Najczęściej wyszukiwane:

To pomoc dla osób fizycznych, dla których z różnych przyczyn raty kredytu mieszkaniowego stały się zbyt dużym obciążeniem domowego budżetu.

Spłacasz kredyt hipoteczny

Obecna sytuacja może mieć wpływ na możliwości spłaty Twojego kredytu. W tym artykule dowiesz się o wsparciu dla Klientów spłacających kredyty i pożyczki hipoteczne dostępnym ze środków zgromadzonych w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

W ramach udzielanego wsparcia możesz otrzymać:

 • Zwrotne wsparcie finansowe na spłatę rat na okres do 36 miesięcy. Kwota miesięcznej raty wsparcia  zależy  od wysokości Twojej raty kapitałowo-odsetkowej. Nie może być jednak wyższa niż 2 000 zł miesięcznie.

 • Pożyczkę na spłatę kredytu w wysokości do 72 000 zł w przypadku, gdy sprzedasz kredytowaną nieruchomość, a uzyskana kwota nie pokryje całego zadłużenia. 

 • Promesę pożyczki (przyrzeczenie jej udzielenia) na spłatę zadłużenia, jeżeli wystąpisz o pożyczkę przed sprzedażą kredytowanej nieruchomości. Musisz już wtedy mieć przedwstępną umowę sprzedaży.

Kiedy możesz otrzymać wsparcie

Wystarczy, że spełnisz jeden z 3 warunków:

 1. W dniu złożenia wniosku masz status osoby bezrobotnej (lub ma go współkredytobiorca)
 2. Rata kredytu przekracza 50% wynagrodzenia gospodarstwa domowego
 3. Miesięczny dochód Twojego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:
   
  • w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego – 1 402 złotych1)
  • w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego  – 1 056 złotych x liczba osób w gospodarstwie domowym2) 

1) dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy tj. 701 złotych x 2 (na 01.10.2018 r.)
2) iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy tj. 528 złotych i liczby członków Twojego gospodarstwa domowego czyli 1 056 złotych x ilość osób w gospodarstwie domowym (na 01.10.2018 r.).

Jak złożyć wniosek

Wniosek z załącznikami złóż w naszym oddziale. Wcześniej skontaktuj się jednak ze swoim doradcą lub naszą infolinią. Dzięki temu poznasz szczegóły i zbierzesz wymagane dokumenty.

 • Na wniosku i załącznikach muszą się podpisać wszyscy kredytobiorcy, z którymi prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe i którzy zobowiązani są do spłaty kredytu.
 • Osoba bezrobotna (kredytobiorca lub współkredytobiorca) musi mieć zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego – z adresem urzędu, w którym jest zarejestrowana.
 • W przypadku wniosku o wsparcie składanego na podstawie kryterium dochodowego złóż oświadczenie określające dochody z ostatniego miesiąca przed złożeniem wniosku.

Jeśli otrzymasz decyzję pozytywną, musisz w ciągu 14 dni zawrzeć z nami umowę o wsparcie.

Których kredytów dotyczy wsparcie

Nie możesz się ubiegać o wsparcie, jeśli kredyt lub pożyczka służyła finansowaniu działalności gospodarczej lub rolniczej. Wsparcie dotyczy kredytu lub pożyczki zabezpieczonej hipoteką przeznaczonych na sfinansowanie następujących celów:

  • nabycie, budowę, przebudowę, rozbudowę domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, adaptację pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne;
  • nabycie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej;
  • remont domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o których mowa w podpunktach powyżej
  • nabycie działki budowlanej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego;
  • nabycie działki rolnej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego, położonej w całości albo części na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku gdy teren, na którym położona jest działka rolna albo jej część, nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - nabycia działki albo jej części przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania teren
  • udział w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego;
  • inny cel związany z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych.

 Pamiętaj też, że:

 • kredytem mieszkaniowym wg Ustawy jest również zabezpieczony hipoteką kredyt udzielony na spłatę kredytu mieszkaniowego,
 • jeśli kredyt służy spłacie różnych zobowiązań kredytowych, kredytem mieszkaniowym jest wyłącznie część przeznaczona na spłatę kredytu mieszkaniowego. W praktyce kwota wsparcia odpowiada procentowemu udziałowi kwoty kredytu przeznaczonego na cel mieszkaniowy (w stosunku do całej kwoty kredytu).

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy nie możesz otrzymać wsparcia?

Wsparcia nie otrzymasz, jeżeli:

 • Ty (lub jeden z pozostałych Kredytobiorców) utraciłeś pracę w wyniku:
  • złożenia wypowiedzenia lub
  • rozwiązania umowy z winy pracownika (art. 52 § 1.  Kodeksu pracy)
 • Umowa kredytu została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie.
 • W chwili złożenia wniosku o wsparcie lub pożyczkę jesteś (lub byłeś w okresie ostatnich 6 m-cy przed złożeniem wniosku); dotyczy również pozostałych Kredytobiorców:
  • właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
  • posiadasz/ posiadałeś inne spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • posiadasz/ posiadałeś w okresie 6 miesięcy roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
 • Ty lub jeden z pozostałych Kredytobiorców korzystaliście już z wsparcia. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wsparcie nie jest już udzielane, a okres wcześniej udzielonego wsparcia nie przekroczył 35 miesięcy (w takim przypadku łączny okres wsparcia nie może przekroczyć 36 miesięcy).
 • W okresie, w którym przysługuje Ci (lub jednemu z pozostałych Kredytobiorców) świadczenie z tytułu utraty pracy, wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy.

Co zrobić jeśli otrzymam decyzję negatywną?

Jeśli otrzymasz decyzję negatywną, możesz zgłosić swój wniosek do dodatkowej weryfikacji. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji.

Twój wniosek rozpatrzy wówczas Rada Funduszu Wsparcia Kredytobiorców – jej decyzję poznasz w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia.

Dodatkowa weryfikacja wniosku kosztuje 100 złotych (wpłata na rachunek Funduszu). Opłatę tę poniesiesz, jeśli okaże się, że nie spełniasz warunków przyznania wsparcia.

Jak postąpic kiedy poprawi się moja sytuacja finansowa?

Skontaktuj się z nami koniecznie, jeśli:

 • Sprzedasz kredytowaną nieruchomość;
 • Zwiększą się miesięczne dochody w Twoim gospodarstwie domowym lub zmniejszy się liczba członków gospodarstwa lub obniży się miesięczna rata (o ile na tej podstawie złożono wniosek),
 • Podjęto czynności egzekucyjne z kredytowanej nieruchomości;
 • Zmienił się status bezrobotnego (jeżeli była to przesłanka wsparcia);
 • Zamierzasz dokonać zmian w umowie kredytu; wówczas wcześniej skonsultuj się z nami i dowiedz, czy zmiany te nie będą miały wpływu na udzielane wsparcie.

Kiedy wsparcie będzie wstrzymane?

Bank Gospodarstwa Krajowego wstrzyma wypłatę wsparcia, gdy:

 • Sprzedasz kredytowaną nieruchomość;
 • Zwiększyły się miesięczne dochody w Twoim gospodarstwie domowym lub zmniejszyła się ilość członków gospodarstwa lub obniżyła się miesięczna rata, co spowodowałoby niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia, jeżeli na tej podstawie składałeś wniosek
 • Podjęto czynności egzekucyjne z kredytowanej nieruchomości;
 • Utraciłeś status bezrobotnego (jeżeli była to przesłanka wsparcia)
 • Kredyt spłacisz w całości
 • Została Ci wypowiedziana umowa kredytu

Jak wygląda zwrot wsparcia

 • Zwrot wsparcia rozpoczynasz po 2 latach od wypłaty ostatniej raty wsparcia.
 • Wsparcie spłacasz w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach, płatnych do 15 dnia miesiąca na rachunek Funduszu.
 • Co najmniej 30 dni przed terminem wpłaty pierwszej raty poinformujemy Cię o wysokości miesięcznej raty i numerze rachunku bankowego Funduszu, na który wpłacać pieniądze.
 • Jeżeli spłacisz 100 rat bez opóźnień, pozostała część rat zostanie umorzona.
 • Jeżeli sprzedasz nieruchomość, zwrot całości wsparcia następuje w terminie 30 dni od dnia sprzedaży.

 Ważne

Rada Funduszu może odroczyć lub umorzyć zwrot wsparcia:

 • na Twój wniosek – odroczyć termin płatności lub rozłożyć należność na raty,
 • na  Twój lub nasz wniosek – umorzyć w całości lub części wsparcie.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców działa na podstawie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, z dnia 9 października 2015 roku (Ustawa) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2019 r

Szczegółowe informacje dostępne u doradcy w oddziale Santander Bank Polska lub pod nr infolinii 1 9999.