Przerwa 15/16 czerwca Rozwijamy naszą bankowość, dlatego potrzebujemy przerwy. Do 6:30 bankowość internetowa i aplikacja mobilna będą niedostępne. Nadal możesz płacić kartą i wypłacać gotówkę z naszych bankomatów. Przepraszamy za utrudnienia!

Szukaj na stronie

Poznaj produkty inwestycyjne z Twojej grupy docelowej

15 marca 2022

Chcesz poznać naszą ofertę produktów inwestycyjnych? Dowiedz się, jakie kroki podejmie nasz doradca podczas rozmowy z Tobą o produktach inwestycyjnych.

Krok 1. – Ogólna oferta

Doradca najpierw przedstawi Ci możliwości dotyczące oszczędzania i inwestowania. Zaprezentuje podstawowe cechy, m.in. czas trwania i poziom ryzyka.

Krok 2. – Ankieta inwestycyjna

Gdy chcesz poznać szczegóły lokat strukturyzowanych lub funduszy inwestycyjnych, doradca poprosi o wypełnienie Ankiety inwestycyjnej. Ta ważna czynność pozwoli przedstawić Ci tylko te produkty, które są zgodne z Twoimi odpowiedziami.

Wypełnienie ankiety zajmie Ci chwilę, a jej wynik poinformuje Cię o tym:  

  • który produkt jest dla Ciebie odpowiedni – czyli, czy masz wiedzę i doświadczenie związane z inwestowaniem w ten produkt i znasz zasady jego działania;
  • który produkt jest w Twojej grupie docelowej – czyli, czy jest zgodny z Twoją sytuacją finansową, celem inwestycyjnym i tolerancją ryzyka.

Krok 3. – Prezentacja oferty zgodnie z wynikiem ankiety

Od Twoich odpowiedzi i wyniku ankiety zależy zakres produktów prezentowanych przez doradcę. To oznacza, że oferta zgodna z Twoją grupą docelową może różnić się od oferty, którą przedstawimy innej osobie. Dlatego przemyśl dobrze swoje odpowiedzi – powinny być one zgodne z prawdą. Dla nas są one podstawą do oceny produktów i informacji zwrotnej, jaką Ci przekażemy w formie wyniku Ankiety inwestycyjnej.

Oczywiście Ankietę inwestycyjną możesz wypełnić ponownie, np. gdy Twoje doświadczenie jest większe lub zmieniły się Twoje oczekiwania dotyczące czasu trwania inwestycji.

A gdy odmówisz wypełnić ankietę, to w ogóle nie będziemy mogli ocenić, które produkty możemy Ci przedstawić.

Na Twoje życzenie, gdy wskażesz doradcy konkretny produkt, który chcesz poznać szczegółowo, doradca może przedstawić Ci każdy produkt. Jeżeli nie będzie on w Twojej grupie docelowej, poprosimy Cię wtedy o podpisanie oświadczenia w tym zakresie.

Oferta funduszy inwestycyjnych w Santander internet

W naszej bankowości internetowej także możesz wypełnić Ankietę inwestycyjną. Na podstawie jej wyniku zaznaczyliśmy, które fundusze inwestycyjne są zgodne z Twoimi odpowiedziami.  

W zakładce Fundusze inwestycyjne znajdziesz oznaczenie przy danym produkcie, zgodnie z informacją na dole ekranu:

Grupa docelowa oznacza fundusze inwestycyjne, które są zgodne z Twoją wiedzą, doświadczeniem, sytuacją finansową, celem inwestycyjnym i tolerancją ryzyka.

Dodatkowe informacje

Fundusze inwestycyjne Santander  

Jesteśmy dystrybutorem jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (zwanych dalej jednostkami uczestnictwa). Listę tych funduszy inwestycyjnych (zwanych dalej fundusze) udostępniamy na stronie santander.pl. Możesz nabywać i zbywać jednostki uczestnictwa wskazanych funduszy po uprzednim zawarciu z nami stosownej umowy (zasady świadczenia usługi określa regulamin).

Wartość aktywów netto niektórych funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre fundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Musisz liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Wartość jednostek uczestnictwa jest wyrażona w walucie właściwej dla danego funduszu. Dlatego weź pod uwagę, że ewentualne zyski mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu na skutek zmian kursu walutowego. Niektóre fundusze inwestycyjne otwarte mogą prowadzić działalność jako fundusze powiązane.

Dane finansowe dotyczące funduszy, czynniki ryzyka oraz rodzaje i wysokość opłat znajdują się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID), prospektach informacyjnych i tabeli opłat, które udostępniamy na santander.pl. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, weź pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnij ewentualne opodatkowanie zysku.

W przypadku składania zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy, których rejestry są prowadzone w walucie innej niż PLN i wskazania rachunku w PLN jako właściwego dla realizacji zlecenia, przewalutowanie pieniędzy nastąpi na zasadach obowiązujących w naszym banku. W przypadku inwestycji w fundusze zagraniczne musisz obowiązkowo wypełnić podatkowe obowiązki informacyjne i płatnicze dotyczące dochodów lub zysków z inwestycji, mających zastosowanie w kraju zamieszkania.

Nie traktuj tego materiału jako porady inwestycyjnej czy rekomendacji. Jest to materiał informacyjny oraz promocyjny i nie może być wyłączną podstawą podejmowania przez Ciebie decyzji inwestycyjnych.
Fundusze inwestycyjne nie są objęte systemem gwarantowania, o którym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Lokaty strukturyzowane

Przed rozpoczęciem inwestycji w lokatę strukturyzowaną zapoznaj się z regulaminem określającym szczegółowe warunki prowadzenia lokaty strukturyzowanej. Zawieramy w nim informacje o dostępnych terminach inwestycji, możliwego do uzyskania oprocentowania, wysokości ewentualnych kosztów, strategii inwestycyjnej i okresu subskrypcji. Regulamin i pozostałe dokumenty znajdziesz w naszych oddziałach i na santander.pl. Produkt oferujemy w formie depozytu strukturyzowanego (rachunku bankowego) i jest on objęty ustawowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach określonych w Ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Aby zapewnić:

  • zwrot kapitału w wysokości 100% pieniędzy ulokowanych na rachunku depozytu strukturyzowanego na dzień zakończenia okresu umownego,
  • i odpowiednią stopę  zwrotu z inwestycji,
    do 100% pieniędzy wpłaconych na rachunek depozytu strukturyzowanego ulokujemy na rynku międzybankowym z przeznaczaniem na transakcje z wykorzystaniem instrumentu pochodnego (opcji).

Lokatę możesz założyć w naszych oddziałach; ich listę znajdziesz na santander.pl. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Musisz liczyć się z ryzykiem utraty kapitału w przypadku wycofania pieniędzy przed terminem zapadalności lokaty. Wówczas pobierzemy opłatę, której wysokość wskazaliśmy w regulaminie. Opłata ta odpowiada poniesionym przez nas kosztom refinansowania lokaty. Musisz uwzględnić także różne czynniki, np.: zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, które mogą wpłynąć na wysokość stopy zwrotu z inwestycji. Wartość inwestycji na zakończenie okresu inwestycji nie uwzględnia ewentualnego podatku dochodowego od dochodów kapitałowych.

Nie traktuj tego materiału jako porady inwestycyjnej czy rekomendacji dotyczącej zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Nie stanowi też oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.