznych systemów wykonywania zleceń, instrumentów finansowych, walut, Zagranicznego Brokera, Zagranicznego Banku Depozytariusza, szczególnych warunków przyjmowania zleceń Klientów, określenia walut wymienialnych, w których Santander Biuro Maklerskie prowadzi rachunki oraz szczególnych warunków przyjmowania dyspozycji dotyczących rachunków walutowych Klientów dla których Santander Biuro Maklerskie prowadzi rejestry instrumentów finansowych Zarządzenie 210/2021
§ 31 ust. 7 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 581/2020 z dnia 2 października 2020 r. w sprawie: określenia trybu postępowania ze zleceniami Klientów w przypadkach, w których zlecenia brokerskie wystawione na ich podstawie tracą ważność, zostaną odrzucone lub wyeliminowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW), BONDSPOT lub organizowany przez GPW alternatywny system obrotu (NewConnect), oraz określenia szczególnych przypadków utraty ważności zleceń Klientów Zarządzenie 581/2020
§ 31 ust. 8 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 720/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: określenia warunków świadczenia usług w zakresie zleceń zaawansowanych przez Santander Biuro Maklerskie Zarządzenie 720/2018
§ 32 ust. 5 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 717/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: określenia warunków świadczenia usług w zakresie obrotu derywatami
Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 720/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: określenia warunków świadczenia usług w zakresie zleceń zaawansowanych przez Santander Biuro Maklerskie
Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 716/2015 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: określenia warunków świadczenia usług obrotu derywatami na Portfelach Intraday
Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 718/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyjmowania i wykonywania zleceń krótkiej sprzedaży przez Santander Biuro Maklerskie
Zarządzenie 717/2018
Zarządzenie 720/2018
Zarządzenie 716/2018
Zarządzenie 718/2018
§ 38 ust. 1 i 2 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 210/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie: terminów przyjmowania zleceń, rozliczania transakcji w zagranicznych systemach wykonywania zleceń, określenia zagranicznych systemów wykonywania zleceń, instrumentów finansowych, walut, Zagranicznego Brokera, Zagranicznego Banku Depozytariusza, szczególnych warunków przyjmowania zleceń Klientów, określenia walut wymienialnych, w których Santander Biuro Maklerskie prowadzi rachunki oraz szczególnych warunków przyjmowania dyspozycji dotyczących rachunków walutowych Klientów dla których Santander Biuro Maklerskie prowadzi rejestry instrumentów finansowych Zarządzenie 210/2021
§ 40 ust. 2 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 719/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: warunków i zasad świadczenia usług maklerskich w zakresie przyjmowania i wykonywania zleceń do dyspozycji Maklera (DDM) oraz określenia miejsc świadczenia tej usługi Zarządzenie 719/2018
§ 41 ust. 3 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 719/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: warunków i zasad świadczenia usług maklerskich w zakresie przyjmowania i wykonywania zleceń do dyspozycji Maklera (DDM) oraz określenia miejsc świadczenia tej usługi Zarządzenie 719/2018
§ 44 ust. 4 i 5 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 388/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: określenia zasad dokonywania przez Santander Biuro Maklerskie oceny odpowiedniości, trybu postępowania w przypadku zawieszenia świadczenia usługi z uwagi na jej nieodpowiedniość dla Klienta oraz wyłączenia świadczenia usług maklerskich w zakresie derywatów oraz produktów strukturyzowanych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego dla określonej grupy Klientów Zarządzenie 388/2020
§ 46 ust. 3 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 717/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: określenia warunków świadczenia usług w zakresie obrotu derywatami Zarządzenie 717/2018
§ 47 ust. 6 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 717/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: określenia warunków świadczenia usług w zakresie obrotu derywatami Zarządzenie 717/2018
§ 54a ust. 2 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 400/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie: określenia warunków świadczenia usług w zakresie obrotu produktami strukturyzowanymi dopuszczonymi do obrotu zorganizowanego Zarządzenie 400/2020
§ 54a ust. 3 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 388/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: określenia zasad dokonywania przez Santander Biuro Maklerskie oceny odpowiedniości, trybu postępowania w przypadku zawieszenia świadczenia usługi z uwagi na jej nieodpowiedniość dla Klienta oraz wyłączenia świadczenia usług maklerskich w zakresie derywatów oraz produktów strukturyzowanych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego dla określonej grupy Klientów Zarządzenie 388/2020
§ 60 ust. 2 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 210/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie: terminów przyjmowania zleceń, rozliczania transakcji w zagranicznych systemach wykonywania zleceń, określenia zagranicznych systemów wykonywania zleceń, instrumentów finansowych, walut, Zagranicznego Brokera, Zagranicznego Banku Depozytariusza, szczególnych warunków przyjmowania zleceń Klientów, określenia walut wymienialnych, w których Santander Biuro Maklerskie prowadzi rachunki oraz szczególnych warunków przyjmowania dyspozycji dotyczących rachunków walutowych Klientów dla których Santander Biuro Maklerskie prowadzi rejestry instrumentów finansowych Zarządzenie 210/2021
§ 61 ust. 1 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 210/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie: terminów przyjmowania zleceń, rozliczania transakcji w zagranicznych systemach wykonywania zleceń, określenia zagranicznych systemów wykonywania zleceń, instrumentów finansowych, walut, Zagranicznego Brokera, Zagranicznego Banku Depozytariusza, szczególnych warunków przyjmowania zleceń Klientów, określenia walut wymienialnych, w których Santander Biuro Maklerskie prowadzi rachunki oraz szczególnych warunków przyjmowania dyspozycji dotyczących rachunków walutowych Klientów dla których Santander Biuro Maklerskie prowadzi rejestry instrumentów finansowych Zarządzenie 210/2021
§ 65 ust. 3 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 210/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie: terminów przyjmowania zleceń, rozliczania transakcji w zagranicznych systemach wykonywania zleceń, określenia zagranicznych systemów wykonywania zleceń, instrumentów finansowych, walut, Zagranicznego Brokera, Zagranicznego Banku Depozytariusza, szczególnych warunków przyjmowania zleceń Klientów, określenia walut wymienialnych, w których Santander Biuro Maklerskie prowadzi rachunki oraz szczególnych warunków przyjmowania dyspozycji dotyczących rachunków walutowych Klientów dla których Santander Biuro Maklerskie prowadzi rejestry instrumentów finansowych Zarządzenie 210/2021
§ 68 ust. 2 Brak w Domu Maklerskim zarządzenia w tym temacie. Zasady określa emitent/depozytariusz. Zarządzenie zostanie wydane jeśli miałoby zastosowanie -
§ 85 ust. 7 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 111/2021 z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie: określenia zasad świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego Drogowskaz inwestycyjny w Santander Biuro Maklerskie Zarządzenie 111/2021
§ 86a Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 144/2021 z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie: określenia zasad świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego w związku z oferowaniem produktów strukturyzowanych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego w Santander Biuro Maklerskie Zarządzenie 144/2021
§ 87 ust. 9 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 112/2021 z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie: określenia zasad świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego Aktywne Doradztwo Giełdowe w Santander Biuro Maklerskie Zarządzenie 112/2021
§ 91 ust. 3 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 718/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyjmowania i wykonywania zleceń krótkiej sprzedaży przez Santander Biuro Maklerskie Zarządzenie 718/2018
§ 92 ust. 1 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 718/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyjmowania i wykonywania zleceń krótkiej sprzedaży przez Santander Biuro Maklerskie Zarządzenie 718/2018
§ 94 ust. 1-3 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 718/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyjmowania i wykonywania zleceń krótkiej sprzedaży przez Santander Biuro Maklerskie Zarządzenie 718/2018
§ 95 ust. 1 Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 187/2011/JM z dnia 12 października 2011 r. w sprawie: określenia warunków umów pożyczek instrumentów finansowych zawieranych przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. w celu rozrachunku transakcji krótkiej sprzedaży Zarządzenie 187/2011
§ 104 ust. 1 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 16/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie: określenia warunków i zakresu świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego Santander Biuro Maklerskie
Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 15/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie: określenia warunków składania dyspozycji za pośrednictwem sieci telefonicznej w Santander Biuro Maklerskie
Zarządzenie 16/2021
Zarządzenie 15/2021

Zarządzenia pozostałe

Paragraf z Regulaminu Numer i nazwa zarządzenia Załącznik
- Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 288/2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie: określenia szczególnych zasad obsługi zleceń i dyspozycji składanych za pośrednictwem Internetu w Santander Biuro Maklerskie w dniu 3 czerwca 2021 r. Zarządzenie 288/2021
- Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 262/2021 z dnia 06 maja 2021 r. w sprawie: określenia szczególnego trybu obsługi oferty akcji zwykłych spółki Pepco Group N.V. oferowanych Inwestorom Detalicznym w ramach oferty publicznej oraz odstąpienia od pobierania prowizji od zleceń kupna akcji spółki Pepco Group N.V. na specjalnej sesji GPW niezależnie od sposobu złożenia zlecenia Zarządzenie 262/2021
- Zarządzenie nr 808/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 52/2019 w sprawie wprowadzenia promocyjnych warunków inwestowania na giełdach zagranicznych dla Klientów będących pracownikami instytucji finansowych Zarządzenie 808/2020
Zarządzenie 52/2019
- Zarządzenie nr 427/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie: udostępniania notowań w czasie rzeczywistym na wybranych rynkach zagranicznych dla klientów Santander Biuro Maklerskie Zarządzenie 427/2020
- Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 774/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: określenia zasad korzystania z Rachunku „Trader” i Rachunku „TopTrader” przez Klientów Santander Biuro Maklerskie Zarządzenie 774/2019
- Zarządzenie nr 775/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: określenia zasad korzystania z Rachunku VIP Zarządzenie 775/2019
- Zarządzenie nr 342/2019 z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie: określenia kryteriów uprawniających do zawarcia umowy maklerskiej na zasadach określonych § 33 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Santander Biuro Maklerskie oraz zasad korzystania z limitu należności Zarządzenie 342/2019
- Zarządzenie nr 276/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia bezpłatnego pakietu SMS dla wybranych użytkowników aplikacji Inwestor mobile Zarządzenie 276/2019
- Zarządzenie nr 873/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie: określenia preferencyjnych stawek opłat i prowizji dla Klientów będących pracownikami instytucji finansowych. Zarządzenie 873/2018
- Zarządzenie nr 630/2018 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie: wprowadzenia w nowym brzmieniu Taryfy opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie Zarządzenie 630/2018
- Zarządzenie nr 628/2018 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem sieci Internet Zarządzenie 628/2018
Załącznik nr 1
- Zarządzenie nr 401/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków korzystania z usługi świadczonej na podstawie sublicencji udzielanej na korzystanie z oprogramowania firmy AMIBROKER.COM Zarządzenie 401/2020
- Zarządzenie nr 622/2018 z dnia 6 września 2018 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu serwisu internetowego Santander Biuro Maklerskie w nowym brzmieniu Zarządzenie 622/2018
Załącznik nr 1
- Zarządzenie nr 90/2018 z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie: wprowadzenia promocji polegającej na odstąpieniu od pobierania opłaty za prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego dla osób będących pracownikami Grupy Kapitałowej GL S.A. Zarządzenie 90/2018
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2