Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

Rachunek dla pracowników instytucji finansowych

 • Za prowadzenie rachunku maklerskiego i przelewy
  na rachunek w Santander Bank Polska S.A.

 • Za za dostęp do materiałów analitycznych i rekomendacji ekspertów

 • 0,19% prowizji od zlecenia na akcje na rynku polskim (min. 1 zł ) i 8 zł prowizji za indeksowy kontrakt terminowy

 • Za korzystanie z przeglądu notowań na rynkach zagranicznych w czasie rzeczywistym

Dowiedz się więcej o rachunku

Tanio i wygodnie zarządzaj swoimi inwestycjami

 • Dla kogo?

  • Musisz mieć ukończone 18 lat oraz być pracownikiem instytucji finansowej*.
  • Dzięki rachunkowi masz swobodny dostęp do inwestycji
   w akcje, obligacje i ETFy na GPW. Możesz na bieżąco
   i z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu zarządzać swoim kapitałem i włączać lub wyłączać dodatkowe usługi.
 • Dopasuj rachunek maklerski

  • Swoją ofertę możesz poszerzyć o dostęp do rachunku
   dla kontraktów terminowych i opcji na GPW, krótkiej sprzedaży, IKE czy giełd zagranicznych. Poszczególne opcje aktywujesz w dowolnym momencie, także już przy podpisaniu umowy.
  • Skorzystaj ze wsparcia naszych ekspertów – Drogowskaz inwestycyjny to usługa, w ramach której otrzymasz bezpłatne rekomendacje zakupu lub sprzedaży akcji polskich bądź zagranicznych.

Otwórz rachunek maklerski

Sprawdź dostępne warianty i wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada:

 • Zaloguj się do swojej bankowości internetowej

  Wejdź do Santander internet i wybierz zakładkę Rachunek maklerski.

 • Uzupełnij wniosek

  Wypełnij prosty wniosek o Rachunek inwestycyjny online

 • Potwierdź dane

  Zaakceptuj wysyłkę formularza kodem z sms lub w aplikacji mobilnej.

 • Przyjdź do oddziału

  Znajdź najbliższy oddział z dostępem do usług maklerskich i złóż oświadczenie pracownika instytucji finansowej.

 • Zadzwoń do Contact Center

  Jeżeli jesteś klientem Santander Biuro Maklerskie, możesz złożyć oświadczenie przez telefon.

 • Złóż dyspozycję

  Złóż oświadczenie pracownika instytucji finansowej.

 • Inwestuj

  Składaj zlecenia korzystając z obniżonych stawek prowizji.

 • Znajdź Santander Biuro Maklerskie

  Znajdź najbliższy oddział z dostępem do usług maklerskich.

 • Przyjdź do oddziału

  Zabierz ze sobą dowód osobisty.

 • Podpisz umowę

  Po dokonaniu formalności i złożeniu oświadczenia pracownika instytucji finansowej doradca otworzy dla Ciebie rachunek.

Proste zasady, przejrzyste opłaty

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Prowadzenie rachunku 0 zł
Prowizja od obrotu papierami wartościowymi i warrantami, z wyłączeniem obligacji na rynku polskim dla zleceń internetowych oraz mobilnych 0,19%, min. 1 zł
Prowizja od obrotu zagranicznymi papierami wartościowymi, z wyłączeniem zagranicznych dłużnych instrumentów finansowych oraz zagranicznych produktów strukturyzowanych, dla zleceń internetowych oraz mobilnych 0,15%, min.: 12 EUR/USD/GBP/CHF dla giełd europejskich; 0,02 USD od sztuki, nie mniej niż 12 USD dla amerykańskich

Prowizja od obrotu kontraktami terminowymi
(za jedną szt.):

 • akcyjny
 • walutowy
 • indeksowy
 • indeksowy intraday
 • pozostałe

dla zleceń internetowych i mobilnych

 

 • 3 zł
 • 0,30 zł
 • 8 zł
 • 5 zł
 • 5 zł
   

Korzystanie z notowań na GPW w czasie rzeczywistym dla jednej, najlepszej oferty.

0 zł
Korzystanie z przeglądu notowań na rynkach zagranicznych w czasie rzeczywistym 0 zł

 

 

Wsparcie przy wyborze rachunku

Sprawdź także

Sprawdź inne produkty z naszej oferty

* Pracownikami instytucji finansowych, na potrzeby tej oferty, są osoby:

 1. Zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub posiadające akcje pracownicze następujących spółek: 

  1. banków działających w formie spółek akcyjnych lub innych instytucji świadczących usługi finansowe, notowanych na polskim rynku regulowanym,

  2. Santander Bank Polska S.A. w tym Santander Biuro Maklerskie, Santander Consumer Bank S.A., Santander Leasing S.A., Santander Finanse Sp. z o.o., Santander Factoring Sp. z o.o., Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Santander F24 S.A., Santander Inwestycje Sp. z o.o., Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Santander Securities S.A.

 2. będące stroną umów agencyjnych zawartych z podmiotami powiązanymi kapitałowo z Santander Bank Polska S.A., o których mowa w p. pkt. 1) b) powyżej;

 3. będące stroną umów agencyjnych zawartych z Santander Bank Polska S.A. o prowadzenie placówek partnerskich Santander Bank Polska S.A.

Otwarcie rachunku maklerskiego w serwisie Santander internet możliwe jest dla klientów Santander Bank Polska, będących Rezydentami Rzeczypospolitej Polskiej.

Istotne informacje i ryzyko

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe i korzystanie z usług maklerskich wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Poziom ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu finansowego, który jest przedmiotem usługi maklerskiej lub inwestycji. Na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele czynników, które są lub mogą być niezależne od emitentów i wyników ich działalności. Można do nich zaliczyć m.in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe. Inwestycja w zagraniczne instrumenty finansowe związana jest nie tylko z ryzykiem inwestycyjnym, ale również z ryzykiem walutowym, tj. ryzykiem negatywnego wpływu zmiany ceny jednej waluty wobec innych walut na wycenę transakcji oraz na sytuację finansową inwestora. Inwestycje w derywaty w związku z wykorzystaniem dźwigni finansowej (wniesienie jedynie depozytu zabezpieczającego zamiast całej wartości transakcji, powoduje, że relatywnie małe wahania kursów instrumentu bazowego mają proporcjonalnie większy wpływ na wartość pozycji w derywatach) obarczone są bardzo wysokim ryzykiem. Inwestor powinien liczyć się nie tylko z możliwością utraty całości zainwestowanego kapitału, ale również z potencjalną stratą przekraczającą wielkość pierwotnie opłaconego depozytu.
Z inwestowaniem za pomocą krótkiej sprzedaży związane jest nie tylko ryzyko inwestycyjne, ale również ryzyko rozliczeniowe (niepewność związana z pozyskaniem sprzedanych papierów w terminie rozliczenia), ponadto inwestor może ponieść dodatkowe koszty pożyczki instrumentów finansowych powstałe w trakcie trwania pożyczki.
Do głównych ryzyk związanych z korzystaniem z usługi doradztwa inwestycyjnego zalicza się: ryzyko nieodpowiednich rekomendacji, ryzyko niewłaściwie oszacowanej wartości lub ryzyko nietrafionej oceny kierunku zmian ceny rekomendowanego instrumentu finansowego (w tym założonego okresu inwestycyjnego, w którym zmiana ceny powinna się dokonać) oraz ryzyko dezaktualizacji rekomendacji.
Więcej informacji o ryzyku związanym z inwestowaniem w instrumenty finansowe znajduje się w dokumencie „Informacje wstępne”.

Informacje dotyczące sprzedaży krzyżowej w Santander Biuro Maklerskie

W celu inwestycji w derywaty konieczne jest posiadanie rachunku maklerskiego oraz rozszerzenie umowy maklerskiej o dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie derywatów.
Aby inwestować przy wykorzystaniu krótkiej sprzedaży konieczne jest posiadanie rachunku maklerskiego oraz złożenie dyspozycji rozszerzającej umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i wykonywania zleceń krótkiej sprzedaży. W celu korzystania z usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych konieczne jest posiadanie rachunku maklerskiego oraz rozszerzenie umowy maklerskiej o dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych.
W przypadku chęci korzystania z rachunku IKE niezbędne jest rozszerzenie umowy maklerskiej o dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług w ramach indywidualnego konta emerytalnego, na podstawie której otwierany jest dla klienta rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny.
Celem korzystania z bezpłatnych notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dla jednej najlepszej oferty w czasie rzeczywistym konieczne jest posiadanie dostępu do serwisu Inwestor online lub Inwestor mobile i zamówienie w nich usługi.
W celu korzystania z usługi drogowskazu inwestycyjnego konieczne jest posiadanie rachunku papierów wartościowych, zawarcie dyspozycji rozszerzającej zakres umowy maklerskiej
w zakresie doradztwa inwestycyjnego Drogowskaz inwestycyjny, oraz posiadanie aktualnego i odpowiedniego wyniku ankiety odpowiedniości dla usługi doradztwa inwestycyjnego – Drogowskaz Inwestycyjny. Dostępność rekomendowanego portfela w usłudze doradztwa inwestycyjnego – Drogowskaz inwestycyjny zależy od indywidualnej sytuacji klienta badanej na podstawie ankiety odpowiedniości (dostępnej w serwisie Inwestor online).
Koszty usług wynikające ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu do kosztów poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów, ustalone byłyby na tym samym poziomie lub wyższym (w przypadku usługi świadczonej bez posiadania rachunku inwestycyjnego w Santander Biuro Maklerskie).
Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej ww. usług, w porównaniu do ryzyka właściwego dla poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie
na podstawie odrębnych umów nie zmienia się, z zastrzeżeniem, iż w przypadku sprzedaży krzyżowej stanowi ono sumę ryzyk poszczególnych usług.
Ryzyko wynikające z korzystania z usługi prowadzenia rachunku inwestycyjnego to ryzyko przechowywania instrumentów finansowych lub środków pieniężnych w jednej instytucji. Santander Biuro Maklerskie jest uczestnikiem Systemu Rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., który gwarantuje ochronę aktywów zapisanych na rachunkach lub przechowywanych w depozycie prowadzonym przez Santander Biuro Maklerskie i wypłatę środków na zasadach i do wysokości określonej w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Szczegóły w tym zakresie oraz więcej informacji dot. sprzedaży krzyżowej/ wiązanej znajduje się w dokumencie "Informacje wstępne".


Stan na dzień: 1.01.2023 r.