Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

Rachunek Trader i TopTrader

Inwestuj dynamicznie, sięgaj poza granice
i korzystaj ze wsparcia naszych ekspertów

 • Za prowadzenie rachunku

 • Niższe prowizje od inwestycji na giełdzie polskiej
  i rynkach zagranicznych

 • za dostęp do materiałów analitycznych i rekomendacji ekspertów

 • Za dostęp do notowań GPW z jedną najlepszą ofertą w czasie rzeczywistym

Dowiedz się więcej o rachunkach

Inwestowanie może być proste

 • Dla kogo Rachunek Trader i TopTrader?

  • Dla osób, które chcą taniej inwestować, a których minimalny obrót kwartalny na rynkach akcji (polskim i zagranicznych) wynosi odpowiednio 150 tys. zł (dla Rachunku Trader) lub 600 tys. zł (dla Rachunku TopTrader) albo w zakresie indeksowych kontraktów terminowych na GPW – odpowiednio 300 lub 900
   i kontraktów.
 • Poszerz ofertę

  • Możesz poszerzyć swoje możliwości inwestycyjne o dostęp do kontraktów terminowych i opcji na giełdzie polskiej, IKE, krótkiej sprzedaży lub skorzystać z promocji dla pracowników instytucji finansowych. Wybrane przez siebie możliwości aktywujesz od razu przy podpisaniu umowy lub później – jak wolisz.
  • Dzięki zdalnemu dostępowi do swojego rachunku możesz na bieżąco śledzić notowania giełdowe z zagranicy – odpłatnie, lub z Polski – w najmniejszym pakiecie za darmo. Bądź aktywny na giełdach zagranicznych,
   by uzyskać bezpłatny dostęp do notowań.
  • Skorzystaj z automatycznego przewalutowania – inwestując w akcje, obligacje oraz ETF-y notowane w euro, dolarach amerykańskich, frankach szwajcarskich czy funtach brytyjskich nie musisz posiadać środków w danej walucie.
  • Usługa Drogowskaz Inwestycyjny pozwoli Ci korzystać
   z bezpłatnych rekomendacji i ułatwi inwestowanie
   za granicą.

Otwórz rachunek Trader lub TopTrader

Sprawdź dostępne warianty i wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada

 • Zaloguj się do swojej bankowości internetowej

  Wejdź do Santander internet i wybierz zakładkę Rachunek maklerski.

 • Uzupełnij wniosek

  Wypełnij prosty wniosek o Rachunek inwestycyjny online

 • Potwierdź dane

  Zaakceptuj wysyłkę formularza kodem z sms lub w aplikacji mobilnej.

 • Zacznij inwestować

  Po potwierdzeniu otwarcia rachunku zaloguj się do serwisu Inwestor online - podaj login jak do Santander internet, PIN otrzymałeś sms. Złóż dyspozycję przystąpienia do rachunku Trader lub TopTrader.

 • Zadzwoń lub zaloguj się do Inwestor online

  Jeżeli jesteś klientem Santander Biuro Maklerskie, możesz otworzyć rachunek przez internet lub telefon.

 • Złóż dyspozycję

  Złóż dyspozycję przystąpienia do Rachunku Trader lub TopTrader.

 • Zacznij inwestować

  Doradca otworzy dla Ciebie nowy rachunek.

 • Znajdź Santander Biuro Maklerskie

  Znajdź najbliższy oddział z dostępem do usług maklerskich.

 • Przyjdź do oddziału

  Zabierz ze sobą dowód osobisty.

 • Podpisz umowę

  Po dokonaniu formalności i złożeniu dyspozycji przystąpienia do Rachunku Trader lub TopTrader doradca otworzy dla Ciebie rachunek.

Proste zasady, przejrzyste opłaty

 

Taryfa opłat i prowizji Santander Biura Maklerskiego Uruchomi się w nowym oknie

Wsparcie przy wyborze rachunku

Przystępując do rachunku Trader lub TopTrader klient deklaruje wykonanie kwartalnego obrotu na rachunku w wysokości minimum 150.000 zł na rynku polskim i/lub rynkach zagranicznych albo 300 indeksowych kontraktów terminowych przy Rachunku Trader, albo 600.000 zł na rynku polskim i/lub rynkach zagranicznych, albo 900 indeksowych kontraktów terminowych przy Rachunku TopTrader. Kwartał to trzy kolejne pełne miesiące kalendarzowe. Gdy w danym kwartale warunek minimalnych obrotów nie zostanie spełniony, Santander Biuro Maklerskie za ten kwartał pobierze jednorazową, dodatkową prowizję maklerską standardowo w kwocie: 50 zł – w odniesieniu do Rachunku Trader albo 200 zł – w odniesieniu do Rachunku TopTrader. Prowizja, wskazana w poprzednim zdaniu, pobierana jest w przypadku zrealizowania co najmniej jednej transakcji w danym kwartale.

Bezpłatny dostęp do notowań z rynków zagranicznych można uzyskać, jeżeli wartość obrotu na zagranicznych rynkach w poprzednim miesiącu wyniosła co najmniej równowartość 150 tys. zł.

Otwarcie rachunku maklerskiego w serwisie Santander internet możliwe jest dla klientów Santander Bank Polska, będących Rezydentami Rzeczypospolitej Polskiej.

Istotne informacje i ryzyko

Poniżej znajdziesz ważne informacje o zasadach korzystania z naszych usług.

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Kliknij więcej i sprawdź szczegóły oraz informacje dotyczące sprzedaży krzyżowej w Santander Biuro Maklerskie.

Strefa Premium dostępna jest dla klientów, którzy spełniających przynajmniej jeden z następujących warunków:

 • posiadają Rachunek Trader, TopTrader lub VIP lub
 • posiadają rachunek dla pracowników instytucji finansowych lub
 • posiadają aktywną usługę Aktywnego Doradztwa Giełdowego lub
 • złożyli dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie derywatów (dostęp będzie możliwy do końca danego kwartału, w którym nastąpiło złożenie dyspozycji rozszerzającej) lub
 • wykonują średniomiesięczny obrót w ostatnim kwartale kalendarzowym na polskim rynku kasowym na poziomie 200 tys. zł lub
 • wykonują w ostatnim kwartale kalendarzowym obrót na rynku terminowym na poziomie co najmniej: 150 sztuk kontraktów indeksowych lub 20 sztuk kontraktów na stopy procentowe, lub na obligacje, lub 100 sztuk kontraktów akcyjnych, lub 1000 sztuk kontraktów walutowych, lub 100 sztuk opcji.

Warunki te weryfikowane są raz na kwartał kalendarzowy, a dostęp do Strefy Premium aktywowany jest zawsze w terminie trzech pierwszych dni roboczych nowego kwartału.

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe i korzystanie z usług maklerskich wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Poziom ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu finansowego, który jest przedmiotem usługi maklerskiej lub inwestycji. Na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele czynników, które są lub mogą być niezależne od emitentów i wyników ich działalności. Można do nich zaliczyć m.in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe.
Inwestycja w zagraniczne instrumenty finansowe związana jest nie tylko z ryzykiem inwestycyjnym, ale również z ryzykiem walutowym, tj. ryzykiem negatywnego wpływu zmiany ceny jednej waluty wobec innych walut na wycenę transakcji oraz na sytuację finansową inwestora. Inwestycje w derywaty w związku z wykorzystaniem dźwigni finansowej (wniesienie jedynie depozytu zabezpieczającego zamiast całej wartości transakcji, powoduje, że relatywnie małe wahania kursów instrumentu bazowego mają proporcjonalnie większy wpływ na wartość pozycji w derywatach) obarczone są bardzo wysokim ryzykiem. Inwestor powinien liczyć się nie tylko z możliwością utraty całości zainwestowanego kapitału, ale również z potencjalną stratą przekraczającą wielkość pierwotnie opłaconego depozytu.
Z inwestowaniem za pomocą krótkiej sprzedaży związane jest nie tylko ryzyko inwestycyjne, ale również ryzyko rozliczeniowe (niepewność związana z pozyskaniem sprzedanych papierów w terminie rozliczenia), ponadto inwestor może ponieść dodatkowe koszty pożyczki instrumentów finansowych powstałe w trakcie trwania pożyczki.
Do głównych ryzyk związanych z korzystaniem z usługi doradztwa inwestycyjnego zalicza się: ryzyko nieodpowiednich rekomendacji, ryzyko niewłaściwie oszacowanej wartości lub ryzyko nietrafionej oceny kierunku zmian ceny rekomendowanego instrumentu finansowego (w tym założonego okresu inwestycyjnego, w którym zmiana ceny powinna się dokonać) oraz ryzyko dezaktualizacji rekomendacji. Więcej informacji o ryzyku związanym z inwestowaniem w instrumenty finansowe znajduje się w dokumencie „Informacje wstępne”.

Informacje dotyczące sprzedaży krzyżowej w Santander Biuro Maklerskie

W celu korzystania z usługi drogowskazu inwestycyjnego konieczne jest posiadanie rachunku papierów wartościowych, zawarcie dyspozycji rozszerzającej zakres umowy maklerskiej w zakresie doradztwa inwestycyjnego Drogowskaz inwestycyjny, oraz posiadanie aktualnego i odpowiedniego wyniku ankiety odpowiedniości dla usługi doradztwa inwestycyjnego – Drogowskaz Inwestycyjny. Dostępność rekomendowanego portfela w usłudze doradztwa inwestycyjnego – Drogowskaz inwestycyjny zależy od indywidualnej sytuacji klienta badanej na podstawie ankiety odpowiedniości (dostępnej w serwisie Inwestor online). W przypadku chęci korzystania z rachunku IKE niezbędne jest rozszerzenie umowy maklerskiej o dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług w ramach indywidualnego konta emerytalnego, na podstawie której otwierany jest dla klienta rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny.
Celem korzystania z bezpłatnych notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dla jednej najlepszej oferty w czasie rzeczywistym konieczne jest posiadanie dostępu do serwisu Inwestor online lub Inwestor mobile i zamówienie w nich usługi.
Dostęp do notowań zagranicznych w czasie rzeczywistym mogą uzyskać Klienci będący osobami fizycznymi, którzy spełniają łącznie następujące warunki: podpiszą umowę maklerską, rozszerzoną o świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych; posiadają aktualny adres e-mail wskazany do korespondencji z Santander Biuro Maklerskie; złożą dyspozycję o dostęp do notowań z giełd zagranicznych w czasie rzeczywistym.
W celu inwestycji w derywaty konieczne jest posiadanie rachunku maklerskiego oraz rozszerzenie umowy maklerskiej o dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie derywatów.
Aby inwestować przy wykorzystaniu krótkiej sprzedaży konieczne jest posiadanie rachunku maklerskiego oraz złożenie dyspozycji rozszerzającej umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i wykonywania zleceń krótkiej sprzedaży. W celu korzystania z usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych konieczne jest posiadanie rachunku maklerskiego oraz rozszerzenie umowy maklerskiejo dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych.
Aby skorzystać z usługi automatycznego przewalutowania, konieczne jest zawarcie umowy maklerskiej, posiadanie rachunku maklerskiego oraz rozszerzenie umowy maklerskiej o świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych.

Koszty usług wynikające ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu do kosztów poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów, ustalone byłyby na tym samym poziomie lub wyższym (w przypadku usługi świadczonej bez posiadania rachunku inwestycyjnego w Santander Biuro Maklerskie). Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej ww. usług, w porównaniu do ryzyka właściwego dla poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów nie zmienia się, z zastrzeżeniem, iż w przypadku sprzedaży krzyżowej stanowi ono sumę ryzyk poszczególnych usług.
Ryzyko wynikające z korzystania z usługi prowadzenia rachunku inwestycyjnego to ryzyko przechowywania instrumentów finansowych lub środków pieniężnych w jednej instytucji. Santander Biuro Maklerskie jest uczestnikiem Systemu Rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., który gwarantuje ochronę aktywów zapisanych na rachunkach lub  przechowywanych w depozycie prowadzonym przez Santander Biuro Maklerskie i wypłatę środków na zasadach i do wysokości określonej w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Szczegóły w tym zakresie oraz więcej informacji dot. sprzedaży krzyżowej/ wiązanej znajduje się w dokumencie "Informacje wstępne".

Stan na dzień: 21.02.2021 r.