Najczęściej wyszukiwane:

Szukaj na stronie

Poznaj nową pilotażową aplikację mobilną. Pobierz, sprawdź i daj znać, co myślisz.

Pytania i odpowiedzi - konta osobiste i walutowe

Pytania i odpowiedzi - konta osobiste i walutowe

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Jak przenieść konto do Santander Bank Polska?

Konta walutowe

 • Dla kogo przeznaczone jest konto walutowe?

  Konto walutowe w Santander Bank Polska to doskonałe rozwiązanie, dla osób, które zarabiają w EUR, USD, GBP lub CHF, otrzymują rentę w walucie obcej lub często podróżują po świecie. Konto pozwala na swobodne i bezpieczne dysponowanie pieniędzmi zarówno podczas pobytu za granicą, jak i w kraju. Posiadając konto walutowe w Santander Bank Polska, nie trzeba otwierać konta w innym banku za granicą.
   

 • Co musi wiedzieć pracodawca, żeby wpłacić wynagrodzenia na konto walutowe?

  Jeżeli pracujesz w jednym z krajów Unii Europejskiej i zarabiasz w euro, Twój pracodawca zapłaci za przelew Twojego wynagrodzenia na konto w Santander Bank Polska dokładnie tyle samo, co za przelew na rachunek w banku w swoim kraju.

  Podaj pracodawcy:

  • numer konta w formacie IBAN – to 26 cyfr poprzedzonych kodem kraju, bez myślników i spacji (razem 28 znaków), np. P L XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX.
  • kod BIC: WBKPPLPP
  • imię, nazwisko oraz adres (dane właściciela rachunku)
  • nazwę banku: Santander Bank Polska S.A


  Twój pracodawca powinien wybrać opcję kosztową przelewu oznaczoną symbolem SHA. Kwota nie może przekraczać 50 000 euro.

  Za otrzymanie przelewu zagranicznego (polecenia wypłaty) i przekazanie go na Twoje Konto24 walutowe Santander Bank Polska pobierze prowizję, zgodnie z obowiązującą w dniu dokonywania czynności Taryfą Opłat i Prowizji.

 • Jak sprawdzić stan konta walutowego?
  Jeśli posiadasz usługi bankowości elektronicznej Santander internet w każdej chwili przez 24 godziny na dobę masz swobodny dostęp do konta przez internet, telefon stacjonarny i komórkowy. Możesz m.in. sprawdzić stan konta, dokonać przelewu na rachunek w Polsce i za granicą, założyć lokatę.
 • Czy posiadając konto walutowe można robić zakupy za granicą?

  Do konta walutowego możesz otrzymać kartę MasterCard walutową. Dzięki niej możesz płacić bez prowizji w tysiącach miejsc na całym świecie. Dokonując płatności w walucie, w jakiej prowadzone jest Twoje konto, zapłacisz dokładnie tyle, ile wyniosła Twoja transakcja, bez dodatkowych opłat za przewalutowanie. Za wydanie pierwszej karty oraz za pierwszy rok jej używania Bank nie pobierze od Ciebie żadnych opłat. Kartę MasterCard walutową możesz otrzymać do konta prowadzonego w euro, funtach brytyjskich oraz dolarach amerykańskich.

 • Czy posiadając konto walutowe można robić zakupy w internecie?

  Korzystając z karty MasterCard walutowej wydanej do Twojego konta, możesz płacić za zakupy dokonane w internecie, np. bilety lotnicze.
   

 • Czy kartą MasterCard wydaną do konta walutowego mogę wypłacać gotówkę z bankomatów?

  Dzięki karcie MasterCard walutowej wypłacisz środki ze swojego konta w tysiącach bankomatów na całym świeci

 • Czy moja rodzina może korzystać ze środków dostępnych na koncie?

  Osoby przez Ciebie upoważnione, np. członkowie rodziny, będą mogli korzystać z pieniędzy zgromadzonych na Twoim koncie walutowym także w Polsce – współposiadacze konta oraz pełnomocnicy mogą otrzymać dodatkową kartę MasterCard walutową.
   

Polecenie zapłaty

 • Czym jest polecenie zapłaty?

  Polecenie zapłaty to szybka, wygodna i bezpieczna forma regulowania powtarzających się rachunków, niezależnie od ich kwoty i częstotliwości np. za telefon, prąd, gaz. Na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, pieniądze będą przekazywane z Twojego konta na rachunek wierzyciela (operatora telefonii komórkowej, gazowni, elektrowni), w kwotach i terminach wskazanych na fakturach, które będziesz otrzymywał od wierzyciela. Szczegółowe zasady dokonywania rozliczeń w trybie polecenia zapłaty dostępne są na stronie

 • Dlaczego warto skorzystać z polecania zapłaty?

  Opłata za realizację polecenia zapłaty jest niższa niż w przypadku innych transakcji - zleceń cyklicznych czy przelewów. Polecenie zapłaty jest realizowane przez Bank, terminowo, bez ryzyka opóźnień i naliczenia odsetek karnych. Do Ciebie należy tylko zapewnienie wystarczającej ilości środków na koncie.

 • Czy można odwołać zrealizowaną przez polecenie zapłaty transakcję?

  W przypadku wątpliwości związanych z kwotą płatności, możesz w ciągu 30 dni odwołać zrealizowaną już płatność. Pieniądze niezwłocznie zostaną zwrócone na Twoje konto. W każdej chwili możesz też zrezygnować z rozliczania się z danym wierzycielem za pomocą polecenia zapłaty. Informacja o każdej transakcji znajdzie się w historii Twojego konta i na wyciągu bankowym, oprócz tego nadal będziesz otrzymywał faktury i rachunki od wierzyciela.

 • Jak uruchomić polecenie zapłaty?

  Polecenie zapłaty możesz uruchomić w każdej placówce Santander Bank Polska w całej Polsce lub u wierzyciela, od którego rachunki chcesz płacić za pomocą polecenia zapłaty. Warunkiem udostępnienia usługi polecenia zapłaty jest złożenie przez Ciebie zgody na obciążanie zarówno w placówce Banku, jak i u wierzyciela. Alternatywnie zgoda może być dostarczona do banku przez odbiorcę lub bank odbiorcy.

IBAN i SWIFT

 • Jaki jest kod SWIFT Santander Bank Polska?
  Kod SWIFT (BIC code) Santander Bank Polska jest następujący: WBKPPLPP
   
 • Co to jest IBAN?

  IBAN (International Bank Account Number) to międzynarodowy numer identyfikacyjny rachunku płatniczego obowiązujący w UE oraz krajach spoza UE. Numer IBAN jest wymagany dla przelewów na zagraniczne konta bankowe i przelewów z konta w banku zagranicznym na konto krajowe. W przypadku Polski IBAN składa się z kodu kraju – PL - i 26 cyfr, pisze się go w formie ciągłej, tzn. bez spacji i myślników, np. PLXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Podanie numeru niezgodnego z obowiązującym formatem może opóźnić wykonanie płatności lub spowodować jej zwrot do zleceniodawcy.

  Poprawność numeru IBAN jak i numeru NRB (numeru rachunku używanego w rozliczeniach krajowych) możesz sprawdzić w kalkulatorze numerów IBAN.

 • Ogólne zasady prawidłowej konstrukcji rachunków NRB i IBAN:

  NRB - w rozliczeniach krajowych - w postaci:

  XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

  C < --A--- > < ---------B--------->

  A - numer rozliczeniowy
  B - numer rachunku bankowego
  C - liczba kontrolna

  IBAN - w rozliczeniach transgranicznych - w postaci:

  PL XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

  D C < ---A--- > < ---------B--------->
  A - numer rozliczeniowy
  B - numer rachunku bankowego
  C - liczba kontrolna
  D - kod kraju

Płatności w obrocie dewizowym dla klientów indywidualnych

 • Co to są płatności dewizowe?

  Płatności dewizowe są formą rozliczeń pieniężnych w walucie obcej, lub z udziałem dostawcy zagranicznego, polegającą na:

  • wykonaniu przez dostawcę usług płatniczych dyspozycji zleceniodawcy dotyczącej przekazania określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy
  • uznaniu określoną kwotą pieniężną na rzecz wskazanego odbiorcy


  Płatności dewizowe obejmują:

  1. polecenie przelewu SEPA (zlecenie płatnicze spełniające łącznie następujące kryteria: waluta zlecenia płatniczego to EURO, bank odbiorcy jest uczestnikiem SEPA (Jednolitego Obszaru Płatności w Euro), opcja kosztowa to tzw. SHA, a tryb realizacji: zwykły.
  2. polecenie przelewu w walucie obcej (zlecenie płatnicze kierowane na rachunek prowadzony w Polsce, z wyłączeniem waluty EURO).
  3. polecenie przelewu (zlecenie płatnicze inne niż polecenie przelewu SEPA; w ramach polecenia przelewu wyróżnia się: przelew krajowy w euro kierowany na rachunek prowadzony w Polsce oraz przelew zagraniczny w dowolnej walucie kierowany na rachunek prowadzony za granicą).
  4. uznanie rachunku odbiorcy w Santander Bank Polska na podstawie zlecenia płatniczego, otrzymanego w dowolnej walucie od dostawcy z zagranicy, lub w walucie obcej od dostawcy w Polsce, w tym z tytułu zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych.
 • Jak realizowana jest płatność dewizowa?

  Realizacja zlecenia płatniczego na rachunek prowadzony w innym banku niż Santander Bank Polska jest wykonywana na podstawie dyspozycji otrzymanej od klienta w oddziale lub usługach bankowości elektronicznej Santander online. W przypadku takich zleceń płatniczych bank obciąża wskazany przez zleceniodawcę rachunek kwotą płatności oraz prowizją. Wysokość prowizji związanych z realizacją płatności dewizowych jest określona w „Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla klientów indywidualnych”. Santander Bank Polska realizuje płatności dewizowe zgodnie z obowiązującymi w banku godzinami granicznymi.

  Uznanie rachunku bankowego klienta następuje na podstawie płatności dewizowej otrzymanej przez Santander Bank Polska z innego banku. W przypadku gdy waluta płatności jest różna od waluty rachunku wskazanego w płatności dewizowej otrzymanej przez Santander Bank Polska, środki podlegają przewalutowaniu na walutę rachunku po aktualnym kursie dewiz wynikającym z Tabeli kursów Banku.

 • Jakie dane są wymagane aby zrealizować płatność dewizową na rachunek w banku zagranicznym?

  Aby móc zrealizować płatność dewizową na rachunek prowadzony przez bank zagraniczny konieczne są:

  • dane banku odbiorcy: nazwa, kod SWIFT/BIC i adres;
   Uwaga! W przypadku poleceń przelewu SEPA - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiającego wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 - zleceniodawca (płatnik) powinien dostarczyć numer rachunku odbiorcy w formacie IBAN, na podstawie którego Bank ustali dane (kod SWIFT/BIC) banku odbiorcy płatności;
  • dane odbiorcy: numer rachunku w banku odbiorcy, imię i nazwisko (nazwę odbiorcy) oraz opcjonalnie adres zawierający nazwę kraju;
  • tytuł płatności dewizowej.

  Elektroniczny Formularz dyspozycji zlecenia płatniczego 
  Poniżej znajduje się formularz dyspozycji zlecenia płatniczego w obrocie dewizowym, który można zapisać korzystając z programu Adobe Acrobat lub Adobe Reader w wersji 8.0 i wyższej. Jeśli program uniemożliwia zapisanie danych – należy go wydrukować i wypełnić ręcznie. Wypełniony formularz należy złożyć w oddziale banku. Poniżej znajduje się instrukcję wypełnienia formularza, a w razie wątpliwości można go także wypełnić z pomocą doradcy w placówce banku.

   
   
  Instrukcja wypełnienia formularza:
  Pole: Tryb realizacji: w tym miejscu płatnik (zleceniodawca) powinien wybrać jeden z następujących trybów realizacji płatności dewizowej:
  1. dla płatności UUP w EURO innych niż polecenie przelewu SEPA:
   • tryb zwykły, albo
   • tryb ekspresowy
  2. dla poleceń przelewu SEPA:
   • dostępny jest wyłącznie tryb zwykły
  3. dla pozostałych płatności:
   • tryb zwykły,
   • tryb pilny,
   • tryb ekspresowy
  Objaśnienia dotyczące trybów znajduje się w pytaniu „Jakie są terminy realizacji płatności dewizowych?”
  Pole 32A: Waluta i kwota zlecenia płatniczego – tu należy wskazać walutę wymienialną (np. USD, EUR) lub PLN i kwotę transakcji, np. EUR 58 000,-
  Pole 50: Płatnik (Zleceniodawca) – w tym polu należy podać:
  • nazwisko i imię, adres łącznie z nazwą kraju oraz numer rachunku i walutę w jakiej jest prowadzony, numer telefonu
  Pole 57: Bank odbiorcy
  • w przypadku poleceń przelewu SEPA zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiającego wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009, zleceniodawca (płatnik) powinien dostarczyć numer rachunku odbiorcy w formacie IBAN, na podstawie którego Bank ustali dane (kod SWIFT/BIC) banku odbiorcy płatności,
  • w przypadku pozostałych płatności należy podać nazwę banku odbiorcy, kod SWIFT tego banku, albo numer rozliczeniowy, bądź clearing code (Sort Code/ BLZ/ ABA), kraj banku odbiorcy i ewentualnie adres banku,
  • w przypadku płatności wysyłanych do krajów, w których obowiązuje numer rachunku w formacie IBAN, systemy Santander Bank Polska, w których rejestrowane są płatności podpowiadają prawidłowy kod SWIFT (BIC) banku, w którym prowadzony jest rachunek odbiorcy.
  Pole 59: Odbiorca - należy podać numer rachunku odbiorcy (w poprawnym formacie IBAN, jeśli jest wymagany w kraju odbiorcy) oraz:
  • w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko osoby, na rzecz której ma nastąpić wypłata oraz opcjonalnie jej adres zawierający nazwę kraju
  Pole 70: Tytuł – informacja z jakiego powodu przelew jest realizowany; może zawierać nazwę i numer dokumentu, na podstawie którego wykonywana jest zapłata, np. Commercial Invoice No … lub Handelsrechnung NR …lub Faktura Nr lub Sales Contract No, Handelsvertrag Nr lub Umowa Nr lub Potwierdzenie Zamówienia z dnia...
  Pole 71A: Opcje kosztowe:
  • BEN – opcja kosztowa, której wybór oznacza, że opłaty i prowizje naszego banku oraz innych dostawców biorących udział w realizacji zlecenia płatniczego ponosi odbiorca;
  • OUR – opcja kosztowa, której wybór oznacza, że opłaty i prowizje naszego banku oraz innych dostawców biorących udział w realizacji zlecenia płatniczego ponosi płatnik;
  • SHA – opcja kosztowa, której wybór oznacza, że opłaty i prowizje dostawcy płatnika pokrywa płatnik, a koszt opłat i prowizji innych dostawców biorących udział w realizacji zlecenia płatniczego ponosi odbiorca.
  Opcja kosztowa BEN nie jest dostępna dla Płatności UUP, tj. poleceń przelewu podlegających przepisom Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 o usługach płatniczych.

  Informacje dodatkowe do polecenia przelewu SEPA (opcjonalnie) – w przypadku polecenia przelewu SEPA, poza podstawowymi danymi o nadawcy, odbiorcy, szczegółach zlecenia płatniczego i rachunku odbiorcy istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych danych, dotyczących: Identyfikatora Organizacji Odbiorcy, Identyfikatora Organizacji Zleceniodawcy, Identyfikatora Prywatnego Zleceniodawcy, Identyfikatora Prywatnego Beneficjenta.
 • Co to jest polecenie przelewu SEPA?

  SEPA - (Single Euro Payments Area - Jednolity Obszar Płatności w Euro) system rozliczeń dla płatności w euro realizowanych na terenie Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, Szwajcarii, w ramach którego klienci indywidualni, przedsiębiorcy i inne podmioty mogą dokonywać bezgotówkowych rozliczeń.

  Polecenie przelewu SEPA musi spełniać następujące warunki:

  • waluta zlecenia płatniczego to euro,
  • numer rachunku odbiorcy jest zgodny ze standardem IBAN,
  • bank odbiorcy jest uczestnikiem SEPA (Jednolity Obszar Płatności w Euro),
  • opcja kosztowa to SHA,
  • wybrano zwykły tryb realizacji.

  Jak wysłać polecenie przelewu SEPA w obsłudze bankowości elektronicznej Santander online?

  • wybierz zakładkę „PRZELEWY”, dalej „PRZELEWY WALUTOWE”, a następnie „Zagraniczny i krajowy”,
  • wprowadź dane do przelewu zgodnie z opisem poszczególnych pól uwzględniając:
   • w części „dane odbiorcy”: rachunek odbiorcy w poprawnym formacie IBAN, ponieważ do zrealizowania dyspozycji płatniczej w systemie SEPA niezbędne jest podanie poprawnego numeru rachunku odbiorcy;
   • w części „dane przelewu”: wybierz walutę przelewu: EUR

  Na podstawie oznaczenia rachunku odbiorcy, o ile jego numer podano w poprawnym formacie IBAN, system odczyta i wyświetli na ekranie numer BIC banku odbiorcy, nazwę i adres banku. Zaakceptuj podany BIC banku odbiorcy klikając na przycisk „dalej”. Na kolejnym ekranie w podsumowaniu pojawi się nazwa wybranego produktu – SEPA – oraz wysokość prowizji. Po zaakceptowaniu wprowadzonych danych do przelewu system poprosi o autoryzację kodem SMS, bądź tokenem.

 • Co to jest Polecenie przelewu w walucie obcej?

  Polecenie przelewu w walucie obcej jest to zlecenie płatnicze kierowane na rachunek prowadzony w Polsce, z wyłączeniem zleceń w euro.

 • Co to jest Polecenie przelewu – przelew zagraniczny?

  Polecenie przelewu – przelew zagraniczny jest to zlecenie płatnicze kierowane na rachunek prowadzony za granicą w dowolnej walucie (z wyłączeniem polecenia przelewu SEPA).

 • Co to jest Polecenie przelewu – przelew krajowy w euro?

  Polecenie przelewu – przelew krajowy w euro jest to zlecenie płatnicze kierowane na rachunek prowadzony w Polsce (z wyłączeniem polecenia przelewu SEPA).

 • Jakie są terminy realizacji płatności dewizowych?

  Dostępne są następujące tryby realizacji:

  1. dla płatności UUP w euro:
   • tryb zwykły - rachunek banku odbiorcy zostanie uznany następnego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia płatniczego przez płatnika (zleceniodawcę),
   • tryb ekspresowy – rachunek banku odbiorcy zostanie uznany tego samego dnia roboczego, w którym zostało złożone zlecenie płatnicze przez płatnika (zleceniodawcę)
  2. dla poleceń przelewu SEPA:
   • tryb zwykły - rachunek banku odbiorcy zostanie uznany następnego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia płatniczego przez płatnika (zleceniodawcę);
  3. dla pozostałych płatności:
   • tryb zwykły - rachunek banku odbiorcy zostanie uznany drugiego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia płatniczego przez płatnika (zleceniodawcę),
   • tryb pilny dostępny dla zleceń płatniczych wysyłanych w walutach: EUR (do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego; „EOG”), USD, GBP, PLN - rachunek banku odbiorcy zostanie uznany następnego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia płatniczego przez płatnika (zleceniodawcę),
   • tryb ekspresowy dostępny dla zleceń płatniczych wysyłanych w walutach: EUR, USD, GBP, PLN - rachunek banku odbiorcy zostanie uznany tego samego dnia roboczego, w którym zostało złożone zlecenie płatnicze przez płatnika (zleceniodawcę)
 • Co to są godziny graniczne?

  Godzina graniczna, inaczej „cut off time" to godzina graniczna, do której musi wpłynąć do banku zlecenie wykonania płatności dewizowej, aby mogło być zrealizowane w terminie zgodnym z wybranym przez klienta trybem realizacji.

  Poniżej wskazano godziny graniczne dla płatności dewizowych wysyłanych do banku zagranicznego lub krajowego zlecanych w oddziale banku:
   

  Tryb Waluta Godzina (cut off time)
  zwykły w walutach obsługiwanych przez nasz bank do godziny zakończenia pracy oddziału
  pilny EUR1, GBP, USD, PLN do godziny zakończenia pracy oddziału
  ekspresowy GBP 13:00
  USD 15:00
  PLN 12:00
  EUR2 13:00

   

  1 do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospordarczego (EOG)
  2 w przypadku jeśli bank odbiorcy jest uczestnikiem systemu TARGET, cut off time wydłużony jest do godziny 15:00

  Zobacz listę banków uczestniczących w Target. 

   

  Godziny graniczne dla płatności dewizowych wysyłanych do banku zagranicznego lub krajowego zlecanych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej przedstawiają się następująco:

   

  Tryb Waluta Godzina (cut off time)
  zwykły w walutach obsługiwanych przez nasz bank 23:30
  pilny EUR1, GBP, USD, PLN 23:30
  ekspresowy GBP 13:00
  USD 15:00
  PLN 12:00
  EUR2 13:00
  Santander One Pay FX3 USD 18:00

   

  1 do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospordarczego (EOG)
  2 w przypadku jeśli bank odbiorcy jest uczestnikiem systemu TARGET, cut off time wydłużony jest do godziny 15:00
  3 Santander One Pay FX może być zrealizowany w USD na rachunek odbiorcy prowadzony w banku z grupy Santander z siedzibą USA lub na rachunek prowadzony w Bank of America w USA
   

 • Czy płatność dewizową można zrealizować w walucie innej niż wymieniona w Tabeli kursów Banku?

  Tak, Santander Bank Polska realizuje płatności dewizowe w niektórych walutach wymienialnych nie ujętych w aktualnej tabeli kursów walut Santander Bank Polska. Wykaz walut obcych nie ujętych w tabeli kursów walut:

   

  Nazwa Kod waluty Jedn.
  rial sudyjski SAR 1
  rupia indyjska INR 100
  nowy izraelski szekel ILS 1
  dinar jordański JOD 1
  rial katarski QAR 1
  dinar kuwejcki KWD 1
  dirham marokański MAD 1
  rupia Mauritiusa MUR 1
  rial omański OMR 1
  dinar tunezyjski TND 1
  dirham ZEA ( Zj. Emiraty Arab.) AED 1

   

  Informacja o dostępności danych walut znajduje się w oddziale banku.

 • W jaki sposób zrealizować płatnośc dewizową w rublu rosyjskim?

   

 • W jaki sposób zrealizować płatność dewizową w rupiach indyjskich?

  Zasady realizacji płatności w rupiach indyjskich (INR)

  Dla płatności w rupiach indyjskich (INR) obowiązują restrykcyjne zasady formatowania płatności wynikające z regulacji Centralnego Banku Indii (Reserve Bank of India). W związku z powyższym Santander Bank Polska informuje, że zlecenia płatnicze wysyłane do Indii w walucie rupiach indyjskich – oprócz standardowych danych – muszą zawierać tzw. purpose code czyli kod określający cel przelewu. Kod ten musi być umieszczony przez bank zleceniodawcy w polu „Tytuł przelewu”.

  Zlecenie płatnicze w rupiach indyjskich można złożyć w dowolnym oddziale Santander Bank Polska, dyspozycja ta nie jest jednak dostępna w usługach bankowości elektronicznej Santander online.

 • Na czym polega specyfika płatności dewizowych wysyłanych do USA?

  Przy płatnościach dewizowych wysyłanych do USA bardzo istotne jest podanie numeru rozliczeniowego banku amerykańskiego zwanego numerem ABA lub Fedwire/ Routing, składającego się z 9 cyfr.
  Aby uniknąć przeszkód i opóźnień w przekazaniu środków do odbiorcy, należy wskazać ten właśnie numer, zamiast BIC banku odbiorcy.
  W Stanach Zjednoczonych nie obowiązuje określony standard rachunku, dlatego długość znaków rachunku odbiorcy może być różna.

 • Lista korespondentów Santander Bank Polska S.A.
  Lista korespondentów Santander Bank Polska
  9 Wrzesień 2022 r.
  306.8 kB
  PDF
  pl_PL
  Pobierz
   

   

Zobacz więcejzobacz mniej

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

 • Czym jest BFG?

  Santander Bank Polska S.A. jest podmiotem objętym obowiązkowym systemem gwarantowania w rozumieniu Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z dnia 8 lipca 2016 r., poz. 996). Tutaj zobaczysz więcej szczegółów o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w Santander Bank Polska.

Centralna informacja

Rezygnacja z konta