Usługi powiernicze

Usługi powiernicze

Usługi powiernicze w Santander Bank Polska obejmują prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rejestrów dla klientów instytucjonalnych krajowych i zagranicznych

  • Najważniejsze korzyści

  • Dodatkowe informacje

  • Aktualne klucze publiczne

  • Kontakt

Najważniejsze korzyści

Usługi powiernicze w Santander Bank Polska S.A. obejmują prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rejestrów dla klientów instytucjonalnych krajowych i zagranicznych.

Rachunki i rejestry papierów wartościowych 
Santander Bank Polska S.A. posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie rachunków papierów wartościowych, jest również bezpośrednim uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) oraz uczestnikiem Rejestru Papierów Wartościowych (RPW) prowadzonego przez Narodowy Banku Polski (NBP). Na tej podstawie Bank prowadzi rachunki papierów wartościowych, na których przechowuje papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego. Santander Bank Polska S.A. prowadzi również rejestry papierów wartościowych, na których przechowuje papiery nie dopuszczone do obrotu zorganizowanego, przede wszystkich zagraniczne papiery wartościowe (przechowywane w zagranicznych izbach depozytowych) oraz zdematerializowane krajowe papiery komercyjne. W ramach prowadzonych rachunków i rejestrów papierów wartościowych oferujemy rozliczanie transakcji na rynku oraz obsługę praw korporacyjnych z papierów wartościowych.

Świadczenie usług Banku Płatnika
Santander Bank Polska S.A. świadczy usługi banku płatnika, polegających na prowadzeniu wszystkich rozliczeń finansowych z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych dla krajowych domów maklerskich.

„Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale jej wyłącznym celem jest poinformowanie o zakresie usług świadczonych przez Santander Bank Polska S.A. W razie chęci skorzystania z usług oferowanych przez Bank prosimy o kontakt z osobami wskazanymi w zakładce kontakt, gdzie uzyskają Państwo pełną informację na temat zasad i warunków świadczenia usług.”

Dodatkowe informacje

Informacje o Izbach Rozliczeniowych, które przechowują instrumenty finansowe Klientów Banku, w tym w szczególności informacje dotyczące:

1) sytuacji, gdy nie jest możliwe, zgodnie z prawem lokalnym, przechowywanie instrumentów finansowych klientów przez Izbę Rozliczeniową z zachowaniem zasady, że aktywa te są identyfikowane oddzielnie od własnych instrumentów finansowych tej Izby Rozliczeniowej

2) możliwości prawnych przechowywania przez Izbę Rozliczeniową instrumentów finansowych Klientów Banku na kontach zbiorczych oraz o ryzykach związanych z przechowywaniem aktywów na tego typu kontach.

Nazwa Izby Rozliczeniowej Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Rejestr Papierów Wartościowych prowadzony przez Narodowy Bank Polski Clearstream Banking Luxemborug
Kraj siedziby Izby Rozliczeniowej Polska Polska Luksemburg
Czy zgodnie z prawem lokalnym Izby Rozliczeniowej przechowywanie instrumentów finansowych klientów przez Izbę Rozliczeniową realizowane jest z zachowaniem zasady, że aktywa te są identyfikowane oddzielnie od własnych instrumentów finansowych tej Izby Rozliczeniowej, Tak Tak Tak
Czy zgodnie z prawem lokalnym przechowywanie instrumentów finansowych klientów Izby Rozliczeniowej może odbywać się na kontach zbiorczych Tak Tak Tak
Czy instrumenty finansowe objęte są systemem rekompensat lub innym systemem mającym na celu zrekompensowanie klientowi utraconych instrumentów finansowych zgromadzonych przez niego w podmiocie uprawnionym, przechowującym te instrumenty na rzecz klienta. Tak, szczegóły funkcjonowania systemu określa ustawa o obrocie instrumentami finansowymi oraz Regulamin Funkcjonowania Systemu Rekompensat dostępny na stronie internetowej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. http://www.kdpw.pl Nie Nie
Czy Izba Rozliczeniowa posiada uprawnienie do zaspokajania swoich roszczeń wobec Santander Bank Polska S.A. z instrumentów finansowych zarejestrowanych w Izbie Rozliczeniowej, należących do klientów Banku Nie Nie Nie

 

Ryzyka związane z przechowywaniem instrumentów finansowych klientów na kontach zbiorczych

Przechowywanie instrumentów finansowych klientów na kontach zbiorczych charakteryzuje się brakiem możliwości rozpoznania przez Izbę Rozliczeniową, kto jest faktycznym właścicielem danych instrumentów finansowych. Wiedza w tym zakresie w pełni pozostaje na poziomie podmiotu, na rzecz którego zostało otwarte konto zbiorcze w Izbie Rozliczeniowej. Przekazywanie instrukcji rozliczeniowych (przez podmiot na rzecz którego otwarte zostało konto zbiorcze) do Izby Rozliczeniowej powoduje, że izba ta będzie rozliczała transakcję z ogólnej ilości instrumentów finansowych zarejestrowanych na koncie zbiorczym. Jeżeli podmiot na rzecz którego otwarte zostało konto zbiorcze przyjmie od swojego klienta instrukcję rozliczeniową na określony instrument finansowy i nie sprawdzi czy dana instrukcja rozliczeniowa posiada pokrycie w odpowiedniej ilości instrumentów finansowych należących do tego klienta, a następnie wyślę tę instrukcję do Izby Rozliczeniowej i transakcja zostanie rozliczona, wówczas nastąpi sytuacja, w której zbiorcza ilość instrumentów finansowych na koncie zbiorczym nie będzie się zgadzała, ze zbiorczą ilością praw własności na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych zarejestrowanych na poziomie podmiotu, na rzecz którego otwarte zostało konto zbiorcze w Izbie Rozliczeniowej. Niezgodność taka oznaczać będzie ryzyko utraty instrumentów finansowych przez jednego lub więcej klientów posiadających zarejestrowane prawo własności tych instrumentów na swoich rachunkach papierów wartościowych na poziomie podmiotu na rzecz którego otwarte zostało konto zbiorcze. Niezgodność taka oznacza jednocześnie powstanie roszczenia klienta, pozbawionego swojego prawa własności do podmiotu prowadzącego na jego rzecz rachunek papierów wartościowych, o zwrot przysługujących mu instrumentów finansowych.

Ochrona posiadaczy instrumentów finansowych wynikająca z prawa upadłościowego.
Zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. j.t. z 2015 r., poz.233 ze zm.), instrumenty finansowe należące do klientów, zarejestrowane na rachunkach papierów wartościowych nie wchodzą do masy upadłościowej podmiotu prowadzącego te rachunki.

Informacja o nadzorze w związku z prowadzoną działalnością prowadzenia rachunków papierów wartościowych.
Organem nadzoru w stosunku do prowadzonej działalności prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Santander Bank Polska S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).  KNF wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF)

Adres siedziby Urzędu:
Komisja Nadzoru Finansowego 
Plac Powstańców Warszawy 1 
00-030 Warszawa 
NIP: 521-340-29-37 

tel. Centrala UKNF: (48) 22 262-50-00
infolinia UKNF: (48) 22 262-58-00
fax: (48) 22 262-51-11
e-mail: knf@knf.gov.pl  

Aktualne klucze publiczne

Lista aktualnych kluczy publicznych Santander Bank Polska S.A. (GPG) wykorzystywanych przy komunikacji z klientami przy świadczeniu usług powierniczych:

Opis klucza/identyfikator 

Lista odwołanych kluczy publicznych Santander Bank Polska S.A. (GPG) do komunikacji z klientami przy świadczeniu usług powierniczych:

Opis klucza/identyfikator:

Kontakt

kontakt usługi powiernicze

Robert Kubala

Departament Globalnej Bankowości Transakcyjnej

mail:Robert.Kubala@santander.pl