Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

To pomoc dla osób fizycznych, dla których z różnych przyczyn raty kredytu mieszkaniowego stały się zbyt dużym obciążeniem domowego budżetu.

Spłacasz kredyt hipoteczny

Obecna sytuacja może mieć wpływ na możliwości spłaty Twojego kredytu. W tym artykule dowiesz się o wsparciu dla Klientów spłacających kredyty i pożyczki hipoteczne dostępnym ze środków zgromadzonych w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców Uruchomi się w nowym oknie.

W ramach udzielanego wsparcia możesz otrzymać:

 • Zwrotne wsparcie finansowe na spłatę rat na okres do 36 miesięcy. Kwota miesięcznej raty wsparcia  zależy  od wysokości Twojej raty kapitałowo-odsetkowej. Nie może być jednak wyższa niż 2 000 zł miesięcznie.

 • Pożyczkę na spłatę kredytu w wysokości do 72 000 zł w przypadku, gdy sprzedasz kredytowaną nieruchomość, a uzyskana kwota nie pokryje całego zadłużenia. 

 • Promesę pożyczki (przyrzeczenie jej udzielenia) na spłatę zadłużenia, jeżeli wystąpisz o pożyczkę przed sprzedażą kredytowanej nieruchomości. Musisz już wtedy mieć przedwstępną umowę sprzedaży.

Kiedy możesz otrzymać wsparcie

Aby otrzymać wsparcie, trzeba spełnić jeden z 3 warunków:

 1. W dniu złożenia wniosku kredytobiorca ma status osoby bezrobotnej (lub ma go współkredytobiorca) lub
 2. Rata kredytu przekracza 50% dochodu1 gospodarstwa domowego lub
 3. Miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza – w przypadku gospodarstwa domowego:
  • jednoosobowego – 1 552 zł2
  • wieloosobowego  – 1 200 zł x liczba osób w gospodarstwie domowym3

Jak złożyć wniosek

Wniosek z załącznikami złóż w naszym oddziale. Wcześniej skontaktuj się jednak ze swoim doradcą lub naszą infolinią. Dzięki temu poznasz szczegóły i zbierzesz wymagane dokumenty.

 • Na wniosku i załącznikach muszą się podpisać wszyscy kredytobiorcy, z którymi prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe i którzy zobowiązani są do spłaty kredytu.
 • Osoba bezrobotna (kredytobiorca lub współkredytobiorca) musi mieć zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego – z adresem urzędu, w którym jest zarejestrowana.
 • W przypadku wniosku o wsparcie składanego na podstawie kryterium dochodowego złóż oświadczenie określające dochody z ostatniego miesiąca przed złożeniem wniosku.

Jeśli otrzymasz decyzję pozytywną, musisz w ciągu 14 dni zawrzeć z nami umowę o wsparcie.

Których kredytów dotyczy wsparcie

Nie możesz się ubiegać o wsparcie, jeśli kredyt lub pożyczka służyła finansowaniu działalności gospodarczej lub rolniczej. Wsparcie dotyczy kredytu lub pożyczki zabezpieczonej hipoteką przeznaczonych na sfinansowanie następujących celów:

  • nabycie, budowę, przebudowę, rozbudowę domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, adaptację pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne;
  • nabycie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej;
  • remont domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o których mowa w podpunktach powyżej
  • nabycie działki budowlanej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego;
  • nabycie działki rolnej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego, położonej w całości albo części na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku gdy teren, na którym położona jest działka rolna albo jej część, nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - nabycia działki albo jej części przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania teren
  • udział w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego;
  • inny cel związany z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych.

 Pamiętaj też, że:

 • kredytem mieszkaniowym wg Ustawy jest również zabezpieczony hipoteką kredyt udzielony na spłatę kredytu mieszkaniowego,
 • jeśli kredyt służy spłacie różnych zobowiązań kredytowych, kredytem mieszkaniowym jest wyłącznie część przeznaczona na spłatę kredytu mieszkaniowego. W praktyce kwota wsparcia odpowiada procentowemu udziałowi kwoty kredytu przeznaczonego na cel mieszkaniowy (w stosunku do całej kwoty kredytu).

Najczęściej zadawane pytania

Jak zwracasz wsparcie

 • Zwrot wsparcia rozpoczynasz po 2 latach od wypłaty ostatniej raty wsparcia.
 • Wsparcie spłacasz w  równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach, płatnych do 15 dnia miesiąca na rachunek Funduszu:
  • Rat jest 144, jeśli umowę o wsparcie podpiszesz od 1 stycznia 2020 roku. Jeżeli spłacisz 100 rat bez opóźnień, Rada Funduszu może umorzyć pozostałą część rat.
  • Rat jest 96, jeżeli umowę o wsparcie masz podpisaną przed 1 stycznia 2020 roku.
 • Co najmniej 30 dni przed terminem wpłaty pierwszej raty poinformujemy Cię o wysokości miesięcznej raty i numerze rachunku bankowego Funduszu, na który wpłacać pieniądze4
 • Jeżeli sprzedasz nieruchomość, zwracasz całość wsparcia w terminie 30 dni od dnia sprzedaży4
 • Jeżeli otrzymasz nienależne wsparcie, zwracasz całe wsparcie wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia przekazania wsparcia przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Nienależne wsparcie zwracasz na rachunek Funduszu w terminie 30 dni od dnia, w którym BGK doręczy Ci pisemną informację na ten temat.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców działa na podstawie ustawy Uruchomi się w nowym oknie o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, z dnia 9 października 2015 roku (Ustawa) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2019 r Uruchomi się w nowym oknie

Szczegółowe informacje dostępne u doradcy w oddziale Santander Bank Polska lub pod nr infolinii 1 9999.