Najczęściej wyszukiwane:
Lokata strukturyzowana USD Stabilna para

Lokata strukturyzowana USD Stabilna para

Potencjał zysku przy 100-procentowej ochronie zainwestowanego kapitału

 • Atrakcyjne oprocentowanie
  Atrakcyjne oprocentowanie

  Możesz zyskać oprocentowanie w wysokości do 4,80% (3,20% w skali roku)

 • Ochrona kapitału
  Ochrona kapitału

  Otrzymujesz 100% ochrony kapitału na dzień zakończenia okresu umownego

 • Bezpieczne inwestowanie
  Bezpieczne inwestowanie

  Inwestuj środki bezpiecznie – produkt jest objęty Bankowym Funduszem Gwarancyjnym

Podstawowe parametry

Okres subskrypcji 6.11.2019 - 26.11.2019
Okres depozytowy 27.11.2019 - 27.05.2021
Czas trwania lokaty 18 miesięcy
Instrument bazowy Kurs USD/PLN wg NBP
Minimalna kwota lokaty 5000 USD
Oprocentowanie

Okres subskrypcji: 1,00% w skali roku

Okres depozytowy: do 4,80% (3,20% w skali roku),

Wypłata ewentualnych odsetek uzależniona od ostatecznego rezultatu strategii inwestycyjnej

Szczegóły lokaty

Inwestuj i zarabiaj, by realizować swoje cele

  • Możliwość krótkoterminowego inwestowania w walucie obcej USD.
  • Czas trwania lokaty wynosi 18 miesięcy, a minimalna kwota inwestycji to 5000 USD.
  • Lokata strukturyzowana Stabilna para to lokata składająca się z dwóch części:
   • bezpiecznej, będącej odpowiednikiem lokaty bankowej, która na koniec okresu umownego jest w stanie zapewnić 100% ochrony kapitału,
   • inwestycyjnej, umożliwiającej osiągnięcie z góry określonego zysku (oprocentowania) w przypadku realizacji określonej strategii inwestycyjnej.
  • Inwestujesz bezpiecznie – lokata jest objęta Bankowym Funduszem Gwarancyjnym.
  • Lokatę strukturyzowaną możesz założyć tylko w okresach subskrypcji.
  • Możliwy do uzyskania kupon w każdej z Dat obserwacji kursu (występujących w kwartalnych odstępach), konkretne daty zostały wskazane w Załączniku do Regulaminu kont dla klientów indywidualnych, zawierającym szczegółowe warunki danej strategii), w której kurs średni USD wyrażony w PLN ogłaszany przez NBP i publikowany na stronie www.nbp.pl po godzinie 11:00 czasu polskiego przyjmuje wartości ze zdefiniowanego przedziału.
  • Możliwe do uzyskania oprocentowanie na koniec okresu inwestycji podawane jest w skali roku i zależne jest od kursu średniego USD wyrażonego w PLN wg NBP.
  • Od uzyskanych odsetek z tytułu naliczonego oprocentowania pobierany jest 19% podatek od dochodów kapitałowych.
  • Likwidacja Lokaty strukturyzowanej w okresie depozytowym skutkuje utratą prawa do oprocentowania oraz opłatą obowiązującą w dniu likwidacji na rzecz Banku stanowiącą równowartość od 4,50% do 0,75%.
  • Sprawdź przykładowe scenariusze.

Dokumenty

Regulamin kont dla klientów indywidualnych
15 Październik 2019 r.
872.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Scalona taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych obowiązująca od 14.08.2019 r. i 15.12.2019 r.
14 Sierpień 2019 r.
1294.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Załóż lokatę strukturyzowaną

Spotkaj się z doradcą

 • W oddziale
Przyjdź do nas
Odwiedź dowolny oddział. Jeśli jesteś klientem Select, skontaktuj się z Linią Select.
Wybierz scenariusz inwestycyjny
Po zapoznaniu się z ofertą i ustaleniu warunków z doradcą podpisz umowę.
Oszczędzaj pieniądze
Doradca otworzy dla Ciebie lokatę strukturyzowaną, dzięki której masz możliwość osiągnięcia wyższej stopy zwrotu niż na tradycyjnej lokacie.

Zakończone emisje lokat strukturyzowanych

 • Lokaty w okresie depozytowym

 • Stopa zwrotu na zakończenie okresu depozytowego

Najczęstsze pytania

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

 • Czym jest lokata strukturyzowana?

  To produkt strukturyzowany składający się z dwóch części:

  • bezpiecznej (będącej odpowiednikiem lokaty bankowej) pozwalającej na zapewnienie 100% ochrony zainwestowanego kapitału na koniec okresu umownego,
  • inwestycyjnej, która daje możliwość osiągnięcia z góry określonego zysku w przypadku realizacji określonej strategii inwestycyjnej.

  Oprocentowanie lokaty uzależnione jest od zmiany kursu pary walut USD/PLN w określonym przedziale kursowym. Lokata przeznaczona jest dla klientów indywidualnych, a środki lokowane są w USD.

 • Czy taka inwestycja daje 100% ochronę kapitału?

  Tak. Dzięki swojej konstrukcji lokata strukturyzowana daje gwarancję zwrotu 100% zainwestowanego kapitału na dzień zakończenia okresu umownego. W przypadku zerwania lokaty przed zakończeniem okresu depozytowego oprocentowanie na lokacie nie zostanie naliczone, a z kwoty środków wpłaconych na lokatę strukturyzowaną, zostanie pobrana opłata w wysokości od 4,50% do 0,75%.

 • Na jak długo inwestuję moje oszczędności?

  Tylko na 18 miesięcy. Po tym okresie naliczone zostaną ewentualne odsetki w przypadku realizacji strategii inwestycyjnej.

 • Kiedy mogę założyć lokatę?

  Lokata strukturyzowana oferowana jest w ściśle określonych terminach, tzw. okresach subskrypcji. O terminach subskrypcji Lokaty w poszczególnych miesiącach dowiesz się u doradców w dowolnym oddziale Santander Bank Polska. Znajdziesz je również na stronie santander.pl

 • Ile mogę zarobić?

  Stopa procentowa lokaty zostanie ustalona wedle poniższej reguły:

  USD Stabilna para

  Stopa procentowa lokaty zostanie ustalona jako suma kuponów wedle poniższej reguły:

  • Kupon 5,25%/6 za każdy Dzień obserwacji kursu, w którym spełniony zostanie Warunek Naliczania Oprocentowania
  • Kupon 0% za każdy Dzień obserwacji kursu, w którym niespełniony zostanie Warunek Naliczania Oprocentowania

  Ostatecznie oprocentowanie za Okres depozytowy zostanie ustalone według następującego wzoru:

  • 5,25% * n/6, gdzie:

  n = liczba Dni obserwacji kursu, w którym spełniony zostanie Warunek Naliczenia Oprocentowania

  Warunek Naliczania Oprocentowania

  • w danym Dniu obserwacji kursu kurs średni USD wyrażony w PLN ogłaszany przez NBP i publikowany na stronie www.nbp.pl po godzinie 11:00 czasu polskiego przyjmuje wartości z przedziału (USD/PLN1, USD/PLN2)
  USD/PLN1 Kurs strategii, którego wartość jest równa kursowi średniemu NBP dla USD wyrażonego w PLN wg tabeli kursów z pierwszego dnia okresu depozytowego, publikowanego na stronie www.nbp.pl, pomniejszonego o 0,1100 PLN
  USD/PLN2 Kurs strategii, którego wartość jest równa kursowi średniemu NBP dla USD wyrażonego w PLN wg tabeli kursów z pierwszego dnia okresu depozytowego, publikowanego na stronie www.nbp.pl, powiększonego o 0,1100 PLN

Poznaj scenariusze zysku

Stopa procentowa lokaty zostanie ustalona jako suma kuponów wedle poniższej reguły:

 • Kupon 4,8%/6 za każdy Dzień obserwacji kursu, w którym spełniony zostanie Warunek Naliczania Oprocentowania
 • Kupon 0% za każdy Dzień obserwacji kursu, w którym niespełniony zostanie Warunek Naliczania Oprocentowania

Ostatecznie oprocentowanie za Okres depozytowy zostanie ustalone według następującego wzoru:

 • 4,80% * n/6, gdzie
 • n = liczba Dni obserwacji kursu, w którym spełniony zostanie Warunek Naliczenia Oprocentowania

Warunek Naliczania Oprocentowania

 • w danym Dniu obserwacji kursu kurs średni USD wyrażony w PLN ogłaszany przez NBP i publikowany na stronie www.nbp.pl po godzinie 11:00 czasu polskiego przyjmuje wartości z przedziału (USD/PLN1, USD/PLN2)

USD/PLN1 - Kurs strategii, którego wartość jest równa kursowi średniemu NBP dla USD wyrażonego w PLN wg tabeli kursów z pierwszego dnia okresu depozytowego, publikowanego na stronie www.nbp.pl, pomniejszonego o 0,1100 PLN

USD/PLN2 - Kurs strategii, którego wartość jest równa kursowi średniemu NBP dla USD wyrażonego w PLN wg tabeli kursów z pierwszego dnia okresu depozytowego, publikowanego na stronie www.nbp.pl, powiększonego o 0,1100 PLN

Przykładowe scenariusze wyniku Lokaty Strukturyzowanej USD Stabilna para dostępne w ulotce (wyłącznie dla celów ilustracyjnych).*

* Przed rozpoczęciem inwestycji w Lokatę strukturyzowaną Klient powinien zapoznać się z regulaminem określającym szczegółowe warunki prowadzenia lokaty, w którym zawarte są informacje nt. dostępnych terminów inwestycji, możliwego do uzyskania oprocentowania, wysokości ewentualnych kosztów, strategii inwestycyjnej i okresu subskrypcji, który dostępny jest w oddziałach Banku. Produkt oferowany jest w formie depozytu strukturyzowanego (rachunku bankowego) i jest objęty ustawowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach określonych w Ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. W celu zapewnienia na dzień zakończenia okresu umownego zwrotu kapitału w wysokości 100% sumy środków ulokowanych na rachunku depozytu strukturyzowanego oraz odpowiedniej stopy zwrotu z inwestycji, do 100% środków wpłaconych na rachunek depozytu strukturyzowanego zostanie ulokowane przez Santander Bank Polska S.A. na rynku międzybankowym oraz przeznaczone na transakcje z wykorzystaniem instrumentu pochodnego (opcji). Lokatę można założyć w Oddziałach Santander Bank Polska S.A – lista oddziałów znajduje się na santander.pl. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej ani rekomendacji dotyczącej zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Santander Bank Polska S.A. informuje, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Klient powinien liczyć się z ryzykiem utraty kapitału w przypadku wycofania środków przed terminem zapadalności lokaty. Wówczas zostanie pobrana opłata, której wysokość wskazana została w regulaminie określającym szczegółowe warunki prowadzenia lokaty. Opłata ta odpowiada poniesionym przez Bank kosztom refinansowania Lokaty. Dodatkowo Klient powinien uwzględnić różne czynniki, np.: zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, mogące wpłynąć na wysokość stopy zwrotu z inwestycji. Symulacje i scenariusze pojawiające się w niniejszym dokumencie mają jedynie wartość orientacyjną i nie stanowią w żadnym aspekcie wiążącej oferty ceny (obietnicy wyniku) składanej przez Santander Bank Polska S.A. Wartość inwestycji na zakończenie okresu inwestycji wskazana w przedstawionych powyżej scenariuszach nie uwzględnia ewentualnego podatku dochodowego od dochodów kapitałowych. Stan na 06.11.2019 r.

Wsparcie przy zakładaniu lokaty strukturyzowanej

Porozmawiajmy – wybierz dogodną dla Ciebie formę kontaktu

Doradca online

Doradca online

Doradca online

Porozmawiaj online
pon-pt 8.00-22.00
weekendy 8.00-20.00
czat, połączenie głosowe lub wideo

Infolinia

Infolinia

24 h

Infolinia

1 9999 z telefonu stacjonarnego

781 119 999 z telefonu komórkowego

+48 61 81 1 9999 z zagranicy

Zostaw numer
W oddziale

W oddziale

W oddziale

Skorzystaj z wyszukiwarki placówek i spotkaj się z doradcą